Translate

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΚΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ


Δέκα Φαναριώτικες στρατηγικές τακτικές πειθαναγκασμοῦ τῶν πιστῶν


Ἕνα συγκεκριμένο καταχθόνιο καί «συντονισμένο σχέδιον» τινῶν συγκεκριμένων μεγαλόσχημων Κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου ἀποκαλύπτεται ἐκ τοῦ ἀντιρρητικοῦ ἱστολογίου μας τά «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τό ὁποῖον Βοσπόρειον σχέδιον φέρει τήν στρατηγικήν καί κωδικήν ὁνομασία: “Φ.Α.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.”!

Tουτέστιν: Φαναριώτικη Ἄμυνα κατά τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν «Ταλιμπάν» μέ Ρητορικές Ἱραδές (Σουλτανικά φιρμάνια, στήν παροῦσα ἐπί τοῦ θέματος, Πατριαρχικές Ἐγκύκλιοι) διά τήν σταδιακήν Ἀπεξάρτησην τῶν πιστῶν ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας. Κατά ἄλλες καί μή ἐπιβεβαιωμένες μέχρι στιγμῆς πληροφορίες, μᾶλλον ἡ Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α. σημαίνει καί ἕτερον τινά ἑρμηνείαν, ὅπως: τό οἰκουμενιστικόν Φτύσιμον κατά τῶν Ἀνυπότακτων Ταρτουφιστῶν καί Ρομαντικῶν Ἱστολόγων τοῦ Ἀντιοικουμενισμοῦ. καί τό ἔτερον σημαινόμενον, Φαναρίωτικη «Ἀποτέφρωσις» κατά Τῶν Ρομπέν τῶν Ἱστῶν μέ Ἄνομα ( καί Ἀντιχριστιανικά) μέσα!

Ἄς μιλήσομεν ὅμως ὁλίγον σοβαρότερα, ὄσον δυνάμεθα βεβαῖως-βεβαῖως, ἐν μέσῳ τῶν ἀναληθέστατων  καί ἄστοχων τινῶν Πατριαρχικῶν ἐγκυκλίων πρός τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας. Γιά λόγους ὅμως συντομίας στην πορεῖα τοῦ σατυρικοῦ δοκιμίου μας, θά παρεμβάλλομεν τόν ἐξάπαντος ρεαλιστικόν «ἐκκλησιαστικόν» νεολογισμόν, «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.», διά νά ξεδιπλώσομεν τόν νοσηρόν στοχασμόν μας. Ἡ διάθεσις μας ἐπιθυμῶμεν ἵνα εἶναι κατ΄ἐλάχιστον, σατυρική, ἐλέω τῶν ἀναπόδεικτων διασκεδαστικῶν δηλώσεων τοῦ Οἰκουμενιστοῦ καί σεπτοῦ Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαῖου, ὅτι ὑφίστατο δῆθεν συντονισμένες καί συκοφαντικές ἐνέργειες ὑπό τινῶν ἀθλίων καί ἀνεπρόκοπων Ἱστολογίων καί Ἱστοσελίδων μέ ἀπώτερον σκοπόν καί στόχον νά πλήξουσιν τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον! Ἄπαγε τῆς βδελυρᾶς καί  Πατριαρχικῆς ψευδολογίας!! Φαίνεται, ὅτι τήν βασικήν καί ἁγίαν διακρίσην, πλήττω τινές κακόδοξες ἐνέργειες, δηλ. τήν κακοδοξίαν καί τούς κακόδοξους Κληρικούς, ἀκόμη καί τούς Πατριαρχικούς, ἀντί τῶν ἱερῶν θεσμῶν, σκόπιμα μᾶλλον τήν παραθεωρεί!!! Οἱ θεσμοί τῆς Ἐκκλησίας ἱστορικά, δέν ἔπαθαν τό ἐλάχιστον ἀπό τίς διαχρονικές θεολογικές ἔριδες, διενέξεις καί ἀντιλογίες, διότι ἱ. Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός μας καί ἱ. Λαιμός ἡ Κυρία καί Δέσποινα Θεοτόκος μας. Μάλιστα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ Θεολογία Της αὔξανε, ἀποκαλυπτόταν, διατυπωνόταν καί δοξαζόταν μέ τίς ἱερές ἀπολογητικές πολεμικές κατά τῶν αἱρετιζόντων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων! Εἶναι θεο-λογικόν γεγονός, ὅτι τέτοιαν φαιδρᾶ σοφιστικήν συγκάλυψις καί ἀνίερον σύγχησις, τήν σκαρφίζονται μόνον αἱρετικοί νόες, οἱ ὁποίοι ἀναντίρρητα καί ἔχουσιν λερωμένη τήν λυκοφωλιά των. 

-Τί δέν μᾶς λέγει ὅμως, ὁ παναιρετικός Πατριάρχης, τοῦ σεπτοῦ Γένους μας;
-Δέν μᾶς ἀποκαλύπτει, μέ «ἀποδείξεις καί ὀνόματα», ὡς ὤφειλεν, ποιός, ποῦ, πότε, καί γιατί νά ἀποπειρώνται αὐτά τά ἄθλια ὑποκείμενα, νά κατασυκοφαντοῦσιν, τήν αἱρετίζουσαν «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.» τοῦ Πατριαρχείου μας;
-Ποῖον εἶναι τό συμφέρον καί τά κίνητρα αὐτῶν ὅλων τῶν δῆθεν συκοφαντῶν καί ψευδολόγων;
-Μήπως ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὑπερβάλλει καί συκοφαντεί συνειδητά ἵνα κερδίσει τήν χαμένη ἀξιοπιστία καί τό μάταιον κύρος του, τό ὁποῖον καί ἀπόλεσεν, ἐκ τῆς ἔκτοτε θλιβερᾶς καί Παπόδουλης Θρονικῆς ἐορτῆς τοῦ 2014;

-Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, δέν ἔχει πλέον τήν τινά καί ἀναντίλεκτον ὑποχρέωσιν, πέραν τῆς κατασπιλώσεως παντῶν τῶν ἱστολογίων καί ἱστοσελίδων, νά ἐκφράσει μέ Πατριαρχικόν Ἐγκύκλιον γράμμα εἰς τό ὁποῖον να διευκρινίζει, καί νά διασαφηνίζει, ἀποδεδειγμένα, τά ὅσα δήλωσε, ὑπό ποῖα ἱστολόγια καί ἱστοσελίδες καί διά ποῖον λόγον πρέπει νά προσέξωμεν ἐμεῖς οἱ πιστοί ὑπήκοοι καί μέλη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου μας, ἵνα μή παρασυρθῶμεν ἐξ αὐτῶν;

-Διά ποῖον λόγον ἐτούτος ὁ Πατριαρχικός καί παράδοξος ὀνοματοκρυπτισμός;

-Ποῦ πήγεν ἡ Εὐαγγελική καί ἱερά ὁνοματοφάνεια;

-Πῶς ὁ Ἀρχιτσομπαναραῖος καί Πατριάρχης τῆς Λογικῆς ποίμνης τοῦ Θεανθρώπου Ἐμμανουήλ, θά προστατέψει τό Λογικόν ποίμνιόν Του, μέ τέτοιες γενικές ἀοριστολογίες ἤ πιθανόν φαντασιοπληξίες ἤ ἴσως συνομωσιολογίες, μέ τινά ἀνόνητα φλουφλουρίσματα;

-Ἐπιθυμεί ἆραγε ὁ Πατριάρχης μας, νά προστατέψει τό Οἰκουμενικόν καί Ὀρθόδοξον ποίμνιόν του ἤ μήπως ἐπιθυμεί, νά προστατέψει, τήν Οἰκουμενιστικήν λυκοφωλέα, δηλ. τήν Μεταξάκειον καί Ἀθηναγόρειον «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.»;Οἱ δέκα Φαναριώτικες στρατηγικές τεχνικές καί πρακτικές, εἶναι σοβαρές καί εὔλογες «εἰκασίες» καί ὄχι μόνον, βάση τινῶν ἀληθινῶν γεγονόνων καί ντοκουμέντων, ἐμπνεόμενος ὀ δεκάλογος, ἐκ τινῶν λογίων, τοῦ Νόαμ Τσόμσκυ καί τοῦ Κινέζου Στρατηγοῦ Σοῦν Τζοῦ:

1.   Ἡ Σατανόπληκτος τεχνική τοῦ Νεονικολαϊτισμοῦ.

Δώστε σαρκικόν ἔρωτα πάσης φύσεως (καί παρά φύσεως!) καί τήν κατά διαόλου ἐρωτολογίαν καί ἀγαπολογίαν στό Χριστῶνυμο ποίμνιον, δηλαδή ἕνα «Θεολογικόν» περιτύλιγμα καί «Γνωστικόν» ἔνδυμα περί τῶν σαρκικῶν κ.ἄ. τινῶν φεγγαρόλουστων διασκεδάσεων ὑπό τινῶν Καζαντζακικομανῶν καί Μεταπατερικῶν  Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς τοῦ ΑΠΘ καί λαμβάνεις τό ἄλογον ποίμνιον ὑπό τόν «Ποιμαντικόν» ἔλεγχόν τῆς «Φατριᾶς»... π.χ. τά Γιανναρέϊκα καραγκιοζιλίκια τοῦ Καθηγητή καί Προέδρου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας, κ. Χρυσοστόμου Σταμοῦλη, τά ὁποῖα δέν ἔχουν τέλος καί μάλιστα εἶναι καί Δαβιδικά ἐπιδοτούμενα! Νά τόν χαιρόμαστε τόν ἅγιο Γρεβενῶν!!! Γνήσιον παιδί μᾶλλον τοῦ Οἰκουμενιστή Σεβ. κ. Ἀνθίμου. Ἄρα μέ τέτοιαν αἱρετικήν διασκέδασην, σέ ἱ. Μονήν, ἄκουσον-ἄκουσον, ποιός θά ἔχει διαθέσην γιά Φιλόκαλην καί Ὀρθόδοξην Μυστικήν-Ἡσυχαστικήν ἄθλησην καί κάθαρσην τῶν παθῶν; Μά ἀφοῦ τά πλανερᾶ Σταμοῦλεια καί Γιανναρέϊκα (παρα)ληρρήματα εἶναι πιό ἐλκυστικά καί φιλελεύθερα εἰς τά αὐτιά τῶν Χριστιανῶν, ἄρα εἰς μάτην ἡ Πατερική Θεολογία τῆς Θεοδρομίας μέ τέλος τήν Θεογνωσία!


2.   Ἡ Διαβολοκίνητος τεχνική δημιουργία ἐκκλησιολογικῶν προβλημάτων καί ἡ «Σοφοποιές λύσεις» αὐτῶν.

«Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.», ὑποσκάπτει τήν Πατερική καί Εὐαγγελική αὐτοσυνειδησία της, συμμετέχοντας σέ παράνομα-ψεύτικα καί δῆθεν «Συμβούλια Ἐκκλησιῶν» καί ὑπογράφοντας κοινά ἀθεολόγητα ἀντιευαγγελικά κείμενα, χωρίς νά πληροφορεῖ μέ ἀκρίβεια περί τούτων τόν λαό τοῦ Θεοῦ, δηλ. Κλήρον καί λαόν, καί ὅταν τούς ἀσκεῖται τινά δικαία κριτική κατά τῶν αἱρετιζόντων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων πού διασύρουν τήν Ὀρθόδοξην Πίστην σπεύδει ἡ ἴδια ἡ μασονόδουλη «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.» νά ἐπιβάλει καί τήν λύση στό πρόβλημα, ἕνα μείζων πρόβλημα, πού ἡ ἴδια τό δημιουργήσεν, καί ὑφίστατο ὡς ἀνοικτή πληγήν στά σπλάγχνα τῆς Ἐκκλησίας μας.


3.   Ἡ Μασονοκίνητη τακτική τῶν Νομικῶν διώξεων.

Ὅταν τινές δοκιμιογράφοι συγγράφουν τινές ἀλήθειες κατά τῆς «Φατριᾶς» ἀκολουθοῦν ἔμμεσες καί ἄμεσες ἀπειλές κατά αὐτῶν μέ ἀπώτερον στόχον τήν φίμωση τῆς ἀντίθετης ἄποψις. Ὥς συνήθως Νομικοί συμβουλάτορες εἶναι πρόθυμοι να συντάξουν ἕνα νομικίστικον ἔγραφον, διότι κατά πρῶτον, θά εἰσπράξουν ἕναν ἰκανοποιητικόν ποσόν ἤ κύρος καί αἴγλην καί κατά δεύτερον, ἄν εἶναι Ἀρχιμασώνοι, οἱ Μεγαλοδικηγόροι, θά προασπίσουν μέχρι θανάτου τά ἐωσφορικά συμφέροντα τῶν Τεκτονικῶν Στοῶν τους ποῦ εἶναι τά ταυτόσημα(!) μέ αὐτά τῆς φατριᾶς τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν καθῶς θά ὑπερασπίζουν καί τούς «ἁγίους» Μασσώνους ἀδελφούς των ρασοφόρους,! Δηλαδή ὁ θεολογικο-φιλοσοφικός ἀχταρμᾶς ἤ ἐπιστημονικά, ὁ διαθρησκειακός καί διαχριστιανικός συγκρητισμός.


4.   Ἡ Μεταξάκειος στρατηγική τῆς Σαλαμοποίησις.

Εἶναι ἄκρως ἀποκαλυπτικά καί ἐνδιαφέροντα ὅσα μᾶς καταγράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ὁμότιμος Καθηγητής καί Γέρων π. Θεόδωρος Ζήσης στό Ἁγιολογικό καί σύγχρονον συναξάριον του περί τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου. Ὁ Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης ἦτο Ἀρχιμασσώνος καί σαλαμοποίησεν μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, σέ παλαιοημερολογῖτες καί νεοημερολογῖτες! Πράγμα πού συνέφερε τόσο τῶν Μασσώνων ὅσον καί τή «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.»! Ποιές εἶναι τή σήμερον οἱ κατά Θεόν ἐνέργειες ἐκ τοῦ Φαναρίου ἵνα λυθεί τό ζήτημα τῶν «Ζηλωτῶν» τῆς Ἐσφιγμένου καί γενικῶς  τό θέμα τοῦ ἀρχαῖου ἑορτολογίου; Ποῖον συμφέρει να λυθεί; Μᾶλλον κανενός ἐκ τῶν δύο αἱρετικῶν ἄκρων! Μήπως πέραν τῶν διαλόγων μέ ἅπαντα τά θρησκεύματα καί τίς Χριστιανικές αἱρέσεις, θά πρέπει νά γίνει ἕνας σοβαρότερος διάλογος ἵνα ἐπιστρέψομεν στήν Συνοδική Κανονικότητα καί τήν Πατερική Παράδοση περί τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου; https://egolpio.wordpress.com/2009/08/17/oikoumenismos_zilwtismos/#more-2890


5.   Ἡ στρατηγική τοῦ Θρησκευτικοῦ «παλιμπαιδισμοῦ».

Οἱ Συγκρητιστές τῆς «ΦΑΤΡΙΑΣ» ἔχουσιν μία ἀδιάκριτον ἀγάπη πρός τούς ἀπίστους, ἀλλόθρησκους καί αἱρετικούς καί ἕνα μή κατά Θεόν μίσος κατά τῶν ὁρθοδόξων ἀδελφῶν τους! Αὐτά εἶναι καμώματα ἀ-νόητα καί παιδικά μασκαραλίκια πού ἐκπορεύονται ἀπό λαθεμένην καί πλανεμένην πνευματικότητα. Εἶναι «Φῶς Φανάρι» ἡ μεγίστη ἐτοῦτη ἀντινομία καί ἀντίφασις που ἐπισημαίνομεν, τήν ὁποῖαν, μόνον ἕνας διανοητικά καθυστερημένος  ἄνθρωπος δέν θά τό ἀντιλαμβανόταν. Εἶναι δυνατόν ἡ «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.», νά σερβίρει τοξικά «πνευματικά ἀπόβλητα» καί ἀνθρωποκτόνα δηλητήρια εἰς τόν λαό τοῦ Θεοῦ, δηλ. λ.χ. τήν Θεομπαιξία περί τοῦ ἑνός Θεοῦ τῶν Μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν; Καί δεῖ τήν ἐωσφορικήν Θεομπαιξία περί τῆς αἱρετικῆς πρακτικῆς τοῦ «Ἱεροκορανισμοῦ»; Ποῖαν σχέση ἔχουσιν οἱ Θεόπνευστοι Πατερικοί διάλογοι μέ τούς διαλόγους τῆς «ΦΑΤΡΙΑΣ»; Ποιά σχέση ἔχουν οἱ διάλογοι τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων μέ τά τῶν σύγχρονων κληρικῶν τοῦ Φατριαρχείου; Οὔπς ἀπολογούμαστε, «Πατριαρχεῖον» θέλαμεν νά γράψομεν. Φταῖει μᾶλλον, ὁ νοσυρός παλιμπαιδισμός μας! Δέν εἶναι προσβολή, τῆς Θεοφόρου Πατερικῆς Διδασκαλίας, προσβολή τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, προσβολή τῶν Ἅγιων Πάντων καί ἄρνησις τῆς Πεντάμορφης Φίλης Ὀρθοδοξίας μας τά Φαναριώτικα καραγκιοζιλίκια εἰς τίς Παπόδουλες Διαθρησκειακές συναντήσεις; http://www.hsir.org/Theology_el/3a2018Sygkretismos.pdf


6.   Ἡ τεχνική τοῦ ἀνούσιου συναισθηματισμοῦ.

Πιππιλίζει συνεχῶς ἡ «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.» ὅτι εἶναι στό στόχαστρο, στήν γειτονιά, καί στό ἔδαφος τῶν Κεμαλικῶν «Γκρίζων Λύκων» καί ἀναγκάζονται(sic) ἔτσι, νά ἐπαληθεύσουσιν τά Εὐαγγελικά ρηθέντα τοῦ Θεανθρώπου καί τῶν Ἀποστόλων περί ψευδοπροφητῶν, δηλ. λυκάνθρωπων Κληρικῶν! Λές καί δέν βιώσαμεν(;) 400 χρόνια Ὀθωμανικῆς Κατοχῆς μέ νέφη Νεομαρτύρων;! Λές καί δέν βιώσαμεν στήν σύγχρονον ἱστορίαν γενοκτονίες Πολιτῶν, Μικρασιατῶν, Καππαδοκῶν, Ποντίων, Ἀρμενίων, μέχρι προσφάτως καί Κυπρίων;! Ἡ «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.» ὅμως βρήκεν τήν λύσην! Κάλλιον τό αἷμα τῶν πολλῶν Χριστιανῶν, ἀντί τῶν Ἐπισκόπων;! Τρίζουσιν τά ἅγια λείψανα τοῦ Ἱερομάρτυρα Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ρωμηῶν τῆς Κύπρου! Θυσιάζομεν τό ἀπανταχοῦ Ποίμνιον, ψυχοσωματικά, μέ αἱρετικές διδασκαλίες, διά νά ἐπιβιώσουν βιολογικά μιά χοῦφτα Φαναριώτες Ἐπίσκοποι! Ἄκρως Εὐαγγελική(sic) πρακτική. Μόνο πού οἱ ἐξελίξεις τρέχουσιν περί τῶν φανατικῶν Ἱσλαμιστῶν καί πλέον ἐκ τῆς 11/9/2001 κανένα ἔθνος δέν ἔχει ἀσφάλεια ἐκ τῶν Τζιχαντιστῶν Μωαμεθανῶν. Ἀκομή καί μερικοί δυστυχείς θεόμουρλοι Συγκρητιστές Χριστιανοί καί δεῖ Κύπριοι, πιππιλάνε τό πιό πάνω θλιβερόν ἐπιχείρημα περί τῶν «πολιορκημένων Φαναριωτῶν», λές καί ὑφίστατο τήν σήμερον, ἔθνος ἀσφαλές, ἐκ τῆς Ἰσλαμικῆς μάχαιρας!!! Καλά μά ποῦ ζεῖτε σιόρ; Στήν Κύπρον; Ἄ μάλιστα τώρα κατάλαβα. Τό πιό ἀσφαλές μέρος τοῦ κόσμου; Ἄνευ στρατοπεδεύσαντος τινῶν χιλιάδων Μωαμεθανικῶν στρατευμάτων; Μιλάμε ὁ τέλειος κλαυσίγελος καί ἡ κορωνίς τῶν ἄθλιων ἐπιχειρημάτων. Παίζουν μέ τό ἐθνικόν συναίσθημα τῶν ἀπανταχοῦ Ρωμηῶν καί Ρωμαιγησῶν λές καί  τό σύμπαν περιστρέφεται γύρο ἀπ΄αὐτούς! Ἀλλ΄ὅταν εἶσαι «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.» καί δεῖ χωρίς τό τρίπτυχον τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν τῆς Πίστης-Ἐλπίδας-Ἀγάπης, δέν ἐλπίζεις στήν Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ἐλπίζεις στήν δῆθεν κατ΄ἄνθρωπον νοησιαρχικήν διπλωματίαν σου, μέ κατάληξιν νά μήν ἀγαπάς κανέναν πέραν τῆς «Φατριᾶς» σου.


7.   Ἡ τεχνική τῆς κοσμικῆς παλαβομάρας.

Σύμφωνα μέ ὅσα σᾶς καταγράψαμεν πιό πάνω, ὀδηγούν βεβαίως σέ μία ἐξάπαντος ἀνόητην θρησκοληψίαν καί ὑπό τινᾶς αἰχμαλωσίας ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος. Μόνον πού ὁ Θεάνθρωπος Χριστός ἐπιθυμεί καί θέλει, ἀπό ἄλογον καί ἄβουλον ποίμνιο, νά μεταμορφωθοῦμεν διά τῆς Μυστηριακῆς καθάρσεως τῆς καρδίας καί τοῦ νοός μας σέ Λογικήν ποίμνην, διότι Αὐτός εἶναι ὁ Θεός Λόγος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αἵρεσις τοῦ Συγκρητισμοῦ καθῶς καί σωρηδόν ἄλλες αἱρέσεις, εἶναι ὀντολογική ἀ-νοησία! Συσκότησις δηλ. τοῦ νοός. Ὄχι ἡ συσκότησις τῆς διανοίας καί τοῦ ἐγκεφάλου μόνον περί τῶν Θεολογικῶν πραγμάτων ἀλλά συσκότησις τῆς νοερᾶς ἐνέργειας τοῦ νοῦ καί ὁφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς! Καί ὅλα αὐτά τά βιώνομεν ἐκ τινῶν ταγῶν, δηλ. ἐκκλησιαστικῶν ἀνθρώπων πού εἶναι λογιοτατιστές καί ἐκκοσμικευμένοι ταγοί καί παραπλανοῦν ἤ καί παραπληροφοροῦν τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ διά προσωπικές ἰδεοληψίες καί φιλοδοξίες. Ἡ κοσμική παλαβομάρα στά ὕψη. Μόνον πού τό δυστύχημα εἶναι, ὅτι ἔχομεν καί τινές Θεολογικές Σχολές πού πρόσκεινται καί διαπλέκονται μέ τήν «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.» οἱ ὁποῖες παράγουν στρατιές  Συγκρητιστῶν παλαβολόγων (οὔπς, «θεολόγων» ἤθελα νά πῶ!). Ἄρα ἡ θεολογική ἄγνοια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, ὐπό τῶν εἰδικῶν ἀποφοίτων θεολόγων, ἔχει τήν λογική συνέπεια, τό ποίμνιον νά βυθίζεται πιό πολύ στήν θρησκοληψίαν, τήν παλαβωσύνη καί τήν δεισιδαιμονίαν. Γιατί; Διότι ἐκ τῶν θεολόγων ἐπιλέγονται καί οἱ μελοντικοί Κληρικοί! Ἄρα ἔχομεν ἕναν περίφημον ἀντίθεον βραχυκύκλωμα ἐκπορευόμενον ἐκ τῆς «Φατριᾶς». http://www.impantokratoros.gr/apanthsh-mht-kythiron-seraphim.el.aspx


8.  Ἡ τεχνική τοῦ ὀρθολογίζειν.

Παραφράζοντας λεξιλογικά ἐλάχιστα, τό ἐκπληκτικό κλασικό καί στρατηγικόν ἐγχειρίδιον: «Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» τοῦ Σούν Τζοῦ (Κεφ. Ἡ κατάστρωση τῶν σχεδίων, 8η Ἔκδοση, Ἐκδόσεις: “ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΦΟΡΜΙΓΞ”, 2009, σελ.23) σημειώνω στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς:

Ἡ τέχνη τοῦ ἱεροῦ καί Θεολογικοῦ πολέμου διέπεται ἀπό πέντε σταθερούς παράγοντες, πού ὅλοι τους πρέπει νά ὑπολογίζονται. Αὐτοί εἶναι: ὁ Ἠθικός Νόμος, ὁ Οὐρανός, ἡ Γή, ὁ Ἡγέτης, ἡ Μέθοδος καί ἠ Πειθαρχία.

Ἡ «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.» ὅντως διέπεται περί τῶν συγκεκριμένων στρατηγικῶν παραγόντων; Ποιός ὁ Ἠθικός Νόμος τῶν διαθρησκειακῶν συναντήσεων μέ κίναιδους πάστορες καί λέσβιες ἐπισκοπίνες ἤ ὅταν Πατριαρχικοί ἀξιωματικοί ὅπως λ.χ. ὁ Σεβ. Περγάμου κ. Ἰ. Ζηζιοῦλας προσπαθεί νά συγκαλύψει τίς ἀνήθικες πρακτικές τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων; Ποιός Οὐρανός, δέν ἔπεμψεν πῦρ εἰς τά Σόδομα καί τά Γόμμορα, καί ὑφιστάμεθα ἐντός Ἐκκλησίας τινά φατριά κιναίδων κληρικῶν καί Ἐπισκόπων-κατασκόπων; Ποιᾶ Γή ἀνέχεται τέτοιον Κληρικολαϊκόν ἀμοραλισμόν; Ποίος εἶναι ὁ Ἡγέτης τῆς «Φατριᾶς»; Τό Γιανναρικόν οἱνό-πνευμα; Φυσικά νά ἀναγνωρίσομεν καί κάτι, ἡ «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.», ἔχει τινά μέθοδον ἀλλά καί πειθαρχίαν. Ἐξάπαντος ἀντιεκκλησιολογικήν πειθαρχίαν καί κακήν ὑπακοήν σέ λυκοποιμένες. Ποιά εἶναι ἡ μέθοδός των; Μά ὁ ὁρθολογιστικός Νεοβαρλααμισμός φυσικά. Διότι τά κριτήριά τῶν εἶναι ἄκρως ὀρθολογιστικά καί ὄχι Πατερικᾶ, ὀρθόδοξα καί ἐκκλησιολογικά. http://www.impantokratoros.gr/161B9516.el.aspx


9.   Ἡ τεχνική τοῦ «ἔχει ὁ Θεός»... «Ἐκκλησίες»!

Ὁ Θεός πάντα ἔχει καί θά ἔχει εἰς τούς ἀτελεύτητους αἰῶνες! Ἐμεῖς ἄραγε τί ἔχομεν; Πόσες «Ἐκκλησίες» ἔχει ὁ Θεός; Ἔχομεν ὀντολογικήν σχέσιν μέ τήν Θεολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας; Ἔχομεν μυαλά ἐντός τοῦ κρανίου μας ἤ μήπως τά χάσαμεν; Ἡ ψυχοπαθολογία ἤ μᾶλλον ἡ σχιζοφρένεια τῶν ἀπροϋπόθετων διαθρησκειακῶν καί διαχριστιανικῶν διαλόγων εἶναι ἀντιορθόδοξη πρακτική, διότι κριτήριον αὐτῶν δέν εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Ἄρα εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ Μεταπατερικοί Συγκρητιστές τοῦ Πατριαρχείου. Ἔχουν μετατρέψει ἕναν ἑτερόδοξον πού συμμετέχει στούς διαλόγους σέ Ὀρθόδοξον; Ἡ μᾶλλον πράττουσιν καί τό ἀντίθετον παράδοξον: Νά μή ἀποδέχονται νά προσέρχονται οἱ ἑτερόδοξοι εἰς τό Ὀρθόδοξον Βάπτισμα;(!!!). Ὁ Παπικός, ὁ Προτεσταντικός καί ὁ «Ὀρθόδοξος» Οἰκουμενισμός, δηλ. ὁ διαχριστιανικός συγκρητισμός, εἶναι μία σύγχρονως Ἐκκλησιολογική παναίρεση καί τά πρόσωπα πού τόν προπαγανδίζουν παναιρετικά, χωρίς καμίαν ὑπερβολήν, μιᾶς καί καταργεῖται ἀδόκιμα τό ἀπαρασάλευτον καί ὑποσχόμενον μάλιστα ἐκ τοῦ Θεανθρώπου, δογματολογικόν ὅριον, περί τῆς Μίας Ἁγίας καί Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας, δέν ἔχει δύο, τρείς, ἤ καί χίλιες κ.ἄ. «ἀδελφές, μητριές, ξαδέλφες, κουμπάρες καί γιαγιάδες Ἐκκλησίες»! Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου ἦτο, εἶναι καί θά παραμένει Μία! Γιά ποῖον λόγο; Διότι πολύ ἁπλά, ἡ ἀλήθεια περί τῆς Μίας καί Θεανθρώπινης Ἐκκλησίας Του, ἐτούτη ἡ ἀλήθεια δέν μερίζεται, καί οὔτε διαιρεῖται ὡς κλάσμαν, καί αὐτό εἶναι Ἁγιογραφικά καί Ἁγιοπνευματικά ὑποσχόμενο καθῶς καί ἀμετάκλητως Ἄκτιστη δωρεά ἐκ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ ἀλήθεια τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Πατερικῆς Ἐκκλησίας ἁπλῶς ὁμολογεῖται, εἰς τήν Φίλη Ὀρθοδοξία.


10.                        Ἡ στρατηγική τῆς «ἀφυπνίσεως».

Ἡ «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.»  τοῦ «ὀρθοδόξου» Συγκρητισμοῦ ὑποκρίνεται καί κατηγορεί δημοσίως, ὅτι τήν δῆθεν τήν συκοφαντοῦσιν καί τήν κατηγοροῦσιν ἄδικα, καί ἀσκεῖ θλιβερές καί γενικόλογες ἀπόπειρες, κατά τήν γνώμη μας, νά δικαιολογηθεῖ. Αὐτή εἶναι ἡ «ἀφυπνιστική ἀλήθεια» τῆς «Φατριᾶς»; Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως, ἔχομεν πλῆθος ἀπό ἀναπάντητα ἐρωτήματα γιά τοῦς ἀπανταχοῦ Οἰκουμενιστές, ἐκπορευόμενα, ἐκ τοῦ ὀρθόδοξου στρατοπέδου τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, διά τινῶν ἐκκλησιολογικῶν καί ὁμολογιακῶν μελετῶν, δοκιμίων, ἐπιστολῶν, θέσεων, ἀπόψεων κ.λπ. Τόν θεσμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου, τόν ὑπονομεύουν οἱ Οἰκουμενιστές Συγκρητιστές! Ἡ «Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.» ὑπονομεύει τόν ἐαυτό της καί μάλιστα δολιότατα. Γιατί ἆραγε παρέμεινε ἀναπάντητη ἡ ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην;

Εἶναι φανερόν πλέον ἀπό τήν πληθῶρα τῶν στοιχεῖων που σᾶς παραπέμπομεν, ὅτι δέν διεξάγεται καμία ἀπολύτως ἱεροπολεμική Θεολογική μάχη, πρός τινά ἐξουδετέρωσην τινῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τῶν Συγκρητιστῶν-Οἰκουμενιστῶν, ἀλλά πρόκειται περί «ἄμαχου-μάχης», στήν ὁποῖαν οἱ κακόδοξοι Οἰκουμενιστές τά καταφέρνουν νά ἀντιμάχονται καί νά ὑποσκάπτουν τούς ἑαυτούς των, μιά χαρά καί χίλιες τρομάρες! Καλόν ἀπομπάζωμα τότε ἀδελφοί καί πατέρες μου.

Δηλαδή ὅπως ἀκριβῶς γράφει καί ὁ Κινέζος Στρατηγός Σούν Τζοῦ:

«Το να πολεμάς καί νά νικάς σε όλες σου τίς μάχες δέν είναι η ύψιστη τελειότητα· η ύψιστη τελειότητα συνίσταται στην εξουδετέρωση της εχθρικής αντίστασης χωρίς μάχη».

Καί ἡ τελική  μάχη κατά τοῦ Παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν φερεφώνων αὐτοῦ, ἀκόμη νά δωθεί! Ἄρα;


Π.Π.Ν.