Translate

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΩΝ. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ; [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΜΕΡΟΣ Ζ΄]

 Κατά τοῦ Νεοβαρλααμιστοῦ Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη

[Μέρος Ζ΄]

Τά τηλεοπτικά κουραφέξαλα τῶν συναυτουργῶν. Ποιές οἱ ἀρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κύπρου;

Σήμερον τήν ἱερά μνήμη τῆς Ἁγίας Πελαγίας, φαίνεται εἰς τήν νῆσον τῶν Ἁγίων Κυπρίων, ὅτι πάμπολλοι «εἰδικοί ἀνειδίκευτοι» ἔχουσιν πελαγώσει καί αὐτοεγκλωβισθεῖ, εἰς τίς ἀντιευαγγελικές ἐμετικές καί ἐωσφορικές «θεολογικές» διδασκαλίες τοῦ Ἀναθεματισμένου καί Ἀφορισμένου τηλεθεολόγου Νο1. 

Ἐξάπαντος κατά συρροήν καί διαχρονικοί συναυτουργοί, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Θεολογικῶν ἀδικημάτων, τοῦ ἐν λόγῳ Πιτσικλείδιου Γόρδειου δεσμοῦ, ἦτο καί εἶναι, οἱ συγκεκριμένες ἀχάπαρες (εἰς τά θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά κ.ο.κ. θέματα) δημοσιογραφίνες «παντός καιροῦ» ὅπως ἡ κ. Ἐλίτα Μιχαηλίδου καί ἡ κ. Γωγῶ Ἀλεξανδρινοῦ...

Αὐτές οἱ συγκεκριμένες κυράτσες, τῆς Κυπριακῆς δημοσιοβλακείας, δυστυχῶς ἔχουσιν καταστρέψει -καί συνεχίζουν στό ἴδιον μοτίβο- ἕναν χαρισματικό ἄνθρωπο καί ἕναν καλό θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας!...

Ἔχω παρατηρήσει τήν χθεσινή ἐκπομπή ("ΜΑΖΙ" στό ΡΙΚ, 7-10-2015)  τῆς κ. Ἐλίτας, καί μοῦ φάνηκε ἄκρως ἀπαράδεκτη.

Κατ΄αρχήν, γιατί ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἡσαΐας, ἀπέστειλεν, ἕναν ἀξιόλογο Κληρικό του,  γιά νά διαλεχθεί δημόσια ἐπί τοῦ εἰδικοῦ θέματος τοῦ ἀφορ. Πιτσιλλίδου, καθότι ὁ ἴδιος κληρικός π. Νεκτάριος, παραδέχθηκε δημόσια, ὅτι δέν εἶχε ἰδέα ἐπί τῶν αἱρετικῶν κακοδοξιῶν τοῦ ἀφορισμένου; Ἀπό τοῦτο τό σημαίνων, τραγελαφικό σημεῖο, νά ἀντιληφθεῖ κανείς, τήν δημοσιογραφική προχειρότητα καί «ἀντικειμενικότητα» τῆς κ. Ἐλίτας καί τήν ποιμαντική προχειρότητα τοῦ Μητροπολίτη Ταμασσοῦ.

-Ἅγιε Ταμασσοῦ, ἔχομεν μείζον παράπονο ἀπο Σᾶς, γιατί δέν στείλατε ἕναν Κληρικό ἤ καί θεολόγο, ἄριστα διαβασμένο, ἐπί τῆς ὑποθέσεως τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Α.Π.;

-Εἶναι πράγματα σοβαρά Σεβ., νά ὁμολογεῖ ὁ ἐν λόγῳ Κληρικός Σας, μέ τήν ἐξαιρετικήν τηλεοπτικήν παρουσία του, ὅτι ἀγνοοῦσε σέ βάθος, τούς εἰδικούς καί σημαντικούς λόγους, πού ὀδήγησαν τήν Συνοδική Δικαστική Ἐπιτροπή πρός τόν ἀφορισμό του;

-Καί καλά τότε, ἡ κ. Ἐλίτα, γιατί δέν ζήτησε εἰδικόν ἐκπρόσωπον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων τοῦ Πιτσιλλίδου;

Γιά τόν θεολόγο κ. Εὐσταθίου, τί φῷ καί τί λαλήσῳ, διά τά ὅσα σωρηδόν ἀθεολόγητα, ἄτοπα καί ἀνόητα, πού ἔκφρασε δημοσίως, ὑπέρ τοῦ Ἀντιχρίστου Νίκου Καζαντζάκη καί ὅσα κακόδοξα ἐλάλησε κατά τῶν Θεοπνεύστων Ἰερῶν Κανόνων! Δέν ἀντιλαβάνεσθε καί δέν διδαχθήκατε ποτέ σας, καλέ μου συνάδελφε, ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι διαχρονικά καί ἐξάπαντος Ἁγιοπνευματικά φάρμακα, τά ὁποῖα, δέν ἔχουσιν ἡμερομηνία λήξεως; Κατά τά ἄλλα ὁ Καθηγητής Νίκος Ματσούκας, ἦτο αὐθεντία;! 

-Σέ τί πράγμα, κ. Εὐσταθίου; Αὐθεντία... σέ ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες; Αὐθεντία... στήν Καζαντζακικοπληξία καί Ὠριγενοπληξία;

Ἐνῶ ἡ σημερινή τηλεοπτική παρουσία, στόν  MEGAτῆς Κύπρου, τῆς καλῆς θεολόγου καί εἰδικῆς Ἰσλαμολόγου κ. Ἀρετῆς Δημοσθένους ἐκ τοῦ Κελακίου, θέτει τά πράγματα, καί ὡς εἰδική Κανονολόγος, ἐντός  τοῦ ὀρθοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ καί Κανονικοῦ πλαισίου βάση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Εὖγε σας κυρία συνάδελφε!

Ἔχετε ἀπόλυτον δίκαιον κ. Ἀρετή, ὅτι πλέον ὁ Α.Π. δέν ἔχει κανένα δικαίωμα στό Ἐπισκοπικόν Ἔκλητον, διότι δέν εἶναι Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας (ἄλλο τί φαντάζεται ὁ ἵδιος!), ἀλλά οὔτε εἰς δῆθεν τινά Ἔφεσην, διότι ἀπώλεσεν πλέον, ἅπαντα τά Κανονικά δικαιώματά του ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας, με τήν ἐν λόγῳ τελεσίδικον καί Κανονικήν Πνευματική ποινήν, πού τοῦ ἀπέδωσε δικαίως, ἡ Πενταμελῆς Δικαστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱεραρχίας τῶν Ἐπισκόπων. Ἄν θέλει ὁ Α.Π., ἄς πάει καί στόν «Ἅγιο Πατεροῦλη» του στό Βατικανό... Ἡ ποινή δέν δύναται νά ἀρθεῖ, ἀπό κανέναν, πολλῶ δέ μᾶλλον ἐκ τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχη τῆς Κων]πόλεως· διότι Κανονικά καί Ἐκκλησιολογικά, εἶναι ἰσότιμος εἰς τήν ἱεροσύνη, μέ τούς Ἐπισκόπους τῆς Κύπρου. Ἐξάλλου ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι Αὐτοκέφαλος, καί δέν δύναται νά παρέμβει ποσῶς εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἐπισκοπικήν ἀπόφασην.

Ἡ μοναδική καί μονόδρομος, Κανονική ἄρσις τοῦ Ἀφορισμοῦ, ἐξαρτάται ἀπόλυτα, ἐκ τοῦ ἰδίου τοῦ ἀφορισμένου θεολόγου καί αὐτό ὡς ξερόλας θεολόγος ὄφειλεν νά τό γνωρίζει ἄριστα.

Μόνον σᾶς ἐκλιπαρῶ φιλικᾶ κ. Ἀρετή μου, ἐπιτρέψτε μας, μίαν μικροῦλα σημαίνουσα καί βαρύνουσα, ἱστρικοθεολογική διαμαρτυρία-ἔνσταση, γιά τά ὅσα ἄτοπα καί ὑπερασπιστικά ἀναφέρατε, δημοσίως, ὑπέρ τῶν Φραγκολατινικῶν Σταυροφοριῶν... Μᾶλλον θά σᾶς διέφυγε παντελῶς, ὅτι ἐκ τῶν Παπικῶν Σταυροφοριῶν, λεηλατήθηκε ἡ Κων]πολις τό 1204 μ.Χ.;! Μᾶλλον ἐπίσης, ξεχάσατε καί τήν ἐν Κύπρῳ Φραγκοκρατία ἐκ τινῶν Σταυροφόρων;! Ἐλπίζω μόνον, να μήν ξεχάσατε, τουλάχιστον, τά φρικῶδη καί βάναυσα Μαρτύρια, τῶν Δεκατριῶν Ὁσιομαρτύρων Μοναχῶν τῆς Καντάρας ὑπό τῶν Μισσιονάριων Σταυροφόρων τοῦ Παπισμοῦ;! Κατά τά ἄλλα, σέ γενικές γραμμές, μᾶς τά ἐπεξηγήσατε λείαν καλῶς, στά περί τοῦ εὐλόγου καί δικαίου Μεγάλου Ἀφορισμοῦ κατά τοῦ Αἱρετικοῦ θεολόγου. 

Καί πάλιν, εὖγε σας!

Πάμε τώρα νά δοῦμεν προσεκτικά, ἐκ τοῦ Νέου Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ποία εἶναι τά Ποιμαντικά καί Ἐπισκοπικά καθήκοντα καί οἱ ἀρμοδιότητες τῶν τιμίων Ἱεραρχῶν καί Ἐπισκόπων τῆς Κύπρου. Ποία εἶναι ἡ ἀρμοδιότητα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Ποία ἦτο ἡ ἀρμοδιότητα τοῦ Πενταμελοῦς Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου;

Οἱ ἀρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἶναι οἱ ἑξῆς:

1.      Νά εναι καί νά ποτελε, τήν νωτάτη κκλησιαστική ρχή τς ρθοδόξου κκλησίας στήν Κύπρο. [1]2.   Νά λειτουργε καί νά συνεδριάζει, ς θεον κκλησιαστικόν Δικαστήριον, βάση το ερο Κανονικο καί Καταστατικο Δικαίου τς Τοπικς κκλησίας. [2]3.       Νά πικυρώνει καί νά κτελε, τίς τελεσίδικες ποφάσεις το Συνοδικο Δικαστηρίου. [3]
4.       Νά «διασκέπτεται καί νά ποφασίζει» περί πάντων τν κκλησιαστικν καί Θεολογικν ζητημάτων. [4]
5.      Νά «διαφυλάττει τήν δογματικήν, κανονικήν καί λατρευτικήν τάξιν ν τ κκλησί τς Κύπρου καί διατηρε τν νότητα τς Πίστεως...»! [5]
6.      Νά «ρμηνεύει αθεντικς τάς διατάξεις το Καταστατικο Χάρτου... πρός ρύθμισιν κκλησιαστικν θεμάτων... καί κδίδει πράξεις καί διατάξεις, ναφερομένας ες ζητήματα πίστεως, λατρείας, κκλησιαστικς πειθαρχίας... ν τ πλαισί τν κκλησιαστικν παραδόσεων»! [6]7.        Νά σκε τήν νωτάτην Πνευματικήν καί Δικαστικήν ξουσίαν! Δηλαδή, κκλησιαστική καί Πνευματική ξουσία τν ρχιερέων Κληρικν καί δε Θεανθρώπινη πηρεσία τς θεῖας ερωσύνης, εναι νωτέρα ξουσία, ξ κείνης τς Πολιτικς καί δικανικῆς Δικαστικς ξουσίας. [7]8.      Νά «παγρυπνε πί τς θρησκευτικς διδασκαλίας τν πιστν καί ποφασίζει περί τν ληπτέων μέτρων, πρός στερέωσιν καί τελείωσιν ν τ πίστει καί προαγωγήν καί νύψωσιν τς κατά Χριστόν ζως»! [8]


Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γραπτές καί προφορικές, Ἀποστολοπαράδοτες καί Θεόπνευστες, τίς ὁποίες, ὁ κακόμοιρος ἀφορισθῆς, ὡς νεωτεριστής Νεοβαρλααμίτης καί Οἰκουμενιστής, θέλησε μέ κάθε σύγχρονον Μέσον Μαζικῆς [Ε]ἐξαθλίωσις καί παραπληροφώρησις, ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά, νά μᾶς τίς διαστρέψει ἐπί σειρᾶ ἐτῶν, ὡς ἕνας ἀκόμη κλασικός καί σύγχρονος Προτεσταντόπληκτος καί Παπόδουλος Λουθηροκαλβίνος. Ἀπόδειξις τρανή, πέραν τῶν σωρηδόν ἀντιευαγγελικῶν καί ἀντιχριστιανικῶν λεχθέντων του, ἡ «θεολογική» διαστροφή τῶν φανατικῶν ὀπαδῶν του ἐκ τῶν τηλεοπτικῶν παρεμβάσεων πού ἀπώτερον στόχον ἔχουσιν τήν συκοφαντική δυσφήμιση τῆς ἱερωσύνης καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

-Ἐκ τοῦ καρποῦ, δέν κρίνεται πάντοτε, καί τό δέντρον;(!!!)

Ἄρα λοιπόν Ἐκκλησιο-λογικά, τόν Νέον Καταστατικόν Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τούς Ἱερούς Κανόνες, τίς θείες Γραφές κ.λπ., δέν τά ἐρμηνεύουν, π.χ. ὁ δημοσιογράφος κ. Μανώλης Καλαντζής, ἡ δημοσιογραφῖνα κ. Γωγώ Ἀλεξανδρινοῦ καί ἡ κ. Ἐλίτα Μιχαηλῖδου, ὁ θεολόγος Θεόδωρος Κυριακοῦ, ὁ θεολόγος Μιχάλης Μιλιώτης, ὁ θεολόγος κ. Εὐσταθίου, ὁ ἀφορισθῆς Πιτσιλλίδης, ἤ καί ὁ γράφων. Αὐτό τό σημαίνων ζήτημα, θά πρέπει ἐπί τέλους, νά τό ἐμπεδώσουμεν ἅπαντες. Πολλῶ δέ μᾶλλον οἱ ἀνεγκέφαλοι προσωπολάτρες καί εἰδωλολάτρες ἄθεοι καί Ἐκκλησιομάχοι ὀπαδοί, τοῦ ὅποιου τηλεπτικοῦ ἀστέρα...! Τά Ἀστρικά σώματα, ὅσον πιό ψηλά φαίνονται νά λάμπουσιν, ἄλλον τόσον τεραστία, θά εἶναι καί ἡ πτῶσις ἤ καί τό τέλος  των, διότι ἔχουσιν ἡμερομηνία λήξεως καί θανάτου, λόγῳ τῶν Gravastars τῶν λεγομένων καί Μαῦρων Τρύπων.  Αὐτός εἶναι ὁ θεμελιῶδης Φυσικός νόμος τῆς Βαρύτητας καί τῆς Ἀστρονομίας. Ἀλλά συνάμα, εἶναι καί Πνευματικός καί Εὐαγγελικός θεῖος Νόμος τοῦ Θεανθρωπισμοῦ περί τῶν ἀνθρώπινων «ἀστέρων».

Δέν θά πάμεν δηλ. στούς κομπογιαννίτες καί δεισιδαίμονες Ἀστρολόγους κ.λπ., γιά νά μᾶς ἐρμηνεύσουσιν, τά ἐπιστημονικά καί Ἀστρονομικά βιβλία καί τά ἀστροφυσικά φαινόμενα, ὅπως λ.χ. τά περί τοῦ διπλοῦ Ἀστροφυσικοῦ φαινομένου, τοῦ «Ματωμένου Φεγγαριοῦ» καί τῆς ἔκλειψις τῆς Πανσελήνου, δηλ. τῆς ὑπερπανσελήνωσις.

Διότι, σέ ἀνάλογην περίπτωσην ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στά Θεολογικά της πράγματα καί στά Ἐκκλησιαστικά της θεῖα Συγγράμματα, ἔχει τήν ἀναντίρρητον ἀρμοδιότητα, νά ἐρμηνεύει  τόσον ὀρθοδοξο-ἐπιστημονικά ὅσον καί Χαρισματικά, ἀλαθήτως καί ἀπλανῶς, διά τῶν διαχρονικῶν Χαρισματούχων Προφητῶν καί Θεοφόρων Πατέρων, τῷ ὄντι ἱ. Ἐπιστημόνων τῆς Ἐκκλησίας, καθῶς καί ἄλλων φωτισμένων ἱ. Διδασκάλων, Καθηγητῶν τοῦ Ἡσυχασμοῦ, ἤ καί ἄλλων ἀπλανῶν καί ὀρθοδόξων ἀκαδημαϊκῶν ἐρμηνευτῶν Αὐτῆς· ὥστε νά μήν παρερμηνεύει στήν τελική, ὁ κάθε πλανεμένος κομπογιαννίτης καί δυστυχῆς Νεονικολαΐτης-Νεορθόδοξος, εἴτε αὐτός εἶναι ἀφορισμένος «θεολόγος» Συγκρητιστής, εἴτε αἱρετικός κληρικός, εἴτε κακόδοξος δημοσιογράφος... εἴτε..., εἴτε..., κ.ο.κ.

Ἄρα ὁ συγκεκριμένος ἀφορισμένος Νεοκύπριος καί πρῶην θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας, ἦτο καί εἶναι πλέον, Καταστατικά, Εὐαγγελικά, Κανονικά, Δογματικά, Χαρισματικά, Πνευματικά καί ἐπίσημα Συνοδικά κ.λπ., ὁ πλέον ἀναρμόδιος, ἵνα δίδει θεολογικές ἐρμηνείες τῶν Θεοπνεύστων ἱ. Κανόνων, τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν Ἁγίων Γραφῶν καθῶς καί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη, δηλ. τῶν ἱ. Κειμένων τῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς καί ἐπίσημα μᾶς ἀνακοινώθηκε, ἡ τελεσίδικη Συνοδική Διαγνώμη, ὅτι εἶναι ἀφορισμένος καί ἀναθεματισμένος ὑπό τῶν Ἁγίων Γραφῶν, δηλ. ἕνας κομπογιαννίτης καί αἱρετικός θεολόγος, ὅπως τούς κομπογιαννίτες δεισιδαίμονες Ἀστρολόγους δηλ., πού δέν εἶναι ἀναγνωρισμένοι, ἐκ τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας τῶν Ἀστροφυσικῶν κ.ο.κ. Ὅπως ἔχει τό κάθε δικαίωμα νά ἀναγνωρίζει ἡ ἐπιστημονική κοινότητα τῆς Ἀστρονομίας, ποίος εἶναι μέλος της καί ποίος δέν εἶναι, ἄλλο τόσο δικαίωμα ἔχει καί ἡ ἱερά Κοινότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἆραγέ, πόσοι κοντόφθαλμοι καί μικρόψυχοι ἄνθρωποι, τῷ ὄντι θύματα, φλυαροῦσιν μέ ἐωσφορικήν ἀμάθειαν καί ἐμπάθειαν, ἀπολυτοποιώντας μάλιστα, δόλια καί μοχθηρᾶ, τά «δικαιώματα» τοῦ δῆθεν θύματος καί ἀφορισμένου θεολόγου; Δικαιώματα, ὑποχρεώσεις(;) καί ἀρμοδιότητες, ἀσφαλῶς καί εἶχεν ὡς θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό πού δεν δύναμαι καλῶς νά καταλάβω εἶναι, ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀρχή τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Κύπρου, γιατί νά μήν ἔχει καί αὐτή τά ἀνάλογα δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις; Ὁ Α.Π. ἦτο θεολόγος λ.χ. τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Βουδισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ κ.ο.κ.; Ἤ μήπως, ἦτο θεολόγος καί Χριστιανό μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου; Οἱ θεολόγοι καί οἱ Χριστιανοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, πού εἶναι ἐνεργοποιημένα καί ζωντανά μέλη αὐτῆς· εἶναι μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, ἔτσι καί ὡς ἔτυχεν, δηλ. μέ δικαιώματα μόνον, καί ἄνευ τινῶν ὑποχρεώσεων;

-Ἤ μήπως τά μέλη, ἔχουσιν, μόνον δικαιώματα;

-Ὅταν ὡς μέλος τοῦ Θεανθρώπινου Ὀργανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ. τινῶν συλλογικῶν ὀμάδων, δέν ἀναγνωρίζω πλέον τίς ὑποχρεώσεις μου, ἀλλά καί φωνασκῶ ἀνόητα, μονοσήμαντα καί ἀπόλυτα, περί τῶν δικαιωμάτων μου, τότε τί εἶμαι;

-Δέν θέτω τόν ἑαυτόν μου οὐσιαστικά καί αὐτόματα, ἐκτός τῆς ἐν λόγῳ ὀμάδος;

-Οἱ ἑτεροχρονισμένες τότε, τινές παράλογες ἀπαιτήσεις, πρός τί ἀποσκοποῦσιν;

Μᾶλλον ἐμεῖς, εἴμεθα καλῶς καί ἐπαρκῶς προβληματισμένοι, περί τῆς ἐν λόγου προβληματικῆς καί περιρέουσας ἀτμόσφαιρας, ἐσεῖς οἱ ἄλλοι, οἱ πιτσικλισμένοι ἄφρωνες εἰς τόν νοῦν καί τήν ψυχήν, πού ὑποσκάπτετε δόλια καί σατανικά, τῆν Ποιμένουσα Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, εἰς τό ὄνομα τινός βλαμενίδι Ἐωσφοριστή, ἀθέου, ἄφρωνα, αἱρετικοῦ, κακόδοξου καί κομπλεξικοῦ ἀνθρώπου, εἴστε τῷ ὄντι, καλοπροαίρετοι καί κατά Θεόν προβληματισμένοι;

Ναί, ἤ, οὔ;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Α΄. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ, Ἄρθρον 3,1, σελ. 12.

[2] Ἔνθ. ἀνωτ., Ἄρθρον 5,2, σελ. 13.

[3] Ἔνθ. ἀνωτ., Ἄρθρον 5,3, σελ. 13.

[4] Ἔνθ. ἀνωτ., Ἄρθρον 7,1, σελ. 14.

[5] Ἔνθ. ἀνωτ., Ἄρθρον 7,2, σελ.14.

[6] Ἔνθ. ἀνωτ., Ἄρθρον 7,3, σελ. 14.

[7] Ἔνθ. ἀνωτ., Ἄρθρον 7,4, σελ. 14.

[8] Ἔνθ. ἀνωτ., Ἄρθρον 7,5, σελ. 14-15.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ