Translate

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: (ΜΕΡΟΣ Δ΄) ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ
Μία Ἐκκλησιολογική καί Κανονική ἑτεροχρονισμένη ἀπάντηση, πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ἐν ὄψει τῆς θλιβερᾶς ἐπετίου τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἀσχημιῶν, στήν Χλώρακα τῆς Πάφου, τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2009

Μέρος Δ΄


6.             Α΄ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Διά τατα, τά ποία καταγγέλνουμεν τόν Μακαριώτατον Κύπρου, γγικεν στιγμή νά φαρμόσωμεν τήν Παλαμική ποδεικτική μεθοδολογίαν.

Θά πρέπει μλλον ξ ρχς, νά ποσαφηνιστεί μέ κρίβειαν, βάση τν στορικοδογματικν καί στορικοκανονικν πηγν «τί στίν κατηχούμενος» καί πειτα νά σς παραθέσουμεν, ν φίσταντο, τινές ερούς Κανόνες πού παγορεύουν, τίς συμπροσευχές.

 ν λοιπόν, δέν φίσταντο, τέτοια ποδεικτικά στοιχεα, μλλον ποδεικνυώμεθα ες τήν τελικήν, ς δίστακτοι ψετες, ωσφορικά λεϊνοί, στυγνοί συκοφάντες καί πύθμενα εροκατήγοροι καί μς ξίζει κάθε δίκαιος λεγχος καί ποιμαντική-κκλησιαστική παιδαγωγία.

Σύμφωνα τότε, μέ τό στορικοκανονικόν Γλωσσάριο το Κώδικα τν ερν Κανόνων τς  κκλησιαστικς Νομοθεσίας καί Νομολογίας, ντοπίζουμεν τήν ξς πρώτη ποσαφηνισμένη ννοια:

«Κατηχούμενος: Όποιος κατά τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας προετοιμαζόταν, γιά νά δεχτεί το ιερό Βάπτισμα και να γίνει μέλος της Εκκλησίας. Γι΄αυτό έπρεπε οι κατηχούμενοι απαραιτήτως να διδάσκονται τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως και στη συνέχεια να ελέγχονται ως προς την κατανόηση τους». [14]

Σύμφωνα μέ μία λλη πηγή, στορικοθεολογική τώρα προσέγγιση, καταγράφονται, σχεδόν τά ταυτόσημα:
«Όπως είδαμε στους αποστολικούς χρόνους τό βάπτισμα γινόταν μετά την απλή ομολογία πίστεως, όμως από το Β΄αι. αναπτύχθηκε σύστημα χριστιανικής διδασκαλίας που η ακρόαση του διαρκούσε 2-3 χρόνια· όσοι διδάσκονταν ονομάστηκαν κατηχούμενοι, όπως τους ονομάζει για πρώτη φορά ο Τερτυλλιανός, τους ναφέρει και ο Ιουστίνος και την εποχή του Ιππολύτου βρίσκομε οργανωμένη τάξη κατηχουμένων στη Ρώμη». [15]
ερός ΙΔ΄(14ος) Κανν τς  γίας Α΄ Οκουμενικς Συνόδου, πιβεβαιώνει, στά περί τν κατηχουμένων:
«Περί τν κατηχουμένων, καί παραπεσόντων, δοξε τ γί καί μεγάλ Συνόδ, στε, τριν τν ατούς κροωμένους μόνον, μετά τατα εχεσθαι μετά τν κατηχουμένων». [16]
κρως νδιαφέρουσα ρμηνεία το προαναφερομένου . Κανόνα, πού μς τήν διασώζει καί τήν περιγράφει, Μέγας Πατῆρ τῆς Ἐκκλησίας, γιος Νικόδημος γιορείτης, εναι ξς:
«Κατηχούμενοι, νομάζονται πό το κατηχ, περ ρμηνεύεται, διδάσκω διά λόγου τούς ρχαρίους τήν πίστιν, πειδή κατηχοντο οτοι, καί διδάσκοντο τά δόγματα τς ρθοδόξου πίστεως. Ες δύω δέ τάξεις διαιροντο. Καί μέν πρώτη τάξις το τελειοτέρα, καί τν γόνυ κλινόντων νομάζετο, τις εχε δεχθ μέν τήν πίστιν, τό βάπτισμα δέ μόνον νέβαλε. Δι΄ καί μέσα ες τήν κκλησίαν εσήρχετο, ως ες τήν εχήν τν κατηχουμένων... δέ Δευτέρα τάξις το τελεστέρα, καί τν κροωμένων νομάζετο, τις ν τ νάρθηκι σταμένη πρός τας Βασιλικας πύλαις, κροάζετο τάς θείας Γραφάς, καί μετά τήν κρόασιν τν θείων Εαγγελίων ξήρχετο... σοι κατηχούμενοι ντες πό τήν α΄. (1ην) καί τελειοτέραν τάξιν, ρνήθησαν τήν πίστιν, φάνη ελογον ες τήν γίαν καί μεγάλην Σύνοδον ταύτην, τρες χρόνους νά στέκωνται ες τήν δευτέραν, καί τελεστέραν τάξιν τν Κατηχουμένων, τν κροωμένων ν τ Νάρθηκι, καί μετά τούς τρες χρόνους νά συμπροσεύχονται μέ τήν πρώτην, καί τελειοτέραν τάξιν τν κατηχουμένων μέσα ες τήν κκλησίαν... Λοιπόν α Σύνοδοι διά τοτο τούς Κατηχουμένους  πιτημσιν ς οκείους δη ντας, καί τήν πίστιν δεξαμένους, καί χριστιανούς νομαζομένους». [17]
Τόσον ΙΔ΄ . Κανν σον καί πλανής ρμηνεία ατο, χομεν τήν ταπεινή ποψη, τι εναι ρκετά κατανοητά πράγματα καί ες τούς πλούς τήν Πίστη. Γιά σους δέν το πόλυτα κατανοητά, ς ρκεσθοσιν, στίς προηγούμενες θεολογικές πεξηγήσεις, το κκλησιολογικο ρου «κατηχούμενοι».

ς συνθέσωμεν τώρα, τήν ν δυνάμει λελογισμένη συγκριτική μας, μέ τά τν ρχιεπισκοπικν γραφθέντων-λεχθέντων καί πραχθέντων.

ρχιεπίσκοπος Κύπρου μως, ξ λης τς συνάφειας το Οκουμενιστικόφρων καί Λατινόφρων «ποιμαντικο» κειμένου του, φαίνεται χι, τι γνοε, τι λλοιώνει, νά παρερμηνεύει, καί νά διαστρέφει κάπως, τήν κκλησιολογική ννοια «τν κατηχουμένων», μήπως ραγέ, πανταχο ν Χριστ δελφοί, δελφές, μητέρες καί πατέρες, ερήσθω ν παρόδω τόν χουμεν παρεξηγήσει;

 Διότι π.χ., σημειώνει π΄κριβς διος:
«Αν την κοινή συμπροσευχή απαγόρευαν οι Κανόνες, τότε η Εκκλησία θα επέτρεπε στους κατηχουμένους, που ήταν αβάπτιστοι ή ενδεχομένος ανήκαν σε άλλες ομολογίες ή αιρέσεις, νά συμμετέχουν σ΄ενα μέρος τής Θείας Λειτουργίας;»...!
Καί λο τό ν λόγ... προβληματικό καί κακόδοξον κείμενο το Προκαθημένου τν Κυπρίων, ναγιγνώσκετο ντός το ερο Ναο, κατά τό τέλος τς Θείας Λειτουργίας, νώπιον το Τριαδικο Θεο καί το σφαγμένου Λογικο ρνίου, νώπιον το Λογικο Χριστεπώνυμου πληρώματος, καθς καί νώπιον το εσεβέστατου φιστάμενου Κλήρου... μά κυρίως, κουσον-κουσον, νώπιον τν παρευρισκόμενων ν τ Θεία Λειτουργία, τινν μετανόητων «κατηχουμένων» καί διάλλακτων, αρετικν Παπικν θεολόγων καθς καί κακοδόξων Φραγκολατίνων Καρδιναλίων, μέ τά φούξια μεταξωτά βρακοζώνια καί τά φοξια κιπ, δηλ. μοραλιστές γετίσκοι, πεσταλμένοι, το μεγίστου μετανόητου «κατηχούμενου» καί Αρεσιάρχη Πατριάρχη, τς ντιχριστιανοσύνης τν Κατόλικων, δηλ. το Πάπα τς Ρώμης!

Τό μεσα ρητορικόν, κανονικόν, ποιμαντικόν, κκλησιολογικόν καί δογματολογικόν ρώτημα, πού προκύπτει, εναι σαφς:

-Τούς μετανόητους τερόδοξους το Παπισμο, το Προτεσταντισμο, το γγλικανισμο, το Μονοφυσιτισμο τν Κοπτν καί τν ρμενίων, κ.λπ. σέ τίνα κ τν δύο τάξεων τν ρθοδόξων Κατηχουμένων, τούς χει συγκαταλέξει καί συναριθμήσει, Οκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος καί Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α. ατο, πολλ δέ μλλον γιος Κύπρου;

Ο Αρετικοί δέν το καί οτε δύνανται, νά γίνουν τέλειοι Χριστιανοί, πολλ δέ μλλον νόρμαλ Χριστιανοί, διότι ρνήθηκαν μεγάλον μέρος κ τς ρθοδόξου Καθολικς καί Χριστιανικς πίστεως, μάλιστα πό τά γενοφάσκια των· πίσης ρθόδοξον κατήχηση, δέν πιθυμοσιν νά λάβωσιν, λλά οτε δυνάμεθα νά τούς ποχρεώσομεν διά τς βίας νά προσέλθουν στην ρθοδοξία· ο Προκαθήμενοι τν Τοπικν ρθοδόξων κκλησιν μας, ες τούς Διαχριστιανικούς καί Διαθρησκειακούς Διαλόγους, δεν δίδουν, τινά ρθόδοξον Μαρτυρία τς Πίστεως καθς ντέλλονται καί διατάσσονται ρητς, κ το Θεανθρώπινου Εαγγέλιου· λλά μάλιστα, χαϊδεύουν τά ατάκια τν αρετικν, μέ χαβιάρια, λικέρς, βότκες, οϊσκούθκια καί στακομακαρονάδες!

 ν τό χείρων εναι, τι οτε βαπτίζουν τούς τερόδοξους, να μή κατηγορηθσιν στό μεγάλο φεντικό τους τόν Πάπα τς Ρώμης, τι δῆθεν προσηλυτίζουν Ονίτες καί Παπικολουθηροκαλβίνους! Καί ς βέροι Γραικύλοι-Νεογραικοί καί ρλεκίνοι ρασοφόροι, προδότες τς Πίστεως, Παπόδουλοι Βέκκοι, Βησσαρίωνες καί ούδες, τς Νέας ποχς το ντιχρίστου, καθς παρουσιάζονται ς «ρνάκια γάλακτος» καί «θώα γατάκια» ες τά ξενόδουλα φεντικά τους, ες τούς γχώριους συμπατριώτες των καί ες τούς φιστάμενους των κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, συμπεριφέρονται ς λυκοποιμένες, πως κριβς στά θλιβερά γεγονότα τς Χλώρακας το 2009. Πρόβατα, τί λέτε; Ξυπνάμεν, πάμεν πίσω στό ραχάττι, τς κκλησιολογικς παξίωσις;

ξάπαντος θά δώσουμεν λόγον, διά τήν διαφορία μας...

  φανερά «πισκοπική» λλοίωσις τν λεξιδίων, δηλ. τς συγκεκριμένης θεολογικς λέξεως καί κατ΄πέκτασην καί τς θεολογικς ννοιας, γκειται στό σημαίνων σημεον: τι ποφατικά ρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος, φήνει ρθάνοικτόν τινά τραγελαφικόν καί ννοιολογικόν «νδεχόμενον», τι ο τότε κατηχούμενοι, να «το εχαν δίπορτο». Τό πρωΐ ρθόδοξοι Χριστιανοί κατηχούμενοι, δηλ. νά διδάσκονται τίς λήθειες τς ρθοδόξου Πίστεως νά προετοιμάζονται διά τό Θεόσδωτον . Βάπτισμα, καί τό βράδυ αρετικοί(sic), δηλ. νά μμένουν στίς ψευδώνυμες πλάνες και κακοδοξίες των!

 Θά εναι θρησκευτικός παραλογισμός το αἱῶνα, ν τυχόν, ατό ννοεί, Μακαριώτατος. ν ατή θρησκευτική τακτική τς διαβολικς διγλωσσίας, δέν εναι κριβς ρισμός, το ωσφορικο καί Μασσωνικο Συγκριτισμο, καθς καί το Πανθρησκειακο Οκουμενισμο, τότε τί στί Οκουμενιστική σατανο-σχιζοφρένεια καί θρησκευτικό λαλομ;  πως κριβς πράττουσιν ο σύγχρονοι λαοπλάνοι-ρασοφόροι το Παναιρετικο Οκουμενισμο, καθς καί ο Θεοσοφιστές, ο Μασσωνιστές, ο Πνευματιστές, ο Μπεϋλιστές, ο Λουπεσκουλιστές, ο «ρθόδοξοι» Συγκρητιστές κ.ο.κ., πού ξαπατοσιν, λεηλατοσιν καί ληστεύουσιν, τήν Εαγγελική Πατερική Διδασκαλία, τν Θεοφόρων Πατέρων τς κκλησίας, πού ποτίθεται ο πρτοι ς ταγοί,  εναι καί «φύλακες»! Τρομάρα των!!!

νδεχομένος καί πολύ λογικά Μακαριώτατε, λ.χ. προτο γίνουν Κατηχούμενοι, νά νήκαν κάπου λλο ο νθρωποι, διαφορετικά, ποον τό θεολογικόν νόημα, νά ποκαλούνται διά τς κκλησίας, ς Κατηχούμενοι ρθόδοξοι Χριστιανοί, καί πό τήν λλη, νά παραμένουσιν μετανόητοι, ες τήν πρωτέρα πλάνη καί αρεσίν των; Ατό ξάπαντος δέν εναι αθαίρετον, φαντασιολογικό συμπέρασμα, διότι, ν κανείς κολουθήσει, μέ πιστήν κρίβειαν, τήν γραφον οκουμενιστικήν «λογικήν» λλά καί τήν σύνολην πρακτικήν, το ν λόγου ρχιεπισκόπου, καθς καί τν λλων Πατριαρχν κ.ο.κ., θά συμπαιράνει πανεύκολα, τι ο Κατηχούμενοι γι΄ατόν/ος, το τινές μετανόητοι τερόδοξοι καί τερόθρησκοι, δηλ. αρετικοί, καί χι σαφς ο ν μετανοί πιστοί Χριστιανοί καί μεσα ποψήφιοι, δεδηλωμένοι καί γεγγραμένοι, γιά τό ρθόδοξον Βάπτισμα καθς καί ποψήφια: νεργοποιημένα Νεοφώτιστα τέλεια μέλη, τς κκλησίας! λο ατό τό συμπέρασμα, τό στηρίζομεν, φυσικά, χι μόνον σέ γραπτά καί προφορικά ρχιεπισκοπικά ντοκουμέντα, λλά καί σέ ναντίρρητα, ντικανονικά καί αρετίζοντα πραχθέντα, το Μακαριωτάτου.

-Μπορεί κανείς, τήν σήμερον, νά ταυτίζει, τίς σημερινές Χριστιανικές μολογίες καί τερόδοξες παρασυναγωγές λ.χ. το Παπισμο, το Μονοφυσιτισμο καί  το Προτεσταντισμο, ς «κατηχούμενους» τς ρθοδόξου κκλησίας, πολλ δέ μλλον ς «δελφές κκλησίες» καί τά μέλη ατν «πνευματικούς δελφούς» μας; Τό δεύτερον καί δολιότατον, τό ποον, εναι μείζων κκλησιολογική κακοδοξία καί αρεσις, βρίσκεται σέ μία δυναμική ξέλιξη, πό τν Θεομπαικτν Οκουμενιστν, δηλ. προσπαθον νά μς πείσουν, τι λοι ο Χριστιανισμοί: λατρεύουν τήν διαν Τριαδολογικήν ρχν, τόν διον Θεάνθρωπον Χριστόν, χουν τό διο Βάπτισμα, τήν δια Θεία Εχαριστία, τά δια Μυστήρια, τήν δια εροσύνη, τιμον τήν διαν ειπάρθενον Παναγία Θεοτόκον, καί τι χομεν δῆθεν, τό διον καί παράλακτον . Εαγγέλιον, πράγμα πιστημονικο-θεολογικά καί Χαρισματικο-θεολογικά, εναι παντελς νυπόστατον, φελές, νόητον, καί δε Θεομαχία κ.ο.κ.!

-Δέν θά το τοπη, νόητη, νόνητη, ντιεκκλησιολογική καί κρως ντικανονική πράξις καί θεωρία, ταν μς τήν σερβίρει μάλιστα γιος Προκαθήμενος τῆς Κύπρου κ.ἄ.;

Καί μως, Μακαριώτατος Κύπρου καί ο πάσης φύσεως πανταχο Οκουμενιστές, στό ν λόγ συλλείτουργο, ποδέχθηκε ν πράξει, τούς «Ρωμαιοκαθολικούς» θεολόγους καί Καρδιναλίους  το Παπισμο, νά συμμετέχουν στήν Θεία Λειτουργία! λήθεια σάν πς; Σάν μοπίστους δελφος του, μήπως σν Κατηχούμενους τς ρθοδοξίας; Καί φυσικά νέχθηκε τούς βάφτιστους καί μετανόητους Λατίνους, σέ συμπροσευχή, ντικανονικά καί ντιορθόδοξα, ξ ρχς καί χρι το τέλους τς Θείας Λατρείας, πράγμα τό ποον, μαρτυρεται κ τινν πάμπολλων φωτογραφιν! Ο διαχρονικά ν μετανοία Κατηχούμενοι, πού ρνήθησαν σέ κάποια στιγμή τήν ρθόδοξον Πίστη καί τήν κατήχηση των, εσπράτουν ποιμαντικό πιτίμιον, μέχρι τρία χρόνια, νά στέκονται στόν Νάρθηκα τν . Ναν καί μόλις ναγνωσθεί τό . Εαγγέλιον, ξω τς πόρτας, παντελς! δέ ρχιεπίσκοπος τς Κύπρου, να ρέσει τ Πάπ καί Πατριάρχ τν φτωχν στόν νον καί τήν ψυχήν, τς Πρεσβυτέρας Ρώμης, καθς καί ες τ λλ δελφ Παπάκι καί Πατριάρχ τς Νέας Ρώμης τν Οκουμενιστν καί συσκοτιστν τς φηλίου, δηλ. τά παπαγαλάκια το Σατάν· «σσωεκκλησίασεν» ν τ Κύπρ τούς Φραγκολατίνους Παπιστς κατά τό 2009 καί  «ξωεκκλησίασεν» ξυλοκοπώντας, διά τινν ρασοφόρων φερεφώνων του καί στυνομικν ργάνων του, ξάπαντος διά ρητν ντολν του, τούς ρθοδόξους Κληρικούς, Μοναχούς καί λαϊκούς, διότι το χάλασαν τό εδεχθές συγκρητιστικόν ψηφιδωτόν!

Κατήργησεν τούς . Κανόνες περί τν Κατηχουμένων, κατήργησε τούς . Κανόνες τν Μικτν Γάμων, μαγάρισεν-δώρισεν τό ερόν προσκήνυμα το . Ναο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καθῶς καί τς ἱερᾶς στύλης το ποστόλου Παλου στήν Πάφο, στούς αρετικούς, καί λα ατά, γιά νά ποκαθηλώσει καί καταργήσει τερους . Κανόνες, κείνων περί τν συμπροσευχν!

-«το γινάτιν Γαβρίλης»!
-Μά μως, τό «γινάτιν φκάλει μάτιν» γιε Προκαθήμενε τς νσου τ ντι τν γίων.
-ραγέ μήπως, ο θεολόγοι καί Καρδινάλιοι το Πάπα τς Ρώμης, το καί εναι, ο «Νεοκατηχούμενοι» τς αρετικς Νεοεκκλησιολογίας, τν «ρθοδόξων» Οκουμενιστν;
-Μακαριώτατε, ρωτήσατε τούς τεροδόξους καί τεροθρήσκους, ν πιθυμοσιν, νά εσέλθουν ες τήν ρθοδοξία, γιά νά δύνανται νά ποκαλούνται, καί πίσημα, ς κατηχούμενοι καί δελφοί μας;
-Μήπως Μακαριώτατε, δύνασθε να μς ποδείξετε,  πό τούς Διαχριστιανικούς και Διαθρησκειακούς Διαλόγους τς κκλησίας τς Κύπρου, πόσους τεροδόξους καί τεροθρήσκους, συναριθμήσατε Σείς εδικά είς τίς τάξεις τν Νεοκατηχουμένων, τούς εαγγελίσατε καί τούς κατηχήσατε, καί ν τέλει τούς βαπτίσατε, καθότι σαφς νεργοποιήσατε μλλον τινά νέα μέλη καί  Νεοφώτιστους, ες δόξαν το Χριστο καί τς κκλησίας Ατο;
-κτός κι ν θαρκέστε, τι κκλησία, εναι τό μπελοχώραφον σας;!
-ραγέ, νά πιβάλλεται τήν σήμερον, μ΄λον ατόν τόν Πανθρησκειακόν Συγκρητιστικόν χταρμάν, νά πανευαγγελιστοσιν καί νά πανακατηχηθοσιν, ο «ρθόδοξοι» Προκαθήμενοι, τν Τοπικν κκλησιν μας;

Μακαριώτατε, σφαλέστατα καί χετε τινά ν μέρει δίκαιον, διότι ντως ο Κατηχούμενοι, το βάπτηστοι! Τί λλο μπορούσαν νά το, ξάλλου; «ντός-κτός καί πι τά ατά, κκλησιαζόμενοι»; λλά γιά νά συμμετέχουσιν τότε, στήν ν λόγ κατήχηση-καί χι παραίτητα ες τήν Θεία Λειτουργία-φειλαν ξ αρχς, νά μετανοούσαν, διά τήν ποιαν αρεσην καί θρησκεία καί τόν τρόπον ζως των, πού κολουθοσαν  στόν πρώτερον μοραλιστικόν βίον τους, να εσέλθουν καθαρά καί ντιμα μέ Εαγγελικές Χριστιανικές προϋποθέσεις, στίς τάξεις τν Κατηχουμένων, μις καί τούς νδιέφερε σαφς, ρθόδοξη κκλησία καί Θεολογία Ατς, καί ντολογικς πέριπταν, λα τά λλα φιλοσοφικά καί θρησκευτικά συστήματα τς ποχς των, γιά νά μυηθον ξαπαντος στό ρθόδοξον Βάπτισμα! ρα λοιπόν, νας βάπτιστος κατηχούμενος, δέν το πιτρεπτό διόλου νά τό παιζε δίπορτο, διότι το ν δυνάμει καί ατεξούσια Χριστιανός. Διαφορετικά, ν ντως τό πραττε, δέν θά βαπτιζόταν στήν τελική καί θά τρωγε πιτίμιον τρίων χρόνων ν μετανοία, ξω στόν Νάρθηκα! ρα, γιά νά το κανείς ρθόδοξος Χριστιανός Κατηχούμενος, καί νά συμμετείχεν κανονικά ες τήν ρχήν τς Θεας Λειτουργίας τν Κατηχουμένων, φειλε νά τηρε, μέ πάσαν κρίβειαν, τινές παρέγκλιτες καί παραβίαστες προυποθέσεις:

Α΄. Τήν Θεανθρώπινη ὑπαρξιακήν καί ἰσόβειον ἐν Χριστῷ Μετάνοιαν!
Β΄. Νά ἀποταχθεῖ καί νά ἀποκηρύξει διά λιβέλλου, γραπτῶς-προφορικῶς καί ἐμπράκτως, τήν πρωτέρα πλάνη καί κακοδοξία του.
Γ΄. Καί νά ἐφαρμόζει καί νά ἀσκεί, ὅπου καί ὅποτε ἔστιν χρεῖαν, ἀδιάλειπτα, τήν Ὁμολογία τῆς Πίστεως. 
Δ΄. Νά ἐγγραφεῖ στίς τάξεις τῶν κατηχουμένων καί στίς λίστες διά τό Βάπτισμα, γιά νά διδαχθεί καί νά μυηθεῖ, σέ βάθος, τήν Εὐαγγελική,  τήν Πατερική, τήν Συμβολική καί τήν Δογματολογική Θεολογία.
Ε΄. Νά ἐλέγχεται καί νά ἐξετάζεται, ὑπό τοῦ Κατηχητοῦ, τοῦ Πνευματικοῦ ἤ καί τοῦ Ἐπισκόπου κ.λπ., ἄν βιώνει καί κατανοεῖ ἐπαρκῶς, τήν Πατερική Θεολογία.
ΣΤ΄. Νά προετοιμάζεται καθημερινῶς, μέ τήν Μυστικήν καί Ἡσυχαστικήν ἄσκησην τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς κ.λπ., ὡς Κατηχούμενος, διά τό εἰσαγωγικόν Μυστήριον τοῦ Θεῖου Βαπτίσματος καί Φωτίσματος καί τῆς πρῶτης του Θεῖας Εὐχαριστίας.
Ζ΄. Καί τέλος, βάσει τῶν πιό πάνω ἀδιαμφισβήτητων ἕξι ὀρθοδόξων προϋποθέσεων, νά δύναται κατά ἀδήριτον συνέπειαν, νά συμμετάσχει ἀπρόσκοπτα, ἐκ τινᾶς λελογισμένης Ποιμαντικῆς Οἰκονομίας-ἡ ὁποία δέν θά ἦτο εἰς βάρος τῆς ἀκρίβειας τῶν ἱ. Κανονων-εἰς τήν μισή Θεία Λειτουργία τῶν Κατηχουμένων· καί αὐτό θά ἰσχύει ἐκκλησιολογικά, προσωρινῶς, ἄχρι τῆς προκαθορισμένης ἡμερομηνίας, τοῦ Βαπτίσματος τῶν Κατηχουμένων.

-Μήπως τελικά, ρχιεπίσκοπος, χρησιμοποίησεν σοφα, διάκριτα, τοπα καί σοφιστικά, δηλ. ντικανονικά καί κακόδοξα, τήν δθεν «πιχειρηματολογίαν» περί τν κατηχουμένων, να μπεδώσει στά χαϊβάνια τς ποιμενόμενης κκλησίας, τήν τάχα μου, μή παγόρευση, τν ερν Κανόνων πί τν συμπροσευχν;

-Καί γιατί ραγέ, νά διαστρέφει, ς Προκαθήμενος τς κκλησίας τς Κύπρου, τό Κανονικόν Δίκαιον τς  Οκουμενικς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας; Μήπως εμεθα περβολικοί; ν ναί, πο καί σέ ποον σημεον κριβς;

-Ποιός ερός θεσμός, ποίος ερός Κανονισμός, ποιός πόστολος Προφήτης, ποον Θεανθρώπινον λεχθέν, ποον Εαγγέλιον, ποιός Θεοφόρος Πατέρας, ποία Θεόπνευστος Οκουμενική Σύνοδος, ποον ρθόδοξον Καταστατικόν, δίδει τέτοιαν διάκριτον, ντιπαρδοσιακήν καί ντιπατερικήν, κκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν καί ξουσίαν στόν τάδε Προκαθήμενον, νά κόβει καί νά ράβει, ετε ατόβουλα, ετε καί ργανωμένα ς «ληστοσυμμορίται» προσυμπεφωνημένα καί προδιαγεγραμμένα μέ προσυνοδικές καί «Πανορθοδόξες» ποφάσεις, μέ τήν μικρή μερίδα τς Πενταρχίας τν Πρεσβυγενν Πατριαρχεων, καθς καί τό λον παίγνιον ξελίσσεται, μετά τς «δελφοξαδέλφης» Πρεσβυτέρας Ρώμης το ντίχριστου Φραγκίσκου, μέ τινά ψευδόδοξον καί κρως τραγελαφικήν, ξάπαντος ρχιερατικήν αρετίζουσαν «ποδεικτικήν μέθοδον»;-ποτείθεται πώς, χείλι ερέως, πολλ δέ μλλον ρχιερέως, ο ψεύδονται λλά οτε κν χειροδικοσιν πως νήργησεν στοχα γιος Πάφου, μέ τά τς ελογίας το «Γέροντά» του;! Μήπως κατάντησεν μύθος καί ατό, καί καταργήθει  αφνισιαστικά καί ο ν λόγ . Κανόνες;

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)


Το Παναγιώτη Π. Νούνη
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:

[ΜΕΡΟΣ Α΄] Μία Ἐκκλησιολογική καί Κανονική ἑτεροχρονισμένη ἀπάντηση, πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ἐν ὄψει τῆς θλιβερᾶς ἐπετίου τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἀσχημιῶν, στήν Χλώρακα τῆς Πάφου, τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2009 (1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΛΙΣΙΣ) http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/10/blog-post_21.html

[ΜΕΡΟΣ Β΄] Μία Ἐκκλησιολογική καί Κανονική ἑτεροχρονισμένη ἀπάντηση, πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ἐν ὄψει τῆς θλιβερᾶς ἐπετίου τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἀσχημιῶν, στήν Χλώρακα τῆς Πάφου, τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2009 (2. ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΙΣ/ΑΙΡΕΣΙΣ, 3. «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ») http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/10/blog-post_10.html

[ΜΕΡΟΣ Γ΄] Μία Ἐκκλησιολογική καί Κανονική ἑτεροχρονισμένη ἀπάντηση, πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ἐν ὄψει τῆς θλιβερᾶς ἐπετίου τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἀσχημιῶν, στήν Χλώρακα τῆς Πάφου, τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2009 ( 4. Λ[λ]ΟΓΙΚΗ Ἤ ΑΛ[λ]ΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ; 5. ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΙΣ)
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[14] Προδρόμου Ι. κανθοπούλου, ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ΄Ἔκδοση-Βελτιωμένη, Ἐκδόσεις: “ΒΑΝΙΑΣ”, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 595.

[15] ΙΩΑΝΝΟΥ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ: “ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ”, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σελ. 179.

[16] ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ καί ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ, ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΗΤΗΣ ΝΗΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ), ΕΚΔΟΣΕΙΣ: “ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” (ἀπό τό 1896), Ἀθήνα 2003, σελ. 142.

[17] Τν Ατν, ΠΗΔΑΛΙΟΝ, ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 142-143. Βλέπε καί τῶν ΙΘ΄ ἱ. Κανῶν περί τῆς Ἁγίας Τοπικῆς Συνόδου ἐν Λαοδικείᾳ σελ. 427-428.