Translate

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ, ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ, ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΩΜΕΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ;


Γιατί ὁ Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, διαστρέφει, τήν ὑφιστάμενη πραγματικότητα, τῆς ἀλωμένης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ;


Μέ μεγάλην μας, ἔκπληξιν, ἀκοῦσαμεν σέ ἡχητικόν ντοκουμέντο τοῦ FOCUS FM 103,6 τόν Σεβ. κ. Ἄνθιμον νά πιστοποιεῖ μόλις πρόσφατα ἐπισήμως: ὅτι ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης, εἶναι 100% μία ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή! 

-Ἄλλο πράγμα καί τοῦτον;! 

-Πάει, μουρλάνθηκε παντελῶς, ὁ κακόγερος διώκτης.

Δέν εἶναι κ. Ἄνθιμε, οἱ ἀξιότιμοι κύριοι καθηγητές/τριες μας, πού ἐψήφισαν ἀντισυνταγματικῶς καί ἀντιευαγγελικῶς, τήν ἴδρυσιν τῶν Μωαμεθανικῶν καί Κορανικῶν Σπουδῶν, στό ἐν λόγῳ παναιρετικόν καί κατ΄ ὅνομα μόνον, Θεολογικόν Τμήμα, τοῦ νοητοῦ Σατάν; 

Μά ἀφοῦ ἤδη διδασκόμαστε εἰς τινά μάθημα τῆς Θρησκειολογίας, ἀρίστως μάλιστα, τά περί τοῦ Ἰσλάμ...! Ἆραγέ ὅμως, πῶς εἶναι  δυνατόν, νά γίνεται τινά παράδοξη ἀπόπειρα, θεσμοθέτησις, ὑπό τινῶν καί ὁρισμένων κακοδόξων καθηγητῶν, εἰσαγωγικοῦ καί εἰδικοῦ τμήματος  Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ἐντός τινᾶς Χριστιανικῆς Πόλεως, ἐντός Χριστιανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί δεῖ ὀρθόδοξης, παρά τήν Ἐκκλησιολογική βούλησιν, τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Θεσ]νίκης μας;

Ἐξάπαντος δέν εἶναι, μανικός πόθος, τῶν ἐν λόγῳ ΚΑΙΡΟΣκόπων καί μισθοφόρων καθηγητῶν, νά μεταποιηθεῖ, ἡ ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή μας, σέ κατ΄ἐξοχήν Θρησκειολογική Σχολή, καί ἄκρως σατανική Συγκρητιστική Σχολή; Μά ἀφοῦ, ἤδη ἐσωτερικά, τήν ἄλωσαν καί τήν μετέβαλαν, τί ἄλλο ἀπέμεινεν; Ἡ ἀλλαγή τῆς ἔξωθεν ταμπέλας της; Ἡ ἀλαγή τῆς ἐτικέτας, τῆς σφραγίδας καί ὁ νέος τίτλος της εἰς τά κρατικά πτυχία της;

-Ποῖον δουλεύετε κύριε Ἄνθιμε;

Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ μέ τά μέλη του, δέν εἶναι ἡ παναιρετική ὀργάνωσις καί συστράτευσις,  τινά ἐωσφορική φατριά καί παρασυναγωγή ἐχιδνῶν, ὑπό τινῶν συγκεκριμένων αἱρετικολόγων καθηγητῶν, ἐξάπαντος ἐθνομηδενιστῶν, τουτέστιν δηλαδή Νεογεννίτσαρων καί Νεογραικῶν πιονιῶν, συνάμα Λατινόφρονων καί Ἀρχιοικουμενιστῶν ταλιμπανέζων, πολλοί δέ, ὄργανα καί ἀνδρείκελα, τῶν Ἀγγλογερμανῶν Λουθηροκαλβινιστῶν, ἤ, μέλη τινῶν Θεοσοφικῶν, Μασσωνικῶν καί ἄλλων τινῶν διαβολικῶν Στοῶν;

Μᾶλλον, ὁ γέρων καί Δεσπότης τῆς Θεσ]νίκης κ. Ἄνθιμος, τῷ ὄντι δέν ξέρει τί τοῦ γίνεται, ἤ μᾶλλον καλύτερα, ξέρει ἄριστα τί τοῦ γίνεται, μιᾶς καί τά ἔχει ἀκόμη 400, ἀλλά συγκαλύπτει καί προστατεύει, τίς σωρηδόν αἱρέσεις καί  τίς κακοδοξίες, τινῶν πλανεμένων, Μασσώνων, ἀθέων, ἰσλαμολάγνων καί αἱρετικολόγων καθηγητῶν, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας, διότι εἶναι μᾶλλον ἀδύναμος χαρακτήρας, καί διότι κυρίως, δέν ἔχει τό σθένος, τά κότσια, ἤ καί τήν δύναμην, νά τά βάλει μαζί των.

-Ἐπίσκοπος δῆθεν, τῆς Ἐκκλησίας, νά σού πετύχει!

Διαφορετικά, δέν ἐξηγεῖται ἄλλως πως, ὁ σιωπηλός καί μοχθηρός, ἐξάπαντος ὁ συνεχιζόμενος καί ὕπουλος διωγμός, κατά τινῶν σεβαστῶν ἀντιοικουμενιστῶν καί ἀντιπαπικῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν θεολόγων τῆς ἱερᾶς μητροπόλεώς μας. 

Ἄν εἶναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή, νά βαφτίζει τούς κακοδόξους καί παναιρετικούς, ἐξάπαντος καθηγητάς-ψυθιριστάς καί ἅπασαν τήν Θεολογική Σχολήν, ὡς ὀρθόδοξους 100%, καί τούς τῷ ὄντι ὀρθοδόξους κληρικούς καί θεολόγους του, ὅπως λ.χ. τόν ἀντιοικουμενιστή παπα-Νικόλαον Μανώλην κ.ἄ. λαϊκούς, νά τούς βαφτίζει, ὥς κακοδόξους, συκοφάντες, ὑβριστές, πλανεμένους, δαιμονισμένους, ταλιμπανέζους, φανατικούς, φατριασμένους, παρασυνάγωγους, ἀπείθαρχους κ.ο.κ.· νά τούς ἀπειλεί δέ καί μέ Δικαστικές μυνήσεις κ.λπ.· καί δεῖ νά τούς διώκει λυσσωδῶς καί μανικῶς, σέρνωντάς τους μάλιστα, εἴτε σέ Συνοδικά Δικαστήρια τῶν Ἀθηνῶν εἴτε σέ πολιτικά δικαστήρια. Ἐξάπαντος ὁ γράφων, διά τίς θεολογικές κριτικές του, ἔλαβεν τινά ἀπειλητικήν καί Νομικήν μήνυσιν (τόν Δεκέμβριον τοῦ 2014 μ.Χ.) ἐκ τοῦ Μητροπολίτου τῆς Θεσσαλονίκης, καί ἀναμένω, ἐπάνω σέ ἀναμένα κάρβουνα, ὅπως μου ὁρισθεῖ, ὁ τόπος καί ὁ χρόνος τῆς Δικαστικῆς μάχης, ἤ νά ἀπολογηθοῦσιν γραπτῶς, διά τήν συκοφαντικήν καί ἀπειλητικήν δυσφήμισιν πού μού ἔκαναν ἐκ τινῶν Νομικῶν ἐγγράφων. Οὔκ ἔστι χρείαν, ἵνα ἀποδείξω, πέραν πάσις ἀμφιβολίας, ὅτι δέν εἶμαι ἐλέφαντας, ἀλλά κοινός καί τρεπτός θνητός, μέ ἡμερομηνία λήξεως δέ, διότι ἀσκῶ ἐν δυνάμει, τό θεο-λογικόν καί χριστιανικόν καθήκον μου, διά τινῶν σοβαρῶν καί μή, κριτικῶν! 

-Καταλάβατε, τί γέλιον ἔχει φυσικά νά πέσει, στίς δικαστικές αἴθουσες, ἄν φυσικά ἐπιμένει μέχρις ἐσχάτων, ὁ πανίσχυρος καταγγέλων μας, κ. Δρακουμέλ ὁ Σκοπιανοφάγος, καί μᾶς (ξανα)ἀσκήσει, τινές ἐπιπρόσθετες νομικίστικες ποινικές διώξεις;(!!!)

-Ὄντως μποροῦμεν πλέον, νά μιλάμεν, γιά τό ἄκρων ἄωτον τοῦ Φαριζαϊσμοῦ καί τῆς ὑποκρισίας.

Ὁ Καθηγητής τῆς σύγχρονης Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας, καί Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας Νανάκης, μᾶς διδάσκει, τόν βίον καί τήν πολιτεία, τῶν Ἀρχιμασσώνων καί Ἀρχιοικουμενιστῶν πατριαρχῶν τῆς Κων]Πόλεως μακαρίτων Μελετίου τοῦ Μεταξάκη καί Ἰωακείμ τοῦ Γ΄... πολλῶ μᾶλλον, μᾶς διδάσκει περί τῆς "ἁγίας" καί παρεξηγημένης λογοτεχνικῆς μορφῆς τοῦ παλιομασσώνου καί ἀθέου κακογέρου Νικολάου Καζαντζάκη!

Διά τόν Ἀρχιμασσώνον καί Θεομπαίκτην, ἐξάπαντος βλάσφημον Ἀρχικακόγερον μᾶλλον, καί αἱρετικόν Νίκον Καζαντζάκην, μᾶς τόν διδάσκουσιν σωρηδόν ἄλλοι "ὀρθόδοξοι" καθηγητές: ὅπως ὁ Δογματολόγος κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, ὁ Ἁγιολόγος (sic) κ. Παναγιώτης Ὑφαντής κ.ἄ.· πολλῶ μᾶλλον ὁ μέν πρώτος μᾶς ἐμβολιάζει, συχνάκις, μέ αἱρετικόλογες ἐνέσεις Νεορθοδοξίας καί Νεονικολαϊτισμοῦ, ἔχωντας ὡς σταθερήν βιβλιογραφίαν, τόν Ἀρχινικολαΐτην φιλόσοφον καί κακόγερον, τόν αἱρετικόν κ. Χρῆστον Γιανναρᾶ

Τόν Νεορθόδοξον Αἱρεσιάρχην καί φιλόσοφον κύριον Γιανναρᾶ, μᾶς τόν σερβίρουν ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ, ἅπαντες σχεδόν, οἱ Ἀγγουριδικοί Καθηγητές μας. Μή σᾶς ἀναφέρω, ὅτι ἀρκετοί κακόδοξοι καθηγητές, προσπαθοῦσιν ἀδιάλειπτα, ἐξ αἱτίας τοῦ κακοδόξου μακαρίτου καθηγητοῦ Νίκου Ματσούκα, νά μᾶς εἰσαγάγουν, τόν Αἱρεσιάρχην φιλόσοφον Ὠριγένη, καί τόν Ὠριγενισμόν αὐτοῦ, ὡς ἀκόμη μίαν τινά, ἀδικημένην προσωπικότητα ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, καί νά μᾶς τόν παρουσιάζουν "ἐπιστημονικά" ὡς ἀθώα περιστερά, δηλ. κατά πάντα ὀρθόδοξον καί μεγάλον Πατέρα (sic) τῆς Ἐκκλησίας...! 

-Αὐτή εἶναι ἡ "ὀρθοδοξία" τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας, τρις μοιχεπιβάτη πανκακώτατε τοῦ Θερμαϊκοῦ;

Ἤ, μήπως, ἀγνοεῖτε κ. Ἄνθιμε, ὅτι ὁ καθηγητής καί διευθυντής, τῶν "ὀρθοδόξων" μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων, ὁ Δογματολόγος κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, ἐξισώνει καί εἰσαγάγει, ἀντιεκκλησιολογικῶς, εἰς τήν Ὀρθόδοξην Καθολικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τόν ἀντίχριστον καί ἀναθεματισμένον, Μονοφυσιτισμόν, ὡς μία ἀκόμη, καθ΄ ὅλα Ἀρχαίαν καί Ὀρθόδοξην,  Ἀνατολική Ἐκκλησίαν; 

-Καλά σιόρ, μά πόσες ἐν τέλει Ἐκκλησίες ἔχουμεν;

Νά ποῦμεν γιά τόν καθηγητή μας π. Εἰρηναίον Δελεδήμον, πού ἀπορίπτει τό Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός, πού διδάσκει τήν πιθηκοδημιουργία καί συκοφαντεί στυγνᾶ, ἄπαντες τούς ἀντιοικουμενιστάς καί παπομάστιγας καθηγητάς; Ἥ καλύτερον νά ποῦμεν, πού ἐγκωμιάζει, τόν Παπισμό τόν πάπα Βενέδικτον κ.λπ., ἀλλοιώνοντας, λεχθέντα καί γραφθέντα, τινῶν μεγάλων Ἱσαποστόλων καί Ἁγίων;

Μᾶλλον ἐπιθυμεῖτε κ. Ἄνθιμε, νά ἐπεκταθοῦμεν, ἐξάπαντος στόν αἱρετικόν χῶρον, τῆς ἀκαδημαϊκῆς Βιβλικῆς θεολογίας τοῦ κ. Πέτρου Βασιλειάδη, τοῦ κ. Δημήτριου Καϊμάκη, τοῦ κ. Ἀτματζίδη, τοῦ π. Ἰ. Σκιαδαρέση, τοῦ κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου κ.ἄ.; Ἄν δέν σᾶς νοιάζει ποσῶς, ὅτι οἱ φοιτητές τά καϋμένα παιδάκια μας, διδάσκονται, τινά Αἱρετικήν Λουθηροκαλβινικήν καί Παπίζουσα, Βιβλικήν θεολογία, ὑπό τῶν δῆθεν Βιβλικῶν Καινοδιαθηκολόγων καί Παλαιοδιαθηκικῶν καθηγητῶν μας, τότε, ὡς Ἀρχιποιμήν καί ἐπίσκοπος τῆς Συμβασιλεύουσας, τί ἄλλον πράγμα σᾶς ἐνδιαφέρει; Σᾶς ἐνδιαφέρουν τινές κακόδοξες ἐνέργειες μέ Μονοφυσίτες; Σᾶς ἐνδιαφέρει ἆραγέ, τό image σας, ἐκείνον δηλ. τοῦ ψευδο-Μακεδονομάχου, τοῦ ψευδο-Ἐθνάρχου καί  τάχα μου τοῦ Σκοπιανοκτόνου;

 Σᾶς ἐνδιαφέρει καλύτερα, νά μεταβάλεστε σέ ἐπίσκοπος-κατάσκοπος, καί δεῖ ἄνομος διώκτης,  τινῶν κληρικῶν καί θεολόγων, καί νά μάς ὀδηγεῖτε σέ πολιτικά ἤ καί σέ Συνοδικά Δικαστήρια; Ἤ, μήπως σᾶς ἐνδιαφέρει, ὁ ὁλοένα ἀναβαθμισμός καί προβιβασμός σας, σέ τινές ἐπιτελικές θέσεις καί πλουσιώτερες μητροπόλεις, ἀρχιεπισκοπές καί πατριαρχεία;

Ἐξάπαντος, δέν μιλήσαμεν, διά τήν κυριώτερην κακοδοξίαν πολλῶν ἀκαδημαϊκῶν καθηγητῶν μας: Οἱ ὁποίοι, διακηρύττουν καί διδάσκουν, τήν ἐωσφορικήν Παναίρεσιν τοῦ Συγκρητισμοῦ τῆς Οἰκουμενιστικῆς Κινήσεως, ἀλλά καί μεταλλάσουν παρανόμως, τήν Πατερική καί ὀρθόδοξην Θεολογία, σέ Μεταπατερικήν καί Βαρλααμικήν πλάνην καί Αἵρεσιν.

Ἔχουμεν τήν προσωπική ἄποψι: ὅτι ὅλα τά πιό πάνω ἦτον περιττά νά τά καταγράψωμεν, καλῶς ἤ κακῶς, τά περιγράψαμεν τουλάχιστον ἐν τάχει καί περιληπτικά ἵνα ἐνημερωθοῦσιν τά ἀπανταχοῦ καρντάσια, διότι, εἶναι φανερώτατον, ἐκ τοῦ ἡχητικοῦ, ὅτι ὁ Ἀρχιοικουμενιστής καί τρίς μοιχεπιβάτης Μητροπολίτης μας, ὁ κ. Ἄνθιμος, ἔρχεται σέ μείζωνα ἀντινομία καί ἀντίφασις, ὅταν ὁμολογεῖ, σαφῶς, ὅτι κάποιοι θέλουν νά δημιουργήσουν αὐθαίρετα, Τμήμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ἐντός τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Σχολῆς μας. Ἐξάπαντος οἱ κάποιοι, δέν εἶναι ἐξωγήινοι, ἀλλά εἶναι καί εἰδικοί Σύμβουλοι τοῦ κακόδοξου κ. Ἀνθίμου. Δηλαδή, τινές μαγκούφισσες καί μάγοι. Οἱ ὁποίοι μάλιστα, ἀναμένουν, ρευστό, ζεστό καί παχηλό χρηματάκι ἐκ τινῶν Ἰσλαμικῶν χωρῶν! Ἄρα, πῶς εἶναι δυνατόν, καθῶς σείς δηλώσατε κ. Ἄνθιμε, μία 100% ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή, νά ἀπαιτεῖ καί νά πιέζει, ἀντισυνταγματικά καί ἀντιθεολογικά, διά τῶν ἐκπροσώπων της, μαζί μέ τινά ἄλλα πολιτικά ἀνεγκέφαλα ὄντα, τήν θεσμοθέτησιν, ἀλλά  καί τήν ἴδρυσιν, ἀντιχριστιανικῶν Ὀθωμανικῶν σπουδῶν; Δέν φτάνει πού δέν μᾶς τά λέτε καλά, σέ πάμπολλους τομείς, τά χείλη τινός ἐπισκόπου ψευδολογοῦσιν; Τελικῶς συμφωνάμε, ἀπόλυτα, ὅτι μία ἰσλαμική σχολή, ἄν εἶναι τόση ἀνάγκη, ἵνα δημιουργηθεῖ, ἄς γίνει κατ΄οἰκονομίαν στήν Θράκη, καί δεῖ στήν Κομοτηνή, ὅπου καί θά εἶναι τό φυσικόν περιβάλλον της!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου