Translate

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ «ΕΝΘΕΟΥ ΣΕΚΟΥΛΑΡΙΣΜΟΥ» ΚΑΤΑΤΡΩΓΕΙ ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ ΠΟΙΜΕΝΟΥΣΑΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Ἡ αἵρεσις τοῦ  «ἔνθεου Σεκουλαρισμοῦ» κατατρώγει τά σπλάχνα τῆς Ποιμένουσας Ἐλλαδικῆς Ἐκκλησίας
Εἶναι καταπληκτικόν, μέ τί σόϊ φοβεράν ταχύτητα σπεύδει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος νά ἐκφράσει ἀπολογητικόν-ἀντιρρητικόν λόγον κατά τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν κ. Ν. Χριστοδουλάκη. Ἀσφαλέστατα καί  καλά  ἔπραξε ὁ Γέρων Μητροπολίτης τῆς Θεσ/νίκης κ. Ἄνθιμος καί «στρίμωξεν στήν γωνία» τόν κύριο Ὑπουργόν! Μήπως ὤφειλεν νά τό πράττει καί ὅταν κυβερνούσε καί ἡ δική του παράταξις; Ὅπωσδήποτε καί ἐνήργησεν ἄριστα ἡ Ἱερά Σύνοδος καί ἔσπευσεν νά δώσει τινά ξεκαθαρίσματα περί τῶν οἰκονομικῶν της!

Ποῦ εἶναι τότε τό μεμπτόν;

Τό μεμπτόν κατά τήν προσωπική γνώμιν μας, στήν ὅλην τραγελαφικήν ἐκκλησιαστικήν ὑπόθεσην, εἶναι πῶς περί δευτερεύσουσων, τριτεύουσων κ.ἄ. λογιῶν ὑποδιαίστερων ζητημάτων, οἱ κατά τόπους Ἱερές Συνόδοι καί δεῖ τῆς Ἐλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας καθῶς κ.ἄ. Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, σπεύδουσιν ταχέως, ἵνα ἀπολογηθοῦσιν παντί τῷ αἰτοῦντι! Καί μάλιστα με ταχύτηταν φωτός!! Σέ πρωτεύοντα ὅμως ζητήματα, καί δεῖ Θεολογικά, Κανονικά, Ἐκκλησιολογικά, Δογματολογικά, Ποιμαντικά κ.λπ. στά ὁποῖα εἶναι ἡ καθολοκληρίαν καί μείζονα ἀρμοδιότητά καί εἰδικότητα Της, ποιοῦσιν τήν νῆσσαν!!!

Γιατί ἆραγέ νά συμβαίνει τέτοια θλιβερά ἀντινομία καί ἀντίφασις στά Ἐκκλησιαστικά δρῶμενα;

Γι΄αὐτόν τόν λόγο ὑφίστανται λ.χ. πολλαπλά Θεολογικά ζητήματα καί θέματα ἀνοικτά, περί τινῶν ἀντιχριστιανικῶν, ἀντιευαγγελικῶν, ἀντιπαραδοσιακῶν καί ἀντικανονικῶν πρακτικῶν καθῶς καί ἀναντίλεκτα κακοδοξιῶν: ὅπως π.χ. περί τῶν ἀντικανονικῶν χειροτονειῶν τινῶν ἀναξίων μέ φοβερα κωλλήματα Κληρικῶν, περί τῆς φατριᾶς τινῶν κιναίδων Κληρικῶν, περί τοῦ Ἀρχιμανδριτισμοῦ, περί τοῦ Ἐπισκοποκεντρισμοῦ, περί τοῦ Κληρικαλισμοῦ, περί τῆς ΔΙΣ δηλ. τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοπνεύστου Πατερικοῦ Συνοδικοῦ συστήματος,  περί τῶν Νεορθοδόξων-Νεονικολαϊτῶν, περί τῶν «Νέων Χωρῶν» δηλ. τῆς ἀπουσίας ὁλοκληρωτικοῦ Αὐτοκεφάλου εἰς τήν Ἑλλαδικήν μας Ἐκκλησίαν,  περί τῶν «Μεταπατερικῶν» θεολογικῶν σπουδῶν στήν ἱ. Μητρόπολη τῆς Δημητριάδος, περί τῶν Καζαντζακικομανῶν ἀκαδημαϊκῶν Καθηγητῶν (καί Κληρικῶν) τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, περί τοῦ «Νεοεκκλησιολογισμοῦ», περί τοῦ παναιρετικοῦ διαθρησκειακοῦ καί διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, περί τοῦ ἐωσφορικοῦ Παπισμοῦ, περί τοῦ ἐνχώριου Μασσωνισμοῦ καί περί τοῦ ἀφορολόγητου ΚΙΣ, περί τῶν ἀθεϊστῶν, παγανιστῶν κ.λπ. σεκτῶν, περί τῶν βιομετρικῶν ταυτοτήτων, περί τῶν πλανῶν καί αἱρέσεων τοῦ Μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ καθῶς κ.ἄ., περί Βιοηθικῶν καί Βιοθεολογικῶν σύγχρονων ζητημάτων κ.ἄ. πολυποίκιλων σημαντικῶν Θεολογικῶν ζητημάτων, πού ὁ ἁπλός λαός μας, μᾶς ἐρωτᾶ βασανιστικά, ἀηγαπητικά, ἔμπονα καί λογικά, πότε ἐπι τέλους θά σταματήσει, ἡ τραγική ἐκκοσμίκευσις καί ὁ «ἕνθεος σεκουλαρισμός» τῶν Ἐπισκόπων-κατασκόπων τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας καί θά ἀσκήσει Θεοφόρον τινά Ποιμαντικήν;

Εἶναι Θεοφόρος Ποιμαντική ἐνέργεια ἐκ τῆς ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλαδος, να παραμένουσιν ἀναπάντητα, δογματολογικά, ποιμαντικά, βιοηθικά, θεολογικά, κανονικά καί ἐκκλησιολογικά ζητήματα, ἐναντίον τινῶν Συνοδικῶν;

Ἡ κληρικαλίστικη ἐκκοσμίκευσις δυστυχῶς ἤ καί ὁ «ποιμαντικός σεκουλαρισμός», εἶναι αἱρετικός καί θανάσιμος ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας μας, μιᾶς καί ἀδρανοποιεῖται κατ΄ουσίαν καί ὀντολογικά τό Θεανθρώπινον καί Προδρομικόν μήνυμα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου!

Σᾶς παραθέτομεν π.χ. ἕνα μόλις πρόσφατο καί παρελθοντικόν σχόλιον μας, τό ὁποῖον δέν δημοσιεύσαμεν (ἀλλά δημοσιεύσαμεν ἄλλως πως) ἐπίσημα εἰς τό ἀντιρρητικόν ἱστολόγιόν μας, τό ὁποῖον, ἀποδυκνύει τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Ἄνθιμον μέ παντελή ἀπουσία(!) ὁμολογιακοῦ φρονήματος, σέ στιγμήν κηρύγματος, περί τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν...

Φρόνημα καί ἄποψη, περί τῶν πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν κ.ἄ. ζητημάτων, ἔχει ὁ Γέρων Μητροπολίτης. Ἀνίερους καί νομικίστικους διωγμούς κατά τινῶν ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, δύναται νά τους ἐνεργήσει ὡς δῆθεν «ἐξουσίαν ἔχων»!

Μόνον πού ὁ ἀντίχριστος Δεσποτισμός καί ἡ ἀπόκρυψις τινῶν ὀρθοδόξων ἀληθειῶν τῆς Πίστεῶς μας ἀπό μέρους του, εἶναι κακόδοξος ἐνέργεια κατά τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας, μάλιστα εἶναι δεῖγμα τραγικῆς ἐπισκοπικῆς αἱρέσεως καί τρανῆς θεομπαιξίας... ἄρα πέραν τῆς κακοδόξου ἐκκοσμικεύσεως, ἔχομεν καί τόν Μονοφυσιτισμόν τῶν Οἰκουμενιστῶν Κληρικῶν μέσα στά πόδια μας... Μονοφυσιτισμόν ἐκπορευόμενον, ἐκ τῶν Σιωνιστικῶν παπόδουλων ψευδοσυμβουλίων τῶν τάχα μου «Ἐκκλησιῶν», περί τῶν δῆθεν Ἀρχαῖων Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, εἰς τό ὁποῖον ψευδόδοξον θεολογικο-φιλοσοφικόν σύστημα, κάνει πλάτες, ὁ Σεβ. τῆς Θες]νίκης, λόγῳ Φαναριώτικης ἰδεοληψίας καί ψευδιδιπλωματίας.

Π.Π.Ν.


·         ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣ]ΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΥ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΔΙΑ ΠΟΙΑΝ ΑΙΤΙΑ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣΙΣ;


Στό χρονικό σημεο το ν λόγ πτικοακουστικο ντοκουμέντου στόν χρόνον [2:40:23]


 ρχίζει τό πονηρότατον καί ψευδόδοξο κήρυγμά του, πολύς Μητροπολίτης τῆς Θεσ]νίκης καί θλιβερός Οκουμενιστής κ. νθιμος... κούστε τό πρτα παρακαλ καί πειτα διαβάστε τήν παροσα κριτική μας καί προβληματίστειτε πραγματικά, μις καί ο σημερινοί Κληρικοί μας, γιναν ντως σεβέστεροι φ΄μν τν πλν πιστν καί μάλιστα μετεβλήθησαν, ο ταλαίπωροι ρασοφόροι μας, σέ μισθοφόρους το Σατάν καθῶς καί πουργοί πάμπολλων Φαναριώτικων αρέσεων, ετε διά σοβαρς καί πόπτου, πόκρυψις, θεολογικν καί εαγγελικν ληθειν, τς ρθοδόξου Πίστεως μας, ετε μέ δημόσιες ντικανονικές νέργειες καί αρετικές διακηρύξεις ex cathedra! Τρομάρα τους. ΑΝΑΞΙΟΙ!!!

να κήρυγμα γιά κλάματα δυστυχς, καθότι «ψευδολογεί» σύστολα ποκρύβοντας τήν Εαγγελική καί Πατερικήν λήθεια.

-Ἆραγέ γιατί δήλωσε «ψευδέστατα», τι δθεν ο ποφάσεις τς Θεοφόρου Ε΄ Οκουμενικς Συνόδου τς Χαλκηδνας χουν σχύν τήν σήμερον;
-Ποον δουλεύει Παναγιώτατος;
-Τόν αυτό του τούς πιστούς;

ν ντως χουν σχύν καί τά τηροσε καί τά φήρμοζε ες τήν κρίβειαν, τά τινά πικυρωμένα καί τεθεσπισμένα ν γί Πνεύματι πό τς ορτάζουσας Ε΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, γιατί ἆραγέ, δέν κανε, μίαν νδελεχήν και λεπτομερήν ναφοράν στήν θεματολογία της;

Ποιός γιος προήδρευε στήν ν λόγ Σύνοδο; Ποιός ἦτο ατοκράτωρ; Ποιοί ἦτο ο πρωταγωνιστές; Ποιά   θεματολογία πραγματεύτηκε Σύνοδος; Ποιά αρεση καί ποιοί αρετικοί Κληρικοί καταδικάσθησαν ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ; Γιά ποῖον λόγο καταδικάστηκαν, καθαιρέθηκαν καί ναθεματήσθησαν ο κακόδοξοι καί λαοπλάνοι Κληρικοί πό τν τότε Θεοφόρων Πατέρων; Γιατί ποκρύβει λεπτομέριες τς Πίστης μας Σεβ. κ. νθιμος; Τί φοβάτε ραγε; Τό Φανάρι, τήν Κρίσην τοῦ Θεοῦ τήν αἰῶνια Κόλαση; Γιατί δέν κανε μία ναφορά στό νομα τς ἐν λόγου καταδικασμένης αρέσεως πού πασχόλησε τήν ἐορτάζουσα Σύνοδο; Τόσο πολύ φοβάται τόν Μονοφυσιτισμό μήπως φοβάται μή καί μᾶς ποκάλυψει τό περιεχόμενον τς καρδίας του; Μήπως χει τινά ρωτικά ασθήματα πρός τόν Μονοφυσιτισμόν; ρθόδοξος Κληρικός δέν φείλει να εναι ρωτευμένος, μόνον μέ τήν Φιλόκαλην ρθοδοξίαν; Γιατί ρκέστηκε νά κάνει ναφορά ΜΟΝΟΝ περί τοπογραφικς, γεωγραφικς καί μυδρς στορικς περιγραφς τς πόλεως Χαλκηδνας; Εναι τοπομέτρης, γεωγράφος καί στορικός μήπως εναι πίσκοπος καί Ποιμένας τς κκλησίας το Χριστο;

Τελικά, ραγέ εναι μετριοπαθής «ρθόδοξος Μονοφυσίτης» Σεβ. κ. νθιμος πως καθαιρεμένος πό τς Ε΄Οκουμενικς Συνόδου, Πατριάρχης Κων/πόλεως νθιμος; Φοβόταν νά ποκαλύψει Σεβ. Θε/νίκης κ. νθιμος τί πραγματικά το Μονοφυσίτης Πατριάρχης νθιμος; Περίεργους κύκλους κάνει κκλησιαστική στορία, ποα ποκαλύπτεται, ες τά βρέφη καί τά νήπεια τν Θεολογικν πραγμάτων...

Τότε, γιατί ραγέ δέν συντάσσεται, μέ τίς ποφάσεις τς γίας Θεοπνεύστου καί Ε' Οκουμενικς Συνόδου, καί συντάσσεται, μέ τίς  κακόδοξες Πανορθόδοξες Ληστρικές ποφάσεις  τν Οκουμενιστν το Φαναρίου κ.ἄ., πού ναγνωρίζουν καί ξυψώνουν, τόν Μονοφυσιτισμό μέ τήν ρθοδοξία;

νθιμος δέν ταν πού εσήγαγε πρό καιρο, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ, στά για τν γίων, δηλαδή ντός το ερο το Μητροπολιτικο ναο μας, τόν Μονοφυσίτη Πατριάρχη ναγνωρίζοντας του τσι μέ διαίτερη τιμή, τό κακόδοξον σχήμα τς ψευδούς εροσύνης του; νθιμος, δέν προσκάλεσε τόν Μονοφυσίτη Πατριάρχη νά προσέλθει ν ρα Θείας Λειτουργίας καί χειροτονίας ες πίσκοπον, το Σεβ. Γραβενν κ. Δαβίδ;


πό πότε κύριε νθιμε, μπαίνουν στό ερό Βῆμα, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ καί ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ Μονοφυσίτες καί μάλιστα ο Αρεσιάρχες Πατριάρχες των; πό πότε προσκαλεί νας νόρμαλ ρθόδοξος(;) Μητροπολίτης, ναν Μονοφυσίτη "μόλογό του" καί ποδεδειγμένα ντας αρετικό καί καταδικασμένο, πό τς ρθοδοξίας μας, νά συμμετέχει(!!!) ς θεατής ες τήν Θείαν Λειτουργίαν;

Μήπως τελικά Σεβασμιώατε κ. νθιμε, λα ατά τα πιό πάνω καί τόσα ἄλλα, εναι τινές κλόνητες ποδείξεις, μέχρι καί ο μλλον σκόπιμες πεκφυγές σας, δηλ. τς μή μολογίας σας περί τς ρθόδοξης Πατερικῆς Θεολογίας τς κκλησίας μας, τι εστε μᾶλλον, ἕνας κρυφοδαγκανιάρης σιγονταροοικουμενιστής καί ρα αρετικός λυκοποιμένας;

χετε μάλιστα «τα μοτρα», νά λέγχετε, τούς θέους, διά τήν μολογία τῆς θεΐας των; θεοι εναι, θεΐαν μολογοσιν!

Μαγκιά τν θέων, νά μολογοῦσιν μέ πάσαν φρωνα καί ἀνόητον ψευδοεθύτητα, τήν θεΐα των, καί νά μήν πιθυμοῦσιν ο νθρωποι, θρησκευτικές κηδείες, θρησκευτικούς γάμους, θρησκευτικές βαπτίσεις, θρησκευτικούς ρκους κ.λπ.! Πς νά γίνει δηλαδή;

Νά τούς κάνουμεν διά τς βίας, νά γίνουν Χριστιανοί καί νά θρησκεύουσιν; Γίναμε μες καλοί Χριστιανοί; πό πότε;

Μλλον δέν προβληματίζεστε καλς, κ. νθιμε, τι διαχρονικά ντικανονική καί κακόδοξος στάση σας, στά κκλησιαστικά πράγματα τς χρας μας, διά τόσα πολλά χρόνια, εναι πολύ πιθανόν, νά φέρετε ΤΕΡΑΣΤΙΑ εθύνη στήν ψυχολα σας, γιά τήν κατατρακύλα τν Νεοελλήνων ες τόν Νεοαθεϊσμόν;

Γνωρίζετε πόσο μοιάζετε μέ τούς «μολογητές» τς θεΐας κ. νθιμε; Διότι, στήν ρθόδοξο Πατερική σκέψη καί Θεολογία τς κκλησίας μας, θεος καί αρετικός, εναι ταυτόσημες θεολογικές ννοιες!

Καταλάβατε πο το πάω κύριε Δέσποτα;

ρα στήν τελική, ΔΕΝ χετε δικαίωμα, νά λοιδωρετε τος θέους, διά τήν θρασύδειλον μολογίαν τς θεΐας των, σον σες ς "Παναγιώτατος" εράρχης, δέν μολογετε τήν νθεο καί Φίλην ρθοδοξίαν μας! κε τό πάω τό πράγμα. Καταλάβατε Σεβ. κ. νθιμε; ν χι, βάλτε τούς Οκουμενιστές Καθηγητές μας καί Μασόνους συμβουλάτορές σας, νά σς τά ρμηνεύσουσιν.

Καί σείς δελφοί μου, συμπατριώτες μου καί γαπημένα μου καρντάσια, συνεχίστε χαλαρ, νά κολουθετε, τόν Σεβ. κ. νθιμο σέ κάθε του βμα... ς λογον Ποίμνιον καί ς σάν νά συμφωνετε μέ τίς ντιχριστιανικές Οκουμενιστικές νέργειές του.


ΤοΠαναγιώτη Π. Νούνη