Translate

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΥΟ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΟΛΑΓΝΕΙΑΣΣυγκριτική δύο ἄρθρων περί Θρακολογίας καί Ἰσλαμολαγνείας
Μόλις ἔχομεν μελετήσει, δύο φρεσκογραμμένα ἐνδιαφέροντα  κείμενα· τό ἕνα μέ τίτλο [ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΘΡΑΚΟΛΟΓΟΥΝΤΑ]  εἶναι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου καί τό ἄλλο [Ολοταχώς προςτην κοσσοβοποίηση της Θράκης -Είδος προς εξαφάνιση οι Χριστιανοί-Οι ευθύνες τηςΕκκλησίας] τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη. Τό δεύτερο κείμενο, ἦτο και ἡ ἀφορμή, νά γραφτεί τό πρῶτον.

Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ νά ἀσχοληθοῦμεν, μέ τήν πολιτική διάσταση τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, ἐξάλλου καί νά θέλαμεν, ἔχομεν θεωρητικήν καί γνωσιολογική ἀνεπάρκεια, καθότι, δέν μᾶς πολυ-ενδιαφέρουσιν, τά Νεοραγιαδίστικα πολιτικά ζητήματα τῶν Νεογραικύλων, ὅπως κατάντησαν τήν περιρρέουσαν πολιτικήν ἀτμόσφαιρα σήμερον, ἀλλά μᾶς ἐνδιαφέρει κυρίως, μέ τήν ὀρθόδοξον καί εὐρείαν ἔννοια τοῦ ὅρου, ἡ ἐθνική καί ἡ ποιμαντικο-θεολογική διάσταση τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος τῆς Θράκης.

Καί ὁ λόγος τῆς στοχαστικῆς προβληματικῆς μας εἶναι, ὅτι ὡς γνωστόν ἐξ Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας, ἅπαντα τα ἀνθρωπολογικά προβλήματα, ἔχουσιν ὡς πρωτογενή αἴτια καί πρωταρχική ρίζα των, τινά συγκεκριμένα πνευματικά προβλήματα, ἄρα τά πολιτικά,  τά οἰκονομικά, τά γεωστρατηγικά, τά πολεμικά, τά ἐθνικά, τά οἰκογενειακά, τά οἰκολογικά κ.λπ. εἶναι ἐξ ἀρχῆς, ἄλυτα καί ἀτακτοποίητα πνευματικά ζητήματα τῆς ἀνθρωπότητας, τά ὁποῖα ἐξάπαντος, δέν λύνονται ἐκ τῆς περιορισμένης ἀνθρώπινης διανοίας καί τῶν περιορισμένων ἀνθρώπινων δυνατοτήτων... Πάμε νά ἐξετάσομεν τώρα, τήν θεματολογία τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη, καί ἐστιάζομεν, εἰς τό δεύτερον σημεῖο τοῦ κειμένου του μέ ὑπότιτλον «Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας». Εἶναι φανερόν, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀρθρογράφος καταχρηστικά, ταυτίζει τήν Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησία, μέ τινές κακούς ἐκπροσώπους καί ρασοφόρους της, πράγμα ἄτοπον και ἀδόκιμον στά ἐκκλησιολογικά πράγματα. Ἀνέκαθεν ὑπήρχασιν καί θά ὑπάρχωσιν τινές κακοί ἐκπρόσωποι τῶν πολυποίκιλων ὑπηρεσιῶν.


-Ποιά εὐθύνη δύναται να ἔχει, ἡ ἱερά κοινότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, κ. Χατζηγιάννη, ὅταν τινές  ἀνάξιοι, μοιχεπιβάτες, Νεορθόδοξοι καί Οἰκουμενιστές Ἐπίσκοποι, χειροτονοῦσιν ἄλλους ἀνάξιους καί κομπογιαννίτες κληρικούς, γιά Ἐπισκόπους καί δῆθεν θεραπευτές, τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας;

Καμία  εὐθύνη δέν ἔχει, ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία, μιᾶς καί ὁ Νυμφίος καί ἡ Κεφαλή Της ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, δέν χειροτονεί ποσῶς, ἅπαντες τούς κληρικούς, καί δεῖ τούς ἀναξίους μέ τινά Κανονικά κωλλήματα ἱεροσύνης.

-Ἔχει ἐπιρρίψει ποτέ κανείς μας, εὐθύνες, λ.χ. εἰς τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα τῆς Ἱατρικῆς ἐπιστήμης γιά τούς ὅποιους κομπογιαννίτες ἱατρούς; Τότε, γιατί ἐτοῦτη ἡ καταχρηστική μεροληψία, εἰς τά Ἐκκλησιαστικά;

-Ἔχομεν, ἐπιρρίψει ποτέ εὐθύνες, π.χ. εἰς τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα τῆς Ἐπιστήμης τοῦ Δικαίου καί τῆς Νομικῆς, κατά τινῶν κομπογιαννίτων Νομικῶν ἤ καί Δικαστῶν; Τότε, γιατί νά φέρει εὐθύνη, ἡ σύμπασα, Οἰκουμενική, ὁρατή και ἀόρατος Ἐκκλησία, γιά μιά χοῦφτα ἀναξίους Κληρικούς Της; Μήπως ἡ Ἐκκλησια, δέν εἶναι ὁ ἱερός κλήρος καί ὁ ἱερός λαός, μαζί, ἀδιαίρετοι και ἀσύγχητοι; Πότε ἐπί τέλους θά ἀντιληφθῶμεν, τόν ἀνίερο «μονοφυσιτισμό» τῆς ἀλυσιτελοῦς διαίρεσις; Ἄρα δηλαδή, ἄν τυχόν φέρει, τήν ὅποια εὐθύνη ἡ  Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καθῶς ἄτοπα καί ἄδικα διατυπώνεται συχνάκις αὐτό, καί σαφῶς ἐννοείται, διά τήν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἡ εὐθύνη βαραίνει, ἐξάπαντος ὅλους μας! Δηλαδή Κληρικούς καί λαικούς... Ἐπίσης, ἄριστα πράττει ὁ καλός συγγραφέας, πού προσδιορίζει, ὁνομαστικά, τό «ποίοι» καί τό «γιατί», καί ὅτι φέρουν βαρύτατην εὐθύνη, συγκεκριμένοι ὑψηλόβαθμοι ρασοφόροι τῆς Ἐκκλησιας γιά τό ζήτημα τῆς Θράκης. Εὖγε του! Καί ἀσφαλέστατα, ἔχει καί ἕνα μεγάλο δίκαιον ὁ ἄνθρωπος, ὅτι πρόκειται περί

«σταγόνας στον ωκεανό μπροστά στη γενικότερη στάση των Μητροπολιτών της Θράκης»!

Ἐξ Ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως κ. Χατζηγιάννη: εἶναι ἕνα ἁπλό παράπτωμα, ἡ ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτη τῆς Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, νά ἀποκαλεῖ στά Τούρκικα, τήν Κομοτηνή· καθότι ἐκ Κανονολογικῆς καί Δογματολογικῆς ἀπόψεως, μία συγκεκριμένη ἀντιεκκλησιολογική ἐνέργειά του, δηλ. να δωρίζει Μωαμεθανικά Κοράνια στούς Ἀγαρηνούς Ἰσλαμιστές, εἶναι ἀπείρως χειρώτερη ἐκ τῆς ἀντεθνικῆς ἐνεργείας του, πράγμα πού διά τήν θεσμική ἰδιότητα του, ἡ συγκεκριμένη ἀντιχριστιανική του ἐνέργειά, συνεπάγεται μέ... κανονικήν καθαίρεσην καί ἀφορισμόν! Γιά ποῖον λόγον; Διά τόν λόγον, ὅτι κηρύττει ἐμπράκτως τόν ἐωσφορικόν Συγκρητισμόν ἀντί νά κηρύττει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, κηρύττει δηλαδή τόν Παναιρετικό Οἰκουμενισμόν, ὅτι δῆθεν τό Ἰσλάμ καί ὁ Χριστιανισμός, εἶναι ταυτόσημα μονοθεϊστικά θρησκεύματα, τά ὁποῖα ὁδηγοῦν στήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί λατρεύουν, ἅκουσον-ἄκουσον, τόν ἴδιον τάχα μου Θεόν! Καταλάβατε κύριε Χατζηγιάννη μου, τί  σόϊ συμβολισμό, ἔχει ἡ προκλητική ἐνέργεια, διά τοῦ ἑτερόθρησκου «Ἱεροκορανισμοῦ»; Σέ τέτοιες ἀντεθνικές ἐνέργειες, ὁ ἁπλός λαός, σέ ἀποκαλεί ἁπλᾶ... π.χ. Ἐφιάλτην! Ἐνῶ σέ τινές ἀντιευαγγελικές ἐνέργειες... σέ ἀποκαλεί ἁπλᾶ... Ἰούδαν Ἰσκαριώτην!!!
Καί πάλιν ὅμως, εἶναι ἀπόλυτα εὔστοχος, ὁ ἐν λόγῳ ἀρθρογράφος, ὅταν σημειῶνει τά ἑξῆς:

«Το ποίμνιό τους όχι απλά συρρικνώνεται, αλλά τείνει να εξαφανιστεί και εκείνων η έννοια είναι να γίνει το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική του ΑΠΘ...

Και πάλιν ἐδῶ, σᾶς ἐπιβεβαιώνομεν, διότι, ἔχουσιν ἀποκαλυφθεῖ ἀρκετά περί τήν ἐμμονική στάση τῶν Θρακιωτῶν Ἐπισκόπων, νά μᾶς ἐπιβάλουσιν ἐτσιθελικά τήν πλανεμένη γνώμη των, ἐκτός τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν τους, δηλ. στήν Θεόσωστον ἐπαρχίαν τῆς Θεσσαλονίκης μας. Σκεφθεῖτε μόνο, τί ἔχει νά γίνει, μόλις ἐκδημήσει ὁ ἅγιος Θες/νίκης...! Τοῦ «Κουτροῦλι ὁ γάμος»!! Ἀλί καί τρισαλί, ἄν δέν συνέλθουσιν τά καρντάσια, διότι καί πάλιν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, θά ἐπιβάλλει, τόν ἦδη προεπιλεγμένον ὑποψήφιόν του... Ἄσε πού προετοιμάζεται, καιρό τώρα, ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Τασσιᾶς...

Ἐξάπαντος, ἡ σοβαρή καταγγελία πολλῶν εἰδικῶν, γιά τήν ἀντιεκκλησιολογική καί ἀνίερον στάση, τῶν Θρακιωτῶν Μητροπολιτῶν, κατά τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολις Θεσσαλονίκης συνιστά, Κανονικόν ἀδίκημα, ἐκείνον τῆς εἰσπήδησις, εἰς Κανονικήν Ποιμένουσαν Μητροπολιτικήν ἐπαρχίαν.

Φαίνεται ὅμως, ὅτι ὑφίστατο, πλήρης ἀντικανονική συγκάλυψις καί ὑπερβάλουσας ἀνοχῆς ἤ καί συνενοχῆς, ἐπί τῶν ἐν λόγῳ ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐκ τῆς Θράκης Ἰσλαμολάγνων-κατασκόπων (οὔπς Ἐπισκόπων θέλαμεν νά ποῦμεν), τόσον διά τῆς πνευματικῆς Ἀρχῆς αὐτῶν, δηλ. τοῦ Φαναρίου, ὅσον καί ἐκ τῆς δῆθεν Διοικητικῆς Ἀρχῆς αὐτῶν, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,  πράγμα πού ἀφήνει θεσμικά, τά δύο σημαίνοντα καί Ἐκκλησιαστικά Κέντρα μας, ἄκρως καί βαρέως ἐκτεθημένα, διά τήν ἀνίερον σιωπήν των κατά τῆς ἀδικίας, πού ἀποπειρώνται νά διαπράξουσιν, ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολις Θεσσαλονίκης καί συγκεκριμένα ἐντός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ! Ἐξάπαντος τό Πανεπιστήμιο, ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι Ἐκκλησιαστικό ἴδρυμα, ἀλλά ἐξόχως ἀκαδημαϊκό καί ἄρα πολιτειακό, τοῦτο ὅμως δέν δικαιολογεί παντελῶς, τίς ὅποιες ἀντικανονικές καί ἀντιεκκλησιολογικές ἐνέργειες τῶν Ἐπισκόπων τῆς Θράκης, διότι ἡ Θεολογική Σχολή, εἶναι ἐντός τῆς Ποιμένουσας δικαιοδωσίας καί ἐπαρχίας τοῦ ἐκάστοτε Ποιμενάρχου τῆς Συμβασιλεύουσας. Καί ἐν τέλει περί τῆς Θεολογίας πρόκειται, περί τῆς ὁποῖας ἔχει τό κάθε δικαίωμα, ἡ ἑκάστοτε Τοπική Ἐκκλησία, νά ἀσκεῖ, ἐποπτικόν ρόλο καί λόγον ἐπ΄αὐτῆς. Αὐτό ἐξάλλου, δέν προνοεῖτο καί εἰς τό Σύνταγμα; Ἐκτός κι ἄν νομίζουσιν, μερικοί μαγκούφηδες «διαβαθμιστές θεολόγοι», ὅτι ἡ Θεολογία, ἔπεσεν ὡς ἀστερόσκονη, στό πανεπιστημιακόν ἄσυλον;!

Ὁ Μητροπολίτης Γέρων κ. Ἄνθιμος, ἄριστα πράττει καί ἀντιστέκεται σθεναρᾶ, κατά τῶν παράνομων καί ἐπίδοξων εἰσπηδούντων Θρακιωτῶν Ἱεραρχῶν, καί ἡ ἀξιοσημείωτη ἀντίστασίς του, θά σημειωθεί σαφῶς, μέ χρυσά καί λαμπρά γράμματα εἰς τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία... ἀν μή τί ἄλλον, ἀποσβύνει κατα κάποιον τρόπον, τίς δικές του ἄνομες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες, μόνο πού θά πρέπει νά μεριμνήσει, ἄν δέν τό ἔπραξε ἦδη, ὁ ἀμέσως ἐπόμενος διάδοχός του, νά κρατήσει τήν ἴδια ῥωμαλέα ἀντίσταση καί πατριωτική γραμμή, ἐπί τοῦ ζητήματος τῶν Ἰσλαμικῶν σπουδῶν ἐντός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας, διότι ἐπίκειται μελλοντικά καί ἀμέσως μετά τήν κοίμησήν του, μόλις τυχόν περάσει τό ὕπουλο σχέδιο τῶν Ἰσλαμολάγνων Οἰκουμενιστῶν Καθηγητῶν καί Ἐπισκόπων-κατασκόπων,  τινά αἱμάτινο μακελιόν καί λουτρόν εἰς τάς Θεσσαλονίκας...! Τοῦτο τό ἔργο τό ἔχομεν δεῖ, ὅσοι ζήσαμεν καί ζοῦμεν, εἰς τήν μαρτυρικήν νῆσον Κύπρον, εἰς τό Κόσσοβον καθῶς κ.ἄ. ὅπου γευθήκαμεν τήν Ἰσλαμικήν ξιφολόγχην καί τήν μάχαιραν τῶν Μωαμεθανῶν, μόνον πού τό ἔργο, ἦτο μαυρόασπρη καί μουντή βιντεοταινία... τά ὅσα ἔπονται μέ τήν ἀκατάσχετον ἀνοησίαν καί Θεομπαιξία τῶν ἀραχτῶν καί βολεμένων Οἰκουμενιστῶν, δέν ξέρω σέ ποῖον τεχνολογικόν στάδιον, ἔχομεν φθάσει... μπορεῖ μᾶλλον νά δοῦμεν τά «ἀκαδημαϊκά γεγονότα» ἔγχρωμα σίγουρα καί πολύ πιθανόν σέ 3D.

Πάμε νά δοῦμεν τώρα, κατ΄ἐλάχιστον τό κατασκοπευτικόν ἄρθρον, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξ]πόλεως κ. Ἀνθίμου:

Ἦδη ἀπό τήν πρώτη καί μόνον παράγραφον, ἀποκαλύπτεται, ὁ ὁλοκληρωτικός Δεσποτισμός, ὁ μηδενισμός καί ἡ τραγική ἀπαξιώσις τοῦ κειμένου τοῦ κ. Χατζηγιάννη! Κρίμας γιά τό κατάντημα τῶν Ἐπισκόπων μας... Αὐτό ὅμως, εἶναι ἄκρως θετικόν, γιά τό πνευματικό μητρώον σας κ. Μάνο, διότι σᾶς ὑπολογίζουν οἱ παναιρετικοί λυκάνθρωποι Οἰκουμενιστές,  λόγῳ τῶν χειρουργικῶν ἐκκλησιαστικῶν τομῶν σας. Διδαχθεῖτε ἄριστα τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν, καί κοπιάστε στούς Ρομπέν τῶν Ἱστῶν! Ἄν σᾶς ἐπαινοῦσεν ὁ Οἰκουμενιστής Μητροπολίτης Ἀλεξ/πόλεως κ. Ἄνθιμος, αὐτό θά φανέρωνε σαφῶς, ἀρκετά, σέ ἀρκετούς.

Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμεν καί νά ὐπενθυμίσουμεν υἱκῶς, εἰς τόν Σεβ. κ. Ἄνθιμον, νά ἔχει κατά νοῦν κάτι τό ὁποῖον προφανῶς καί γνωρίζει, ὅτι δηλ. καί τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, δύνανται νά μετέχουν, εἰς τίς Ἄκτιστες Ἐνέργειες τῶν Μυστηρίων τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καί ὅχι μόνον οἱ Κληρικοί, καί ἄρα δύνανται νά λαμβάνουσιν Χαρισματικῶς, τόσον τό Προφητικόν ὅσον καί τό Προορατικόν Χάρισμα καθῶς και τό Χάρισμα τῆς Διακρίσεως τῶν πνευμάτων καί ἄλλα πολλά ἐκ τῆς Θεῖας Χάρις. Τοῦ προτείνωμεν καρδιακῶς, νά ἀρχίσει ἐξονυχιστικές μελέτες, εἰς τά Ἁγιολογικά Συναξάρια καί τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, διά νά διαπιστώσει, τήν ἀναντίρρητον Πατρολογικήν ἀλήθειαν καί ἀπόδειξην, πού μόλις διατυπώσαμεν. Ἄρα, ἄτοπη καί ἀνόητη, ἡ συγκεκριμένη  Κληρικαλιστική εἰρωνία, κατά τινός λαϊκοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας, περί τινῶν Χαρισμάτων.

-Ἐκτός κι ἄν δύναται νά μᾶς ἀποδείξη ὁ Σεβ, τί σόϊ χαρίσματα, ἔχει ἤ δέν ἔχει, ὁ κ. Μ. Χατζηγιάννης.

-Ἡ σαχλεπίσαχλη καί φαυλεπίφαυλη φλυαρία τῶν Ἐπισκόπων, κάποτε πρέπει νά μετουσιωθεί, σέ ὄντως Προφητικόν καί Ψυχιατρικόν Χάρισμα, διαφορετικά, νά κλείσομεν παντελῶς τό θεραπευτήριον, πολλῶ δέ μᾶλλον, ὅταν ἀποδεδειγμένα ὑπολειτουγεῖ.

Ἐξάπαντος ἐμεῖς κ. Ἄνθιμε, δέν εἶμεθα Χαρισματικοί ἄνθρωποι, ἀλλά γνωρίζομεν ἕνα μικρό πράγμα, μετά ἀπολύτου βεβαιότητος, μήν μᾶς ρωτήσετε ἀπό πού ἐκπηγάζει ἡ ἐν λόγῳ βεβαιότητα, διότι δέν εἴσθε σέ θέση νά λάβετε ἀκόμη ἀπάντηση, ὅτι Σεῖς, εἶσθε ἀνάξιος μέχρι στιγμῆς τῆς ἀποστολῆς Σας, διότι εἶσθε ἀποδεδειγμένα αἱρετίζων Οἰκουμενιστής καί προβατόσχημος λύκος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς Του. Στυγνός σφετεριστής τῆς Ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν ἄδικον; Διαψεύστε μας!

-Ποίος ἄναβε, ἐκ τῆς Ἀκοιμήτου Κανδήλας τῆς Ἁγίας Τράπεζας, τήν δάδα, τῶν παγανιστῶν ἱέρειων;

Ἔχετε τρεῖς ἐπιλογές, καί δύνασθε νά λάβετε, τήν βοήθεια τοῦ «γκουγκλαρίσματος»...
1. Τό Ἅγιον Φῶς, τοῦ Παναγίου Τάφου;
2. Τό Ἄκτιστον Τριλαμπές Φῶς τῆς Τρισηλίου Θεότητος;
3. Ἤ μήπως, ὁ κομπογιαννίτης «ἐπίσκοπος» τῆς Ἀλεξανδρούπολης;

Μόλις ἀπαντήσετε, τό πρῶτον σοβαρόν μας ἐρώτημα, ἀπαντήστε παρακαλῶ καί ἕνα ἄλλον δεύτερον καί ἀσόβαρον:

-Ποίος σοβαρός, πραγματικός καί Ὀρθοδοξος Ἐπισκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δίδει ἐπισκοπική(sic) ἄδεια σέ αἱρετικούς Προτεστάντες κ.λπ., νά διανέμουσιν, αἱρετικόν ἔντυπον ὑλικόν, εἰς τήν ἐπαρχία του; Ποιός νόρμαλ τσομπάνος, ἀφήνει τούς λύκους, νά σφαγιάσουν, τά πρόβατα τῆς μάνδρας;

Καί πάλιν ἔχετε, μερικές ἀρκετά «δύσκολες», ἐπιλογές:
1.   Ὁ Παπαστροῦμφ;
2.   Ὁ Μοχάμεντ Ἀλί;
3.   Ὁ «Δρακουμέλ» τῆς Ἀλεξανδρούπολης;
4.   «Δρακουμέλ» τοῦ Θερμαϊκοῦ;
5.   «Δρακουμέλ» τοῦ Βοσπόρου;

Ὅσον ἀφορά τώρα, πιό σοβαρά, τήν δεύτερην παράγραφον: 

Ξαφνιάζει ὁ Σεβεσμιώτατος κ. Ἄνθιμος, ὅλους ἐμᾶς, διά την ἀνευθυνοϋπεύθυνον καί ἀνευθυνἄλογον στάσιν του. Ἀσφαλέστατα καί πρέπει νά πάψει ὁ ἐωσφορισμός καί ἡ ἀλαζωνία ὅλων ἡμῶν, πού διαμαρτυρώμεθα, καλῶς ἤ κακῶς, διά τίς ἀνόνητες, ἀντικανονικές καί βλάσφημες Συγκρητιστικές ἐνέργειες των Ἐπισκόπων-κατασκόπων, ἀλλά ποίος πρέπει νά δώσει τό καλόν παράδειγμα;

-Ὁ λαϊκός, ἤ μήπως ὁ κληρικός, καί δεῖ ὁ Ἐπίσκοπος;

-Δυστυχῶς ὅμως, τό ἀνίερον «φιλάδελφον» καί ὀ Κληρικαλισμός και ἡ Δεσποτοκρατεία καλά κρατεῖ!

Ἄρα λοιπόν, ὅπως στρώσατε καί θά κοιμηθεῖτε, ἅγιε Δέσποτα, καί τά παράπονα σας, στήν Ἄγκυρα ἤ καί στό Βατικανό, τά ὁποῖα καί ἀρίστως ὑπηρετεῖτε, ἀδιάκριτα καί ἀντιπατερικά, μαζί μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μας. Αὐτή εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια.
Κάτι τελευταίον, διότι ἐξαπλάγειν, διά τό βάθος τῆς Θρακιώτικης «ἐπισκοπικῆς» ἐλευθεροστομίας καί διανοίας:

Ὡραία λοιπόν, πρός στιγμῆς, ὑποκριθεῖτε ὅλοι παρακαλῶ, ἅπαντες οἱ ἀναγνώστες ἐτούτου τοῦ δραματικοῦ δοκιμίου, ὅτι τώρα ἀρχίζομεν τό σχόλιόν μας καί ξεχάστε, ὅλα τά προηγούμενα γραφθέντα μας, γιά τρία λεπτά. Καί φυσικά, νά ὑποθέσετε φαντασιακά, ὅτι ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον, σέ ὅλα, ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως καί ὅτι μάλιστα, ἔχει καθαρότατον ἐκκλησιαστικόν μητρώον ἐνῶ ὁ κ. Μ. Χατζηγιάννης εἶναι ἕνας ἐμπαθής λαϊκός ἀρθρογράφος πού μᾶλλον ἔχει τινά ἀμπελοχώραφα νά χωρίσει εἰς τήν Θράκην, μέ τούς ἐν λόγῳ Ἐπισκόπους. Ἐπίσης προσθέστε, ὅτι ὁ κ. Ἄνθιμος, εἶναι λ.χ. ἕνας ὀρθόδοξος παραδοσιακός καί φλογερός Ἐπίσκοπος, καί δεῖ παπομάστιξ καί οικουμενιστομάστιξ, ἀκριβῶς στά χνάρια τοῦ ὁσίου Ἐπισκόπου Φλωρίνης Κυροῦ Αὐγουστῖνου Καντιώτη καί τοῦ συνεπισκόπου του Πειραιῶς κ. Σεραφείμ!

-Εἴστε ἔτοιμοι; Πάμε λοιπόν...

Μᾶς ἔπεισεν τότε, ὁλοκληρωτικά, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξ]πόλεως, ὅτι ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον! Καί ὄντως ὅλοι, ὅσοι τοῦ ἀσκοῦμεν κριτική, εἶμεθα παντελῶς, ἄχρηστοι, μικρόψυχοι, φανατικοί, ψυχοπαθείς, φονταμενταλιστές, συκοφάντες, κ.ο.κ. καί αὐτός, ὁ σύγχρονος καί Μέγας Θεοφόρος Ἐπίσκοπος.

Ἐστιάζω ὅμως, μοναδικά, σέ ἕνα παραδοξολόγημα, προσέξτε νά δεῖτε, καθότι γράφει ὁ κ. Ἄνθιμος:

"Το στέρεο και εθνικά αναγκαίο βήμα της λειτουργίας του Προγράμματος Ισλαμικών Σπουδών, δεν καταδέχομαι πλέον να εξηγήσω σε όσους κοντόφθαλμα και ανοϊκά δεν αντιλαμβάνονται την (με αυτόν τον τρόπο), διακοπή του ομφάλιου λώρου του μουσουλμανικού πληθυσμού της Θράκης με την εγκληματική μήτρα που γεννάει τζιχαντιστές και τους εξαποστέλει εγκάθετα στον πλανήτη."

Καί ἀπορῶ λογικά καί συλλογίζομαι ἀντί ὡς Νοῦν-ἦς, ὡς Νοῦν-δύς, καί δεῖ Ἑλληνοκύπριος (δηλ. μισός Μακεδῶν καί μισός Κύπριος, ὁ ὁποίος γράφων, γνωρίζει βιωματικά ὡς Κύπριος, τί ἐστί Ἰσλάμ): Τό πρόγραμμα Ἱσλαμικῶν Σπουδῶν, ἄς μήν ἰδρυθεί εἰς τήν Θράκη. Συμφωνοῦμε σχεδόν ἅπαντες. Συμφωνάμεν μάλιστα καί μέ τούς τίμιους Ἐπισκόπους τῆς Θράκης μας.

-Ποῖον καί ποῦ εἶναι τελικά τό πρόβλημα;

Τό πλέον ἀμείληκτον ἐρώτημα ὅμως, ποῦ εἶναι καί ἀνελέητον, κατά τῶν Θρακιωτῶν Μητροπολιτῶν, εἶναι τό ἑξῆς:

-Ἆραγέ, γιατί νά ἰδρυθεί, Τμήμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, σώνει καί καλά, εἰς τήν Θεσσαλονίκη;!

-Καί μάλιστα, ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ;!

-Δέν θά εἶναι ἀντισυνταγματική καί ἀντιχριστιανική ἐτοῦτη ἡ ἐνέργεια;


Ἆραγέ, ὅλη ἡ φασαρία, γίνεται, γιά νά μεταποιήσουσιν, νά μεταπλάσσουν καί νά μεταβάλουσιν, τήν Πατερική Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης, σέ ἀμειγῶς Θρησκειολογική καί Συγκρητιστική Σχολή, φερέφωνο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δηλαδή, καθότι αὐτό ὁραματίζονται και ὀνειρεύονται νυχθημερῶν, μιά χοῦφτα Συγκρητιστές ΚΑΙΡΟΣκόποι, δηλ. οἱ Οἰκουμενιστές Ἱεράρχες, οἱ διεθνιστές πολιτικοί καί μερικοί οἰκουμενιστές καθηγητές τῆς Σχολῆς, ἵνα ἐγκαινιάσωσιν μέ τά «λαμπρά μυαλά» των, μίαν καινοφανήν 

"εγκληματική μήτρα που γεννάει τζιχαντιστές και τους εξαποστέλει εγκάθετα στον πλανήτη";

- μήτρα αὐτή, γιατί πρέπει νά εἶναι: made in Thessalonica made in AUTH;

-Αὐτό ὅλο, θεσμικά, δέν ὀνομάζεται, μετατόπησις εὐθυνῶν; Μετάθεσις τινός συγκεκριμένου προβλήματος ὐπό τινός συγκεκριμένου χωροχρονικοῦ πλαισίου, στίς πλάτες τῶν ὅποιων ἄλλων;

-Ποία προβλήματα θά λυθῶσιν, μέ τήν δημιουργία τινός ἀμειγοῦς τμήματος Ἰσλαμικῶν, Κορανικῶν καί Μωαμεθανικῶν Σπουδῶν;

-Θά λυθῶσιν, ἤ μήπως θά πολλαπλασιασθῶσιν;

-Ἀντί νά μᾶς σφαγιάζουν δηλαδή μέ τήν μάχαιρα, θά μᾶς σφαγιάζουν... μέ τό «θεολογικό βαμβάκι»; Δηλαδή, μέ τά Καζαντζακικομανικά, τά Μονοφυσίτικα, τά Ὠριγενιστικά, τά Νεονικολαΐτικα, τά Οἰκουμενιστικά, τά Θρησκειολογικά, τά Σιωνιστικά καί Μασσωνικά κ.λπ. αἱρετικά ληρήμματα τῶν: κ. Μιλτιάδη Κωνσταντῖνου, κ. Ἰωάννη Πέτρου, κ. Γεώργιου Μαρτζέλου, κ. Χρυσόστομου Σταμοῦλη, κ. Στυλιανοῦ Τσομπανῖδη, κ. Δήμητρας Κούκουρας κ.ἄ. τινῶν λογίων Νεογραικῶν καθηγητῶν;

Ἐάν μᾶς ἐγγυάται ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τῆς Ἀλε]πόλεως, ὅτι δέν θά παραχθῶσιν, τινές Ταλιμπανέζοι καί Σαλαφιστές-Μουτζαχεντρίν, ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, νά δημιουργήσομεν… Why not? Ἑκατόν (100) καί βάλε... Ἰσλαμικές Σχολές εἰς τό Ἑλλαδιστάν! Ἐξάλλου, τίς χρειαζόμαστε μέ τά ἐκατομμύρια τῶν Ἰσλαμιστῶν μεταναστῶν...

-Καταλάβατε ἐν κατακλείδι, ἀδελφοί καί πατέρες, τί σόϊ σωρηδόν Ἐπισκόποι-κατάσκοποι, κυβερνοῦσιν δυστηχῶς, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἰς τό Ἑλλαδικόν αἱματοβαμένον ἔδαφος, καί δεῖ εἰς τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην μας;

Προσωπικά, ὥς Ἕλλην Ὁρθόδοξος ἕνας ἁπλός καί ἄσιμος πιστός, ὡς ἕνας ἁπλός καί ἐλάχιστος ἀπόφοιτος Θεολογῶν τοῦ ΑΠΘ, καί ὡς ἔχοντα τά πολιτικά καί ἐκλογικά δικαιώματά μου, εἰς τήν Θεσσαλονίκη, δέν συναινῶ καί οὔτε συνυπογράφω, τέτοιαν διπλή Θεομπαιξίαν.

Θεομπαιξίαν, δηλ. κατά τῆς Πίστης καί κατά τῆς Πατρίδος, τήν ὁποῖαν, καί ὑπηρέτησα 20 ὁλόκληρους μήνες εἰς τήν νῆσον Κύπρον.

-Ἅγιοι Ἐπίσκοποι τῆς Θράκης, ἔτσι πολιτεύθησαν καί αὐτά ἐνεργοῦσαν, οἱ Θεοφόροι καί ἀπλανείς Ἀπόστολοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεανθρώπου, εἰς τό ἀνάλογον, συγκρητιστικόν καί εἰδωλολατρικόν τους περιβάλλον;

-Ἔτσι ἀντιμετώπισαν, τήν διαχρονικήν ἀμφισβήτησιν τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ μας, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες καί Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας;

-Δέν εἶναι προσβολή τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καί Νεομαρτύρων, ἡ Ἱσλαμολάγνα τακτική σας;

-Δέν εἶναι Θεοκατάρατη-Θεομπαιξία ὁ λυκάνθρωπος «Ἱεροκορανισμός» Σας;

-Δημιουργώντας Ἰσλαμικές Σχολές καί Ἰσλαμικά Τεμένη, δωρίζοντας μάλιστα ἀντί τῶν θεῖων Γραφῶν, σατανικά Κοράνια, εὐαρεστεῖτε Τριαδικόν Θεόν καί ἀνθρώποις;

Πλανάστε πλάνην οἰκτράν!


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη