Translate

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ! [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄] Κατά τοῦ Νεοβαρλααμιστοῦ Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη

[Μέρος Στ΄]

Ἐπιπρόσθετοι Ἀφορισμοί!Δυστυχῶς, ἀνάμεσα στά ἐκατοντάδες γραπτά σχόλια πού ἔτυχεν νά διαβάσω αὐτό τό χρονικό διάστημα, περί τοῦ εὐλόγως ἀφορισμένου καί πρῶην θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας: ἦτο σέ κεντρικό σημεῖον, ἡ πραγματική ἀκατήχητως ἡμιμάθεια-ἀμάθεια καί ἄγνοια, ἐξάπαντος κυριαρχοῦσε ἡ μή ἀγνή ἄγνοια, ἡ κακοπροαίρετως καί πονηρή ἄγνοια, ἐκ τινῶν φανατικῶν, ἀφελῶν καί ἀδαῶν ὑποστηρικτῶν, τοῦ ἐν λόγῳ ἀναθεματισθέντα θεολόγου.
 Εἶναι πραγματικά μείζον δυστύχημα, ἡ ἀπουσία βαθιᾶς θεολογικῆς παιδείας καί σοβαρᾶς κατηχήσεως τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ μας, εὐθύνη πού βαραίνει κυρίως, τίς πλάτες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν προσώπων Κληρικῶν καί λαϊκῶν θεολόγων καθότι τά ἀγνοήματα τοῦ λαοῦ εἶναι ἀδυσώπητα καί συγκλονιστηκά. Ἐξάπαντος εὐθύνεται καί ὁ ἀκατήχητος λαός μας, πού ἀδιαφορεί ἐθελούσια, ἐλεύθερα καί αὐτεξούσια, ἐνώ ταυτόχρονα ἔχει σωρηδόν ἄλλα πολυποίκιλα καί μάταια ἐνδιαφέροντα, ἐκτός περί τῆς Θεολογικῆς παιδείας καί τῆς Χριστιανικῆς μορφώσεώς του καί δεῖ ἐννοῶ τήν ἐν Χριστῷ Παιδείᾳ καί Ζωῇ καί ὄχι βεβαίως τήν ὅποιανδήποτε θεολογικήν ἀκαδημαϊκήν ἐκπαίδευσην. Γι΄αὐτόν τόν λόγο, στό ἐπόμενο μέρος, μᾶλλον θά διδαχθῶμεν συνοπτικά, μερικές βασικές ἀρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κύπρου, ὥστε νά δυνάμεθα οἱ Χριστιανοί τῆς Κύπρου, νά ἀπαντῶμεν μέ ἀκριβόλογον παρρησίαν, κατά τῶν Ἐκκλησιομάχων ὀπαδῶν, τοῦ ἀφορισμένου Α.Π. κ.ο.κ.

-Ποίες εἶναι οἱ ἀρμοδιότητες, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου;

-Εἶχαν τινά ὑποχρέωσην, ὡς Κανονικό Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο, νά ἀποδεχθῶσιν, τό αἴτημα τοῦ ἀφορισμένου θεολόγου, δηλ. τούς ὅρους του, γιά νά ἀπαντήσει ἑτεροχρονισμένα καί γραπτῶς στά ὅσα ἐπί σειρᾶ ἐτῶν, αἱρετικολογοῦσε ἀκατάσχετα, καί δεῖ δημόσια; Ὄχι βέβαια! Διότι πολύ ἁπλά ἀδελφοί καί πατέρες, τοῦ δώθησαν πάμπολλες εὐκαιρίες, κατά τό μόλις πρόσφατον παρελθόν, νά καταγράψει μέ κάθε σαφήνεια τίς θέσεις του, ἐπί σωρηδόν θεολογικῶν κατηγοριῶν πού τοῦ ἀσκήθησαν διαχρονικά, ἀπό ἄλλους συναδέλφους του θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας· τούς ὁποίους δυστυχῶς καί ἀπαξίωνε. Προσωπικά ὁ γράφων, τόν τελευταίο χρόνον, ἔγραψεν ἀρκετές κριτικές, κατά τοῦ ἀφορισμένου Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη, καί οὐδέποτε ἔλαβον, τινές θεολογικές ἀπαντήσεις, ὑπό αὐτοῦ! Τίς ἐν λόγῳ θεολογικές κριτικές μας, τήν δημοσιεύαμεν μάλιστα στό προσωπικό μας ἱστολόγιο, καί τίς ἀποστέλναμεν, τόσον πρός τόν ἴδιον, ὅσον καί πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καθῶς καί στό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον...!

-Γιατί δέν ἀπαντοῦσε ἆραγέ, γραπτῶς, σέ ὅσα τόν ἐπικρίναμεν;

-Ἄπό ἄγνήν ἄγνοια, ἤ μήπως ἀπό δολεράν σκοπιμότητα;

-Ὅταν δικαζόμεθα π.χ. εἰς τά Πολιτικά Δικαστήρια, προσπαθοῦμεν νά ἀντιδικήσομεν καί νά ἀντιλογήσομεν, ἤ καί νά ἐπιβάλομεν τούς ὅποιους ὅρους καί τίς προϋποθέσεις τῆς ἐκδικάσεώς τῆς ὑποθέσεως μας, εἰς τούς δικαστές, αὐτόβουλα, ἤ καί διά τοῦ συνηγόρου ὑπερασπίσεώς μας;

-Ἐξάπαντος, ὁ Α.Π., ὡς ἕνας ἐκ τῶν χιλιάδων θεολόγων τῆς Ἐκκλησίας, ὄφειλε ἤ ὄχι, νά γνωρίζει μέ κάθε ἀκριβήν λεπτομέρεια, τά δικαιώματά του, ἀλλά καί τίς ὑποχρεώσεις του, ὡς ἐνεργό μέλος καί θεολογῶν τῆς Ἐκκλησίας;

-Ὅταν δέν ἀναγνωρίζει, τό Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο, ποῖον τό νόημα, νά ἀπαιτεί, τινά δῆθεν ἔφεσην, ἵνα ἐκδικασθεί ἐκ τῆς ὁλομελείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Ἄς διαβάσει προσεκτικά τόν Καταστατικό Χάρτη, καί ἵσως θά ἀντιληφθεί, ὅτι εἶναι ἀντικαταστατικό, αὐτό τό ὁποῖον ζητεί, μιᾶς καί  δέν προνοεῖται νά ἐκδικασθεῖ μία ἔφεσις, ἐκ τῆς ὁλομέλειας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλά ἀπό τούς ὑπόλοιπους Ἱεράρχες πού δέν συμμετείχαν στό Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριον. Ἄρα κοντολογίς, δέν ἀναγνωρίζει τόσον τήν τελεσίδικον καί ἐπικυρωμένην ἀπόφασην τοῦ ἐν λόγου Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, ὅσον καί τό ἴδιον τό Πενταμελές Δικαστήριον τῶν Ἱεραρχῶν! Καί μέ φοβεράν πονηρία, ἐπιθυμεί τάχα μου, νά δικασθεί ξανά ἀπό τούς ὑπόλοιπους Ἱεράρχες, λές καί εἶναι τά τηλεοπτικά «παίξε γέλασε» τά Πνευματικά καί Ἐκκλησιαστικά ζητήματα.

-Τί καί ποῖον ἀναγνωρίζει τελικά;

-Θά ἐξαφανισθοῦσιν μαγικῶς, τά προφορικά τηλεοπτικά λεχθέντα του καθῶς καί οἱ στιβαρές κακοδοξίες του, ἐπί αἱρετικολογία καί διαστροφολογία, τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας;

-Προφορικά διά τῆς τηλοψίας, δέν δίδασκε, αἱρέσεις, στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας;

-Προφορικά καί γραπτά, ἔλαβεν, τήν δικαίαν μισθαποδοσίαν! Τί ἄλλο θέλει;

-Θέλει τόν ἐπιπρόσθετον Μέγαν, μᾶλλον Γίγαν, ὁριστικόν καί ἀμετάκλητον Ἀφορισμόν, καθῶς καί τήν μεγίστην ποινήν, τῶν σωρηδῶν ἀναθεμάτων;

-Μποροῦμεν ἐπί τοῦτο, νά πράξωμεν κάτι, ἅγιοι Συνοδικοί;

-Ὑφίστατο μεγαλύτερη ποινή, διά τινά θεολόγον, ὁ ἐν λόγῳ δῆθεν καί Μικρός Ἀφορισμός, διά τῆς Ἀκοινωνησίας;(!!!)

Ὅσοι Ἱεράρχες, διαφωνοῦσιν «ἱεροκρυφίως» καί ἀνεπίσημα, μέ τήν ποινή τοῦ ἀφορισμοῦ του... αὐτό ὅμως δεν σημαίνει ποσῶς, ὅτι εἶναι ἡ σοβαρή καί ἡ ἐπίσημη θέσις των. Ἄν ὅμως τιμοῦν τά ράσα των καί εἶναι ὄντως Ἐπίσκοποι τοῦ Χριστοῦ, καί ὄχι κατάσκοποι τοῦ Σατάν καί συνήγοροι αἱρετικῶν καί αἱρέσεων, νά βγοῦν δημόσια νά τό ξεκαθαρίσουν πρός τό Ποίμνιό τους, ἐξάπαντος νά ἐκφράσουν δημόσια τήν «ποιμαντική» θέση των, καί νά διαφοροποιηθοῦσιν ἄν τολμοῦσιν, μέ πάσαν σαφήνεια, ὑπέρ τοῦ  ἀφορισμένου...!

-Νά δοῦμεν ἐν τέλει, πόσα ἀππίδια πιάνει ὁ σάκκος!

-Ἔχετε ξανακούσει, ἀπανταχοῦ φίλοι μου Χριστιανοί, τινές σοβαρούς θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀποπειρῶνται ἀλαζωνικά, νά ἐκβιάζουν θρασύδειλα καί δεῖ δημόσια-τηλεοπτικά, τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν των, μάλιστα νά μή συμμορφώνονται ἐπί σειρᾶ ἐτῶν παρατηρήσεων, ἐνστάσεων καί διαμαρτυριῶν, καί ὅταν ἔπειτα λάβουσιν τήν δικαίαν καί προσωρινήν ἐκκλησιαστικήν ποινήν τοῦ Ἀφορισμοῦ, νά ἀλαλλάζουσιν ἄλογα καί ἀνόητα, μέ σωρεία νέων ἀπειλῶν καί φοβέρων, ἐξάπαντος ὑποκρινόμενοι τά ἀθώα θύματα;

-Τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, πόσες ἐκατοντάδες καί χιλιάδες, λαϊκοί θεολόγοι καί κατηχητές, τήν διακονοῦσιν; Ὑπόκεινται ὅλοι αὐτοί, στούς ὅρους, τούς ἱ. κανόνες καί τίς θεῖες προϋποθέσεις, ἵνα φωτίζονται καί τελειοποιούνται ἐν ἐξελίξει, ὡς ἐνεργά καί συνειδητά μέλη τοῦ Θεανθρώπινου Ὀργανισμοῦ και τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί τότε, ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, νά διαχειριστεί, μέ τινά καινοφανήν καί διαφορετικόν τρόπον, τόν ἐν λόγῳ ἀφορισθέντα;

-Ἦτο καί εἶναι, ἀνώτερος καί ὑπέρτερος, ὡς ἱσότιμο μέλος, ὑπό πάντων τῶν ὑπολοίπων μελῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν θεολόγων, κατηχητῶν καί ἄλλων ἐνεργῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, καί θά ἔπρεπε μᾶλλον ἡ Ἱεραρχία, νά τόν ἀντιμετωπίσει, μέ τούς δόλιους καί παμπόνηρους ὅρους του καί τίς ἰδιοτελείς σκοπιμότητές του;

-Ἕνας κατηγορούμενος, διά τινά Ἐκκλησιαστικά ἀδικήματα, π.χ. ἕνα ἁπλό μέλος της Ἐκκλησίας, εἶναι λογικό, αὐτό νά δικάζει(;) τήν ἡγεσία τῶν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν καί τούς ἀξιωματούχους τῆς Ἐκκλησίας, ἤ τό νόρμαλ εἶναι, τό ἀκριβῶς ἀντίθετο;

-Διότι, ἄν κάποιοι υἱοθετήσομεν τήν ἐλαφρόμυαλον καί ἄλογον «λογικήν» τοῦ ἀφορισμένου Α.Π., ὅτι δηλ. τό λογικόν καί τό νόρμαλ, εἶναι τό ἀνάποδο πού ὁ κατηγορούμενος, θέλει νά δικάζει(!) τούς δικαστές του, τότε ποῖον τό νόημα, νά διακρίνομεν λογικά, τούς κατηγορούμενους ἐκ τῶν δικαστῶν, ἤ ἐκ τῶν συνηγόρων αὐτῶν, ἤ καί ἐκ τῆς κατηγοροῦσας ἀρχῆς;

-Ὁ νῦν ἀφορισθείς, ἦτο ἤ ὄχι, δημόσια καί ἐπίσημα ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατηγορούμενος ἐπί σωρηδόν θεολογικά ζητήματα, ἀπό τόν περασμένο Μάρτιον;

-Κλήθηκε προσφάτως, ἔπειτα ἀπό μίαν 8μηνην ἐνδελεχήν θεολογικήν ἔρευνα ὑπό τῆς Πενταμελούς Συνοδικῆς Ἐπιστροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἀρχές Ὀκτωβρίου, ὅπως δικασθεί καί ἀπολογηθεί ἐνώποιον τοῦ Πενταμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου; Ναί ἤ οὔ;

-Ἄν ὑφίστατο τῷ ὄντι «Θεοκρατικό Πολίτευμα» εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, καθῶς ψευδολογεῖ κακόδοξα, τότε πρός τί ἡ ἐμμονή του, νά παραμένει, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί δέν ἀποστατεῖ αὐτόβουλα καί γραπτῶς; Γιατί δέν ἀποκηρύττει τήν Ὀρθόδοξην Ἐκκλησία, νά ἰδρύσει μίαν δική του; Δέν ἔχει βλαμένους καί πιτσικλισμένους ἀφελείς ὀπαδούς; Ἔχει! Ἔ τότε, ποῦ εἶναι τό πρόβλημαν του; Τήν μία στιγμή, συκοφαντεί τήν Ποιμένουσα καί ἐμᾶς τήν ποιμενομένην Ἐκκλησία ὅτι εἶμεθα τινές «φανατικοί», τήν ἄλλη στιγμή, διαστρέφει τό ἱ. Εὐαγγέλιον καί κατηγορεί τούς Θεοείκελους καί Ἁγίους Πατέρες, καί τήν ἄλλη στιγμήν, ἔχει παράλογες ἀπαιτήσεις; [1]Θεέ μου κάνε ἕνα ἔλεος, μ΄αὐτόν τόν ἄνθρωπο, διότι κοντεύω νά βιώσω σχιζοφρενικόν κλονισμόν...


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


(Ἔγραφον σήμερον, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σέργιου καί Βάγχου, τίς πρεσβείες των νά ἔχωμεν, τῶν ὁποῖων τήν ἱερά μνήμην, ἀτίμαζεν ὁ ἀφορισμένος Α.Π. καί ὑπερασπιστής τῶν ΛΟΑΤ Κύπρου, διότι κήρυττεν «ὁ ἀδελφός θεολόγος», ὅτι οἱ Ἅγιοι ἦτο δῆθεν «ἀδελφές ψυχές»! Τρομάρα του.)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Ἡχητικόν Ντοκουμέντο ἐκ τοῦ Ραδιοφώνου «ΠΟΛΙΤΗΣ», https://soundcloud.com/107-6-euΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΡΘΡΑ 2.      ΤΟ ΠΙΤΣΙ-ΠΙΤΣΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΝΟΙΧΤΗΓΡΑΜΜΗ», ΠΙΤΣΙΛΙΖΕΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΙΤΣ-ΦΙΤΙΛΙ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΑΙΡΕΣΕΙΣ! Η ΙΕΡΑ“ΠΙΤΣΟΥΝΑ” ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΕΥΔΕΙ, Ή ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΓΟΡΑΖΕΝ; (3 ΜΑΡΤΙΟΥ2015) 


 

3.      ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟ “ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ” ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ «ανοιχτής ΓΡΑΜΜΗΣ»!(6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015) 

 


4.      Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒΑΤΗ ΜΩΡΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΤΟΥ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (14ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015)