Translate

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: (ΜΕΡΟΣ E΄) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΠ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Θεολογική ἀνασκευή τῆς Εἰσήγησις τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

(Μέρος E΄)


Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΠαράγραφος 17η

«Ἡ συμμετοχ μν ες τν Οκουμενικν Κίνησιν, ετε π τν μορφν τν θεολογικν διαλόγων, ετε δι τς συμμετοχς ες διαχριστιανικος ργανισμούς, κατ᾿ οδένα λόγον προσκρούει ες τν πίστιν μν τι ρθόδοξος κκλησία ποτελε τν Μίαν, γίαν, Καθολικν κα ποστολικν κκλησίαν, τν ποίαν μολογομεν ες τ Σύμβολον τς Πίστεως μν, ν οδεμι δ περιπτώσει ποδηλο συνεπάγεται πάρνησιν νόθευσιν τν δογμάτων τς πίστεως μν , ς κακοβούλως διαδίδουν τινές, ες «συγκρητισμόν» κα δημιουργίαν περ-εκκλησίας. ντιθέτως, δι τς συμμετοχς μν ες τν Οκουμενικν Κίνησιν κα δί δι τν θεολογικν διαλόγων δίδεται μαρτυρία τς ρθοδόξου πίστεως κα καταδεικνύεται περοχ τς ρθοδοξίας, σεβασμς πρς τν ποίαν χει μφανς αξηθ ες τν ποχήν μας ν τ Δύσει κριβς λόγ τς προβολς ατς δι τς συμμετοχς ταύτης. «ληθεύοντες ν γάπ», κατ τν ποστολικν προτροπήν (φ. δ΄ 15), οδν χομεν ν ζημιωθμεν.»

Ἄν ὄντως, ἀληθεύουσιν, τά πιό πάνω, ἐξ ὅσων ἀποπειράται νά μᾶς «διασαφηνίσει» ὁ Πατριάρχης τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Οἰκουμένης, τότε γιατί δέν ἀπάντησε κατά λέξῃ, στά ὅσα μόλις προσφάτως, τόν κατηγοροῦσιν, καλῶς ἤ κακῶς, ἐνυπόγραφα μάλιστα, οἱ χιλιάδες Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν;

-Ποία ἡ δικαιολογία, τῆς ἀπαξίωσις, αὐτῶν τῶν σοβαρῶν θεολογικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν καταγγελιῶν;

-Ἆραγε, γιατί δέν γίνεται μία στοιχειώδη ἀπολογία καί ἀνασκευή, ἐκ τῶν Φαναριωτῶν, κατά τῆς «Νέας Ἐκκλησιολογίας» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου; [17]

-Ποιά ἡ Φαναριώτικη, γραπτή ἄποψις, διά τήν Νέα Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

-Γιατί ἀπαξιώθηκε καί ἐτοῦτο, τό δεύτερο, θεολογικό καταγγελτικό κείμενο; [18]

-Ἀφοῦ, ὅλα βαίνουν καλῶς καί ἅγια, τότε γιά ποῖαν αἰτία, δέν ἀναπαύει, τίς ταραγμένες καί κατασκανδαλισμένες συνειδήσεις μας, ὁ ἅγιος Πατριάρχης τῆς Ρωμηοσύνης μας;

-Μήπως ἐν τέλει, πρόκειται, περί σαθρά καί χιλιοπιππιληδόν πατριαρχικά ψευδοεπιχειρήματα, ὅτι τάχα μου  «δίδεται μαρτυρία τς ρθοδόξου πίστεως» καί ὅτι δῆθεν «καταδεικνύεται ἡ ὑπεροχὴ τῆς Ὀρθοδοξίας»;

Ὅσο ἀπομένουσιν ἀναπάντητα, τά πιό πάνω ἐν λόγῳ ἀντιρρητικά, ἀπολογητικά, ὁμολογιακά καί θεολογικά κείμενα, ἄλλο τόσον, ἔχομεν τήν ἰσχυρά πεποίθησιν, ὅτι τά σωρηδόν στοιχεία καί ντοκουμέντα πού παρατίθενται, κατά τῶν Συγκρητιστῶν, φαίνεται ὅτι ἀληθεύωσι...! Καί ἄρα δέν δυνάμεθα (ἐκκλησιο)λογικῶς νά ἐμπιστευόμαστε τίς τινές διάτρητες καί ἀναπόδεικτες, πατριαρχικές «διαβεβαιώσεις»,  περί τῶν ἀντιθέτων.

-Ὁ Διαθρησκειακός καί Διαχριστιανικός Διάλογος τοῦ Συγκρητισμοῦ, δέν σχετικοποιεῖ τήν Ὀρθόδοξον Πατερική καί Εὐαγγελικήν Ἀλήθεια;

-Δέν προωθεῖται ὁ συνεορτασμός τοῦ Πάσχα, μέ τούς αἱρετικούς Φραγκολατίνους καί ὀπαδούς τοῦ Πάπα;

-Δέν ἔχει ἀμβλυνθεῖ τό δογματολογικόν καί πνευματολογικόν αἰσθητήριον τοῦ Θεανθρώπινου πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; [19]

-Ἆραγε, λειτουργεῖ καί ἐνεργεῖται, ἐν Ἁγιῳ Πνεύματι, ἡ Συνοδικότης τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἤ ἐν τινί ἀχρεῖῳ καί ἀσεβές κοσμικῷ καί Βατικάνειῳ πνεύματι, τοῦ προαποφασίζειν, τοῦ διατάζειν καί τοῦ βραχυκυκλώνειν, τήν Πατερική καί Θεόπνευστη Συνοδικότητα;

-Ἔχουσιν καταργηθεῖ καί καταδικασθεῖ, μέ Πανορθόδοξη τινά Συνοδικήν καί τελεσίδικον διαγνώμη, οἱ προδοτικές καί ληστρικές, Οὐνιτικές Συμφωνίες, τοῦ Balamand; Ναί ἤ οὔ;

-Ἆραγε, πότε θά καταδικασθῶσιν, Πανορθόδοξα;

-Θά παύσουσιν ἐπί τέλους, νά ἀποκαλοῦσιν οἱ Οἰκουμενιστές, τούς Ἀντιχαλκηδώνιους καί Μονοφυσίτες, ὡς δῆθεν «Ὀρθοδόξους Ἀνατολικούς»; Ναί ἤ οὔ;

-Δέν εἶναι αἵρεσις ὁ Μονοφυσιτισμός; Τότε οἱ καθηγητές τῆς Σχολῆς μας, γιά ποῖον λόγο, μᾶς διδάσκουσιν συγκριτικά, ἀλλότρια καί αἱρετίζοντα θεολογικά πράγματα, ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας;

-Θά τό πληροφορήσει κανείς ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ κλίματος, στόν Πρόεδρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καί Καθηγητή κ. Χρυσόστομο Σταμοῦλη καί στόν ὁμόλογό του δογματολόγο καθηγητή κ. Γεώργιο Μαρτζέλο;

-Ναί ἤ οὔ; Ἔμ πῶς, θά ἐμπιστευθῶμεν διαφορετικά, τό Φανάρι, ὅταν ἐπευλογεῖ μάλιστα, τήν ἴδρυσην Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τό ἐν λόγῳ Θεολογικό Τμήμά μας;

-Ἤ μήπως, θά συνεχίζει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, νά συγκαλύπτει, τούς Ἰσλαμολάγνους καί Συγκρητιστές καθηγητές, γιά τά ὅσα κακόδοξα, μᾶς διδάσκουσιν, εἰς τήν Σχολήν;

Τέλος, ἄν ὄντως ἀλήθευεν ἐν ἀγάπη τό Οἰκουμενι(στι)κόν Πατριαρχεῖον θά ἀποδεικνύετο πρακτικά μέ τήν στάση τοῦ ἡγετικοῦ Πατριαρχικοῦ Κέντρου μέ τούς Ὀρθοδόξους παλαιοημερολογίτες «Ζηλωτές»! Μέ τούς παλαιοημερολογίτες, ἔχομεν τήν ταυτόσημον καί κοινή Πίστην ἀλλά ὅμως δέν παρατηροῦμεν, τινές προσπάθειες, διά Διορθοδόξους ἐνδογενείς Διαλόγους, πρός ἐξάλειψιν τοῦ Ἡμερολογιακοῦ Ζητήματος καί τοῦ σχίσματος, πού πρωταίτια προκάλεσεν, ὁ μακαρίτης καί Μασσώνος καί Συγκρητιστής, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης καί ἀκολούθησαν ἀδιάκριτα, αἰφνιδιαστικά, παράνομα, ἀντικανονικά καί βίαια, οἱ Αὐτοκέφαλες Ἀρχιεπισκοπές τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου! Μιᾶς καί ἡ κακόδοξος πρωτοπορία τῆς Ἡμερολογιακῆς Μεταρρύθμισις κατά κύριον λόγον ἀποδίδεται εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, δέν ὑφίστατο τινά φιλότιμη ὑποχρέωση ἵνα καί αὐτοί ἐπιλύσουσιν κατά Θεόν τό ζήτημα; Μήπως καί ἐδῷ δέν ἀποκαλύπτεται, ἡ ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν ἐκπροσώπων, ἡ τραγική καταβαράθρωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ κύρους τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως;

-Πότε ἐμεῖς οἱ Νεοημερολογῖται, θά ἐπανέλθωμεν, εἰς τό Πατερικόν καί Παλαιόν Ἡμερολόγιον ἅγιοι Φαναριώτες;

-Πότε θά ἐπιλυθεί τό ἐν λόγῳ ζήτημα, ἵνα ἐνωθῶσι τά ἐν Χριστῷ ὀρθόδοξα ἀδέλφια;

-Ἆραγε, γιατί ἡ τόση ψυχωτική μανία καί φανατισμός, μέ πολυποίκιλους ἀκατάσχετους διαλόγους καί φλυαρίες, μέ λογῆς-λογῆς ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων, ἐνῶ τήν ἰδια στιγμή, καμία διαλεκτίκη προσπάθεια καί καμία καλοπροαίρετη στάση, ἔναντι τῶν «Ζηλωτῶν» παλαιοημερολογιτῶν ἀδελφῶν μας;

-Δέν εἶναι θεολογική ἀντίφασις καί ἀντινομία νά διαλεγῶμεθα μέ σωρηδόν αἱρετικούς καί ἀλλόθρησκους καί μέ τούς ὁμοδόξους μας παλαιοημερολογίτες «Ζηλωτές» οὐδεμία ἐπαναπροσέγγισις;

-Ποῦ εἶναι ἡ ἐνωτική διάθεσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μέ τούς ἀντιοικουμενιστές παλαιοημερολογίτες;

-Ἆραγε ὑφίστατο ἤ ὄχι, τινά μεροληπτική τακτική, ἤ μᾶλλον Φαναριώτικος τακτικισμός, καί σατανική διγλωσσία; [20]

-Δέν θά πρέπει νά ἀπασχολήσει, ἀγαπητικά καί θεολογικά, τήν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ἐν λόγῳ Παλαιοημερολογίτικο Ζήτημα;

-Καταλάβατε πατέρες, μητέρες, ἀδελφοί/ές γιά ποῖον λόγον, πρέπει νά ἀπογαλακτισθῶμεν ἀπό τήν ἐν Φαναρίῳ χαϊβαΐνην;

Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Λόγος, δέν μᾶς θέλει χαζοβιόληδες καί χαζοπούλια καί τυφλοπόντικες, χαϊβάνια ὑπήκοους, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἀλλά οὔτε καί νά χαιρεκακοῦμεν γιά τήν Φαναριώτικη ἀνεπάρκεια καί κακοδοξία μερικῶν τινῶν ἀναξίων ἐκπροσώπων του καθότι θά πρέπει νά ἐλπίζομεν καί νά εὐχόμαστε νά ἀλλάξει ἄρδην ἡ Ἐκκλησιαστική ἱστορία γιά νά ξαναποκτήσει την πρωτέραν Φαναριώτικην καί Ὀρθόδοξον αἴγλην του, ὅπως τότε ἐπί Πατριάρχου Κων]πόλεως Μεγάλου Φωτίου, τόν ὁποῖον δυστυχῶς, οἱ «ἡμέτεροι» ἐν τῷ Φαναρίῳ ἔχουσιν ἐξαφανίσει τά κατορθώματα του κατά τῶν Παπικῶν! Γιατί ἆραγέ;

Ἐξάπαντος, δέν εἶμαι διόλου ρομαντικός διά τά Ἐκκλησιαστικά πράγματα καί οὔτε θεωρῶ, πῶς τά πράγματα ἀλάζουσιν μέ τινί μαγικῷ τῷ τρόπῷ... μήν πῶ, ὅτι δύνανται νά χειρωτερεύσουσιν, διά τούς διαμαρτυρώμενους ἀντιοικουμενιστές.

Φυσικά, ὅσον χειρωτερεύουσιν τά πράγματα, μέ ἀφανείς ἤ καί ἐμφανείς διωγμούς κ.λπ. αὐτή ἡ Φαναριώτικη καί Παπόδουλος, κακόδοξη νοοτροπεία, ἐνισχύει τό ἀντιοικουμενιστικόν φρόνημα καί στρατόπεδον τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν ἀδελφῶν καί πατέρων. Ἄρα ἐκ τῶν πικρῶν θλίψεων παράγεται θεῖα ἐνίσχυσις καί ὀρθόδοξον φρόνημα...!

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)


YΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[17] Ἡ Νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, http://www.theodromia.gr/a9455a79.el.aspx#

[18] ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, http://www.impantokratoros.gr/dat/storage/dat/C5E5C0FD/nea_omologia_pisteos.pdf

[19] Ὑπόμνημα περί Οἰκουμενισμοῦ, http://www.hsir.org/Theology_el/3b2a002YpomnemaOE33.pdf

[20] Δημήτριου Ι. Τσελεγγίδη, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑΝΩΣ ΘΕΟΛΟΓΕΙΝ (Θεολογικές καί Ἐκκλησιολογικές Προσεγγίσεις), ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2013, σελ. 213.