Translate

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΡΑΝΗ ΟΤΙ Ο ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΐΤΗΣ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ ΣΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ἀπόδειξις τρανή ὅτι ὁ Νεονικολαΐτης κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς εἶναι καί μέγας Καθηγητής τῆς σοφιστίας καί ἄρα ἄκρως ἀναξιόπιστος καί κακόδοξος στά Θεολογικά πράγματαἈντιγράφουμεν δειγματολειπτικῶς, μίαν παράγραφον ἐκ τῆς μόλις πρόσφατου Νεοβαρλααμίζουσας καί ψευδο-διανοουμενίστικης γραφῖδος του κ. Γιανναρᾶ, ἵνα σᾶς ἀποδείξουμεν ἀπλοϊκῶς, πῶς περιγράφει τά πράγματα, διά τῆς δολίου σοφιστίας καί τῆς Προκρούστειου κλίνης, τοῦ κόψε-ράψε, ἵνα ἐμπεδωθεῖ ριζηδόν, ἡ καταδικασθεῖσα (ἐκ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὑπό τῆς Ἁγίας Θ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τό 1341-1351 μ.Χ.) μονοκρατορεία, τῆς Νεοελληνικῆς θεολογικο-φιλοσοφίας τοῦ δυσσεβοῦς καί ψευδόδοξου Βαρλααμισμοῦ. 


Σημειώνει ὁ ἀξιότιμος κ. Γιανναρᾶς, τά ἑξῆς ἄτοπα: 
"Tον πρωτεύοντα ρόλο για τη μαζοποίηση της συνύπαρξης και της ύπαρξής μας στην Eλλάδα δεν τον έπαιξε η εξουσία, το κράτος. Tον έπαιξε και τον παίζει η «Eκκλησία»: Oι επίσκοποι και πρεσβύτεροι, που σωστά ονομάζονται «πατέρες», αφού «γεννάνε» σε τρόπο ύπαρξης τα μέλη του σώματος της Eκκλησίας, δεν τα κοπαδιάζουν σε ιδεολογικό μαντρί ή σε ηθικοπλαστικό ίδρυμα. Δυο αιώνες τώρα, οι μπροστάρηδες της Eκκλησίας στην Eλλάδα ανέχονται, σαν το φυσικότερο των πραγμάτων, να χαρακτηρίζεται η Eκκλησία στο Σύνταγμα του κράτους ως «η επικρατούσα εν Eλλάδι θρησκεία» (Aρθρο 3, § 1) και τα παιδιά στο σχολείο να διδάσκονται «θρησκευτικά»".
Μόνον τό ὑπογραμμισμένον-ὑπό τοῦ γράφοντος-σημεῖον διά τῆς ἐρυθρᾶς μελάνης, νά ἀναλύσει θεο-λογικά κανείς, δύναται νά ἀποδείξει, τί σόϊ κομπογιαννίτης, ἦτο καί εἶναι, ὁ σύγχρονος πατέρας τοῦ Νικολαϊτισμοῦ.

Βλέπετε, ἕνας ἀμετανόητος κακόδοξος, ἕνας Ἁγιομάχος, Θεοτοκομάχος, καί δεῖ τοῦ παγκόσμιου βελενεκοῦς τοῦ κ. Χ. Γιανναρᾶ, γιορτάρες ἡμέρες, ἀπεφάσισεν νά ἱεροκατηγορήσει ἄπαντες "τοῦς μπροστάρηδες" τῆς Ἐκκλησίας καί τούς εὐσεβείς κληρικούς Της περί ἀνέμων καί ὑδάτων... λές καί δέν ἦτο-καί εἶναι ἀκόμη-αὐτός πού τούς κατηχοῦσε, μέ τίς σωρηδόν Ἁγιομαχίες καί Θεομπαιξίες του, ἐπί σχεδόν ἕναν ὁλάκερον αἰώνα; (!!!) Ψέματα λέμεν; 

Τουλάχιστον ἄν ἀσκοῦσεν, τήν δικαίαν κριτικήν, διά τῆς Εὐαγγελικῆς ὀνοματοφάνειας, κατά τινῶν κακοδόξων καί κακοδοξιῶν, μέ διευθύνσεις καί ὀνόματα, θά τόν συγχαίραμεν μέχρι Τρίτου Οὐρανοῦ, ἀλλά, ποῖος αἱρετικολόγος Νεοβαρλααμίτης ἔχασεν (!) τήν φιλοτιμίαν του, ἵνα τῆν εὔρη ὁ κ. Γιανναρᾶς; 

Αὐτό νά μέ πεῖτε ἀδελφοί καί πατέρες! 

Δοξᾳ τῷ Θεῷ ὅμως, πού ὑφίστατο καί τό Μυστήριον τῆς καθαίρεσις τοῦ Θανάτου, ἵνα μή γίνεται τό κακόν, ἡ ἁμαρτία καί δεῖ  ἡ αἵρεσις, ἀθάνατη!... Ἐλπίζω μόνον, νά μήν πρόκειται, περί τινᾶς γεροντοπαλικαρίστικης ἄννοιας...! Διαφορετικά, ἄν εἶναι ὅντως παθολογικόν τό αἴτιον, ἄς τό μαζέψουν ἔγκαιρα, οἱ κοντινοί συγγενείς του, ἵνα τοῦ διαφυλάξουν, τό μάταιον κύρος, πού ἀπέκτησεν μέ τόσους κόπους καί ἰδρῶτες.

Ὡς ἀπλᾶ μαθητοῦδια (!) τοῦ κ. Γιανναρᾶ (βλέπετε στίς Νεοελλαδίτικες Σχολαστικές Θεολογικές Σχολές τῆς πατρίδας μας, ὁ κ. Χρήστος Γιανναρᾶς, εἶναι ὁ πλέον μεγαλύτερος καταξιωμένος (sic) θεολόγος ἐκ τῶν ἁγίων: Γρηγορίου Παλαμά καί τοῦ Μεγάλου Φωτίου· καί γι΄αὐτόν  τόν λόγον ἀρκετοί καθηγητές μας, πού κουλιαντιρίζουσιν τά ἴδια φρονήματα καί μυαλά μ΄αὐτόν, δυστυχῶς, μᾶς τόν διδάσκουν ἀνελέητα μέχρι κορεσμοῦ-σκασμοῦ!) ἀνατρέξαμεν φυσιολογικῶς, εἰς τό ἱερόν Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων, ἵνα διαπιστώσουμεν ἄν ὅσα στοχάζεται τοῦτος ὁ μέγας ἀνήρ, ἦτο καί εἶναι de facto ἐπιβεβαιωμένα... Εἶναι ὅμως, ὄντως ἐπιβεβαιωμένα, κατά γράμμαν καί κατά πνεῦμα, ὅπως μᾶς τά παραθέτει ὁ κ. Γιανναρᾶς; Σιγά μήν ἦταν! Ἄν συνέβαινεν, τό ἀκριβῶς ἀντίθετον πράγμα, θά ἀσχολούμαστεν μέ τήν πάρτι του;

Καταγράφεται ἐπί λέξει, εἰς τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν παραπομπή πού μᾶς παραθέτει ὁ κ. Γ.:

ΤΜΗΜΑ Β΄ (Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας), Ἄρθρον 3,1.: Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, πού γνωρίζει Κεφαλή της τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἐνωμένη δογματικά μέ τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κωνσταντινούπολης καί μέ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· (...) κ.ο.κ.
Ὁ κ. Γιανναρᾶς, δέν παίζει ἔντιμα πλέον, διότι γνωρίζει (μᾶλλον νομίζει, ὅτι γνωρίζει) ὅτι τό καθεστῶς του, εἶναι ἐδραιωμένον καί τεθεμελιωμένον, εἰς κατά κόσμον ἰσχυροῦς, εἴτε ἀκαδημαϊκούς, εἴτε καί κληρικούς. Κούνια πού τόν κούναγε ὅμως. Τό βιολογικόν τέλος του εἶναι ἀρκετά κοντά, καί δέν λέγει νά μετανοήσει, διά τά ὅσα σωρηδόν, διέστρεψε, κατά τῆς Ἁγίας ἡμῶν Πίστεως, τόσες πολλές δεκαετίες καί μέ κάθε μέσον. Ἀλλά, τόν παράγοντα Θεόν, εἶναι κραυγαλέως φανερόν, ἐκ τῆς συνόλου νεωτεριστικῆς τάσις καί Οἰκουμενιστικῆς στάσις του, καί δεῖ ἐκ τῆς νεοκαλαμαρίστικης νοοτροποίας του, ὅτι δέν Τόν λαμβάνει σοβαρά ὑπόψιν. Θά τόν λάβει ὅμως, εἰς τήν μερικήν ἀλλά καί ὁλικῆν Κρίσην Του, ὅπως καί ὅλοι μας. Μή σᾶς πῶ καί τό ἐλάχιστον, ὅτι δέν ὑπολογίζει πλέον, ὅτι τά χαϊβάνια, δηλ. ἑμεῖς, οἱ πρώην καί νύν, τετυφλωμένοι καί τετυφωμένοι ὁπαδοί του, ὅτι, θά μπαίναμεν στόν κόπον νά διασταυρώσουμεν λογικά, τό Συνταγματολογικόν στοιχεῖον.

Εἶναι ἀρκετά σαφές, ὅτι τό Σύνταγμα, προσδιορίζει, μέ πάσαν λεξιλογικήν ἀκρίβειαν, διά τίνα θρησκεία/Ἐκκλησία ὁμιλεῖ. Οἱ Γιανναραίϊκες σοφιστίες πλέον, δέν περνοῦσιν ἀμασητί! Τό καταπίνω ἀμάσητα ἐκ τοῦ Γιανναρᾶ, θά πρέπει ἀγάλι-ἀγάλι, νά τό ἀπογαλακτίσωμεν καί νά τό λακτίσωμεν, οἱ Νεοέλληνες καί Νεοκύπριοι Γιανναριστές. Ἄς μᾶς πεῖ ὁ "ὁρθόδοξος" κ. Γιανναρᾶς, ποία ἄλλη θρησκεία, προσδιορίζεται Συνταγματικά, ὥς ἡ   Ἐκκλησία τῆς  Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ΚΑΜΙΑ!

Ἄν ὁ Νομοθέτης τοῦ Συντάγματος, θεωροῦσεν τῷ ὄντι ἀπόλυτα καί μόνον, τήν Θρησκεία τῶν Ὀρθοδόξων, ὡς ἕνα ἀκόμη ἐκ τῶν τινῶν ἄλλων καί ἑτέρων ἀνθρωποποίητων Οὐμανιστικῶν καί μυθολόγιων θρησκευμάτων, δέν θά προσδιόριζε μέ Ἐκκλησιολογικήν, μέ Δογματολογικήν,  μέ Κανονικήν καί μέ Θεολογικήν ἀκρίβειαν, ὅτι ἡ Θρησκεία τῶν Ἑλλήνων, ἦτο καί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ σημεῖον ἀναφορᾶς, τήν Ἐκκλησία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κων]Πόλεως. Ἄρα κατά τήν Συνταγματολογικήν ἀντίληψιν, ἡ Θρησκεία τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἡ  Μία Ἐκκλησία, τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, μέ Κεφαλή τόν Θεάνθρωπον Χριστόν! Ἄρα λοιπόν, ὄσοι Γιανναριστές, φαντάζονται, ἤ μᾶλλον φαντασιώνονται φανατικά καί αἰσχρῶς, μίαν πολυκέφαλον Ἐκκλησίαν τινῶν Πρώτων ἀ λά παπισμοῦ, κάτι ὡσάν τήν παλαιᾶ Λερναίαν Ὕδραν, λογαριάζουσιν μᾶλλον, χωρίς τόν Ἡρακλήν, δηλ. Τόν Ξενοδόχον. 

Τό πιό πάνω συμπέρασμά μας, δέν εἶναι καθόλου αὐθαίρετον, μιᾶς καί ὁ τίτλος τοῦ ὑπό ἐξέτασιν συνταγματικοῦ Ἄρθρου, διατυπώνει, μέ πάσαν σαφήνεια, ὅτι πρόκειται διά: Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἀντί γιά, Σχέσεις Θρησκείας καί Πολιτείας!  Κατάλαβες κύριε Γιανναρᾶ μου; Πολλῶ δέ μᾶλλον, ἄν τό πνεῦμα τοῦ Νομοθέτου, ἦτο κακοπροαίρετον καί πλανεμένον, ὅπως τοῦ κ. Γιανναρᾶ, γιά ποῖον λόγον, νά καταγράψει καί  νά περιγράψει, ἀρκετά προσδιοριστικά καί μέ πληρεστάτην σαφήνειαν, μέσα σέ ὀκτῶ περίπου γραμμές, ΠΕΝΤΕ ὁλάκερες φορές τήν λέξιν "Ἐκκλησία"! (;;;)

Ἄρα ἡ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων, ἦτο καί εἶναι, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἀσχέτως, ἄν κατήντησε, ἐλέω πλήθους κομπογιαννιτῶν καί Νεοβαρλααμιτῶν κληρικῶν καί θεολόγων, κατ΄ εἰκόνες καί ὁμοίωσιν τοῦ Γιανναρᾶ, ὠς θρήσκευμα. Ἄρα καί πάλιν, τά παιδιά στό σχολεῖον, δέν διδάσκονται θρησκευτικά, καθῶς νομίζει ὁ Γιανναρᾶς, ἀλλά τά νοσηρᾶ φληναφήματα καί τά αἱρετικολογήματα, πού μᾶς ἄφησεν κληρονομιά, στίς θεολογικές σχολές τοῦ τόπου μας. Μακάρι νά διδάσκοντο θρησκευτικά! Ἀλλά ποίος θά τολμήσει νά τά διδάξει ὀρθόδοξα θρησκευτικά καί ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ὅταν ὁ κ. Γιανναρᾶς εἶναι ἡγετίσκος, ἐνταγμένος καί στρατολογημένος, εἰς τήν σφηκοφωλιά τῆς Νεοπατερικῆς θεολογίας τῆς Ἀκαδημείας τοῦ Βόλου; Θά τά διδάξουν μήπως οἱ Γενίτσαροι τοῦ ΚΑΙΡΟΥ; Σιγά μήν σπάσουν κανένα νύχι.

Γι΄ αὐτό λοιπόν, κατά τήν ὁλοκληρωμένην συνάφειαν τοῦ κειμένου-ἄρθρου, τό ἱερόν Σύνταγμα, δηλ. ἡ λέξις "θρησκεία", ἔχει καταχρηστικῶς, τήν ἀκριβῶς ταυτόσημον καί ὁμοιούσιον ἔννοιαν τῆς "Ἐκκλησίας".

 Ἡ λέξη ὅμως "θρησκεία", σαφῶς καί ἐκτός τῆς Συνταγματολογικῆς συνάφειας, ἔχει ἔνα ἄλλον ἀποφατικόν νόημα, πιό θρησκειολογικόν, μάλιστα ἕνα ἀντιεκκλησιολογικόν νόημα. Ἄς μή ἀπομιμεῖται ὁ κ. Γ. καί νά ἀντιγράφει, ἀνεπιτυχῶς βέβαια, τόν μακαριστόν Μέγα Δογματολόγον καί Διδάσκαλον π. Ἰωάννην Ρωμανίδην, διότι δέν δύναται νά θεολογήσει, ὡς ὁ ἐξαιρετικός Καπποδόκης καί πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, διά τό ἐν λόγῳ ζήτημα περί τῆς θρησκείας, μιᾶς καί μᾶς τό ἀποσαφήνισεν ὁ ἀείμνηστος, μέ ἀπόλυτον εὐστοχίαν καί ἀκρίβειαν, πρό τοῦ Γιανναρᾶ. Ὁ κ. Γιανναρᾶς μπορεῖ νά ἔχει δίκαιον, σέ ἀρκετά πράγματα πού σημειώνει, ἀλλά μέ τέτοιου εἴδους, ἄστοχα σοφίσματα, στά ὁποῖα, μᾶς ὑποδεικνύει τό καιγόμενον δέντρον, ἀντί τοῦ δάσους πού καίγεται ὁλοσχερῶς, καί δεῖ ἐξ ὑπαιτιώτητος του, εἶναι ἄκρως ἀντιεπιστημολογικόν, εἶναι ἀντιδεοντολογικόν, ἐνῶ ἐκκλησιολογικά, ἄκρως ἀνήθικον καί ἑτερόδοξον, νά ταυτίζει (ἐνῶ ὑποκρύπτει μᾶλλον σκόπιμα (;) τήν ὅλη συνάφεια τοῦ ἄρθρου) τήν  θρησκεία, μέ κάθε τί ἄλλον ἐννοιολογικόν περιεχόμενον, πλήν τοῦ ὀρθοῦ, ἐκείνου τῆς Ἐκκλησίας, ὥς ἀποδεικνύεται, ἀναντίρρητα, ἐκ τοῦ Συντάγματος.

Σημασία ἔχει, ἀγαπητοί μου διαδικτυακοί ἀναγνώστες, νά εἴμεθα μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, γιά νά εἴμεθα καί ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι νά εἶμεθα, δῆθεν ἐκκλησιαστικοί ἄνθρωποι, κατά φαντασίαν, ὡς τούς Φαριζαίους Γιανναριστές καί τόν πατέρα των κ. Γιανναρᾶ, καί νά μπαζώνουν τήν ἀλήθεια τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἵνα ἐμπεδωθεῖ εἰς τήν οἰκουμένη, ἡ πλάνη καί ἡ αἵρεσίς των.

Εἰκάζω, πῶς πολλοί θά διαφωνοῦσιν μ΄αὐτά πού σημειώνω κριτικά καί μέ ὀξύτητα, κατά τοῦ σεβαστοῦ καθηγητοῦ μας, ἀλλά ὅσον δικαίωμα ἔχει νά γράφει ἐλεύθερα τήν ἄποψίν του ὁ Νικολαΐτης κ. Γιανναρᾶς, ἄλλον τόσο δικαίωμα, ἔχουμεν καί ἐμεῖς οἱ μαθητές του.

 Ἐπιτρέψτε μας λοιπόν, νά παραθέτουμεν ἀποδεικτικά καί ρωμαλέα, τίς προσωπικές μας πεποιθήσεις. Καλήν καί ἔμπρακτον μετάνοια κῦρ Γιανναρᾶ μας! Ἀκόμη ἀναμένεται, τινά σοβαρή ἀπάντησις, ὁ ἐξαιρετικός, κριτικός καί ἀντιρρητικός τόμος, τοῦ πατρός Βασιλείου Βολουδάκη! Ἀκόμη ἀναμένουν, οἱ ἀπανταχοῦ νόρμαλ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τήν μετάνοια σας, γιά τά ὅσα βλάσφημα, κατάσυκοφαντείσατε στυγνῶς, τόν Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην...!

Καί ἐπειδή, ὅτι δέν λύνεται μέ τήν πειθῶ, θά πρέπει νά κόβεται, ἅπαξ καί διαπαντῶς, ἐπιβάλλεται πλέον, καθῶς καταγράψαν καί ἄλλοι παραδοσιακοί καί ἔμπειροι θεολόγοι, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπι τέλους, νά ἐξετάσει τίς Νεορθόδοξες, Νεοβαρλαμίζουσες καί Νεονικολαΐτικες αἱρέσεις τοῦ κυρίου Χρῆστου Γιανναρᾶ, καί νά τίς καταδικάσει Συνοδικά· ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, πρός τιμήν της, κατεδίκασεν δίκαια καί ἀφόρισεν εὔλογα, μόλις πρόσφατα, ἕναν φανατικόν Γιανναριστή τηλε-θεολόγον· ἄν δικασθεῖ ὁ κ. Γιανναρᾶς πρό τοῦ βιολογικοῦ τέλους του, καί παραμείνει ἀμετανόητος, ἄς ἀφορισθεῖ παραδειγματικά καί παιδαγωγικά, ἵνα προστατευθεῖ τό Καθολικόν Θεανθρώπινον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν τυχόν ὅμως, προλάβει καί ἐγκαταλείψει τά ἐγκόσμια, τῷ ὄντι ἀμετανόητος, νά δικασθεί καί νά καταδικασθεῖ μετά θάνατον (ὅπως πολλοί ἄλλοι Κληρικοί, θεολόγοι καί φιλόσοφοι, π.χ. ὁ ἀναθεματισμένος Ὠριγένης καί οἱ διδασκαλίες αὐτοῦ), μιᾶς καί ὑφίστατο Κανονική καί ἐκκλησιαστική πρόνοια, ὑπό τῆς Ἁγίας Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Ὁ Καλός Θεός νά τόν φωτίσει ἔγκαιρα, διότι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, δέν ὑφίστατο σωτηρία.


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

[1] Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου