Translate

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: (ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ) ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ἔκθεσις ἀκριβῆς τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας περί τῆς θανατηφόρου αἱρέσεως τοῦ Ἐμβρυοκτονισμοῦ

(Μέρος Ζ΄ καί Τελευταίον)
ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ CONSESUS PATRUM
(Β΄ ΜΕΡΟΣ)

πολυγραφώτατος καί παραδοσιακός Κύπριος θεολόγος τς εραποστολικς καί κκλησιαστικς δελφότητας Θεολόγων “ ΣΩΤΗΡ”, κ. Νικόλαος Βασιλειάδης, σέ εδικήν, περίφημον καί περισπούδαστον μελέτην του, διά τοτο τό ρμηνευτικό ζήτημα πού μς πασχολε, σημεινει πολύ εστοχα τά ξς [1]:
Τή διαφορά τή διάκριση μβρύου «ξεικονισμένου» καί «μή ξεικονισμένου», τήν ποα καναν Τερτυλιανός, Αγουστνος καί Θεοδώρητος Κύρου στηριζόμενοι στό χωρίο τς ξόδου (ξοδος ΚΑ΄, 22-25), κκλησία δέν τήν δέχθη ποτέ! (...) Γι΄ ατό λλωστε καί λοι ο Κανόνες τς κκλησίας, πού ναφέρονται στήν μβλωση, δέν κάνουν καμμία διάκριση μεταξύ «ξεικονισμένου» καί «νεξεικονίστου» μβρύου καί χαρακτήριζουν τήν μβλωση ς φόνο... λλωστε τό τι προσπαθομε νά ξωραΐσουμε τή φοβερή λέξη κρωση μβλωση μέ τό «διακοπή κυήσεως», δείχνει κριβς τό γεγονός τι συνείδηση μς λέγχει νελέητα γιά τό τι δέν κάνουμε «διακοπές», λλά... παρασκευάζουμε νεκρούς!”
σιος Γέρων πιφάνιος Θεοδωρόπουλος, μέγας Κανονολόγος καί θεηγόρος Πατήρ τς οκουμενικς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, ς «χων ξουσίαν»,  μς πληροφωρε ρμηνευτικά,  πί τοτο τό Βιβλικό, μέ τά ξς ξιοσημείωτα [2]:
«Τό Πνεμα τό γιον, τό διά τς κκλησίας λαλον, μαρτυρε τι ετε χει σχηματισμένα ργανα τό μβρυον, ετε χι, νθρωποκτονία τελεται»!
Τά ταυτόσημα θεολογικά, διά τό ν λόγ εδικόν καί συγκεκριμένο, σημανων σημεον, καταγράφει καί διακηρύττει Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος [3]:
“Δέν πάρχει οσιαστική ντίθεση τς Παλαις Διαθήκης καί τς διδασκαλίας τς κκλησίας στό σημεο ατό, γιατί Μωσαϊκός νόμος στό χωρίο ατό δέν ντιμετωπίζει δογματικά τό θέμα τς μψυχώσεως το μβρύου, λλά διατυπώνει ποινικές διατάξεις, κυρίως γιά τόν δράστη. διάκριση (στήν Παλαιά Διαθήκη) μεταξύ ξεικονισμένου καί μή ξεικονισμένου γίνεται γιά νά δηλωθ καί φανερωθ γνοια γνώση το πλήξαντος τήν γκυο γυναίκα.
Παρά τατα καί στό διά τατα, Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος, μς ξεκαθαρίζει μέ πάσαν ρθόδοξην θεολογικήν σαφήνεια, πί τς συνόλου θεματολογίας μας, τι συμφωνε πόλυτα μέ τό Consesus Patrum τν ρθοδόξων, περί το γενοκτόνου μβρυοκτονισμο, καθότι διατυπώνει στό περίφημον Βιοηθικόν καί Βιοθεολογικόν του σύγγραμμα, τά ξς [4]
πρόωρη καί βίαιη ποκοπή το μβρύου πό τήν μήτρα τς μητέρας χαρακτηρίζεται μέ πολλά νόματα, πως μβλωση, κτρωση, διακοπή τς κύησης, φόνος... πό πλευρς ρθοδόξου θεολογίας, δέν μπορομε νά δεχθομε τήν θεωρία περί προεμβρίου, σύμφωνα μέ τήν ποαν μβρυο θεωρεται μετά τίς 14 μέρες πό τήν γονιμοποίηση καί πρίν πό τίς 14 μέρες νομάζεται προέμβρυο... Μέχρι δέ τό τέλος το τρίτου μήνα σχηματίζονται λα τά μέλη το σώματος του. Καί μως ατήν τήν περίοδο γίνονται ο περισσότερες κτρώσεις. Γι΄ ατόν κριβς τόν λόγο καί σχυριζόμαστε τι πρόκειται γιά φόνο νός νυπεράσπιστου νθρώπου... Στίς μεθόδους κτρωσης μπορε νά συμπεριληφθον καί μερικές μέθοδοι «ντισύλληψης» πως τό νδομήτριο σπιράλ καί τά λλα νδομήτρια μφυτεύματα, φο κτός τν λλων μποδίζουν τήν γκατάσταση το γονιμοποιημένου μβρύου στήν μήτρα... Γενικά, λεγόμενη διακοπή τς κυήσεως εναι φόνος. Τό μβρυο πού εναι νθρώπινος ργανισμός πονάει καί ποφέρει πολλές ρες ως του πεθάνει καί μάλιστα γωνίζεται γιά 2 ως 3 ρες γιά νά κρατηθ στήν ζωή, ν καρδιά του πάλλεται μέ πεσμα... κτρωση, κατά τήν διδασκαλία τς κκλησίας, εναι φόνος. Καί μάλιστα φόνος νός νυπεράσπιστου νθρώπου.”
Μέχρι καί Λειτουργική πράξις τς Οκουμενικς ρθοδόξου κκλησίας, συμμαρτυρε καί συμφωνε Εχολογικά, ξάπαντος ποφατικά κατά το κούσιου μβρυοκτονισμο καί καταφατικά πί τς κούσιας ποβολς τν βάπτιστων μβρύων, ς ξς [5]:
“Εχή ες γυνακα, ταν ποβάληται: «Δέσποτα, Κύριε, Θεός μν, τεχθείς κ τς γίας Θεοτόκου καί ειπαρθένου Μαρίας, καί ν φάτν ς βρέφος νακλιθείς· Ατός τήν παροσαν δούλην σου, τήν σήμερον ν μαρτίαις ες φόνον περιπεσοσαν, κουσίως κουσίως καί τό ν ατ συλληφθέν ποβαλομένην, λέησον κατά τό μέγα σου λεος· καί συγχώρησον ατ τά κούσια καί τά κούσια πταίσματα· καί διαφύλαξον πό πάσης το Διαβόλου μηχανουργίας· καί τόν ύπον κάθαρον· τούς πόνους θεράπευσον· καί ῥῶσιν καί ερωστίαν τ σώματι σύν τ ψυχ ατς, φιλάνθρωπε, δώρησαι· καί δι΄ γγέλου φωτεινο ταύτην περιφρούρησον πό πάσης πελεύσεως τν οράτων δαιμόνων... καί συγχώρησον τ δούλη σου ταύτη, τ ν μαρτίαις φόν περιπεσούσ, κουσίως κουσίως, καί τό ν ατ συλληφθέν ποβαλομέν καί πάντας τούς ερισκομένους καί ψαμένους ατς, κατά τό μέγα σου λεος, ς γαθός καί φιλάνθρωπος Θεός, λέησον καί συγχώρησον, τι Σύ μόνος χεις ξουσίαν φιέναι μαρτίας καί νομίας».”
Μετά πό τίς ν λόγ σωρηδόν πιστημονικές, Πατερικές, Θεολογικές, εροκανονικές, Λειτουργικές, Ποιμαντικές καί πισκοπικές μαρτυρίες, τό λεγάμενον καί Consesus Patrum τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, πού τό κατά δύναμιν, ποπειράται, παρούσα μελέτη νά μς ποδείξει: φίστατο νόρμαλ ρθόδοξος Χριστιανός (κληρικός, μοναχός, λαικός θεολόγος, καί πλός πιστός), πού πρόκειται νά πιμένει νά σχυρίζεται, τίς πολυποίκιλες νόητες καί κακόδοξες φιλοσοφίες θεολογίεςλλον θεωρίες-τινν τεροδόξων, κακοδόξων καί θέων πιστημόνων; ξάπαντος χει ποδειχθε, χι,  σύμφωνα μέ τά πιό πάνω, τι τό μείζων ζήτημα τς προμελετημένης «πιστημολογικς» μβρυοκτονίας, εναι λελυμένον αἰῶνες τώρα, κ τς ρθοδόξου καί Θεανθρώπινης νθρωπολογίας; Τότε, γιατί ραγέ, μερικοί τηλεπερσόνες καί πτυχιούχοι τς Θεολογικς πιστήμης, ο ατοπροσδιοριζόμενοι μάλιστα ς λάθητοι καί «ριστοι τν ρίστων», κράζουσιν θεολόγητα; Γιά νά μς ποδεικνύουσιν, διάλλειπτα καί σταθερά, τόν κατάσχετον λαϊκισμόν καί τήν πάρατον νοησίαν των μέ τά δημόσια λεχθέντα των; Γιά νά διαστρέφουσιν ν λόγοις καί ργοις, τό ρθόδοξον θος καί τό δόγμα, τς κκλησιαστικς Κοινότητας; μήπως, γιά νά πιβεβαιώνουσιν καί νά παληθεύουσιν, συνειδητά μή συνειδητά, τήν ελογον καί δικαίαν ποκοπήν/φορισμόν τους κ τς συστρατευμένης κκλησίας;
χομεν τήν προσωπική καί ταπεινή ποψη: ποιος ρθόδοξος/η  Χριστιανός/ή, νεξαρτήτου θέσεως στό Σμα τς κκλησίας, μμένει ψυχωτικά καί διοτελς κ τινς δεοληψίας, σέ σύγχρονα αρετικολογήματα καί διαβολόπνευστες πιστημονικίζουσες θεωρίες, παξιώνοντας πιδεικτικά καί προκλητικά, τήν ρθόδοξη Διδασκαλία τς κκλησίας καί τν Πατέρων, μπίπτει στήν κατηγορία τν πλανεμένων, τν ψυχικν καί τν αρετικν μισανθρώπων, ο ποίοι χρζουν πειγώντος, τήν λάθητον/γαπητικήν καί παιδαγωγικήν μέθοδον, το κκλησιαστικο φορισμο. Τέτοια Πνευματικήν, δικαίαν, ελογον, εροκανονικήν καί Συνοδικήν πόφασιν, λαβεν μόλις πρόσφατα, ερά Σύνοδος τς κκλησίας τς Κύπρου, γιά τήν εδικήν καί ξάπαντος τραγελαφικήν περίπτωση το αρετικο τηλε-θεολόγου Της, το κ. νδρέα Πιτσιλλίδη. Πλέον, δόξ τ Θε, τό «ψωριασμένο πρόβατον», «προβατόσχημος λύκος», δεολόγος το μβρυοκτονισμο, εναι καί πίσημα διά τς Κυπριακς κκλησιαστικς Κοινότητας persona no grata διά τήν συμμετοχήν ες τήν Μυστηριακή Ζωήν τς κκλησίας, μις καί πιμένει νά θεολογε κοιλιόπνευστα, διαβολόπνευστα, δηλ. διεστραμένα, καί ξ αυτο του. παροσα μελέτη, ρχισε νά γράφεται πρό το φορισμο το κ. . Πιτσιλλίδη· βασική ατία καί φορμή τς ν λόγου κοπιαστικς ντιεμβρυοφονικς μελέτης, το: ο μβρυοκτονικές δηλώσεις/διδασκαλίες, τόσον το πρώην θεολόγου τς κκλησίας κ. Α.Π. σον καί ο πομαγνητοφωνημένες προσωπικές θέσεις το  μακαριστο μοναχο ωσήφ  το Βατοπαιδινο· μις καί ξ ρθοδόξου πόψεως, πό ατν τν δύο Κυπρίων θεολογούντων διδασκομένη καί αρετική νθρωπολογία, συγκλίνει κριβς, στά ταυτόσημα κακόδοξα, τοπα καί στοχα σημεα, διά τά ποα, ποπειραθήκαμεν τό κατά δύναμιν νά  σς τά ξεδιαλύνωμεν κροθιγς, ξελικτικά καί πιστημονικά. Προτο μως λοκληρωθε, παροσα μελέτη μας, δη προτεσταντόπληκτος καί Νεοβαρλααμίτης τηλε-θεολογν χει λάβει τόν Συνοδικόν φορισμόν του, καί εκάζομεν σχυρς, τι ατό φείλεται κυρίως, διά τίς προσωπικές «θεολογικές» θέσεις του, πέρ «τς διακοπς» τς κυήσεως, δηλ. πέρ το μβρυοκτονισμο! πομένει πλέον νά δομεν, στω καί μετά θάνατον το μοναχο ωσήφ το Βατοπαιδινο, καί μίαν λλην πίσημον καταδίκην... ξάπαντος κατά τν αρετικν θέσεων ατο· πολλ δέ μλλον ναμένομεν μέ γωνία, τό πίσημον, πολυσέλιδον καί καταδικαστικόν Συνοδικόν πόρισμα, κατά τν πολυπληθν αρέσεων το Πιτσιλλίδη.
Θά το σως μία μεγίστη παράλειψις καί φέλεια, νά μή σς παραθέταμεν τήν Πατερική θέση καί τήν θεοδίδακτη στάση το μόλις πρόσφατα καί πίσημα νακηρυχθέντα σύγχρονου Μεγίστου γίου τν μερν μας, το Γέροντος Παϊσίου το γιορείτου. Σέ να κ τν πολλν καί γκυρων τομιδίων, περί τς Θεοφώτιστου διδασκαλίας το γίου Γέροντος, εδικά πί το μβρυοκτονισμο, ἐτοῦτος μέγας Γέρων καί Νέος Θεοφόρος Προφήτης τς ποχς μας, μᾶς κάνει ναφορά, τουλάχιστον δώδεκα(!) φορές, συντασσόμενος πιστ, ς πόμενος τν Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ξάπαντος διαχρονική ρθόδοξη Διδασκαλία καί νθρωπολογία τς κκλησίας:
1.       Γιά πολλούς πού ζον κοσμικά οκογένεια σήμερα δέν χει νόημα. Γι΄ ατό δέν παντρεύονται παντρεύονται καί δέν κάνουν παιδιά σκοτώνουν τά παιδιά μέ τίς κτρώσεις, καί τσι μόνοι τους ξαφανίζουν τό σόι τους. Δηλαδή μόνοι τους καταστρέφονται· δέν τούς καταστρέφει Θεός... διάβολος καταστρέφει, λλά καί Καλός Θεός ργάζεται καί δέν θά φήση νά ξαφανισθ τό γένος μας. [6]
2. -Γέροντα, κάποια κυρία σαράντα χρόνων, πού χει μεγάλα παιδιά, εναι γκυος τριν μηνν. νδρας της την πειλε πώς, ν δέν κάνη κτρωση, θά τήν χωρίση.    -ν κάνη κτρωση, θά τήν πληρώσουν τά λλα παιδιά τους μέ ρρώστιες καί τυχήματα. Σήμερα ο γονείς σκοτώνουν τά παιδιά μέ τίς κτρώσεις καί δέν χουν τήν ελογία το Θεο. Παλιά, ν γεννιόταν να παιδάκι ρρωστο, τό βάπτιζαν, πέθαινε γγελούδι, καί ταν πιό σφαλισμένο. [7]
3. Πόσες χιλιάδες μβρυα σκοτώνονται κάθε μέρα! κτρωση εναι φοβερή μαρτία. Εναι φόνος, καί μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται βάπτιστα παιδιά. Πρέπει νά καταλάβουν ο γονες τι ζωή ρχίζει πό τήν στιγμή τς συλλήψεως. [8]
4. –Γέροντα, μπορε νά γίνη κάτι, στε νά ρθ νόμος γιά τίς κτρώσεις;
     -Μπορε, λλά χρειάζεται νά κινηθ πολιτεία, κκλησία κ.λπ., στε νά νημερωθ κόσμος γιά τίς συνέπειες πού θά χη πογεννητικότητα. Ο ερες νά ξηγήσουν στόν κόσμο τι νόμος γιά τίς κτρώσεις εναι ντίθετος πρός τίς ντολές το Εαγγελίου... ταν μως κάτι πού ντίκειται στίς ντολές το Εαγγελίου γίνεται πό τό κράτος νόμος, τότε ρχεται ργή το Θεο σέ λο τό θνος, γιά νά παιδαγωγηθ. [9]
5.  ‘Υπάρχουν μητέρες πού, ν διαπιστωθ κατά τήν γκυμωσύνη τι τό παιδάκι πού θά γεννήσουν θά εναι νάπηρο διανοητικά καθυστερημένο, κάνουν κτρωση καί τό σκοτώνουν. Δέν σκέφτονται τι καί ατό χει ψυχή. Πόσοι πατέρες ρχονται καί μο λένε: «Τό δικό μου τό παιδί νά εναι σπαστικό; Γιατί νά τό κάνη τσι Θεός; Δέν μπορ νά τό ντέξω». Πόση ναίδεια πρός τόν Θεό χει ατή ντιμετώπιση, πόσο πεσμα, πόσο γωϊσμό. Ατοί, ν τούς βοηθήση Θεός, θά γίνουν χειρότεροι. [10]
Σήμερα δυστυχς, τό ρθόδοξον φρόνημα το γίου Πατρός Παϊσίου, παξιώνεται καί λοιδωρεται, μις καί θεωρεται πό τινές «Γνωστικούς» θεους καί μασσώνους, ς παλιομοδίτικο καί δθεν μεσσαιωνικό φρόνημα τινν θρησκόληπτων καλογήρων καί καλογραίων! Πρόσφατο μάλιστα δημοσίευμα, μς ποδεικνύει σαφς, τήν κυβερνητική προπαγάνδα  καί -παιδεία πού λαμβάνει χρα πό τά Δημοτικά(!) Σχολεία τς λλαδίτσας μας. Τό δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ναφέρει τι στό 2ο Δημοτικό Σχολείο λιούπολης, «εδική πιστήμονας» δίδαξε «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», περί τν προφυλακτικν (!) καί τν κτρώσεων (!!!), στά παιδάκια τς Στ΄ Δημοτικο...! πόδειξις τρανή, τι ο Νεοελληνικές καί Νεοκυπριακές θεες καί μασσωνικές Πολιτείες μας, παξιώνουν πλήρως, τίς βαθιές Πνευματικές συνέπειες, τν ν λόγ ἀντίχριστων «παιδαγωγικν» νεργειν τους.
νδεικτικά, ναφέρονται τά ξς τραγελαφικά καμώματα πό τν «σεξουαλικν κπαιδευτν» τν παιδιν μας [11]:
“Μίλησαν στους εντεκάχρονους μαθητές γιά τό ζήτημα της άμβλωσης (!) και έως ποιο μήνα είναι νόμιμη η διακοπή της κύησης! Να σημειωθεί ότι η «επιστήμονας» ενημέρωσε τα παιδιά πως υπάρχει δυνατότητα νά γίνει προγεννητικός έλεγχος και, αν το έμβρυο έχει κάποια αρρώστια, μπορεί να γίνει έκτρωση και μετά τόν δεύτερο μήνα! Όταν επέτρεψαν τα παιδιά στα σπίτια τους, ενημέρωσαν συγχυσμένα τους γονείς τους. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, ορισμένα έκλαιγαν. (...) ”
Τέλος, πιθυμομεν νά λοκληρώσομεν τήν παροσα  μελέτη μας, παραθέτωντας σας, τά σημαντικά ατια τς ν λόγου μεταπατερικς-Νεοβαρλααμικς-ντιπαραδοσιακς καί (παρ)ρμηνευτικς προσέγγισης, λ.χ. ες τό ζήτημα τς κακοπροαίρετου κακοπραξίας καί κακοδοξίας, το αρετικο μβρυοκτονισμο· ξεκαθαρίζει μέ πλούστερα λόγια πί τοτο, καί πάλιν Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος σέ λλον σύγγραμμά του, μέ εδικόν μάλιστα πότιτλον, περί τίς “Λαθεμένες προϋποθέσεις γιά τήν ρμηνεία τς γίας Γραφς”· σημειώνει πίσκοπος τς κκλησίας, τά ξς [12]:
“Ἡ ποψη τι μπορε γία Γραφή νά ρμηνευθε ποκεκομμένα πό τήν Παράδοση τς κκλησίας εναι καθαρά πλάνη... τσι φθάνουν στό σημεο νά ρμηνεύη καθένας πως θέλει τά ερά κείμενα. Ατή εναι καθαρά προτεσταντική νοοτροπία, καί νέχει πολλούς κινδύνους γιά τό ρθόδοξο πλήρωμα καί γιά τούς διους τούς ρμηνευτάς. Πραγματικά δέν φθάνει διανοητική κατανόηση τς Γραφς, γιατί ατή, ν πάρχη, ποτελε μιά διαστροφή το λόγου το Θεο.”
Καί συμπληρώνουμεν μέ τήν σειρά μας καταληκτικς, στά πολύ εστοχα γραφθέντα το πισκόπου εροθέου: που φίστατο μυδρότερη, σαφής, διόρατη, συγκεχυμένη καί λάχιστη διαστροφή, περί τς ρθοδόξου Πίστεως, δηλ. κούσια πόκλισις τς Εαγγελικς Δογματικς καί μπειρικς Διδασκαλίας, φίσταται, σάν συγκοινωνοντα δοχεα, ντιστρόφως νάλογη διαστροφή καί πόκλιση, ξάπαντος ες τό θος καί τήν θικήν κ το διεστραμένου καί κακόβουλου διασπορέα, διά τν τινν ψευδόδοξων κακοδοξιν του. διανοητική κατανοήση καί ρμηνεία τν γίων Γραφν καθς καί τν Μυστηριν τς κκλησίας, εναι τερόδοξος Σχολαστικισμός, ποίος, ναντίλεκτα καί χει καταδικασθε (14ον α. μ.Χ.), πίσημα καί τελεσίδικα, ες τό πρόσωπον το Αρεσιάρχου Βαρλαάμ το Καλαβρο, κ τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας διά τς γίας Θ΄(9ης) Οκουμενικς Συνόδου μέ πρωταγωνιστήν τόν ρχιεπίσκοπον τς Θεσσαλονίκης, τόν Θεοφόρον γιο Γρηγόριον τόν Παλαμ, κ το ποου Βαρλαάμ, μονοδιάστατη καί διανοητική νασχόλησις, καί ρμηνευτική προσέγγισις, περί τν θεων Γραφν καί περί τν κτίστων νεργειν καί Μυστηρίων το Θεο κ.ο.κ., ποκαλετο ς πανάρχαια αρεσις, Βαρλααμισμός, καί  τήν σήμερον ς Νεοβαρλααμισμός. Θεοφόρος καί Θεόπτης Πατήρ τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, γιος Γρηγόριος Παλαμς κ τς οράτου καί θριαμβεύουσας κκλησίας τς Βασιλείας τν Ορανν, βο καί κραυγάζει μέ τά ξς, ες τούς σύγχρονους αρετικούς Νεοβαρλααμτες καί μβρυοκτονοντες [13]:
“Δόλ τοιγαρον ταύτην συμπλέκεις τος πέρ τν μαθημάτων σου λόγοις ες ξαπάτην τν πλουστέρων”.


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1.       [ΜΕΡΟΣ Α΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΟΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ, ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝ ΔΙΧΑΣΜῼ) http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/09/blog-post_65.html

2.      [ΜΕΡΟΣ Β΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ) http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/09/blog-post_51.html3.       [ΜΕΡΟΣ Γ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΟΥΣ, Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου «ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ») http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/10/blog-post_41.html

4.       [ΜΕΡΟΣ Δ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ;) http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/10/blog-post_68.html

5.      [ΜΕΡΟΣ Ε΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ;) http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/11/blog-post_81.html

6.      [ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ(ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ CONSESUS PATRUM Α΄ ΜΕΡΟΣ) http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/12/blog-post_5.html
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Νικολάου Παν. Βασιλειάδη, “Πότε «ἐμψυχοῦται» τό ἀνθρώπινο ἔμβρυο; (Ἡ ὥρα «μηδέν» τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς)”, Ἔκδοσις ἕβδομη βελτιωμένη, Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Ἀθήνα 1999, σσ. 58.
[2] Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιου Θεοδωροπούλου, “Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί”, Τόμος Α΄, Ἀθήνα 1986, Ἔκδοση Β΄, σελ. 495.
[3] Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱερόθεου, “Ἀνατολικά”, Τόμος Α΄, Ἐκδόσεις: Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, 1989, σελ. 144-150.
[4] Τοῦ Αὐτοῦ, “Βιοηθική καί Βιοθεολογία”, Β΄ ἔκδοση βελτιωμένη, 2010, Ἐκδόσεις: ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 123-163.
[5] Μικρόν Εὐχολόγιον (ἤ Ἀγιασματάριον), Ἔκδοση: Ἀποστολικῆς Διακονίας, 1996, σελ. 76-77.
[6] Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Δ΄, “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ”, Ἐκδόσεις: Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτή-Θεσσαλονίκης 2011, σελ. 67-68.
[7] Τοῦ Αὐτοῦ, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 76.
[8] Τοῦ Αὐτοῦ, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 77.
[9] Τοῦ Αὐτοῦ, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 78.
[10] Τοῦ Αὐτοῦ, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 241.
[11] Ἐβδομαδιαία Ἐφημερίδα: “Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια”, 11 Νοεμβρίου 2015/ Ἀρ. Φύλλου 14, Ρεπορτάζ: «Μάθημα» σέ δημοτικό μέ προφυλακτικά (Απίστευτο περιστατικό στό 2ο Δημ. Σχολείο Ηλιούπολης. Τους μίλησαν και για τη δυνατότητα άμβλωσης), σελ. 5.
[Σχόλιον δικό μας: Τό ἐν λόγῳ θέμα ἀποκαλύφθηκε πρώτιστα ἐκ τοῦ καλοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἡλιουπόλεως καί ὑπεύθυνου τῆς Νεότητας πατρός Κωνσταντῖνου Πετάση, καί ἐπιβεβαιώθηκε «ὁμολογιακῶς» ἐκ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ σχολείου κ. Δημήτριου Πανταζόπουλου, ὁ ὁποίος ἀποκάλυψε, ὅτι πρόκειται περί «κακῆς ὑπακοῆς», ἐξάπαντος τυφλῆς ὑπακοῆς καί διαταγῆς, ὑπό τινᾶς ἀντιχριστιανικῆς-ἀθεϊστικῆς καί Ἐμβρυοκτόνου/γενοκτόνου Ὑπουργικῆς Ἐγκυκλίου. Ἔχομεν τήν ἄποψη, ὅτι μᾶλλον πρόκειται περί ἀδιακρίτου «Φίλης κακοδοξίας» καί «Φίλης ἀνοησίας»· τουτέστιν «Φίλιας» ἐθνοκαθάρσεως, τῶν ἀγέννητων ἐμβρύων! Ὁ Γραικυλισμός τῶν ἐθνομειοδοτῶν ἀθέων στό μεγαλεῖον του.]
[12] Μητρ. Ναυπάκτου Ἱερόθεου, “Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ”, Γ΄ Ἔκδοση, 2005, Ἐκδόσεις: ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 90-96.
[13] Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ΕΠΕ, Τόμος 2ος , “Λόγοι ὑπέρ τῶν Ἱερῶς Ἡσυχαζόντων 2,1”, (Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΑΣ-Διήγησις καί ἀνατροπή τῶν ὑπό τοῦ φιλοσόφου Βαρλαάμ συγγραφέντων κατά τῶν ἱερῶν ἡσυχαζόντων), Κεφ. 36, σελ. 330.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου