Translate

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ (Μέρος Α΄)


Κατά τοῦ Νεοβαρλααμιστοῦ Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη 

(ΜΕΡΟΣ Α΄)Σήμερα Παρασκευή 11/9/2015 ὁ τίτλος τῆς ἐκπομπῆς ἦτο «ὁ Θεός στέλνει τό καλό καί τό κακό;» τόν ὁποῖον  θέμα δέν καλύφθηκε καλῶς καί ἐπαρκῶς, διότι μέ τίς ἄτοπες καί ἄστοχες παρεμβάσεις μερικῶν τηλεθεατῶν, ξέφευγε τό θέμα ἐκ τοῦ συγκεκριμένου πλαισίου του, ἐνῶ τήν ἰδια στιγμή ὁ Νεοβαρλααμίτης θεολόγος, ἐπαναδιατύπωνε, τίς σωρηδόν παρελθοντικές πλάνες, αἱρέσεις, κακοδοξίες καί ἀσυναρτησίες του.

Ἐν τῇ ἐνάρξη τώρα, τοῦ νέου κύκλου τῶν ἐκπομῶν τῆς «Ἀνοικτῆς γραμμῆς» μέ τόν διάβολο (οὔπς! μέ τόν Πιτσικλλίδην καί τήν Γωγῶ θέλαμεν νά γράψομεν) προτειθέμεθα, νά παρακολουθῶμεν στενά, τήν ἐν λόγῳ ἀθεολόγητον καί διαβολικήν ἐκπομπήν, διά νά καταγράφομεν κριτικά, τίς ὅποιες ἀντιεπιστημονικές, τίς ἀθεολόγητες, τίς ἀντιεκκλησιαστικές, τίς ἀντιδεοντολογικές καί τίς ἀντιδημοσιογραφικές ἀσυναρτησίες, τῶν ἐκάστοτε προφορικῶν δημόσιων λεχθέντων, τόσο τῆς ἀνευθυνοϋπεύθυνου παρουσιάστριας, ὅσον καί κατά τοῦ κακοδόξου Οἰκουμενιστή θεολόγου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
1.                       http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/05/blog-post_63.html

2.                       http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/05/blog-post_64.htmlΘά πρέπει να ἐνημερώσομεν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, τούς ἀνά τήν Οἰκουμένη καλοπροαίρετους ἀναγνώστες μας καθῶς καί  τούς τηλεθεατές τῆς ἐκπομπῆς, μέ ἰδιαίτερον αἴσθημα τῆς ὀρθοδόξου θεολογο-ποιμαντικῆς εὐθύνης καί εὐαισθήσιας μας στά ὅσα ἀθεολόγητα καί τηλεοπτικά δρώμενα τῆς Κύπρου, ὅτι θά πρέπει νά εἶμεθα ἰδιαίτερα προσεκτικοί, διά τά πολυποίκιλα «θεολογικά» τοξικά ἀπόβλητα τοῦ αἱρετικοῦ θεολόγου καί τῆς παρουσιάστριας.
Ὁ ἀρκετά συμπαθής κύριος συνάδελφος, ἡ πρῶτη του κουβέντα στήν ἐκπομπή ἦτο νά μεμφθεῖ τήν σεπτήν Ἱεραρχίαν καί ἱ. Σύνοδον λέγοντας ὅτι:

«Μετά πό να χρόνον περίπου πού διασύρεται τό νομά μου λαβα μήνυμα στό email  πό τήν . Σύνοδο νά παρουσιασθ γιά νά δώσω ξηγήσεις»!

Πρός πληροφορίαν τῶν ἀναγνωστῶν μας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, διά εἰδικῆς Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, μάζεψαν τό τηλεοπτικό ὑλικόν τῶν παρελθοντικῶν ἐκπομπῶν καί ἐξέτασαν ἐνδελεχῶς τίς πιτσικλλίδιες διδασκαλίες, στίς ὁποίες φαίνεται, ὅτι ὑφίσταντο σωρηδόν αἱρέσεις καί κακοδοξίες!! Καταγράφηκε ἕνα 15σέλιδο καταδικαστικό Συνοδικό πόρισμα κατά τῶν πιτσιλλίδιων ψευδοδοξιῶν του, τό ὁποῖον ὥς φαίνεται δέν ἔχει δημοσιευθεῖ ἀκόμη ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Ἱστοσέλιδας! Ἔχει μόνον ἀποσταλλεί σέ συγκεκριμένους δημοσιογράφους γιά νά τοῦ ἀσκήσουν τινά «δημοσιογραφικήν κριτικήν»...!Φαίνεται στήν πιό πάνω νέα ἐξέλιξην, ἡ ἱ. Σύνοδος προσκαλλεί τόν κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη, διά λόγους κανονικότητας, γιά νά δώσει τινάν ἀπολογίαν καί ἐξηγήσεις, γιά τά ὅσα ἀντιευαγγελικά νάματα δηλητηριάζει διαχρονικά τό Χριστεπώνυμον τηλεοπτικόν κοινόν. Καί ἔπειτα μᾶλλον θά δημοσιευθεῖ τό καταδικαστικόν Συνοδικόν πόρισμα. Ἄν ἐπιμένει στίς προσωπικές αἱρετικές ἀπόψεις του, ἐπιβάλλεται νά ἀφορισθεῖ, ἀπό θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας, καί νά καταδικασθοῦν μέ πάσαν ἀκρίβειαν οἱ κακόδοξες διδασκαλίες του. Ἄν συναισθανθεί κατα τήν ἱερά ἀνάκρισήν του ὅτι λάθεψεν, ὅτι ἔπεσεν σέ πλάνην καί συμβιβάζεται τελικῶς καί σαφῶς, μέ τήν Πατερική Ὀρθόδοξον Διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά ἀποδείξει ἔμπρακτα τήν μετάνοιά του, δηλ. νά ἀπολογηθεί προφορικά καί γραπτά, δημόσια εἰς τόν λαό καί εἰς τήν ἱ. Σύνοδον, καθῶς καί νά ὑπογράψει ὁμολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τινά λίβελλον κατά τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν του· γιά νά ἀποφύγει τήν τελεσίδικην Ἐκκλησιαστικήν καί Συνοδικήν καταδικήν, ὡς αἱρετικός θεολόγος.Α΄ Πιτσιλλίδιος ψευδοδοξία.

Σήμερα ἐπιβεβαίωσεν-ἐπαναδιατύπωσεν καί πάλιν μέ αἱρετικήν ἐμμονήν καί ἀμετανοησίαν, σέ παρέμβαση τηλεθεατοῦ, τά αἱρετικοδιαβολόπνευστα φληναφήματά του περί τοῦ Ἀκτίστου Ἁγίου Φωτός:

« παράδοσις λέγει περί το γιου Φωτός. Δέν φίστατο μως κανένα θαμα περί το γίου Φωτός στά εροσόλυμα καί δέν πάρχει καμία ξιόπιστη μαρτυρία γιά τήν ξοδο το γίου Φωτός κ τς συγκεκριμένης κολνας.»

Ἄρα κατά τήν ἀνόητον καί ἄθεο-λόγητον «λογικήν» τοῦ Α.Π., ἐπειδή τό λέγει ἡ ὀρθόδοξος καί ἱ. Παράδοσις καί ὅτι  δέν τό ἐπιβεβαιώνει ὡς θαυμαστόν γεγονός τό Πατριαρχεῖον καί κανέναν ἄλλο Πατριαρχεῖον, σημαῖνει ὅτι ἔχομεν τήν ὑποχρέωσην καί νά τό ἀπορρίψομεν;! Μόνον πού τό ἐκάστοτε Πατριαρχεῖον δέν εἶναι τά ντουβάρια ἤ καί ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀλλά ὁ κλήρος και ὁ λαός ἀσυγχήτως καί ἀδιαιρέτως!! Ἄρα διά τοῦ προκειμένου, ἀναζητά δῆθεν ἐπιβεβαιώσιν ὁ Α.Π., καθότι θυμάται ἐπιλεκτικά τήν ποιμένουσα καί ἐπίσημον ἔγραφον θέσιν ἐπί τό αὐτό θαυμαστόν ὅντως ζήτημα, ἐνῶ σέ ἄλλες περιπτώσεις πού δέν τόν συμφέρει, καταγγέλει, λοιδωρεί καί συκοφαντεί τήν ἐκάστοτε διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν... Καί μόνον ἡ στυγνή διαφοροποίησις του ἐκ τῆς ἱ. Παραδόσεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, θά ἔπρεπε δίχως ἄλλο νά ὑποψιάζει πολλούς ἀνυποψίαστους. Ἡ ἱ. Παράδοση τῆς Ἐκκλησιας δέν μιλά μόνον προφορικῶς, ἀλλά ἔχει καταγράψει τίς ἱστορικές  μαρτυρούμενες [1] ἀλήθειες Της περί τοῦ ζητήματος τοῦ ἁγίου Φωτός, πού ὁ ἀμαθής τηλεθεολόγος Νο1, εἶναι κραυγαλέον καί «φῶς φανάριν» στούς εἰδικούς, ὅτι ἐξάπαντος τίς ἀγνοεί!

Μᾶς διδάσκει διά τέτοιαν περίπτωσην, ὁ μακαριστός Καθηγητής τῆς Δογματικῆς καί Συμβολικῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας π. Ἰωάννης Ρωμανίδης:

« πιθυμν νά μβαθύν ες τήν Δογματικήν Θεολογίαν τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, φείλει νά δώσ πολλήν προσοχήν ες τά περί τς πνευματικς ζως καί τελειότητος γραφόμενα τν γίων Πατέρων... κολουθν στοχαστικήν καί διαλεκτικήν μέθοδον κατανοήσεως τν δογμάτων τς κκλησίας δέν θά καταλάβ ποτέ τήν λήθειαν... κενος, στις δέν θά μάθ τίποτα, εναι θέτων κατά μίμησιν τν στοχαστν τς Δύσεως, πό τήν κρίσιν του τούς Προφήτες, ποστόλους καί γίους, γενόμενος πέρ νω ατν κριτής τς περί Θεο ληθείας.» [2]

-Ἐλπίζω νά ἀντιλαμβανώμεθα ἅπαντες τί να σημαίνουν τά πιό πάνω στήν περίπτωση τοῦ Νεοβαρλααμίτη θεολόγου;!

-Γνωρίζει τήν Ὀρθόδοξον Πατερικήν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας ὁ Α.Π.; Ἄν τήν γνώριζε, θά κατέγραφεν καταδικαστικόν 15σέλιδο Συνοδικό πόρισμα ἡ Ἱεραρχία τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας;

-Ὥστε δέν ὑφίστατο καμία ἱστορική μαρτυρία περί τοῦ Ἁγίου Φωτός; Ἐμεῖς πάντος δέν τόν πιστεύομεν!

-Ἐσεῖς τόν πιστεύετε;


Β΄ Πιτσιλλίδιος ψευδοδοξία.

Ὁ ἀθεόφοβος Α.Π., κήρυξεν μίαν καινοφανήν σατανόπνευστον διδασκαλίαν στήν σημερινή ἐκπομπή, ὅτι δῆθεν δέν τιμοῦμεν τό Τίμιον Ξύλον, δηλ. ἀποσαφήνιζεν ἀ-νόητα, ὅτι δέν τιμάμεν τό ὑλικόν τοῦ Πανάγιου Σταυροῦ, τό ὁποῖον καί ἀναντίλεκτα σαφῶς, σαφέστερα, καί ἀπείρως φορές πιό σαφές ἀπ΄ τό μονόλεκτον σαφῶς, ὅτι ὁ Ζωοποιός Σταυρός ἐξαγιάσθηκε ὑπό τοῦ Τιμίου Αἵματος Του, δηλ. ἐλέω τῆς ἐκούσιας καί πανάδικου Θεανθρωποθυσίας Του! Τιμοῦμεν καί προσκυνοῦμεν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μέ εὐλάβειαν τήν ὕλην τοῦ Τίμιου Ξύλου, ἀλλά ἐπειδή αὐτή εἶναι ἐξαγιασμένη Μυστηριακῶς, διά τῶν Ἀκτίστων Ζωοποιῶν (καί Οὐσιοποιῶν κ.ἄ.) Ἐνεργειῶν, δηλ. ὑπό τῆς Θείας Χάρης!

Θαυμάστε φίλοι καί φίλες, τί τόν κούρδισε ὁ ἐξαπωδῖτης Ἀρχιτανγκαλίστ Σατάν, να μᾶς διδάξει, παραμονές τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ!!! Καί φυσικά δέν τά λέγει τυχαία καί ἀπό σύμπτωσιν, διότι ἕνας αἱρετικός θεομπαίκτης εἶναι  φερέφωνον τοῦ Ἀντικειμένου Ἐωσφόρου, ὁ ὁποῖος, μισεῖ θανάσιμα τό Σύμβολον τοῦ Παμμακάριστου Σταυροῦ!

Ταιριάζει μᾶλλον γάντι νά ἀλαλλάξομεν κατα τῶν πιτσικλισμένων κακοδοξιῶν τοῦ Α.Π., τόν χαιρετισμόν εἰς τό Θεοβράβευτον Ξύλον:

«Χαρε, Σταυρέ, το φωτός δοχεον! Χαρε, τι τάς κάρας τν δρακόντων συνθλάττεις! Χαρε κακν πολλν μυντήριον! Χαρε, κατάπτωσις κοσμολατρν! Χαρε, πολλυμένων μωρία καί σύντριμμα! Χαρε, μωρολόγον λόγων γνοια· χαρε, μαντιπόλων φρόνων πώλια...!» [3]

Ὡστόσο, μᾶς διευκρινίζει ἀπλανῶς καί σαφῶς, ὁ ὅσιος  Γέρων καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθανάσιος, ὅτι:

“Πράγματι, ρισμένοι αρετικοί εναι «χθροί το σταυρο». σταυρός, λένε, εναι ργανο γκλήματος, καί ποτελε εδωλολατρία πόδοση σ΄ατόν τιμς... ποψη ατή εναι πλανεμένη. Πρτον, πειδή κκλησία μας δέν τιμ τόν σταυρό, σάν να τυχαο γεωμετρικό σχμα. Δεύτερον, πειδή τιμή πρός τό σημεο το σταυρο  χει τήν ρχή της στούς ποστολικούς δη χρόνους. Τρίτον, πειδή διος Θεός φανέρωσε μέ περφυσικά γεγονότα, σέ διάφορες περιπτώσεις καί ποχές, τι σταυρός ποτελε τό σύμβολό Του. Καί τέταρτον, πειδή μέ τό σημεο το σταυρο γιναν καί γίνονται ξαίσια θαύματα”. [4]

Σέ κάποιαν ἄλλην του ἀναφοράν, ὁ ἴδιος ἀπλανής Γέρων, μᾶς διδάσκει, περί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ, τά ἑξῆς:

«Μέσα στήν καταπληκτική φράσι “πό καταβολς κόσμου”, νατρέπεται περφυς κάθε συμβατική λογική! Δηλαδή, Τίμιος Σταυρός, ς “Μυστήριον Μυστηρίων” , λειτουργε ες τούς αἰῶνας τν αώνων, καί μάλιστα, ναδρομικς, δηλαδη “πρό τν αώνων”, πό “καταβολς κόσμου” καί (θά λειτουργ) μέχρι τς “συντέλειας τν αώνων” ! (πρβλ. ποκ. Α΄, 7 κ..). Αἰῶνες πρίν, πολύ προτο τό “ντιληφθον” καί τό διατυπώσουν ο τελευταες θεωρίες τς πιστήμης τς Συγχρόνου Φυσικς, δη γία Γραφή, θεοπνεύστως. Καταθέτει σ΄ ατό τό κπληκτικό χωρίο τήν νατροπή τς “συμβατικς λογικς” περί τς χρονικς λληλουχίας “ατίου” καί “ατιατο”»! [5]

-Ἀνέφερε ὁ Α.Π. ἐκ τῶν πιό πάνω ἀναφορῶν, τό ὅτιδήποτε;

-Γιατί ἆραγέ, ἐπέμενε τόσο ἐμμονικά, ὅτι δῆθεν δέν ἀποδίδομεν τιμήν, στό τρισμακάριστον καί πανσεβάσμιον Ξύλον τοῦ ἡλιόμορφου καί Θεοβράβευτου Τιμίου Σταυροῦ;Γ΄ Πιτσιλλίδιος ψευδοδοξία.

Πέραν τοῦ ὅτι ἔχομεν τόν «τηλεθεολόγον Νο1» καί τήν τηλεπαρουσιάστριαν «ὐπό τοῦ μηδενός (-0)», νά μᾶς πιτσικλίζουν μέ τα πυρηνικά ἀπόβλητα τῶν κακοδοξιῶν τους, βγήκαν μερικοί ταλαίπωροι ἄνθρωποι «στόν ἀέρα» γιά νά ἐκφράσωσιν ἄλλες τινές πελλάρες, ἀσυναρτησίες καί χολήν κατά τῆς Ἐκκλησία καί τῶν ἱ. Μονῶν μας! Βγήκε ἕνας «λεβέντης ἄνδρακλας» γιά νά κατακρίνει τήν ἱ. Μονή τοῦ Μαχαιρᾶ δια τόν δῆθεν ἀγενή θυρωρόν της, δηλ. νά κατακρίνουσιν τόν Μοναχικόν κανονισμόν της περί τῆς σεμνῆς ἐνδυμασίας ἀνδρῶν καί γυναικῶν ἀλλά καί νά ἐπικρίνουν μέ ποταπότητα τά περί τοῦ Ἀβάτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου! Παρομονές τῆς ἑορτής του μάλιστα! Σύμπτωσις καί αὐτό;


Ἀδελφοί καί Πατέρες  τῶν δύο ἀνδρῶων Ἱερῶν Μονῶν τῆς Κύπρου μας, ἆραγε γιατί δέν ἰκανοποιεῖτε τό ἀνίερον καί σατανικόν θέλημα τῶν πιτσιλλισμένων ὀπαδῶν καθῶς καί τοῦ Α.Π., δηλ.  νά ἀρθεί κάθε «περσυντηρητική αστηρότητα» καί «αρεσίς» σας (οἱ Μοναχικοί κανονισμοί), ἵνα εἰσέρχονται ἄνδρες καί γυναίκες, ξετσίπωτα καί τσίτσιδοι, εἰς τίς ἱ. Μονές σας;

Ἐπί λέξη κήρυττεν δημοσίως:

«Διαφων γιά τήν πόφαση τς ερς Μονς Σταυροβουνίου γιά τό βατον, διότι πρόκειται περί περσυντηρητικότητας καί περβολικς Μοναχικς αστηρότητας πού καταντά αρεσις»!!!

Καί νά μᾶς πληροφοροῦν δημοσιεύματα τοῦ ἔντυπου Τύπου, ὅτι μερικοί Κύπριοι Ἱεράρχες καί δεῖ Βατοπαιδινοί Ἀγιορεῖτες κ.ἄ., δέν ἐπιθυμοῦν τήν ὁριστικήν καταδίκην τοῦ αἱρετικοῦ νεανία!

Αὐτό ὅλο «ἅγιοι» Ἐπίσκοποι τῆς νῆσου τῶν Θεοφόρων Ἁγίων, δέν ἀποκαλεῖται Ποιμαντική οἰκονομία, ἀλλά «ποιμαντική λυκανθρωπισμοῦ»...!

-Καταλάβατε ἤ νά σᾶς τό γράψω καί στά Γερμανικά;

Ἐλπίζω μόνον, νά ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι μας, πῶς λύσσαξαν τά διαβόλια καί τριβόλια, μέ τόν ἱερόν Μοναχικόν Ἡσυχασμόν τῆς Κύπρου.

Ὁ Α.Π. ὡς ὁρκισμένος ἀντιησυχαστῆς καί φανατικός Νεοβαρλααμῖτης, δέν ὑπεράσπισεν, ὡς ὄφειλεν νά πράξει, τόν τίμιον Μοναχισμόν τῆς Κύπρου μας, καί συντάχθηκεν μέ «τό θεολογικό γάντι» τῆς σατανικῆς διγλωσσίας, μέ τούς  δύσμοιρους τηλεθεατές! Θά ἦτο ἀστεῖο φυσικά, να ἀναμέναμεν, ἐκ τοῦ τοιοῦτου τέτοιαν ὀρθόδοξον ἐνέργειαν. Αὐτό ὅλο, δηλ. ἡ ἀπουσία ἀσκητικοῦ καί ἡσυχαστικοῦ φρονήματος ἐκ τοῦ Οἰκουμενιστοῦ θεολόγου, συνιστά ἐξ ὁρισμοῦ,   τραγικήν αἵρεσιν, καί ἐκκοσμικευμένον διαβολόπνευστον φρόνημα.

Δέν μᾶς ἔφτανα ὅλα αὐτά, βγήκε καί ἕνα ἄλλο τηλεμπουμπούκιον τῆς πλάκας, γιά νά μᾶς διδάξει τα ἑξῆς κακόδοξα, τά ὁποῖα δέν ἀνασκευάστηκαν διόλου ἀπό τήν δῆθεν «ὀρθόδοξον θεολόγον» τοῦ Παλαιχωρίου:

«Σεβόμαστεν τήν Παναγία γιά τήν Μητρότητά της καί χι γιά τήν Παρθενία της...»!!!

Καί οἱ τηλαστέρες τῆς πλάκας, «μούγκα στήν στρούγκα» ἐπί τῆς συγκεκριμένης ἀσέβειας καί βλασφημεῖας! Αὐτή ἡ ἄθεος σιωπή τοῦ Α.Π. ἐπί τό αὐτό σημεῖο, συνιστᾶ μέγαν λόγον διά ἀναθεματισμοῦ καί ἐξωεκκλησιασμοῦ του. Σύμπτωσις καί αὐτό;Ἔχεις καί τήν Γωγῶ συν τίς ἄλλοις νά σοῦ πετᾶ καί τό ἑξῆς ἄτοπον: 

«γώ πιστεύω στήν νθρώπινη νέργεια»!

-Ποιός σέ ρώτησε κυρᾶ μου; Ἀκόμη νά ἀντιληφθεῖτε, ὅτι δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ προσωπικές σας ἀπόψεις;

-Τόσον πολύ ὑποτιμάτε τήν νοημοσύνη τῶν τηλεθεατῶν σας;
Δ΄ Πιτσιλλίδιος ψευδοδοξία.

Στά περί τῶν Δικαίων Προπατόρων καί Πρωτοπλάστων τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, μᾶς δήλωσεν τήν σήμερον, ὅτι εἶναι:

δημιουργία τν Πρωτοπλάστων εναι μία Πρωτοϊστορία, μέ συμβολισμούς καί μυθικά στοιχεα, δέν εναι μυθολογία, λλά συμβολισμός, δάμ δέν ταν « κύριος δάμ» λλά ταν (συμβολικά) τότε νθρωπότητα, πως Χριστός εναι Νέος δάμ καί Νέα νθρωπότητα· δάμ σημαίνει χωματένιος...”!

-Βγάζετε, ἀδελφοί καί πατέρες, κανένα σοβαρόν θεολογικόν ἔστω τινά λογικόν συμπέρασμα;

Αὐτό πού συνάγω προσωπικά, εἶναι ὅτι δέν παραδέχεται ὁ Α.Π. ὡς πραγματικόν πρόσωπον τόν παλαιόν Ἀδάμ! Ἀλλά παραδέχεται, τόν Νέον Ἀδάμ, τόν Θεάνθρωπο Χριστό, ὡς ἱστορικόν Πρόσωπον! Πάλι καλά δέν λέτε; Ἀλλά ὅμως, ἀφοῦ παραδέχεται ὡς ἱστορικόν Πρόσωπον τόν Νέον Ἀδάμ Χριστόν, γιά ποῖον λόγον, ἀπορίπτει, τήν ἱστορικήν παρουσίαν καί Προφητικήν προσωπικότητα τοῦ Δικαίου Ἀδάμ  καί τήν ἑρμηνεύει ἀπόλυτα καί ἀφηρημένα ὡς ἕναν μυθικόν «συμβολισμό» ὁ ὁποίος δέν εἶναι μυθολογία;! Ἐ τότε τί εἶναι κύριοι συνάδελφοι; Νά παραδαχθῶμεν λ.χ. ὅτι εἶναι ὄντως Θεολογικόν  Σύμβολον τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Πρωτόπλαστοι. Ἀλλά Σύμβολον εἶναι καί ὁ Τίμιος Σταυρός καθῶς καί τό Σύμβολον τῆς Πίστεως!! Σύμβολον εἶναι καί οἱ Προφήτες!!!  Σύμβολον εἶναι καί ἡ Ἁγία τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς τήν Κων/πολη! Σύμβολον ἱστορικόν εἶναι ὁ Παρθενώνας ἤ καί τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας! Σύμβολον εἶναι οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 καί τοῦ 1955-59 τῆς ΕΟΚΑ! Αὐτός ὁ ἱστορικοθεολογικός συμβολισμός μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀποκλείωμεν ἀνόητα, καί τήν ἱστορικήν πραγματικότηταν;

-Στήν συγκεκριμένη παράδοξην κακοδοξία, ἔχομεν ἀσχοληθεί μόλις πρόσφατα μάλιστα, καί μέ τόν τηλεθεολόγον Νεοβαρλααμίτην Νο2, κ. Θεόδωρον Κυριακοῦ. Τά ἴδια αἱρετικοφλυαρεῖ καί ὁ ἴδιος! Δέν μᾶς ἐξηγοῦν ὅμως οἱ ἀξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, τί σόϊ «συμβολισμόν» ἐννοοῦν; Μήπως ἐννοοῦσιν, ἕναν ἀφηρημένον συμβολισμόν; Συνήθως μόνον τινές «ἀφηρημένοι νόες» καθῶς καί οἱ αἱρετικοί νόες, θεολογοῦσιν ἄ-νόητα καί ἀφηρημένα, διότι εἶναι ἀκάθαρτος ὁ νοῦς των, δηλ. τό μάτιν τῆς ψυχῆς των θέλει Πνευματικόν κολλύριον, ἔτσι ἄνευ αὐτοῦ τοῦ φαρμάκου, θελογοῦσιν ἄσχετα-ἀκατάσχετα, πλανεμένα καί ἀσεβέστατα!! Εἶναι ἡ κατά κοινῶς λεγόμενη «μεταπατερική» θεολογία τοῦ Νεονικολαϊτισμοῦ, ἤ ἡ «θεολογία» τῆς πιθανολογίας τῶν Οἰκουμενιστῶν Νεορθόδοξων «θεολόγων». Τουλάχιστον ὁ Α.Π. διευκρίνησε καλῶς(sic) ὄτι δέν πρόκειται περί μυθολογίας, ἀλλά περί «μυθικν στοιχείων»! Ἄπαγε τῆς ἀθεολόγητου ἀσυναρτησίας.

-Καταλάβατε οἱ ὁπαδοί, τῶν Α. Πιτσιλλίδη καί  Θ. Κυριακοῦ;


Γιά νά δοῦμεν ὅμως, τί μᾶς διδάσκει ὁ Μεγάλος καί σύγχρονος Ρῶσσος Θεολόγος, ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ἐπί τοῦτο:

«Τήν γία Γραφή μπορε κανείς νά τή δε πό δυό προοπτικές: ξω πό τήν στορία ς στορία. Στήν πρτη περίπτωση γία Γραφή ρμηνεύεται ς να βιβλίο αώνιων καί ερν μορφν καί συμβόλων. Καί τότε πρέπει κανείς νά τήν ναλύσει καί νά τήν ρμηνεύσει ς να σύμβολο, σύμφωνα μέ τούς κανόνες τς συμβολικς λληγορικς μεθόδου (...) Πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι, δίως Ρωμαιοκαθολικοί (σημ. δικι μας: δηλ.ο αρετικοί Παπικοί) τενουν πίσης πρός μιά παρόμοια ρμηνεία (...) λλά τό λο πνεμα τς γίας Γραφς ντιτίθεται σέ μιά τέτοια ρμηνεία, πού ρνεται τήν μεση σημασία τς Γραφς... ν παραδεχτε κανείς... τι μέσα στήν γία Γραφή πάρχει να εδος σωτερικο νοήματος πού εναι σχετο καί νεξάρτητο πό τό χρόνο καί τήν στορία, κινδυνεύει νά καταστρέψει τό ρεαλισμό τς ποκαλύψεως. (...) Μιά τέτοια ντίληψη κατεβάζει τήν στορία στό πιπέδο τς μυθολογίας. (...) καί κριβς γι΄ατό τό λόγο, εναι, πάνω π΄λα, στορία, ερή στορία στορία τς σωτηρίας (Heilsgechishte), , στορία τς διαθήκης το Θεο μέ τόν νθρωπο. Μόνο μέσα σέ μιά τέτοια στορική προοπτική λόκληρη γία  Γραφή μς ποκαλύπτει πραγματικά τόν αυτό της. Τό φάδι τς γίας Γραφς εναι στορικό. (...) πάρχει νας συμβολισμός στήν γία Γραφή, λλά συμβολισμός ατός εναι μλλον προφητικός καί χι λληγορικός. πάρχουν εκόνες καί λληγορίες στήν γία Γραφή, λλά στήν λότητά της γία Γραφή δέν εναι εκόνα καί λληγορία λλά στορία. τυπολογία, μως, εναι πάντοτε στορική· εναι να εδος προφητείας-ταν τά δια τά γεγονότα προφητεύουν. Μπορε κανες πίσης να πε τι προφητεία εναι κι ατή να σύμβολο-νας δείκτης πού δείχνει στό μέλλον-λλά εναι πάντοτε να στορικό σύμβολο πού κατευθύνει τήν προσοχή σέ μελλοντικά γεγονότα. (...) Τό πρόσωπο το Θεο ποκαλύπτεται μόνο σέ ζωντανές προσωπικότητες[6]

Καταλάβατε κύριοι αἱρετίζοντες τηλεθεολόγοι Νο1 καί Νο2;

Τοῦ Παναγιώτη Νούνη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Early testimonies about miracle of Holy Fire, http://www.holyfire.org/eng/history.htm

[2] Πρωτ. ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ, ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΟΜΟΣ Α΄, ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, σελ.6.

[3] Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως Σεραφείμ, ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ [ΟΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ ΟΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ], Ἔκδοσις: Ἱερομονάχου Σάββα Λ. Σταυροβουνιώτου ἐκ Κύπρου, Ἱερά Μονή Ἁγ. Θεοδώρων, Πάρος, σσ.31.

[4] Ἀρχιμανδρῖτου Ἀθανασίου Σταυροβουνιώτου, ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Δύναμις, Σημασία καί Θαύματά του) [Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῇς κατά τήν 7ην Μαΐου τοῦ ἔτους 351 μ.Χ. ἐμφανίσεως τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ εἰς τόν οὔρανόν.)], Ἔκδοσις: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ, σελ.6.

[5] Περιοδική ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου: «Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», Δεκέμβριος 2013, Ἀρ. Τεύχους 112-121, “Ὁ Τίμιος Σταυρός”, στό βιβλίο τῆς «Ἀποκαλύψεως», σελ. 778-782.

[6] π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2008, σελ.23-40.


ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΘΕΟΛΟΓΟ Νο12.                   ΓΙΑΤΙ Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ;


 

3.                    Ο ΔΥΣΣΕΒΗΣ κ. ΑΝΔΡΕΑΣΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΗΝ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ»! 
5.                 Ο «ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΗΣ» ΤΟΥΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ