Translate

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Θερμές εὐχαριστίες πρός τόν Μητροπολίτη Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημητρίου


Εὐχαριστοῦμεν, πολύ θερμά, τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῆς Γουμενίσσης κ. Δημήτριον, διά τίς  πατρικές εὐχές του καί πού ἔκαμεν τόν φιλότιμον κόπον, ἵνα μᾶς ἀποστείλει γραπτῶς αὐτές. Θερμοπαρακαλοῦμεν υἱκῶς, ὅπως μᾶς ἔχει  (γράφωντα, συζ. καί τέκ., μαζί καί πάντες τούς φίλους καί ἐχθρούς ἀναγνώστες/τριες) ἀδιάλειπτα εἰς τίς προσευχές του καί εἰς τήν ἱερά Προσκομιδήν. Τό ὁμολογῶ, ὅτι ἐξαπλάγην πού ἔλαβα, προσωπικά, τινές Δεσποτικές εὐχές· δέν τό συνηθίζουμεν, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν δέν ἐγνώριζα μάλιστα ἐπ΄ ἀκριβῶς, ποιός ἦτο ὁ ἐν λόγῳ Σεβαμιώτατος, μέχρι πού ἔκανα μία μικρή ἔρευνα, καί συνειδητοποίησα τήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος.

  1. Ὅμως, ὅλοι μας σχεδόν, ἔχουμεν μελετήσει καί γνωρίσει, τό   Συναξαριακόν Μαρτυρολόγιον, ἐξάπαντος τό περίφημον Ἁγιολογικόν καί συγγραφικόν ἔργον τοῦ Σεβ. κ. Δημητρίου, Η ΖΩΗ ΕΚ ΤΑΦΩΝ,
    συγκλονιστικές μαρτυρίες διά τό ὁλοκαύτωμα τῆς Λέσβου, θαύματα καί ὀράματα, διά τούς νεοφανείς Ὁσιομάρτυρες καί Νεομάρτυρες τῆς καί δεῖ διά τόν Ἅγιο Ραφαήλ, τόν Ἅγιον Νικόλαον καί τήν Ἁγίαν Εἰρηνοῦδα. [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
  2. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δημήτριος, τόλμησε νά συγγράψει  κατά τῆς διαχρονικῆς καί ἀδιόρατης Νεοελληνικῆς αἱρέσεως, τῆς ἐκκοσμικεύσεως τοῦ Κλήρου, καθῶς  καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἐπέμενεν τῷ ὄντι διά τήν πολυκέφαλον φιλαυτίαν τῶν ἀλλοτριωμένων καί κομπογιαννιτῶν κληρικῶν. [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
  3. Ἐπίσης τό 2001 ἔγραψεν ρωμαλέα κατά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί κατά τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστουδόλου, τήν περίφημον ὁμολογιακήν στάσιν καί ἔνστασίν του κατά τῆς ὑποδοχῆς τοῦ πάπα τῆς Ρώμης, εἰς τήν Ἀθήνα. [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
  4. Ὡστόσον ὁ πολυγραφώτατος Σεβασμιώτατος, συνέγραψεν καί τινά ἄλλα Ἐκκλησιολογικά, Κανονικά καί Συνοδικά κείμενα, ὅπως περί τοῦ φρικτοῦ διοικητικοῦ ἀκρωτηριασμοῦ της Συνοδικότητας ὑπό τῆς ἀντιπαραδοσιακῆς καί ἀντικανονικῆς ἔν Ἑλλάδι και[ε]νοφανούς Συνοδικῆς Ἀρχῆς τῆς ΔΙΣ. [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


Τέλος, μέ μία προσεκτικώτατη μελέτη, ὁ κάθε ἐρευνητής, θά ἐντοπίσει πολλά ἄλλα ἀξιόλογα μέν καί σωρηδόν δέ γραπτά κείμενά του... Αὐτό ὅμως πού ποθοῦσα διακαῶς, νά ἐντοπίσω, ἦτον τινά εἰδικόν Δογματολογικόν σύγγραμμα καί Ἐκκλησιολογικήν μελέτην τοῦ, διά τήν σύχρονον παναίρεσιν τοῦ αἰώνα μας, δηλ. περί τῆς δυσσεβοῦς καί ἐωσφορικῆς Οἰκουμενιστικῆς Κίνησις, κατά τοῦ πολυκέφαλου τέρατος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δηλαδή πιό ἀπλᾶ, τις ἐπισκοπικές σκέψεις καί θέσεις τοῦ, περί τῆς Πανθρησκείας τοῦ Συγκρητισμοῦ, τουτέστιν, τόν ἀνόητον συνωστισμόν εἰς τά τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν ψευδο-Ἐκκλησιῶν. Εὐχόμαστε ἵνα ὑφίστατο τινά τέτοιον γραπτόν κείμενον, ἤ  ἔστω καί σύγγραμμά του, καί νά μή ἔπεσεν εἰς τήν ἀντίληψίν μας. Ἐξάπαντος ἀναμένωμεν, ἐκ τοῦ σεβαστοῦ Συνοδικοῦ Ἱεράρχη κ. Δημητρίου, νά συνταχθεῖ καί νά συστρατευθεῖ αὐτόβουλα καί ὁμολογιακά, καί μέ τήν Ἱερά Σύναξη τῶν Κληρικῶν καί τῶν Μοναχῶν, ἵνα ἐνωθοῦσιν, οἱ ὁμολογιακές δυνάμεις, τῶν ἱερῶς συνεταξάντων τίς περισπούδαστες καί Θεόπνευστες Ὁμολογίες τῆς Πίστεως, κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί κατά τοῦ Νεοεεκκλησιολογισμοῦ ἐκ τινῶν αἱρετιζόντων Πατριαρχῶν κ.λπ.

Σεβασμιώτατε, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καί εὐλογεῖτε!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου