Translate

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΜΙΑ ΑΜΥΔΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΑΤΗ* ΕΝΣΤΑΣΙΣ!
Μία ἀμυδρά ἀλλά σημαντικώτατη* ἔνστασις!


Πρός ἀξιότιμον κύριον Σπυρίδων Νικολοβιέννης

Μίαν ἔνστασις ἀδελφέ μου, ἄν καί γενικῶς συμφωνοῦμεν: Δέν ὑφίστατο ΚΑΜΙΑ Εὐαγγελική, ἤ καί Πατερική Ἐντολή, ὡς πρός τό νά συμφωνοῦμεν, ἀδιακρίτως, καί ὑποχρεωτικῶς, μέ τίς ἐκάστοτε ἐπιστημονικές ἐνδείξεις, ἤ καί ἀποδείξεις, ἤ καί "δεδομένα" τῶν τινῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ΔΕΝ εἶναι οὐμανιστικός ἀκαδημαϊκός ὀργανισμός, γιά νά ἔχει τινά, τήν δῆθεν ὑποχρέωσιν, νά ἐναρμονίζεται, μετά ἐκάστοτε "θέσφατα" τῆς Ἀστροφυσικῆς, τῆς Γενετικῆς, τῆς Βιολογίας, ἤ καί τῶν Μαθηματικῶν, διότι ὅλα αὐτά τά "δεδομένα", μέ τόν χρόνον, μεταβάλλονται καί ἀνατρέπονται καί ἐπαναξιολογοῦνται κ.ο.κ. καί κυρίως, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι, Θεανθρωπισμός, ἀντί στεῖρος οὐμανισμός.

Καταλάβατε, ἐν Χριστῷ ἀδελφέ μας;

Ἡ τινά ἐπιστημολογική συμμόρφωσις, τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, στίς ἐκάστοτε ἐπιστημο-λογικές μέν, ἀλλά σύγχρονες καί καινοφανείς, ἐπιστημονικές ἀποδείξεις καί θεωρίες, ἤ καί δεδομένα, συνιστά ἀναντίλεκτον ΑΙ-ΡΕ-ΣΙΝ μέ ὀνοματεπώνυμον, τουτέστιν: Σχολαστικισμός, ἤ ΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ, ἤ, καί Νεοβαρλααμισμός!

Μᾶλλον τό ὀρθόν, ἐξ ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας, εἶναι: ἡ/οἱ ἐπιστήμη/ονες τῆς Ἀστροφυσικῆς καί τινῶν ἄλλων Θετικῶν καί ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν, εἶναι Θεολογικός καί Δογματολογικός Ὅρος, ὅρος ἀπαράβατος τῆς Ἱερᾶς Θεολογίας, διά τήν Σωτηριολογίαν καί τήν αἱῶνιον προοπτικήν των, παρά τίς ὅποιες οὐμανιστικές, ἐνδείξεις, ἀποδείξεις, δεδομένα, ἀπωλεσμένα, ἀλεσμένα καί τινές ἀναπόδεικτες θεωρίες γιά πιθηκοαγρίους, ἵνα σωθῶσιν καί ἵνα βιώσουσιν, τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, θά πρέπει σαφῶς ἅπαντες,  νά ἐγκεντρισθῶσιν σέ ἀπόλυτον καί τέλειον βαθμόν, εἰς τό κατά φύσιν θεανθρωπολογεῖν, δηλ. πρός τήν ὀρθόδοξον βίωσιν τῶν Θεανθρώπινων Ἐυαγγελικῶν Ἐντολῶν, δηλ. τῶν φαρμακευτικῶν καί παιδαγωγικῶν ὀδηγιῶν τοῦ ὀρθοῦ Θεανθρωπισμοῦ, μιᾶς καί ὁ ἐπιστημονικός οὐμανισμός, ἐπηρεάζει μονοσήμαντα, καί κυρίως, τήν Δυτική καί ἀλλοτριωμένην Σχολαστική θεολογία τῶν Καττόλικων ὀπαδῶν τοῦ Παπισμοῦ (="Ρωμαιοκαθολικῶν") ἤ καί τῶν ποικιλόνυμων Λουθηροκαλβίνων, δηλαδή τά τινά ἑτερόδοξα χριστιανικά θρησκεύματα, καθῶς καί σπάνια, τά ἑτερόθρησκα λογῆς θρησκεύματα.

Τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον-Ἑορτολόγιον, ἀσχέτως ὡς πρός τό ποίος τό ἐδημιούργησεν, ἦτον καί εἶναι, ΕΝΤΟΣ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῶν Ὀρθοδόξων.

Καί λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ γράφων, ἐγεννήθειν ὡς νεοημερολογίτης, δυστηχῶς, ἔχω τήν ὐποχρέωσιν ἵνα μή γίνω ἐπίορκος, ὀφείλω, νά πῶ παρά ταῦτα, ὅτι πρέπει νά ἐπιστρέψωμεν, γενικῶς, εἰς τήν Ἱερά Παράδοσιν τῆς Πατερικῆς Θεολογίας καί εἰς τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

*Οἱ ἐν λόγῳ σχολιασμοί, ἄμφότεροι, εἶναι: τινά ἔμπνευσις ἐκ τοῦ ἄκρως ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ δημοσιεύματος τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἱστολογίου μας ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, διά τινά ΑΝΕΚΔΟΤΗΝ καί ΣΠΑΝΙΑΝ  Προφητικήν ἐπιστολήν τοῦ Ἁγίου καί Θεοφόρου Πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου τοῦ ἐν Πάρῳ. 

[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ]


ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/xenophon.panagiotes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου