Translate

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: Ο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΜΑΥΡΕΣ ΣΟΦΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ
Ὁ «Πράσινος Πατριάρχης» καί οἱ κατάμαυρες σοφιστίες του
Εἰς τό ἐσκοτισμένον καί κακόδοξον ἱστολόγιον “ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ”, τοῦ γνωστοῦ πλέον σέ ὅλους μας διαχειριστοῦ ὡς “ἡ Mασκῶτ τῶν Οἰκουμενιστῶν”, καί ἐξάπαντος τοῦ φανατικοῦ προπαγανδιστή, τῆς Παναιρέσεως τοῦ Φαναριώτικου καί Φραγκολατίνικου Συγκρητισμοῦ, Παναγιωτάκη τοῦ ἀθεολόγητου Πατρινοῦ, διαβάζομεν τά ἑξῆς πατριαρχικά λεχθέντα  μίας δῆθεν «βαρυσήμαντης» διάλεξης εἰς τήν Παπική Θρησκειολογική καί Θεολογική Σχολή τοῦ St. Mary's University τοῦ Twickenham στό Λονδίνο:
«Οι διάλογοι», είπε ο Παναγιώτατος, «δεν υφίστανται για να εξυπηρετούν τις θέσεις και τα επιχειρήματά μας, αλλά αποδεικνύουν την αγάπη και την ειλικρίνεια του ενός προς τον άλλον. Ο διάλογος προϋποθέτει την ισότητα και την ταπεινότητα, αφήνοντας κατά μέρος την υπεροψία. Ο αληθινός διάλογος είναι δώρο Θεού. Σύμφωνα με τον Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο Θεός βρίσκεται σε προσωπικό διάλογο με τους ανθρώπους. Επιπροσθέτως, ο διάλογος δεν εμπλέκει μόνο ανθρώπους, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, τη δημιουργία γενικώτερα (...) Ο διάλογος δεν είναι άσχετος με ρίσκα και δυσκολίες. Συνοδεύεται δε πάντα με σημαντικά ερωτήματα όπως: Μήπως πρόκειται να χάσουμε; Μήπως χρειαστεί να συμβιβαστούμε; Ποιά μπορεί να είναι τα φρούτα και τα αποτελέσματα του διαλόγου; Πάντως, όταν κανείς παραδίδεται στη δυνατότητα του διαλόγου κάτι ιερό συμβαίνει, κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς κυριαρχεί. Παρά την ύπαρξη των διαφορών μας, ο διάλογος μας φέρνει πιο κοντά τον ένα στον άλλο».
Θαυμάστε ἀδελφοί καί Πατέρες, μέρος τῆς Πατριαρχικῆς «βαρυσήμαντης διάλεξης» καί ποιμαντικῆς διαλεκτικῆς, ἐξάπαντος τινᾶς «ὀρθοδόξου» ἐπιχειρηματολογίας, στήν ἔδρα τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν τῶν Λονδρέζων Φραγκοπαπιστῶν!

Ἡ πιό πάνω στυγνή καί ἐπισημη πλέον, κακόδοξος ὁμολογία, τοῦ Οἰκολογιστή καί Οἰκουμενιστή Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ὑπερβαίνει(sic) πλέον σέ κυνισμόν (=μέ τήν σημερ. ἔννοια τῆς ἀναίδειας) καί ἀπύθμενον θράσος καί τούς ἀρχαίους ἡμῶν
Κυνικούς Φιλοσόφους. Ἰδοποιῶς και σημαίνουσα διαφορά, ἵνα μή παρεξηγηθοῦν τά πιό πάνω γραφθέντα μας, ἦτο σαφῶς: ὅτι οἱ Κυνικοί Φιλόσοφοι ἔζησαν  εἰς τήν πρό Χριστοῦ ἐποχή καί ἔτσι δέν πρόλαβαν νά γνωρίσουν τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, γνώριζαν ὅμως ἄριστα, νά θέτουν ὡς πρωταρχικήν βάσην τοῦ κυνικοῦ καί ἀσκητικοῦ τρόπου ζωῆς των, τήν ἐπιδίωξη τῆς ἀρετῆς, παράλληλα, μέ τήν σφοδρή κριτική καί εἰρωνική πολεμική κατά τῆς τότε χωροχρονικῆς κοινωνικῆς κοσμοθεωρίας καί ὑποκρισίας. Τίνα δικαιολογία ἔχουσιν σήμερα, οἱ Ὀρθόδοξοι(;) Προκαθήμενοι τῆς Ἐκκλησίας μας; Μακάρι ὁ «Πράσινος Πατριάρχης» τῆς Ρωμηοσύνης μας, νά εἶχε ὡς πρότυπά του, ἔστω τούς Κυνικούς Φιλοσόφους. Μακάρι, ἀλλά ποῦ(!;).

-Γιατί ἐξαπολύομεν τέτοιες βαρυσήμαντες διατυπώσεις;

Διότι πολύ ἁπλᾶ ὁ πατριάρχης μας, ὅντως ἀποδεικτικά καί ἐπιδεικτικά πλέον, δυστυχῶς, δέν ἀκολουθεί ὡς ὄφειλεν, τήν Ἐυαγγελική ἐντολή καί Ἀποστολική ὀδηγεία:

« γάπη νυπόκριτος. ποστυγοντες τό πονηρόν κολλώμενοι τ γαθ. (Πρός Ρωμαίους ΙΒ΄,9.)»

Καθῶς καί τό ἐπόμενον Θεανθρωπολογικόν ρηθέν:
«ληθεύοντες δέ ν γάπ αξήσομεν ες ατόν τά πάντα, ς στιν κεφαλή, Χριστός. (Πρός φεσίους Δ, 15.)»
Τό Θεο-λογικόν καί ἀδέκαστον συγκριτικόν ἐρώτημα πού προκύπτει, ἐκ τῶν προαναφερομένων Εὐαγγελικῶν καί πατριαρχικῶν θέσεων, εἶναι τό ἑξῆς:

-Ἆραγε, οἱ Διαχριστιανικοί Διάλογοι ἐκ τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου μας διά τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησις, μᾶς ἀποδεικνύουν τῷ ὄντι, ὅτι « αγάπη και ειλικρίνεια του ενός προς τον άλλον», δηλ. μεταξύ τῶν ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, εἶναι ἀνυπόκριτος καί διενεργούνται ἐν τῇ Εὐαγγελικῇ ἀληθείᾳ καί τῆς  ἐν Χριστῷ ἀγάπης;   

-Ἐξάπαντος ΟΧΙ (!) κατά τά λεχθέντα τοῦ Πατριάρχη.

Μάλιστα δέ, ἀποδεικνύονται πραγματικά, καί τά ἀντιστρόφως ἀνάλογα! Ὅτι δηλαδή, οἱ Διαχριστιανικοί καί Διαθρησκειακοί Διάλογοι, ἔχουν ὡς «στύλον καί ἐδραίωμα» των, τήν ὑποκριτικήν καί ἐπίπλαστον Νεοεποχήτικην ἀγάπη, δηλ. τόν ἰδιοτελή ἀγαπισμόν καί τήν ἀκατάσχετη ἀγαπολογίαν, τά ὁποῖα εἶναι τά ἀκριβῶς ἄκρως ἀντίθετα ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς ἐν Χριστῷ ἀληθεύουσας ἀγάπης, πολλῶ δέ μᾶλλον φαίνεται, ὅτι ἔχει ἰσχήν πλέον τό ἑξῆς ἀναντίρρητον: διαλέγονται ψευδώμενοι ἐν τῇ διαβολικῇ κακίᾳ, καί μοχθηρίᾳ ἐλέω τινός ἀδιάκριτου μισανθρωπισμοῦ! Ἄς σταματήσομεν ἐπί τέλους, ἅπαντες, νά (ἀνα)μασῶμεν «προφάσεις ἐν ἀμαρτίες» τά λόγια μας.

-Πῶς ἀποδεικνύονται τά πιό πάνω;

-Ἀποδεικνύονται ἐμφανῶς μέ ἐτοῦτο τό ρηθέν:
«Οι διάλογοι, δεν υφίστανται για να εξυπηρετούν τις θέσεις και τα επιχειρήματά μας»!
-Παναγιώτατε καί ἅγιε Οἰκουμενικέ Πατριάρχη μας, ἄν ὄντως ἔχουσιν ἔτσι ἀκριβῶς τά πράγματα, καθῶς Σεῖς τό ὁμολογεῖτε, τότε ποῖαν ἀξία καί ποῖαν οὐσία, ὑφίστατο,  στό νά συνεχίζονται τέτοιοι ἀπροϋπόθετοι-ἐξ Εὐαγγελικῆς ἀπόψεως-Διαχριστιανοί καί Διαθρησκειακοί Διάλογοι;

-Οἱ Διάλογοι τοῦ ψεῦδους, τίνων ἀποδεικνύουν τήν εἰλικρίνεια καί τήν ἀγάπη: ἆραγέ ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν, ἤ μήπως ὑμῶν τῶν «Ὀρθοδόξων» Οἰκουμενιστῶν;

Οἱ Εὐαγγελικές καί ἐξάπαντος οἱ Ὀρθόδοξες Χριστιανικές προϋποθέσεις, τοῦ ἐν Χριστῷ Διαλόγου, δέν ἔπρεπε νά ἦτο καί νά εἶναι: α΄.)ἀνυπόκριτος καί ἀνιδιοτελής ἀγάπη, πού μανιωδός ἐπιθυμεί ἵνα προσκολλάται εἰς τό ἀγαθόν, διότι μισεῖ θανάσιμα τό πονηρόν καί τήν πανουργία, καθότι β΄.) ὅστις ἀγαπᾶ πραγματικά, ἔχει ἤ μήπως ὄχι, καί τήν ἀδήριτον ὑποχρέωσην νά ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια, ἐν τῇ ἀληθεύσα ἀγάπῃ διά τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας;


Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Προφήτες, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, διαλέγονταν μέ τούς ἐθνικούς-εἰδωλολάτρες, τούς Ἐβραίους, τούς αἱρετικούς καί σωρηδόν ἄλλους ἀλλόδοξους, ἐπί ἴσοις ὅροις καί μέ ἀπόλυτον ἰσοτιμίαν; Πολύ τό ἀμφιβάλλομεν Παναγιώτατε. Ἐξάπαντος τό ἱερον Εὐαγγελιον καί οἱ θείες Γραφές τῶν Πατέρων, μᾶς διδάσκουσιν τά ἄκρως ἀντίθετα, ἐκ τῶν ὅσων Σεῖς μᾶς διακηρύσετε ἄστοχα· ὅτι  δηλαδή, διαλέγοντο, ἐν ἀνυπόκριτῳ καί ἀληθεύουσᾳ ἀγάπῃ, καί ὡς ἔξουσίαν ἔχοντες ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τά ἐν λόγῳ ρητορικά(;) ἐρωτήματα τοῦ Πατριάρχου μας, ἐξάπαντος ἀπαντώνται ἐκ τῆς σκληρῆς πραγματικότητας:
«Μήπως πρόκειται να χάσουμε; Μήπως χρειαστεί να συμβιβαστούμε; Ποιά μπορεί να είναι τα φρούτα και τα αποτελέσματα του διαλόγου;»
-Τί ἔχομεν μᾶλλον, νά κερδίσωμεν, Παναγιώτατε, μέ τούς πολύχρονους καί «πολυχρόνιους» διαλόγους ἐν τῷ ψεύδει;

Σᾶς ἀπαντῶμεν τότε εὐθυτενῶς: Τίποτε ἀπολύτως! Κανέναν Πνευματικόν κέρδος. Πολλῶ δέ μᾶλλον χάνομεν διαρκῶς Ὀρθόδοξον καί Πνευματικόν ἔδαφος, κατασκανδαλίζωντας τό Οἰκουμενικόν Ὀρθόδοξον Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, μέ τίς σωρηδόν προκλητικές, ἀντικανονικές καί Οἰκουμενιστικές ἐνέργειές Σας, ἐμπεδώνοντας συνάμα ἔτσι καί βαθύτερα, εἰς τούς ἑτερόδοξους καί ἑτερόθρησκους συνανθρώπους μας, ἐξάπαντος μέ τά τραγελαφικά καί ἀνόνητα καμώματά Σας, τήν πλάνη, τό ψεύδος καί τήν αἵρεσίν των. Ἄρα κοντολογίς, χάνωμεν πολυποικιλοτρόπως, ἐκ τινᾶς Πνευματικῆς καί Πατερικῆς ἀπόψεως «τ΄αὐγά καί τά πασχάλια» μέ τήν προώθησιν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀσφαλῶς μέ τήν ἔν λόγῳ ἔμπρακτη ὑποκριτική στάση τῶν Οἰκουμενιστῶν Προκαθημένων μας, εἶναι φανερόν τίς πάσιν, καί στό πλέον ἀνόητον ἄνθρωπον, ὅτι οἱ Διαχριστιανικοί καί Διαθρησκειακοί Διάλογοι τοῦ Διαβόλου (=Δ.Δ.Δ.Δ.) εἶναι προμελετημένοι, προκαθορισμένοι, προδιατεταγμένοι καί «ἐξ ἄνωθεν» ἐκ τῆς CIA προεπιβαλλόμενοι, καί ἄρα (προ)ὑφίστατο πλανερῶς, μείζων  ἀντιχριστιανικός συμβιβασμός «τῶν Ὀρθοδόξων» ταγῶν, μέ τίς Σιωνιστικές-Ἀμερικάνικες καί Βατικάνειες δυνάμεις.

Μιά χοῦφτα ὅμως, κακόδοξοι ρασοφόροι τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Νέας δῆθεν Πενταρχίας, δέν φέρνουν, τήν Ὀρθόδοξη Πατερική Παράδοση, πολλῶ δέ μᾶλλον τήν ἐκ νεκρῶν καί Ἀναστάσιμην ἄνοιξην ἐκ τῆς δουλείας τῶν περιώνυμων παθῶν καί κακοδοξιῶν.

Ἐν κατακλείδι καί ἐλαφρο-βαρέως κυνικά, «τά φρούτα» λ.χ. τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου μέ τό Ἰσλαμ, εἶναι νομίζω φανερά:

1.    Οὐδεμία σφαγή, καμία τρομοκρατία, καί γενοκτονία, ὑφίστατο, τά τελευταία 500 χρόνια εἰς τήν Οἰκουμένη, καί δεῖ εἰς τό ὄνομα τοῦ ψευδοθεοῦ Ἀλλάχ καί τοῦ ψευδοπροφήτου αὐτοῦ, Μωάμεθ. Καί ὅλα αὐτά, ὀφείλονται καταφανῶς, στούς περίφημους Διαθρησκειακούς Διαλόγους «τς ελικρίνιας καί τς γάπης» ὅπως μᾶς τά διδάσκει ὁ σεβαστός Πατριάρχης μας, πού διενεργούνται σαφῶς, ὑπό τό ἔνδοξον-ἀλλ΄ ὑπό Ἀμερικανο-Κεμαλικο-Βατικάνειον αἰχμαλωσίαν- Φανάριον. Ἡ Οἰκουμενική Κίνησις τῶν τελευταίων 100 χρόνων, μᾶς διέσωσε τά χριστιανικά τομάρια μας, καί ἅπαντες πλέον, κοιμώμαστε ἤσυχοι καί πανευτυχείς τά βράδια, διότι ἔπειτα ἀπό τόν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, δέν ξανάνοιξεν ἀνθρώπινον ρουθοῦνιν, γι΄αὐτόν τόν λόγο καί μόνον, θά πρέπει νά μή εἴμεθα ἀχάριστοι καί νά καθιερώσουμεν, εἰδικήν μέρα συμπροσευχῶν, λατρείας καί τιμῆς, τοῦ «ὑπερευλογημένου» Λουθηροκαλβινοφραγκολατινοουνιτικοσιωνιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ· διότι, μπροστά στήν Φαναριώτικη καί «πανένδοξον Διπλωματίαν» αὐτοῦ, ἐξολοθρεύθησαν διά παντῶς, ὁ Σιωνιστικός, ὁ Μασσωνικός, ὁ Νεοπαγανιστικός καί Νεοαθεϊστικός, ὁ Ἰσλαμικός, ὁ Βατικάνειος, ὁ Οὐνιτικός καί ὁ Προτεσταντικός φανατισμός (οὔπς Ἱμπεριαλισμός ἤθελα νά πῶ!). Ὅποιανδήποτε ἀντίθετη καί ἀντιοικουμενιστική ἐπιχειρηματολογία, καταποντίζει ἀρνητικά, τήν ἀγαστή ἀρμονία καί τήν ἄριστη συνεργασία τοῦ Ἰσλάμ μέ τόν Σιωνιστικόν Παγκοσμιοσυμβουλίτικον δῆθεν Χριστιανισμόν. Νεο-κενοφανεί καί στιβαρᾶ (ἄχρι ἀποδείξεως τοῦ ἀντιθέτου) Οἰκουμενιστικά Δόγματα ὑποστασιάζωνται: 

«μή μου τόν Διάλογον τάραττε!»,«Πιστεύω... εἰς ἕναν Διαχριστιανικόν καί Διαθρησκειακόν Διάλογον, ποιητήν, οὐρανοῦ καί γῆς, εἰρήνης, τάξις, ἀγάπης καί ἀσφάλειας...!», ἤ καί τό κλασικό «Φυτέψτε δέντρα στήν πλαγιά ἐκεί νά πρασινίσει ὅλ΄ἡ γή...!».

2.    Ὅτι τυχόν ἀποτρόπαιον, πολεμικόν καί βίαιον, προβάλλουσιν, τά Μ.Μ.Ε. καί οἱ εἰδήσεις, πρόκειται περί «ψυχαγωγικές ὑπερπαραγωγές» τοῦ Σιωνιστικοῦ HOLYWOOD, τό ὁποῖον βάλθηκε νά μᾶς τρελάνει (πῶς ἀλλοιῶς θά κερδίσουν τό ψωμί των οἱ ἁπανταχοῦ Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Φαρμακοβιομηχανίες καί Ψυχαναλυτές;), ὅτι ἡ σωτηρία τῶν λαῶν καί τῶν ἀνθρώπων, ἔγκειται μονόδρομα, εἰς τήν «βρῶσιν» τῶν Mακ-Ντόναλντς καί εἰς τήν «πῶσιν» τῆς Κόκα-κόλας, ὑπερπαραγωγές ἐξάπαντος ὀργανωμένες καί καθόλου συνομοσιωλογημένες, ἐπί στενή συνεργασία μέ τά ἑκαστοτε Τοπικά τηλεοπτικά παραμάγαζα καί κανάλια τῆς  Οἰκουμένης.
3.    Χαλαρά λοιπόν διαδυκτιακοί φίλοι μου, διότι ὅταν διαλέγονται οἱ Οἰκουμενιστές Φαναριώτες, οἱ Κεμαλικοί Ἰσλαμοφασίστες, ἀκονίζουν τά ἀκόνια των, μιᾶς καί ὑφίστατο ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, παγκόσμια ἔλλειψις  μαχαιριῶν...! Γιά σχοινιά, δέν δικαιούμεθα νά ὁμιλήσωμεν... ἐλέω τῆς γνωστῆς παροιμίας «περί τοῦ κρεμασμένου».  Πρόκειται ὡστόσο, περί «βαριῶν συκοφαντιῶν» καί ὑπερβολῶν ἐκ τινῶν φανατικῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅτι δῆθεν τό Κοράνιον, διατάζει ἀνελέητες σφαγές κατά τῶν ἀπίστων. Πολύ τό ἀμφιβάλλωμεν, ἄν ὁ Μαμέδ, διατάζει τέτοια φονικά καί διαβολικά πράγματα, μιᾶς καί ὡς ἀλλότριος προφήτης ἄνευ τινῶν προφητειῶν, ἦτο ἕνας «ἀπαθής εἰρηνιστής» τῆς ἐποχῆς του... ἕνας Μαχάτμα Γκάντι(!) πρό τοῦ Γκάντι! Μία «προγκάντια προτύπωσις» τοῦ σοφοῦ Γκάντι. Ποιό πολύ ὅμως, ἀμφιβάλλωμεν, ἄν οἱ Προκαθήμενοι «Ἱεροκορανιστές» ἔχουν διαβάσει τινά γραμμήν ἐκ τῆς ἀνίερου κιττάπας. Γιά ὅλα γενικῶς, ἄπαξ καί διαπαντῶς, φταίνε μερικοί συγκεκριμένοι, «φανατικοί κύκλοι», Χριστιανῶν πού ἁπλᾶ διαμαρτύρωνται καί ἀσκοῦν λελογισμένην κριτικήν· τό ψευδώνυμο πατριαρχικό ποίημα, τό ἐμπεδώσαμεν καλῶς;
4.    Μέχρι προχθές, ὁ Νεοαθεϊστής καί ἔντιμος Ὑπουργός τῆς «διεμφυλικς» Παιδείας καί τῶν Θρησκευμάτων μας, ὁ κ. Φίλης, ἀποκατέστησεν τήν «ἐπιστημονική πραγματικότητα» περί τῶν Ποντίων... τρομάρα του! Τό ἀνίερον ποινικόν ἀδίκημα, τοῦ ἀξιότιμου κύριου Ὑπουργοῦ τοῦ Νεοαθεϊσμοῦ, «βαφτίστηκεν», σέ ἀνθρώπινο δικαίωμα, στήν προσωπική ἔκφραση τῆς γνώμης του...! Παλαιά ὅταν εἴμεθα μικρᾶ, λέγαμεν ἀνέκδοτα γιά τούς Ποντίους καί χασκογελούσαμεν μέχρι πατωμάτων, σήμερα, οἱ ἀντίχριστοι Συριζαίοι, μᾶς πετάνε «τηλεοπτικά ἀνέκδοτα» περί τῶν Ποντιῶν καί θυμώνουμεν... μᾶλλον φαίνεται, διότι εἴμεθα ἀκόμα «φανατικοί Χριστιανοί», ἐξάπαντος πρόσφυγες τοῦ Πόντου· τῆς Πόλης· τῆς Καππαδοκίας· καί τῆς Κύπρου;! Ὑφίστατο λέγει, ὁ ἔνδοξος ἐτοῦτος πολιτικός ἀνῆρ, τινά ἐπιστημολογική διάκρισις, μεταξύ τῆς γενοκτονίας καί τινᾶς καθιερωμένης, αἱματηρῆς ἐκκαθαρίσεως χωριῶν καί πόλεων, αἱμάτινου λουτροῦ, καί  σφαγῆς ρουτίνας ἐκ τῶν Ὀθωμανῶν τοῦ Μωάμεθ, κατά τινῶν μερικῶν ἐκατομμυριῶν Ρωμηῶν, Ποντίων, Ἀρμενίων, Μικρασιατῶν, Καππαδοκῶν, Τραπεζούντιων Κυπρίων, κ.ο.κ.! Ὑπουργός εἶναι· ἐπιστήμονας εἶναι· Νεοαθεϊστής εἶναι· κάτι θά ξέρει τό τριχωτόν καί παχύδερμον δίποδον. Ἄν εἶναι πάντως καί ὑπέρμαχος ὀπαδός τοῦ ἄλογου γένους, δηλ. τῶν δίποδων χιμπατζήδων, νομίζω, πώς δικαιολογεῖται ἡ στάσις του, ἐπιστημονικά, καί σέ μεγάλο βαθμό μάλιστα, μιᾶς καί ὁ ἐγκέφαλος τῶν μή ἐξελιγμένων πιθήκων, δηλ. τῶν καθυστερημένων πιθηκανθρωποειδῶν, εἶναι ὁ μισός σέ βάρος, συγκριτικά, μέ ἐκείνον τοῦ ἐξελιγμένου ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου. Ἄρα λοιπόν, ὅσοι συμφωνοῦν καί πιστεύουν μέ ἀδιάκριτον εὐσέβιαν, εἰς  τήν δογματικήν καί «ἀπαρασάλευτον» πιθηκοδημιουργίαν τοῦ Ἀνθρώπου, θά πρέπει νά γνωρίζουν καλῶς, ὅτι μερικά παχύδερμα πιθήκια, ἤ καί ἄλλα ἀνθρωποειδῆ, δέν ἐξελίχθησαν ἄριστα, διότι τό περιεχόμενον καί ὁ φλοιός τοῦ ἐγκεφάλου των δέν διαθέτει, μπόλικην φαίαν καί λιπαράν διανοητικήν οὐσίαν ἵνα δημιουργηθοῦν πολλαπλάσιοι νευρῶνες. Λογικόν, ἔτσι; Εἶναι ἐπιστημονικό τό γεγονός καί  ἄκρως ἀποδεδειγμένον, ἐξάπαντος εἰς τό εἶδος τῶν πιθήκων. Στά περί τῶν πιθηκανθρώπων τώρα, ὑπέρτατη αὐθεντία καί ἀπόδειξις, εἶναι ἡ τηλεόρασις!
5.    Δέν δύναμαι βρέ παιδάκι μου ὅμως, νά θυμηθῶ, ποιός ἦτο ὁ τελευταίος ἀδικοσφαγιασθής Νεομάρτυρας ἐκ τῆς Μωαμεθανικῆς καί Ἰσλαμικῆς μάχαιρας... διότι ἔχουν περάσει βλέπετε καί τόσοι καί τόσοι αἰώνες... «Μωαμεθανικῆς εἰρήνης», μέ τίς τότε «Βαρυσήμαντες Συμφωνίες» μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν καί ἐκείνων τῶν μετριοπαθῶν Σαλαφιστῶν (=τρώνε τελετουργικά τίς καρδίες, δόξα τῷ Θεῷ γι΄αὐτό, ἀντί  τούς ἐγκεφάλους), Σουφιστῶν, Σουννιτῶν ἤ καί  ἄλλων κανιβάλλων Ἰσλαμιστῶν. Ἔπαψε τό ἔκτοτε σκληρόκαρδον παιδομάζωμα, ἔπαψε τό «Ὀθωμανικόν» χαρέμι τῶν νόμιμων παιδοβιασμῶν τῶν νεαρῶν Γεννιτσάρων, ἔπαψε τό παλλούκωμα, ἔπαψαν οἱ ἀδίστακτοι ἀπαγχωνισμοί τῆς Ρωμηοσύνης, διακόπηκεν καί τό σούβλισμα... τί ἄλλο θέλομεν; Γιατί εἴμεθα ἀγνώμονες δούλοι; Πλέον ὑφίσταται, ὡς ἀντίχριστη καί Οἰκουμενιστική ἰδεολογία, μαζί μέ τήν Pax Vaticana καί τή Pax Americana, ἡ Pax Islamolagna, πού μέ τήν «μάχαιρα τοῦ οἰνοπνεύματος» τοῦ Διαβολόπνευστου Κορανίου πασχίζουν, Ἐκκλησιαστικοί καί Πολιτικοί ταγοί, νά μᾶς πείσουν, διά τοῦ Πανθρησκειακοῦ καί Συγκρητιστικοῦ Ἱεροκορανισμοῦ, ὅτι ὅλα βαίνουσιν καλῶς καί ὀρθοδόξως, καί τό μοναδικό πρόβλημά μας, ἦτο καί εἶναι, οἱ τάχα μου φανατικοί τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν...!
6.    Ἔχει προσέξει κανείς μας, ὅτι νυχθημερῶν, οἱ «φανατικοί» Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῆς Κύπρου, διασώζουσιν, μέ κάθε μέσον καί τρόπον, Μωαμεθανούς πρόσφυγες, πού μέ ἀτράνταχτες καί ἐπίσημες πληροφορίες, ἀρκετοί ἐξ αὐτῶν, ἔχουν μάλιστα βεβαρημένον καί κατάμαυρον μητρώον, διότι ἦτο ἔμπλεκόμενοι εἰς Ἰσλαμικές ὀργανώσεις «μετριοπαθῶν ἀποκεφαλιστῶν»; Τότε οἱ Βρεττανικές Βάσεις τῆς Δεκέλειας, διά τίνα λόγον προσπαθοῦσιν, νά μᾶς μεταβιβάσουν εἰς τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν, τίς ἐκατοντάδες τῶν προσφύγων, ἑντός τῶν ὁποῖων, βρίσκονται καί δεκάδες, ἀναντίρρητα, φανατικοί Τζιχαντιστές-ἀποκεφαλιστές;

Ὁ δέ «Πράσινος Πατριάρχης» τοῦ Γένους μας, δέν ἐβαρέθηκεν νά μᾶς ζαλίζει μέ τίς κατάμαυρες προπαγανδιστικές καί σαχλεπίσαχλες σοφιστίες του; Ἐξάπαντος οἱ Διασώστες καί Ναυαγοσώστες τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος κ.ἄ., ἄνευ τινᾶς φιλοσοφικῆς καί θεολογικῆς διαλογικῆς συζήτησις, μετά τῶν ἑτεροθρήσκων ναυαγῶν καί Ἰσλαμιστῶν προσφύγων, καταφέρνουσιν ἄριστα, παρά τήν ὕπαρξη τῶν ὅποιων θρησκειολογικῶν καί πολιτισμικῶν κ.λπ. διαφορῶν μας, μέ τήν ἠρωϊκήν σιωπή καί τήν ἀνιδιοτελή ἀυτοθυσίαν των, νά τούς διασώσουν καί νά τούς φιλοξενήσουν ἄχρι καιροῦ... πράγμα τό ὁποῖον, μᾶς ἀποδεικνύει περίτανα, ὅτι ἡ ἀγαπητική αὐτοθυσία, φέρνει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πιό κοντά, μάλιστα ἄνευ τινᾶς ἐπιτηδευμένης Φαναριώτικης φλυαρίας καί ἀπροϋπόθετων τινῶν Διαθρησκειακῶν καί Διχριστιανικῶν διαλόγων. Κοντολογίς τό πείραμα τῶν ἀντιχριστιανικῶν Οἰκουμενιστικῶν Διαλόγων ἀπέτυχε, διότι ἡ βάσις των, ἦτο ἐξάπαντος: ἀντιβιβλική καί ἀντιευαγγελική. Ὅταν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενι(στι)κοῦ Πατριαρχείου, ἐπιστρέψουν, εἰς τήν Πατερική Θεολογία καί τήν ἱεράν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, τότε πιθανόν καί νά ἐγκεντρισθεῖ, με τις πιό πάνω ΔΥΟ βασικές καί ἀπαρέγκλιτες  Εὐαγγελικές προϋποθέσεις πού σᾶς παραθέσαμεν, ἵνα ὁ Θεολογικός καί Θρησκειολογικός Διάλογος, διεξάγεται, ἐξ ἀκλόνητων κριτηρίων καί ἀπαρασάλευτης Θεανθρωπολογικῆς καί Ἁγιοπνευματικῆς βάσεως. Μέ τινά ἀνθρώπινα κριτήρια καί κοιλιόπνευστα τεχνολογήματα, καθῶς καί σαθρά ἐπινοήματα, οἱ ἐν λόγῳ Διάλογοι τοῦ ψεύδους, εἶναι καταδικασμένοι, διά «σατυρικήν ψυχαγωγεία» τῶν λαῶν ἤ καί «ψυχοκτόνον καταποντισμόν» αὐτῶν... δηλ. πνευματική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη