Translate

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΜΑΚΑΡΙ ΟΙ "ΠΥΡΙΝΟΙ ΛΟΓΟΙ" ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΟΥΝ, ΔΙΑΠΑΝΤΩΣ, ΤΗΝ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ. ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ ΤΟ ΑΜΦΙΒΑΛΩΜΕΝ!


Μακάρι οἱ "πύρινοι λόγοι" τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαῖας καί ἄλλων Κληρικῶν, νά ἀναχαιτίσουν, διαπαντῶς, τήν λαίλαπα τοῦ Σοδομισμοῦ. Ὅμως πολύ τό ἀμφιβάλωμεν! • Σκέφτομαι ἀκόμη, ὅσον ἔχω ἀκόμη τά λογικά μου: Νά περιγράφουμεν τά πράγματα, στό "παρά ἕνα" καί ὄχι στό "παρά πέντε" εἴμαστε ὅλοι μας τεχνίτες! Ἀρκετά καλόν τό "πύρινον" γράμμαν του. Εὖγε του!!! Θεραπεύθηκε ἐν Χριστῷ τό πρόβλημα; Τό προλαμβάνειν ὅμως πού πῆγεν; 
  • Θυμάστε τόν ἀγαπημένον μας  Σεβ. Μητροπολίτη τῆς Λεμεσοῦ κύριον Ἀθανάσιον, πού "διαμαρτυρήθηκε" ἀκριβῶς, ὁλίγων ἡμερῶν πρό  τῆς ἐλεύσεως τοῦ Πάπα Βενεδίκτου, μέ μίαν Παπομάστιγον συνέντευξην;  Τήν ἴδια ἑνέργεια μέ θύμισε καί ὁ ἅγιος Μεσογαῖας! Πού νά προλάβει ὅμως, ὁ καλός Σεβ. τῆς Μεσογαῖας, νά ἀσκήσει, τίς ἐν δυνάμει ἐπισκοπικές ἐνέργειες καί ἐπιρροές του, κατά τοῦ ἐπάρατου θεσμοθετημένου Σοδομισμοῦ, ὅταν κάθε τρίς καί λιγάκι, βρίσκεται εἰς τήν Μητρόπολη τῆς Λεμεσοῦ-Κύπρου, καί μᾶς κατηχεῖ, λές καί δέν ἔχουμεν τινά Ἐπίσκοπον καί Πρεσβύτερους;! Φυσικά, ἡ μισή εὐθύνη γιά τό ἀκατάσχετον, σεργιάνισμα, τοῦ Μεσογαῖας εἰς τήν Κύπρον, τό ἔχει καί ὁ δικός μας Σεβασμιώτατος καί Γέροντας. Ἀμαρτία μου, πλέον, ἐξομολογημένη!
  • Δυστυχῶς ὁ Σεβ. Μεσογαῖας, ἔχω τινά λογισμόν, ὅτι δέν ἀσκεῖ- ὅπως θά ὅφειλεν ἄλλωστε-νά ἀσκεῖ, τήν ἐπισκοπική ἐξουσίαν τοῦ. Παράδειγμα πρός Ἐπισκοπικήν μίμησιν, εἶναι ὁ μέν ἅγιος Πειραιῶς κύριος Σεραφείμ, ὁ ὁποίος μάλιστα, προειδοποιεῖ Εὐαγγελικά, καί δεῖ βρωντερᾶ καί ρωμαλέα, ὡς ὁ Νέος  Χρυσόστομος τῆς Ρωμῃοσύνης, ἀπειλεί, ὡς ἔχοντα ἐκ Θεοῦ τήν ποιμαντικήν ἐξουσίαν, εὔλογα καί δικαιολογημένα, μέ τό μέγιστον ἐκκλησιαστικόν ἐπιτίμιον, τοῦ Ἱεροκανονικοῦ καί δικαίου Ἀφορισμοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, κατά τῶν ἄθεων-ἀντίχριστων καί μασσώνων πολιτικῶν Ἀξιωματούχων τῆς Θεοσώστου ἐπαρχίας τοῦ, καί ἄρα, ἐφαρμόζει τό ἅπαν ποιμαντικόν ὀπλοστάσιον τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, ἐνῶ μερικοί ἄλλοι, ἀναλώνονται, ἐλπίζομεν ὄχι ἀνόνητα, σέ "πύρινους" λογίδια. 
  • Ἀπόδειξις τρανή, τῆς νοσηρᾶς καί χλιαρᾶς, ἐτοῦτης
   νοοτροπείας, εἶναι τινές γραπτές κακοδοξίες στά ἐπιστημονικά συγγράμματά του κ.ἄ. ἄστοχες καί προκλητικές ἐνέργειές του, ἐπί Βιοηθικῶν καί Βιοθεολογικῶν ζητημάτων (κατ΄οὐσίαν διαστρέφει, Νεοβαρλααμικᾶ, τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, διαβάστε κριτικές κατά τῶν ἔργων του) καί ἡ ἀπουσία Ὁμολογιακοῦ, Προδρομικοῦ καί ἐλεκτικοῦ ἐπισκοπικοῦ φρονήματος καί κατ΄ ἐκκλησιολογικήν συνέπειαν, καί κηρύγματος, κατά τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
  • Πολλῶ δέ μᾶλλον καί ὅλα  τά πιό πάνω νά μή ἐπισυμβαίνασιν, ἤ, νά εἴμαστε μᾶλλον... οἱ ἄδικοι, οἱ φανατικοί καί οἱ συκοφάντες εἰς τήν ἐν λόγῳ ὀξείαν κριτικήν μας, πρός τό τίμιον, πολυσέβαστον καί  πατρικόν πρόσωπόν του, τό ὁποῖον ἐξάπαντος καί εὐλαβούμαστε υἱκῶς, δυστυχῶς πού ἀναγκαζόμαστε νά τό (κατα)γράψωμεν, δημοσίως καί ἐπισήμως: ὅτι ὁ ἅγιος Μεσογαῖας (ΥΠΟ)-ΣΤΗΡΙΖΕΙ καί δίδει ἄλλοθιν "ἐκκλησιολογικόν",  ἀντινομικῶς καί ἄκρως ἀθεολόγητα βεβαίως,  μέ τήν ἱεράν καί θεσμικήν τοῦ ἐπισκοπικήν παρουσία, ὑποστηρίζει τούς ἀκαδημαϊκούς πολυσέβαστους δασκάλους καί καθηγητές μας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, δηλ. συγκεκριμένους ὀρκισμένους Οἰκουμενιστές,
   συμμετέχοντας ὡς ἐπίσκοπος  (sic) τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, σέ Νεοβαρλααμίτικα καί Μεταπατερικά Συμπόσια καί ἡμερῖδες αὐτῶν...! Ἄρα, μνημονεύοντας καί παραφράζοντας λ.χ., ἕνα περίφημον Ποιμαντικό κείμενον, τοῦ τιμίου δασκάλου καί καθηγητοῦ μου "Δέν μᾶς ἔφτανε ὁ Οἰκουμενισμός, ἔχομεν καί τόν
   Σοδομισμό"
   καταντήσαμεν τελικᾶ νά λέμεν: "Δέν μᾶς ἔφτανε ὁ Σοδομισμός καί Οἰκουμενισμός, ἔχομεν τόν ἐπιτηδευμένον, νοσηρόν καί ἐπικυρίαρχον, Δεσποτισμόν καί Ἐπισκομονισμόν"... πού σιγοντάρει ἀσφαλῶς, τούς φανερούς Οἰκουμενιστές, ἐκ φραγκολατινικῆς καί ἐξ οἱκουμενιστικῆς νοοτροπείας φυσικᾶ, συγκεκαλυμένης! Θυμηθεῖτε, παρακαλῶ πολύ, καί ἐντοπίστε, τήν
   ὀπτικοακουστικήν καί αἱρετίζουσαν ὁμιλίαν, τοῦ ἁγιορείτου
   Μητροπολίτου
   τῆς Λεμεσοῦ, κ. Ἀθανασίου, ὅταν πήγε στήν Γερμανία... θά ὑποψιαστεῖτε ἀρκετά! 
  • Ὡστόσον, γίνεται φανερόν ὅτι: ἀπότοκον τῆς μεγίστης Νεοελλαδικῆς καί Νεοκυπριακῆς ἀνηθικότητας ἐκ τῆς κοινωνικοπολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς διαστροφῆς καί ἀλλοτριώσις, εἰδικά στό ἦθος, τοῦ Κλήρου (ἰσχυρόν λόμπι ὁμοφυλόφιλων καί νεο-Νικολαϊτῶν κληρικῶν) καί λαοῦ, παράγονται σωρηδόν, τά ἀνάλογα τοξικά καί ἀντι-ἐκκλησιολογικά ἀπόβλητα, δηλ. διαβολικές αἱρέσεις, καθῶς καί τό ἀντιστρόφως ἀνάλογον, ὅτι δηλαδή καί οἱ σωρηδόν "εἰσαγώμενες" κακοδοξίες καί ἀστοχίες εἰς τήν Πίστην, παράγουσιν ἀποτελεσματικά, μέ μαθηματικήν, μέ ἀστροφυσικήν,  μέ πυρινικήν καί γεωμετρικήν ἀκρίβειαν, παρά φύσιν ἦθος καί ἄνομες συνήθειες.
  • Τό ἐρώτημα πού προκύπτει ἐκκλησιο-λογικά, εἶναι: Πόσον "ἄξιος Ἐπίσκοπος" μπορεῖ νά εἶναι κάποιος, ὅταν π.χ. ἐκείνος ὁ Μητροπολίτης πού κακοδοξεῖ de facto, καί δέν μετανοεῖ;(!) Πού ὅταν, ὑποστηρίζει, ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ καί ΘΕΣΜΙΚΑ, "ἑτέρους Καππαδόκες", καί ἀποδεικνύει ἔτσι
   ἔμπρακτα τήν ἀμετανοησία του, δηλ. συμπεθεριάζει φιλικά καί ἀδελφικά, μέ κακοδόξους ἀκαδημαϊκούς καθηγητᾶς Οἰκουμενιστᾶς καί φιλο-Κορανιστᾶς(;!) Πού δέν πληροφορεῖ, ὀρθόδοξα, καί μέ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, περί τοῦ συγχρόνου Ἀττίλα τοῦ παποκαισαρικοῦ Συγκρητισμοῦ· καί ἔρχεται ἐκ τῶν ὑστέρων μᾶλλον "πυροσβεστικά", ἵνα συγγράψει "πύρινους" λόγους, κατά τινᾶς τρομερᾶς ἀντινομίας καί εἰδικῆς περιπτώσεως, ὄπως τῆς θεσμοθετίζουσας ἀνωμαλίας τοῦ ΛΟΑΤ-ισμοῦ; Δέν ἄργησεν, ἔτσι; Γιατί ἆραγε, τόσον ὁ Λεμεσοῦ ὅσον καί ὁ Μεσογαῖας, ὡς ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δέν ραπίζουν καί δέν ἀσκοῦν σφόδρα ἐλεκτικήν κριτικήν, κατά τῆς ψωρίασις τοῦ Ἐπισκομονισμοῦ,  κατά τῆς χολέρας τοῦ Κληρικαλισμοῦ, καί κατά τοῦ μεταστατικοῦ καρκίνου ἐκ τοῦ πολυ-αἱρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ-Νικολαϊτισμοῦ καί Νεοβαρλααμισμοῦ; Γιατί ἆραγέ, δέν ἀσκοῦσιν, ὡς ἐπισκοπικήν ἐξουσίαν ἐν Χριστῷ ἔχοντες, καί ὄχι ἀφ΄ἐαυτοῦ των, τινά ἐλεκτικήν καί θεολογικήν παρατήρησιν, πρός τούς ἱσότιμους καί ὁμοτιμους, συνεπισκόπους καί συλλειτουργούς των, Πατριάρχες καί Ἀρχιεπισκόπους; Μήπως ὁρέγονται καί ὀνειρεύονται τινά ἀναβάθμισιν καί ἀνέληξιν τοῦ ἐπισκοπικοῦ τους ἀξιώματος; Μόνον τέτοια ἀ-θεολόγητη καί ἀ-ποίμαντη στάσις, δῆθεν "λογική", ἀλλά ἀξιοσημείωτη προϋπόθεσις, ἐξάπαντος βραχυκυκλώνει ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ, κληρικούς, θεολόγους-συνεργάτες τινῶν μητροπόλεων, ἱεροκήρυκες, ἐνορίες, κατηχητικόν ἔργον, πνευματικοπαίδια, ἀντιαιρετικά γραφεία, διότι ἀναλώνονται ὑπερβολικά, στό κοινωνικόν φαίνεσθαι, ἵνα ἀρέσουν, εἰς τούς δῆθεν προϊσταμένους των, καί ἐννοῶ Πατριάρχες καί Ἀρχιεπισκόπους. Διότι, ἔφτασαν καί "σπάσασιν αὐγᾶ", μαζί τους, "καληνύχτα" ἀνέληξις!...
  • Μήπως ἐν κατακλείδι, θά πρέπει νά λέμεν καί ἔνα "Δόξᾳ τῷ Θεῷ", πού κάπου-κάπου, διαπράττει, ὁ ὅποισδήποτε Μητροπολίτης,  τό Χαρισματικόν καί Μυστηριακόν, ἐκ καί διά τοῦ Ὑψίστου, τό ἱερόν καί θεσμικόν καθήκον του, ἐκείνον τοῦ ἐπισκοπεῖν;

  Ἔ τότες λοιπόν, λαλοῦμεν, χιλιάκις "Δόξᾳ τῷ Θεῷ", πού ἐμίλησεν καί ἅγιος Μεσογαῖας! Κάντε του καί ἕναν ἀνδριάντα.


  Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
  ἈΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ:  [3] π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, Πλάνες καί ψεύδη γύρω ἀπό τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων, Θεολογική προσέγγιση. Στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ΔΩΡΕΑ ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ;»

  [6] Παναγιώτη Τελεβάντου, ΠΙΣΩΠΛΑΤΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ


  [8] Βασίλειου Χαραλάμπους, Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΝΑ ΑΝΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΕ Ο π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ.


  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου