Translate

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: “ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ” ΑΓΙΟΜΑΧΟΣ, Ο ΛΟΓΟΣ, ΤΟΥ “ΠΛΑΝΗΣΙΟΥ” ΜΑΞΙΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΗ


“Ἔν ἀρχῇ ἦν” Ἁγιομάχος, ὁ λόγος, τοῦ «πλανήσιου» κ. Μάξιμου Βαρβαρῆ

Δέν ὑφίστατο κανένας δόλος καί καμία σκοπιμότητα, ἐκ  τῆς πλευρᾶς τῶν Ὀρθοδόξων, περί τῆς ἐπισήμου Ὀρθοδόξου Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Γέροντος Παϊσίου καί Πορφυρίου.

Ὁ μόνος δόλος πού ὑφίστατο, εἶναι σέ συγκεκριμένες κακόδοξες ἐνέργειες τῶν «πλανήσιων-ὀρθοδόξων» Οἰκουμενιστῶν καί σιγονταρο-οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποίοι χρησιμοποιοῦν περίτεχνα καί δόλια τήν Χαρισματική μορφή τοῦ Ἁγίου Γέροντος, διά προσωπικές φιλοδοξίες καί σκοπιμότητητες. Φρονοῦμεν δηλαδή, ὅτι οἱ μόλις πρόσφατες τιμητικές καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, στή Σουρωτῆ, μέ τήν προκλητική παρουσία τοῦ κακοδόξου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ἦτο μέγα λάθος, μέ τήν ἐν λόγῳ ἄστοχη ἀνοχή καί ψευδόδοξη ὑποδοχή ὑπό τῆς Γερόντισσας τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου. [1]

Πολύ ἀμφιβάλλω, ἄν «πλανήσιος» κ. Βαρβαρῆς, μελέτησε: α) τά προσωπικά συγγράμματα, β)  τούς λόγους των, καθῶς καί  γ)  τόν βίον τῶν δύο Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας· μᾶλλον γι΄ αὐτό τόν λόγον δέν ἦτο καθόλου τυχαίος ὁ ἐκβαρβαρισμός τῶν ὀρθοδόξων Ἁγιολογικῶν προϋποθέσεων. Θεωροῦμεν ἐπίσης, βάση τῶν προσωπικῶν ἐρευνῶν μας, ὅτι ἀκολουθήθησαν πιστᾶ, ἅπαντες οἱ Ἀγιολογικές προϋποθέσεις, καθῶς καί ἅπαντα τά ὀρθόδοξα κριτήρια, περί τῆς προσφάτου ἀναγνωρίσεως τῆς ἁγιότητας τῶν Ἁγιορειτῶν Θεοφόρων Πατέρων: τοῦ Πορφυρίου καί τοῦ Παϊσίου.

Ἄρα λοιπόν, ὁ «βάρβαρος πλανήσιος» ἔβαλε στόχο καί σκοπόν νά ἐπανανοηματοδοτήσει καί νά ἐπαναδιατυπώσει, τίς Ἁγιολογικές προϋποθέσεις τῶν Ὀρθοδόξων, βάση τοῦ ἀδιάκριτου καί  «Ζηλωτικοῦ» ὑποκειμενισμοῦ του!

Δέν εἶναι Ἁγιο-λογική προϋποθεσις, τά περί τῶν δῆθεν "100 χρόνων"... μιᾶς καί αὐτά τά ἀνόητα καί παιδικᾶ λεχθέντα τῆς ἀκριβοῦς σχολαστικῆς ὁριοθέτησεις, τά συζητούσαμεν ὅταν εἴμασταν σχεδόν 10 χρονῶν  ἀκατήχητα παιδάκια, ἐξάπαντος φλυαρούσαμεν μέ περίσσια ἡμιμάθεια καί ἀμάθεια, ἐνῶ ἡ ὀρθόδοξη Ἁγιολογία καί πραγματικότητα, δέν καλουπώνεται μέ ἀνούσιους «Μαξιμαλιστικούς» σχολαστικισμούς.

Ὁ πλανεμένος κύριος Μάξιμος, ἄς κάνει ἐπί τέλους, μία σοβαρή Ἁγιολογική ἔρευνα καί νά μᾶς πεῖ ἐπιστημονικά: πόσοι καί ποιοί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἀναγνωρίσθηκαν καί ἀναγράφησαν ἐπίσημα, εἰς τά ὀρθόδοξα Ἁγιολογία καί Μαρτυρολόγια, ἔπειτα ἀπό τά  100 χρόνια τῆς κοιμήσεώς των;

Κατά τήν μάξιμουμ πλανήσια καί κακόβουλη "ὀρθολογιστική" ἀντίληψη τοῦ ἀμόναχου κ. Μαξίμου, θά πρέπει π.χ.: νά ἀποκαθηλώσουμεν χιλιάδες Ἁγίους καί Μάρτυρες ἀπό τά Συναξάρια· λόγου χάριν, ὁ Μέγας ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὁ Μέγας Φώτιος καί ὁ Μέγας Μάρκος ὁ Εὐγενικός, σύμφωνα μέ τίς ψευδόδοξες καί διαβολικές ἀσυναρτησίες τοῦ κυρίου Βαρβαρῆ, δέν πρέπει νά τιμώνται, ὡς ἅγιοι, μιᾶς καί ἀγιοκατατάχθησαν ἐπίσημα ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, ἀμέσως (!) σχεδόν μόλις ἐκοιμήθησαν (μιᾶς καί ἦδη ἐμαρτυρῆτο ἐκ τῶν Συναξαριακῶν κ.ἄ. Ἁγιολογικῶν καί Θεολογικῶν πηγῶν, ὅτι οἱ συγκεκριμένοι εἰδικᾶ, ἐτιμοῦντο ὡς  Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες ἐν ὅσο ἦτο, ἐν ζωῇ!), χωρίς κἄν νά περάσουν 20, 50, ἤ καί τά 100 χρόνια ἀπό τήν ὁσιακή κοίμησή των!

Ἄρα, τό πρόβλημα, τοῦ ταλαίπωρου κυρίου Πλανησίου (=Μ.Β.), δέν εἶναι κυρίως διανοητικό, ἀλλά εἶναι τά μέγιστα, πνευματικό καί ψυχικό...!

Στήν Ὀρθόδοξη Πατερική Ἁγιολογία, τά αὐθεντικᾶ θαύματα τῶν Ἁγίων εἶναι [2]: ἀκόμη μία βασική προϋπόθεσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίας, ἄσχετα ἄν δέν δύναται ὁ πλανεμένος ρασοφόρος. νά κάνει τήν ἐν λόγῳ ἁγιολογική διάκριση αὐθεντικῶν/κάλπικων θαυμάτων· ἡ Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία ὅμως πού ἔχει καθολοκληρίαν, τό ἀλάθητον, δύναται ὅμως. Ὑφίσταντο μέγιστοι Ἅγιοι, πού δέν ἔχομεν καταγεγραμμένα θαύματά των ὡσᾶν ἐκείνα τῶν Εὐαγγελίων, ἀλλά ἔπραξαν ἄλλου εἴδους θαύματα καί σωρηδόν θαυμαστές ὑπηρεσίες στήν Ἐκκλησία.

Νά τούς ἀποκαθηλώσουμεν ἐκ τῶν ἱερῶν Συναξαρίων κύριε Μάξιμε;

Δέν ἔχω καμία ἐμπιστοσύνη στόν κακόβουλο "Ζηλωτή" κ. Μάξιμο, μιᾶς καί οἱ  συγκεκριμένοι ἅγιοι Γέροντες, ἦτο καί εἶναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, Ὀρθόδοξοι Θεόπτες Πατέρες καί Ὁμολογητές τῆς Ἐκκλησίας.

Μάλιστα,  θεωρῶ προσωπικᾶ, ὡς πλανεμένον, ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΗ καί ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ "κληρικό" τόν ἐν λόγῳ κ. Μάξιμο, διότι ἔχει καταγράψει αὐτόβουλα καί αὐθαίρετα (βάση τῆς παρερμηνείας τῶν Βιβλικῶν καί Πατερικῶν χωρίων) τινές ἡμερομηνίες κ.ο.κ., περί τῆς Ἐσχατολογίας.

Ὅσες «θεολογικές» δῆθεν ἀλήθειες καί νά λέγει, τό γεγονός καί μόνον, ὅτι μέμφεται τήν ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ [3] Ἁγιότητα τοῦ Γέροντος Παϊσίου, τοῦ Πορφυρίου, τοῦ Ἰάκωβου Τσαλίκη κ.λπ., τόν καθιστᾶ ἄκρως πλανεμένο καί αἱρετικό κληρικό, διότι ἀποκρύπτει δολίως ὁ κ. Μάξιμος, λ.χ. τήν Ὁμολογιακή καί Ἀπολογητική ΕΜΠΡΑΚΤΗ (ἤλεξεν ΣΦΟΔΡΑ μέ τινά συγκεκριμένη Ὁμολογιακήν καί ἱστορικήν, ἐξάπαντος διαχρονικήν καί Θεόπνευστον ἐπιστολήν, τόν Ἀρχιμασσώνο καί Ἀρχιοικουμενιστή Πατριάρχην Ἀθηναγόραν, μάλιστα στήν πορεῖα διέκοψεν (!) μαζί μέ ἄλλες Ἁγιορείτικες Μονές, τό μνημόσυνο τοῦ τότε Οἰκουμενιστή Πατριάρχη-καί ἆρα ὁ κύριος ρασοφόρος ψευδολογεῖ καί συκοφαντεῖ,  ΑΣΥΣΤΟΛΑ, τόν Ἅγιο Γέροντα Παΐσιον) στάσην [4] τοῦ πατρός Παϊσίου, κατά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί κατά τῆς σχισματικοαιρέσεως τοῦ ἀνόητου "Ζηλωτισμοῦ" (στό ὅποῖον δεύτερο καί αἱρετικόν ἄκρον τοῦ "Ζηλωτισμοῦ", βρίσκεται καί ὁ κ. Μάξιμος).


Ὁ Καλός Θεός νά ἐλεήσει καί νά φωτήσει τούς Θεομπαίκτες, Ἁγιομάχους καί πλανήσιους  κακόγερους, ἵνα γίνουσιν ἐν Χριστῷ καλόγεροι καί ἁγιόφιλοι.


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

[1] Πρωτοπρεσβύτερου Θεόδωρου Ζήση, “ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)-Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ”, Κεφ. 4. Οἱ ἐκδηλώσεις στὴν Σουρωτὴ κατὰ τὴν πρώτη ἑορτὴ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Παϊσίου (12 Ἰουλίου 2015):
« (...) Δὲν περιμέναμε πάντως ὁ Ὅσιος Παΐσιος, καύχημα καὶ σέμνωμα τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων, νὰ γίνει ἀφορμὴ γιὰ προβολὴ τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἁπανταχοῦ Οἰκουμενιστῶν πατριάρχου Βαρθολομαίου. Εἴχαμε πάλιν καὶ πολλάκις εἰς τὸ παρελθὸν τὴν κρυφὴ ἐλπίδα ὅτι μελετώντας τὴν ζωὴ παλαιῶν καὶ νέων Ἁγίων θὰ συναισθανόταν τὴν λάθος πορεία ποὺ ἀκολουθεῖ, ἐκτὸς τῆς ὁδοῦ τῶν Ἁγίων Πατέρων, καὶ θὰ ἐμείωνε τουλάχιστον τὶς οἰκουμενιστικές του ἐνέργειες, ἐν ἔργοις καὶ λόγοις, μπροστὰ στὶς ὁποῖες ὠχριοῦν, εἶναι μηδαμινές, οἱ τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Ἂν ἐκεῖνος ἀγάπησε μία ξένη γυναίκα, τὴν Παπικὴ «Ἐκκλησία» καὶ ἄφησε τὴν σεμνὴ Μητέρα μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀγάπησε πολλὲς ξένες γυναῖκες, ὁμόθρησκες καὶ ἀλλόθρησκες, τὸν Παπισμό, τὸν Μονοφυσιτισμό, τὸν Προτεσταντισμό, τὸν Ἰουδαϊσμό, τὸ Ἰσλάμ, τὴν παγανιστικὴ Οἰκολογία καὶ κατέστη πολύγαμος. Ἔπραξε ἄριστα ἡ πατριαρχικὴ σύνοδος ποὺ ἐνέταξε ἐπίσημα τὸν Γέροντα Παΐσιο στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἤδη ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μὲ πλῆθος θαυμάτων ἐφανέρωσε τὴν ἁγιότητά του, καὶ ἡ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τὸν θεωροῦσε ἅγιο, ἐν ὅσῳ ἀκόμη ζοῦσε στὴ γῆ. Ἡ ἀπόφαση πάντως νὰ προστῆ ὁ πατριάρχης τῶν ἀκολουθιῶν κατὰ τὴν πρώτη ἑορτὴ τῆς μνήμης του ἦταν λάθος. Δὲν προσέφερε τίποτε στὴν τιμὴ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ἀντίθετα ἐσκανδάλισε πολλούς, οἱ ὁποῖοι ἀπέφυγαν νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης του καὶ τὸ ἄφησαν γιὰ ἄλλη ἡμέρα.
Δὲν γνωρίζουμε ποιός εἶχε τὴν ἔμπνευση τῆς προσκλήσεως τοῦ πατριάρχου· ἡ Μητρόπολη Κασσανδρείας ἢ ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στὴ Σουρωτή, ὅπου εἶναι ὁ τάφος τοῦ Ὁσίου. Δὲν ἀποκλείεται ὁ ἴδιος ὁ πατριάρχης νὰ ἐζήτησε τὴν πρόσκληση. Οἱ προσφωνήσεις πάντως ἐκ μέρους τῶν προσκαλεσάντων ἔπρεπε νὰ εἶναι τυπικὰ εὐγενεῖς, ὄχι ὅμως καὶ νὰ παρουσιάζουν τὸν πατριάρχη ὅτι«συνεχίζει νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» καὶ τόσα ἄλλα ἐμετικὰ καὶ κολακευτικὰ ἐγκώμια καὶ ἐπαίνους. Δὲν ἐσκέφθησαν ὅτι μὲ αὐτὰ θλίβουν, λυποῦν καὶ διαψεύδουν τὸν τιμώμενο Ὅσιο Παΐσιο, ὁ ὁποῖος ἤλεγξε τὸν Ἀθηναγόρα γιὰ μικρότερα ὀλισθήματα ἀπὸ αὐτὰ τοῦ Βαρθολομαίου καὶ θεωροῦσε ὅτι ὅλοι οἱ οἰκουμενιστὲς πολὺ περισσότερο ὁ κορυφαῖος Βαρθολομαῖος δὲν ἔχουν «οὔτε ψίχα πνευματικὴ οὔτε φλοιό» καὶ ὅτι «ὁμιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεό, διότι δὲν τὸν ἔχουν ἀγαπήσει»;

[2] Πρωτοπρεσβύτερου Γεώργιου Μεταλληνοῦ , Ἁγιότης μαρτυρουμένη, Ἁγιότητα -Ἕνα λησμονημένο ὅραμα, Ἀθήνα 2001, σελ. 45-57. http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/gewrgios_metallhnos/saintdom_witness.htm

 [3] ΘΕΟΔΡΟΜίΑ, Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς, Ἕτος ΙΖ΄, Τεύχος 2, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2015, Ἀφιέρωμα στόν Ἅγιο Γέροντα Παΐσιον, σελ. 165-327.