Translate

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: Η “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ” ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΝ


Ἠ “ἐπιστημονική” εἰσήγησις τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, διακηρύττει Διαχριστιανιακόν Συγκρητισμόν καί προσβάλλει τόν Θεανθρώπινον Θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας
Δέν μπορῶ νά καταλάβω ἕνα πράγμα με τούς Οἰκουμενιστές Κληρικούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας: Συμμετέχουσιν σέ ἀπροϋπόθετους Διαχριστιανικούς διαλόγους, ἄνευ τινᾶς ἐνθέου ὁμολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, συνεργάζονται σέ Οἰκουμενιστικά Συνέδρια διαλεγόμενοι κατά διαβόλου καί οὐχί κατά Θεόν, διαλέγονται ἐν τῷ ψεύδῃ καί ὄχι ἐν τῇ Εὐαγγελικῇ Ἀλήθεια τῶν Θεολογικῶν πραγμάτων καί ἔρχονται, ὡς ἐπόμενοι τοῖς κακοδόξοις καί αἱρετικοίς πατράσιν, νά δημοσιεύσουσιν, τίς δῆθεν ἐπιστημονικές εἰσηγήσεις των καί συγκρητιστικές κατηχήσεις των, εἰς τήν ἐπίσημον διαδικτυακήν Ἱστοσελίδα τῶν ἐκάστοτε Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν πού διακονοῦσιν, ὡς Ἐπίσκοποι δῆθεν τῆς Ἐκκλησίας Του Χριστοῦ!
Δηλαδή μέ ἁπλούστερα λόγια, γιά νά ἔχομεν καί ἄριστες διευκρινίσεις γιά τούς ἁπλούς ἀναγνώστες μας, συμμετέχουσιν, καλῶς ἤ κακῶς, κατά τούς Θεοφόρους Πατέρες κακῶς, σέ διαβολικές Συνάξεις, καί αὐτά τά αἱρετικά καί κακόδοξα φλυαρήματα καί ληρρήματα των, τά μεταφέρουσιν, ὡς μή ὄφειλαν, καί στά ἐπίσημα ἔντυπα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τά ὀποῖα ἔντυπα λογικῶς, τά μελετοῦσιν, τά ὀρθόδοξα μέλη τῆς ἐκάστοτε Τοπικῆς Ἐκκλησίας!

Δηλαδή, εἴτε εἰς γνώσιν των εἴτε ἐν ἀγνοία των, μεταφέρουσιν τίς πλάνες, τίς συγκρητιστικές αἱρέσεις των καί τά ἀθεολόγητα «ἐπιστημονικά» μασκαραλίκια των, εἰς τό Θεανθρώπινο Σώμα Του, τήν Ἐκκλησία!! Καί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, εἶναι δῆθεν Ἐπί-σκοποί, τῆς Ἐκκλησίας Του;(!!!)
Ἓνας ἐξ αὐτῶν τῶν Ἐπισκόπων, δυστυχῶς εἶναι καί ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, τόν ὁποῖον εἶχα σέ ἰδιαίτερην συμπάθεια, διότι παρακολούθησα μερικές ἐκπομπές πού ἔκανε καί τόν βρήκα ὡς ἕναν ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἔκανα μεγάλο λάθος καί σᾶς τό ὁμολογῶ. Ἐπιθυμῶ μάλιστα νά ἐπανορθώσω γιά τήν ἀνόητον ἀστοχίαν μου...

Δυστυχῶς, ὁ ἴδιος μᾶς διαψεύδει παταγωδός, μέ τίς λογῆς κακόδοξες ἐνέργειές του, νά συμμετάσχει πρῶτον, στόν κακόδοξο διάλογο μέ τά τῶν αἱρετικῶν Συγκρητιστῶν ἄνευ τῶν Πατερικῶν καί Ὀρθοδόξων προϋποθέσεων καί κατά δεύτερον, νά διακηρύττει urbi et orbi κακοδοξίες καί «ορθόδοξες» ἀσυναρτησίες!

Αὐτοί οἱ Οἰκουμενιστές Κληρικοί, ἔχουσιν καθόλου φόβον Θεοῦ ἤ ἔχουσιν ἀνεξήγητον φοβισμόν ἐκ τῆς Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α.Σ.; [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ] 

Δέν προτείμεθα νά σᾶς ἀναλύσω τίς σωρηδόν κακοδοξίες ἐκ τῆς γραπτῆς «ἐπιστημονικῆς» εἰσηγήσεως τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας γιά νά μήν μακρυγορήσω. Ἔναν ἁπλό σημεῖον θα σᾶς παραθέσω πρός ἀπόδειξιν τῶν κατηγοριῶν μας.

Ὁ τίτλος τῆς προφορικῆς καί γραπτῆς Συγκρητιστικῆς ὁμιλίας του εἶναι ἡ: Χριστιανική αγάπη και έλεος στο έργο της Εκκλησίας! Ἡ συγκεκριμένη «ἐπισκοπική» ὁμιλία του, πρόκειται περί τινός  «θεολογικοῦ» παραλληρήματος τῆς παναἱρέσεως τοῦ ἀνίερου ἀγαπισμοῦ! Ὁ ἀγαπισμος εἶναι ἔνα βασικότατον θρησκειολογικόν δόγμα τοῦ σατανικοῦ Θεοσοφισμοῦ τῆς Μπέϊλη. Καί αὐτή ἡ παναιρετική καί θεοσοφίστικη ὁμιλία τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἔχει ἀναρτηθεί δημοσίως(!), εἰς τόν ἐπίσημον διαδικτυακόν τόπον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου!!!Γιά ποῖον λόγο Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας, διακηρύττουν τόν δογματικό πλουραλισμό τῆς New Αge;

Δέν εἶναι δογματολογική ἐκτροπή ἐκ τῶν Θεοφόρων Κανονικῶν ὅρων καί ὁρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας;

Γιά ποῖον λόγον (ἐπι)βάλλονται τέτοια ψευδοεπιστημονικά διαχριστιανικά ἀρθρίδια εἰς τόν Ἐκκλησιαστικόν ἱστοτοπον, ἅγιοι Συνοδικοί;

Μήπως διά νά μπαζωθεί τό ὀρθόδοξον πνευματικόν αἱσθητήριον τοῦ Χριστεπώνυμου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ καί πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας;

Γιατί νά μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ Θεοσοφίστικες ἐπιστημονικές ἀγαπολογίες καί αἱρετικές ἀσυναρτησίες τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου;

Δέν ἀλλοιώνεται ἔτσι, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογία τῆς Φιλοησυχαστικῆς Ὀρθοδοξίας;

Εἶναι ἐνέργειες κατά Χριστόν Θεοφιλέστατε, ἤ μήπως ἐνέργειες κατά διαόλου, τά συγκεκριμένα ἄθλια καί ψευδόδοξα καμώματά Σας;


Διαμαρτυρώμεθα ἔντονα καί υἱκῶς, διότι πονοῦμεν ἔντονα, διά τόν σαχλεπίσαχλον διαχριστιανικόν καί σατανικόν Συγκρητισμόν Σας, πού ἀποπειράσθε ἀλλότρια να μᾶς τόν ἐμβολιάσετε, ΝΑΙ Σεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπισκοποι, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας!
Σᾶς καταγγέλνομεν τότε, δημόσια, βάση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησία» ἐκ τῆς προσωπικῆς ἡμερολογιακῆς ἱστοσελίδας μας καί θά παραθέσομεν καί τό τινά ἀναντίλεκτον αἱρετίζον σημεῖον-ἀπόδειξην διά τήν ἐν λόγῳ κριτικήν μας, διά τόν βαθύτερον προσβληματισμόν ἁπάντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀδελφῶν μας.


Τό κρίμα πλέον, Θεοφιλέστατε, εἶναι ἐπάνω στόν λαιμόν Σας,!
Τό ἐν λόγῳ διολίσθημα, εἶναι κακόδοξα κρίματα ἐπάνω στίς πλάτες, ὅσων ἁγίων Συνοδίκων, ἔπεσεν εἰς τήν ἀντίληψιν των, τά ἐν λόγῳ καραγκιοζιλίκια ποῦ Σεῖς γράψατε.
-Γιά ποῖον λόγο τόση αὐστηρότης εἰς τόν λόγον μας;
Διότι Θεοφιλέστατε, δέν ἐννοεῖται ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί τό Θεανθρώπινο Ἔλεός Του, μέ στεῖρους καί ἀνούσιους ἀγαπισμούς καί ἀγαπολογίες καί εἰκάζω, ὅτι τό ἔχετε ὑπόψιν Σας.
Τό κατά Θεόν ἔλεος καί ἡ κατά Χριστόν ἀγάπη, νοεῖται θεολογικῶς, ὐπό τῆς βασικοτάτης Πατερικῆς καί Εὐαγγελικῆς προϋποθέσεως, τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας!
-Ποῖα καί ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια Σας, Θεοφιλέστατε;
Δέν μᾶς δωρίζεται τό ἔλεος καί ἡ θεῖα ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, ἐάν δέν ὀμολογοῦμεν τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἄρα ὁ ἀγαπισμός Σας, δέν εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἀληθεύουσᾳ ἀγάπῇ καί ἡ ἐν ἀγαπῶσᾳ ἀληθείᾳ!
Ἆρα στήν τελική, διαστρέφετε καί παρερμηνεύετε, διά τῆς μή ἀγνῆς ἄγνοιας Σας, τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, τούς Θεοφόρους Πατέρες ἐρμηνευτάς τῶν θεῖων Γραφῶν καί ἀποπειράσθε, μέ τίς ἐν λόγῳ κακοδοξίες Σας, νά κατηχήσετε καί τό Χριστώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου!


-Ἆραγε, ἔχετε πλήρη συνείδησιν, ὅτι πρόκειται περί θλιβερᾶς διαστροφῆς τό «ἐπιστημονικόν» γραπτόν Σας;


Γράφετε καί διδάσκετε, εἰς τό παράνομον Φαριζαϊκόν, Παπικόν, Λουθηροκαλβηνικόν καί Νεονικολαΐτικον Συνέδριον:
 «Αισθάνομαι ότι η σύναξή μας εδώ, μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα, ώστε περισσότεροι αδελφοί μας να προσπαθήσουμε να βιώσουμε την ένθεη αγάπη κάνοντας την υπέρβαση, να ενωθούμε με τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό και παράλληλα μεταξύ μας. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει το έλεος του Θεού και η δική μας συμπάθεια και συγχώρησις του πλησίον, η συμπάθεια του άλλου ανθρώπου, η καταλλαγή εν αγάπη μετά του αδελφού μας!

-Κατανοεῖτε ὅτι ἐκφράζετε ἀνόητους συναισθηματισμούς;
-Εἶναι ἐπιστημονική εἰσήγησις, τό λεξίδιον «αἰσθάνομαι»;
-Σᾶς παρέσυρε μήπως, ἡ «αἰσθηματική θεολογία» τοῦ Καζαντζακικομανή Σταμοῦλη, τοῦ συκοφάντη τῶν ἁγίων Γιανναρᾶ, τοῦ ἐσκοτισμένου Φάρου καί τοῦ χλιαροῦ Θερμοῦ;
-Καί γιατί νά μᾶς ἐνδιαφέρουσιν τά κακόδοξα καί ἀνορθόδοξα συναισθήματά Σας;
Καί ἐγῶ ὡς ἔγγαμος θεολογῶν, μπορεῖ νά αἰσθανθῶ αὔριον, ὅτι «ἀγάπησα» διά τοῦ διαβολικοῦ Γιανναρέϊκου ἔρωτα, μίαν ἄλλην γυναίκα, αὐτό θά πρέπει νά ἀποπειρῶμαι ὡς θεολογῶν τῆς Ἐκκλησίας, νά τό ἐμπεδώσω εἰς τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς δῆθεν ὀρθόδοξον φρόνημα, ὡς δῆθεν ὀρθόδοξον ἤθος καί ὡς δῆθεν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν;


-Ἐσεῖς τότε, γιά ποῖον λόγον μᾶς ἀσκεῖτε καί μᾶς κατηχεῖτε, τῆν Νεοβαρλααμίτικην «μοιχικήν θεολογίαν» τοῦ ἐωσφορικοῦ Συγκρητισμοῦ;
Προσωπικά Θεοφιλέστατε, ἔχασα πάσαν ἰδέαν, γιά Σας. Ἐλπίζω ὅμως, παρακλητικά καί εὐχόμενος, νά συναισθανθεῖτε κάποτε, μιᾶς καί εἴστε μορφωμένος Ἱεράρχης, ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τόν ὁποῖον ὑπηρετεῖτε.
Σᾶς ἰκετεύω, ὡς ὁ πλέον ἄσωτος υἱός καί ὡς τό μαῦρον ἀπολωλός πρόβατον τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀποσείρετε τήν ἀποκλείνουσα Οἰκουμενιστικήν διάλεξην καί εἰσήγησίν Σας, ἐκ τῆς δημοσιότητας καί δεῖ ἐκ τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, καί νά ἀπολογηθεῖτε ἐνώποιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων διά τήν ἀναντίρρητον ἀστοχίαν Σας περί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.
-Νά ἀποτολμήσω νά ἀναλύσω, καί τά περί τῆς δῆθεν «ἐνθέου ἀγάπης»;
Γιά ποῖαν «νθεον γάπην» καί διά ποῖαν «νθεον νωσιν», ὁμιλεῖτε, γράφετε καί διακηρύτετε στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης, ὅταν σ΄αὐτήν τήν αἱρετίζουσα παρασυναγωγή καί κακόδοξον Οἰκουμενιστικήν Σύναξίν Σας, ὁ Τριαδικός Θεός ἀπουσίαζεν;
Γιά ποῖον λόγον, ἀπουσίαζε, θά ἀπορεῖτε;!
Ἡ παρουσία Τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἀγαπῃ καί ἐν τῇ θεῖα ἐνώσῃ, καθῶς Σεῖς γράφετε, εἶναι ἀπροϋπόθετως,  ἅγιε Ἐπίσκοπε κύριε Γρηγόριε; Γιατί τότε δουλεύετε τούς ἑτεροδόξους μέ διαβολικήν διγλωσσίαν; Γιατί δουλεύετε τούς ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου; Γιά ποῖον λόγον δέν τούς λέτε τήν Ἐυαγγελικήν ἀλήθεια; Μέ αὑτόν τόν κακόδοξον καί φαῦλον τρόπον ἐκπροσωπεῖτε τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, σέ διαχριστιανικούς διαλόγους;
-Ἔτσι Σᾶς εἴπαν νά νομίζετε καί νά διακηρύττετε;
Ἀπουσιάζεν ὁ Τριαδικός Θεός τίμιε Ἐπίσκοπε τῆς Μεσαορίας μας, γιά τόν λόγον πού μᾶς διδάσκουσιν οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ὅτι ὁ Θεός βρίσκεται ἐκεί, ὅπου εἶναι ἡ  Ἐκκλησία Του καί ἡ ἀλήθεια τῆς Πίστεώς Του! Διαφωνεῖτε; Ναί ἤ οὔ; Σέ ἀντίθετον τινά περίπτωσιν, ὄπου δέν ἐκπροσωπεῖται ἡ ἀλήθεια Του, δέν ὑφίστατο ἐκεί ἐκπροσώπησις τῆς Ἐκκλησία Του καί κατά ἐκκλησιολογικήν, θεο-λογικήν καί δογματολογικήν συνέπειαν, ἀπουσιάζει ἀπό ἐκεί καί ὁ Τριαδικός Θεός, διότι, οἱ πλανεμένοι καί αἱρετικοί ἄνθρωποι, Τόν «ἀπουσιάζουν» ὀντολογικά ἐκ τῶν καρδιῶν τους, δηλ. τόν ἐξορίζουν ἐωσφορικά ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως πράξανε καί πράττουσιν διαχρονικά, ἅπαντες οἱ συνδιαλεγομένοι μαζί Σας, δηλ. οἱ Παπικοί, οἱ Προτεστάντες, οἱ Μονοφυσίτες, κ.ἄ.!

Μήπως θά ἔπρεπε νά ξεσκονίζομεν, τζαί κανέναν Θεόπνευστον Πατερικόν σύγγραμμα καθῶς τζαί νάκκον λίον ἤ πολλά, τό ἱ. Εὐαγγέλιον, ἅγιε Θεοφιλέστατε, πέραν τῶν ψευδόδοξων καί ματαίων ἐκδρομοῦλων Σας, σέ τινά ἀλλόθρησκα καί ἑτερόδοξα μή Ἐκκλησιαστικά Συνέδρια;

Τοῦ Παναγιώτη Νούνη