Translate

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΟΙ “ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ” ΚΑΙ H ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟ


 Οἱ “κολοφώνιοι τῶν δικαιωμάτων” καί ἡ Φιλοσοφική γνῶμη τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων γιά τόν κιναιδισμό
Θαυμάστε ποιοί εἶναι, αὐτοί οἱ "κολοφώνιοι" πού τσιρίζουν ἀνόητα, ὑπέρ «τῶν δικαιωμάτων» τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων... Αὐτοί πού ὑβρίζουσιν, χλευάζουσιν, λοιδωροῦσιν, τούς ἁγίους Πατέρες καί Γέροντες τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι αὐτοί οἱ σαχλεπίσαχλοι Νεοκύπριοι καί Νεοἕλληνες καλαμαράδες τῆς ἀπάνθρωπης καί ἀπολίτιστης ὑποκολτοῦρας τοῦ θεοποιημένου ὑλισμοῦ καί τοῦ ἄκρατου ἡδονισμοῦ ἤ καί τοῦ Νιτσεϊκοῦ Νεοἀθεϊσμοῦ τῆς ξεφτίλας! Δηλαδή κολοκύθια στό πάτερο.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΣ:

1ον. Ἡ Ἐκκλησία ὡς χιλιόχρονος θεσμός, ἔχει ἤ ὄχι, δικαιώματα, στήν ἐπίγεια χωροχρονική καί πολιτειακή πραγματικότητα;

2ον. Τά ἄτομα τῆς Ἐκκλησίας, Κλήρος καί λαός, ἔχουσιν ἤ ὄχι, δικαιώματα, στήν χωροχρονική πραγματικότητα;

3ον. Ἄρα, κατά τά «Νεοεποχήτικα» ἄνομα καί ἄδικα νομοσχέδια τοῦ Κυπριακοῦ φαβοριτισμοῦ, ποίους ὑποβιβάζει ἡ μή εὐνομούμενη καί κακοδιοικούμενη Πολιτεία μας, ὡς πολίτες καί συμπολίτες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης καί βάλε... κατηγορίας;

4ον. Ἆραγε, ὁ ἄδικος νόμος εἶναι καί δημοκρατικός ἤ ἔστω ἀνθρώπινος, ὅταν ὑποβιβάζονται τά δικαιώματα, τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Χριστιανῶν τοῦ νησιοῦ;

5ον. Ποιός μᾶς εἶπε ἤ καί μᾶς ὐποσχέθηκε, ὅτι θά ἔχουμεν δημοκρατία; Καί πῶς ἐννοεί ὁ καθένας, τήν ἔννοια, τῆς "δημοκρατίας"; Τά «πιστόλια στόν κρόταφο» ἐξεχάσαμεν τα;


Ὅλως παραδόξως, αὐτό πού δέν θα ἀκούσετε ποτέ ἀπό τά Μ.Μ.Ε., περί τῶν χαυνόπρωκτων, οἱ πρό Χριστοῦ ἀρχαίοι καί Φιλόσοφοι συγγραφείς, συμφωνοῦσιν, στό συγκεκριμένο θέμα μας, μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν Θεολογία Της! Πολύ καλά διαβάσατε. Ἡ μᾶλλον, ἡ Φιλόκαλη Ὁρθοδοξία, διά τῶν αἰώνων διασώζει, ἐπιβεβαιώνει καί ἐπισφραγίζει, τήν συγκεκριμένη φιλοσοφίζουσα ἡθική ἀρχή-διδαχή καί διδασκαλία, κατά τοῦ κιναιδισμοῦ.

Ὅμως νά διευκρινίσουμεν κάτι βασικό: ὅτι ἡ Φίλη καί Μυστηριακή Ὀρθοδοξία, δέν φιλοσοφεί, δέν ἠθικολογεί, δέν νομικίζει, δέν ὑποχρεώνει, δέν ἐκβιάζει· ἀλλά μάλιστα προτείνει, προτρέπει, καθαρίζει ἀποτελεσματικά καί τέλος θεραπεύει προσωπικότητες, μέ τόν Καινοδιαθηκικό καί  Θεανθρώπινο τρόπο ζωῆς τῆς Χάριτος. Ὅποιος θέλει, ἀπλᾶ καί ἐλεύθερα, ἐξάπαντος ἀγαπητικά καθῶς καί ἐρωτικά, δηλ. θυσιαστικά, ἀκολουθεί βιωματικά καί ἐμπειρικά τήν Μυστική Ζωή τῶν Θεοφόρων... καί ὅπου σέ βγάλει!

Ἄλλά μιάς τζαί φιλοσοφοῦμεν, τό θέμα τῆς κιναιδοφιλίας τῶν ἀρσενοκοιτῶν κ.ἄ. ὑβριδικῶν ὄντων· ἄς διδαχθοῦμεν, τί καί πῶς, ἀντιμετώπιζαν τό θέμα αὐτό, οἱ κατα-συκοφαντημένοι ἀρχαίοι ἡμῶν πρόγονοι καί Φιλοσόφοι.... ἐκ τῶν πηγῶν τῆς γραμματείας, τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Πλούταρχου, τοῦ Λυκούργου, τοῦ Σόλωνος τοῦ Μάξιμου τοῦ Τύριου, τοῦ Ξενοφῶντος, τοῦ Αἰλιανοῦ... 

Ἄρα σύμφωνα μέ τά δικά μας, (δι)ἐρευνητικά συμπεράσματα, βάση τῶν ἱστορικῶν, ἀναντίλεκτων καί ἀδιάψευστων, φιλοσοφικῶν πηγῶν: ὑφίσταται φιλοσοφικά, ἡ ἀνθρωπολογική, ἡ κοινωνιολογική, ἡ ἱστορική, ἡ ψυχολογική καί ἡ θεολογική, ἐνότητα διδασκαλίας, εἰδικῶς ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος, περί τῆς "παρά φύσιν" συνουσίας, συγκριτικά μάλιστα καί ἀρχῆς γενομένης, ἐκ τῶν πρό-Χριστοῦ Ἑλλήνων Φιλοσόφων, μαζί μέ τῶν πρό Χριστοῦ, Προπατόρων καί Προφητῶν, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μαζί με τά διδάγματα, τῶν μετά τόν Χριστόν Ἀποστόλων, φιλοσόφων καί θεολογούντων, δηλ. τῶν Θεολόγων τῆς Ἐκκλησίας! 

Τέλος, ἐπιστημονικά ἐπισημαίνουμεν  καί ἐντοπίζουμε, ἕνα  consensus τῶν πρό Χριστοῦ Ἑλλήνων Φιλοσόφων,  μέ τό  consensus τῶν Θεοφόρων Προφητῶν καί Πατέρων, τῆς πρό καί μετά Χριστόν ἐποχῆς, τό ὁποίο φαίνεται, ἀνθρωπολογικῶς, φιλοσοφικῶς καί θεολογικῶς, νά στηρίζεται σ΄ἕνα consensus naturae! 

Καί ἐπειδή δέν ἀρεσκόμαστε, νά σκεφτόμαστε γιά ἄλλους, τά δικά σας συμπεράσματα ποία εἶναι;


Π.Π.Ν.