Translate

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΑΣ ΕΛΥΣΑΝ ΤΟΝ "ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ" ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ 2016. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΥΣ!
Κληρικοί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, μᾶς ἔλυσαν τόν "Γόρδιον δεσμόν" περί τῆς ὀνοματοδοσίας τῆς μέλλουσας Συνόδου τοῦ 2016. Ἀπολαύστε τους!Δέν μᾶς ἔφτανε πού Προσυνοδικές ἐπιτροπές παλεύουν σχεδόν 40 χρόνια γιά νά προετοιμάσουσιν τήν Μεγάλη ἐτοῦτη Σύνοδο, μᾶς προέκυψε καί ἡ τραγελαφική (!) ὑπόθεσις τῆς ψευδο-προβληματικῆς ἐπί τῆς ὀνοματοδοσίας τῆς μέλλουσας Συνόδου... Ἐξ ἀρχῆς ὅμως, θά πρέπει νά ξαναποῦμεν, πώς μᾶς ἔχει ἀποδείξει ὁ ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Πατρολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης: ὅτι ἡ πολυχρόνιος προετοιμασία τῆς ἐν λόγῳ μέλλουσας Συνόδου γινόταν μέ τήν συνείδησιν, ὅτι θά ἦτο de facto  μία Νέα Οἰκουμενική Σύνοδος τῶν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξων, δηλαδή ἡ συνέχεια, τουλάχιστον, τῶν Ἑφτᾶ (7), ἤ, κατά ἄλλους περίφημους καθηγητές, Διδασκάλους καί Θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας, μία συνοδική συνέχεια, καί τῶν Ἐννέα (9)  ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων! 

Ἡ Ἐκκλησιολογική, ἡ Ἱεροκανονική, ἡ Ἱστορική, ἡ Δογματολογική, ἡ Ἁγιολογική, ἡ Λειτουργική καί ἡ Πατρολογική ἀλήθεια, καθῶς  καί ἡ Χαρισματική ἐμπειρική πράξις, τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων, ρέπει καταφανῶς, πρός τήν τελευταίαν σημαντική ἄποψι, ἡ ὁποία, εἶναι ἀποδεδειγμένα καί ἡ πλέον ὀρθή καί τίμια. Ὅσοι ἐπιμένουν ἐμμονικά, περί τῆς "Μονοκρατορίας" τῶν  Ἐφτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, συνιστᾶ χοντροηδέστατην ἡμιμάθειαν, καί ἄρα ἀμάθειαν, μιᾶς καί εἶναι ἀστήρικτον καί τραγικά ἔωλον τό ὅποιον ψευδο-ἐπιχείρημά των, ὅτι ἡ Οἰκουμενική Συνοδικότητα, ἐσταμάτησε δῆθεν νά ὑφίστατο ἐκ τοῦ 787 μ.Χ.!  Τούς διαψεύδουν τά scripta manent, οἱ Θεολογικές Πηγές, βάσιν τῶν ἱσχυρῶν Γραμματολογικῶν  μαρτυριῶν καί στοιχείων πού περιλαμβάνουν (διά τίς: Η΄ καί Θ΄ Οἰκουμενικές Συνόδους τοῦ 879-880 μ.Χ., καί τοῦ 1341 μ.Χ.),  ἀπό τούς πιό πάνω ἐπιστημονικούς καί Χαρισματικούς κλάδους.

Τελικά,  "ἅγιοι" Οἰκουμενιστές καί παπόφιλοι ἀδελφοί καί πατέρες, καταλήξατε κάπου; Θά ἀποκληθεῖ ἡ μέλλουσα Σύνοδός σας, ὡς Οἰκουμενική ἤ ὡς Πανορθόδοξη; Ὅπως καί νά ἔχει, ἠ ἀσύστολη ψευδολόγια ἐπιχειρηματολογία σας, ἔχει ἐπισυμανθεῖ βρωντερῶς, ἐκ τῶν εἰδικῶν ἔγκριτων ἐπιστημόνων καί πολυσέβαστων καθηγητῶν μας.

Φαίνεται μέχρι στιγμῆς: ὅτι ἀποκλείσατε  "ἐν κρυπτῶ καί πραβύστῳ", τό βαφτιστικόν τῆς "Οἰκουμενικῆς" γιά τήν μέλλουσα Σύνοδο, διότι, γνωρίζετε ἀρίστως, ὅτι ἀπορρέουσιν τινές ἀμείλικτες (προ)ἀπαιτήσεις, ἀδυσώπητες προϋποθέσεις καί σοβαρές θεολογικές συνέπειες, μίας τέτοιας ἐκκλησιαστικῆς ἐνέργειας. Φαίνεται ἐπίσης, ὅτι κατασταλάξατε, στό βαφτιστικόν ὄνομα ὡς "Πανορθοδόξου Συνόδου" μέ τό ψευδο-ἐπιχείρημα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία Τοῦ Νέου Ἀδάμ, εἶναι δῆθεν, "Διαιρεμένη καί Διευρημένη"· καί ἄρα κατά τήν παποδουλοσιωνιστικήν καί Οἰκουμενιστική νεο-Ἐκκλησιολογία τοῦ Συγκρητισμοῦ, ἐξάπαντος  τῶν ὁρκισμένων ἐωσφοριστῶν Οἰκουμενιστῶν, δέν δύναται τάχα μου ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, νά συγκαλέσει, μίαν Δέκατην Οἰκουμενικήν καί Καθολικήν Σύνοδον τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι θά πρέπει νά συμμετάσχουσιν σ΄αὐτήν, ἄκουσον-ἄκουσον, πάντες οἱ "ἐν Χριστῶ" ἀδελφοί τῶν τραγικῶν Οἰκουμενιστῶν, ὄπως: οἱ Παπικοί ἤ "Ρωμαιοκαθολικοί", οἱ Παλαιοκαθολικοί, οἱ Ἀγγλικανοί, οἱ Λουθηροκαλβίνοι, οἱ Ἐπισκοπελιανοί, οἱ Μορμόνοι, οἱ Κουάκεροι, οἱ Μονοφυσίτες (Ἀρμένιοι, Συροϊακωβίτες, Κόπτες κ.ο.κ.), οἱ Ἀπάτσι, οἱ Ζουλοῦ, οἱ Ἰμάμηδες, οἱ Δαλάϊ Λάμες, οἱ Γκουρούδηδες, κ.ο.κ.!...

Δηλαδή, ὁ μοναδικός ἐχθρός, καί ἄρα μή ἀδελφός, τῶν "ὀρθοδόξων" Νεοεκκλησιολογιστῶν Γραικῶν, ποίος εἶναι; Οἱ Χιλιαστές (Γιεχωβίτες), οἱ Ζουρλωτές Παλαιοημερολογίτες, ἡ Σαηεντολογία, ἡ Μαγεία καί οἱ Ὀρθόδοξοι Σλάβοι ἀδελφοί μας; Εἰδικά στό τελευταίον, ἐπικοινωνοῦμεν, μέ τό διεθνολογικόν καί γεωστρατηγικόν περιβάλλον μας, ἤ μήπως, θά συνεχίζομεν ἀκόμη, νά ἐπιμένουμεν ψυχωτικά, νά ἀμερικανίζουμεν καί νά βατικανίζουμεν, ἀσύστολα καί ἐπίμονα; Μέση συμβιβαστική λύσις, μεταξύ τοῦ Ἀμερικανισμοῦ+Βατικανισμοῦ/Ρωσσισμοῦ, δέν ὑφίστατο;

Ὁ θεσμός τῶν Πανορθοδόξων Συνάξεων τῶν Προκαθημένων, "ἐγκαινιάστηκε"  κοιλιόπνευστα ἤ Βαρλααμιζόπνευστα, ὑπό τοῦ Οἰκουμενιστοῦ πατριάρχου καί Πάπα τῆς Νέας Ρώμης, κ. Βαρθολομαίου, καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ· ἄρα λοιπόν ἀδελφοί καί πατέρες, μέ τό φτωχόν καί ἀνίδεον μυαλουδάκιν μας, ἀλλά σύμφωνα καί μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως, δέν δύναται, ἕνας καινοφανῆς καί νεότευκτος ἐκκλησιαστικός "θεσμός", μᾶλλον καλύτερα νεφυής νεωτερισμός,  νά ὑπερβαίνει, ἤ καί νά ἐξισοῦται, πολλῶ δέ μᾶλλον νά διεκδικεῖ  a priori , τινά ὁμοιούσιαν καί Θεοφόρον αὐθεντίαν, ἰσάξιαν  μέ τόν ὑπέρτατον Ἁγιοπνευματικά, τόν Χαρισματικό, τόν  Ἱεροκανονικό καί Θεόπνευστον Συνοδικό θεσμό τῶν ἁγίων Ἀποστολικῶν καί Πατερικῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Εἶναι μᾶλλον, μία σύγχρονως καί μεγίστη βλασφημεία, κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί κατά τῶν Θεοφόρων Ἀποστόλων-Προφητῶν καί Πατέρων, ἡ θεωρητική προσπάθεια καί μόνον, νά  ἀποπειράται νά ἐξισωθεῖ, νά ἰσοτιμηθεῖ, νά εἰσαχθεῖ,  νά προπαγανδισθεῖ, ἀλλά καί νά ἐμβολιασθεῖ, ἀπότομα καί περίτεχνα εἰς τό ἱερόν Σῶμα τοῦ Θεανδρικοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Του, μία τέτοια μέλλουσα καί "ἀγνώστου πατρός" πολλῶ δέ μᾶλλον καί "ἀγνώστου ἐμπνεύσεως", ἡ μέλλουσα Σύνοδος, τῶν σημερινῶν "ἐπισκόπων"!...

Ὡστὀσο, τό ἀδήριτον ἐρώτημα, πού θά πρέπει νά τεθεῖ, δέν εἶναι νομίζουμεν: ἄν πρέπει νά ἀποκληθεῖ, Οἰκουμενική, ἤ Πανορθόδοξη, ἡ μέλλουσα Σύνοδος τῶν Οἰκουμενιστῶν Πατριαρχῶν. Οὔτε πρέπει να μᾶς ἐνδιαφέρει ποσῶς, ἄν ἡ θεματολογία της θά εἶναι  Μεταξάκειος, Μασσωνίζουσα, ἤ Ζηζιουλέϊκη κ.ο.κ.,  διότι τό πράγμα βγάζει μάτι, πλέον, διότι  θά συγκληθεῖ ὅντως μία Μεγάλη... Πανκακόδοξη Σύνοδος τῶν "Πρώτων" Ἀρχιοικουμενιστῶν! Ἄρα τί τό πολυψάχνουμεν ἀδελφοί καί πατέρες; Ἡ ἀλήθεια τοῦ πράγματος, εἶναι ἦδη δυστυχῶς μεμαρτυρημένη.

Φυσικά, ἔχομεν ἐντοπίσει καί μερικά, ἀλάνια κληρικούς, πού ἔχουν μία διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, σύμφωνα μέ τον πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτην τοῦ πατριαρχείου Ἱεροσολύμων π. Ἱερώνυμο Δελήογλου καί τόν πρεσβύτερον π. Σάββα-Δαυΐδ Βασιλειάδην, τό ζήτημα εἶναι (προ)λελυμένον εἰς τάς συνειδήσεις των, μέ τό κλασικό ρηθέν "μ΄ἕναν σμπάρο δυό τρυγόνια", ἤ "γάμος καί βάφτισις" μαζί, ἐπιλύοντας ἔτσι τελεσίδικα, τήν προβληματική τῆς ἀρχικῆς ὀνοματοδεσίας. Ἵνα μή ὑφίσταντο ἀντιδράσεις ἐκ τινῶν ἀντιμαχόμενων πεδίων, "σκαρφίστηκαν" τινά Ἀλεξάνδρειον λύσιν τοῦ ζητήματος, ἡ ὁποία εἶναι: Νά συγκληθεῖ ἡ μέλλουσα Σύνοδος.... ὡς μία μεγάλη καί "Πανορθόδοξη Οἰκουμενική Σύνοδος"! [1]

Ἀπορῶ, πώς, καί δέν τό σκεφτήκαμεν ἐκ τῶν προτέρων;
Ἄλλο πράγμα καί τοῦτον;!

Πανορθόδοξη Οἰκουμενική Σύνοδος; Μάλιστα! Δύο σέ ἕνα, νοικορεμένα, κατά πως λαλεῖ μιά διαφήμησις.

Μά μέ τέτοιον, μεγαλόσχημον τίτλον, ποιός δύναται νά τήν ἀμφισβητήσει, ὥς τέτοιαν; Ἀρκετοί! Μιᾶς καί ὁ ἐνσαρκωθείς Θεάνθρωπος, ὁ Χριστός μας, ἐπιθυμεῖ νά ἀμφισβητῶμεν, νά ἐρευνῶμεν, καί νά ἀνακρίνωμεν τά πάντα, πλήν τῶν  ἄκτιστων Μυστηριακῶν ἐνεργειῶν. Ὅμως, τά μυστηριῶδη ἐκκλησιαστικά παρασκήνια ἀλλά καί τά φαινόμενα λ.χ. τῶν ἀκαδημαϊκῶν, περί τῆς μέλλουσας Συνόδου,  εἶναι κτιστές ἐνέργειες διότι κτιστά εἶναι καί τά κριτήριά των, καί ἄρα ἐξατάζονται ἐνδελεχῶς in vitro.

Μόνον πού ἀξιότιμοι κύριοι κληρικοί, γατάκια τοῦ Περγάμου, μέ τούς Μετασυνοδικούς μεγαλότιτλους, σοβαρή δουλειά δέν γίνεται, διότι: τό οὐσιῶδες Ἐκκλησιολογικόν, Δογματολογικόν, Κανονικόν καί ἀναπόφευκτον Συνοδικόν ἐρώτημα, πού ἐπιβάλλετο ἐξ ἀρχῆς, νά προβληματίζει ὁλονῶν (Οἰκουμενιστῶν, Ἀντιοικουμενιστῶν, ἀναποφάσιστων και χλιαρῶν) τίς ψυχοσωματικές ὑπάρξεις, εἶναι: Ἡ μέλλουσα Σύνοδος, θά εἶναι τῷ ὄντι μία ὀρθόδοξη, ἤ μήπως  θά εἶναι, μέχρι μυελοῦ τῶν ὀστῶν, μία ἀκόμη κακόδοξη, καί ἄρα ἔτσι θά καθαιρεθεῖ ἐκ τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς μία νέα καί μεγάλη Παγκακόδοξη καί Ληστρική σύνοδος τῶν Οἰκουμενιστῶν; 

Καί ὁ λόγος πού καταγράφομεν, τήν σήμερον, αὐτές τίς ἡμερολογιακές πρό Χριστουγέννων σκέψεις καί συλλογισμούς μας εἶναι: ὅτι διακρίνω ἀμυδρᾶ, νά ἐνεργεῖται μία δεινότατη καί παράλογη, παραβίασις τῆς ἁπλῆς λογικῆς, δηλ. ἀλογία ἐπί τής λογικῆς ἀρχῆς τῆς λήψεως τοῦ ζητουμένου! Πῶς εἶναι δυνατόν, τό θεο-λογικόν ζητούμενον, ἡ "Ὀρθόδοξη" σύνοδος, νά διατυμπανίζεται προπαγανδιστικά, ὡς τό κατ΄ἐξοχήν καί ἀναντίρρητον δεδομένον; Ἔ ὄχι (!), κύριοι Οἰκουμενισταί, δέν εἶναι δεδομένον...! Δέν εἶναι ἀδιάλλειπτον, μαγικόν καί ἰσόβειον δεδομένον, πῶς οἱ Προκαθήμενοι τῶν Τοπικῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι θά εἶναι διαπαντῶς καί ὀρθόδοξοι, ἐπίσκοποι.

Δέν εἶναι καθόλου, δεδομένον, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν παραβιάζεται, καί ἀλλοιώνεται, σωρηδόν, ἡ Καθολική Πίστη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἰδιαίτερα ὅταν ὑφίστατο κραυγαλέον ἔλλειμα Συνοδικότητας καί ψευδόδοξη Ἐκκλησιολογία, ἐλέω τῆς πανκακοδόξου Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καί τῶν ἀνδρείκελων αὐτῆς.Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

[1] Τηλεοπτική ἐκπομπή: «Ἀνέσπερον Φῶς» ANESPERON FOS 8.3.14 & 2.5.15, «Η Πανορθόδοξη Οικουμενική Σύνοδος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου