Translate

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ ΧΛΙΑΡΩΣ, ΔΙΑ ΙΕΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ»


Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ξεσπαθώνει χλιαρῶς, διά ἱερᾶς Ἐγκυκλίου, κατά τοῦ ἀναίσχυντου νομοσχεδίου τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης»Νά εκφράσουμεν μέ τό στανιό, τά θερμά συγχαρητήρια μας, στήν Συνοδική Ἐγκύκλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐν ὄψει τῆς ἀνίερου καί ἀντίχριστου θεσμοθετήσεως, ὑπό τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, τῆς εἰδεχθοῦς ἀνωμαλίας τοῦ χαυνοπρωκτισμοῦ, λεσβιασμοῦ, κιναιδισμοῦ κ.ἄ. συναφή πόρνικων  συμβιώσεων.

Μία πρῶτη ἐν μέρει, προσωπική μας ἐπιφύλαξη, κατά τῆς δευτέρας παραγράφου, τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, ἡ ὁποῖα κοντολογίς ἀναφέρει ὅτι   κκλησία δν χει, οτε κα πιθυμε ν χει δυνατότητα πιβολς τς θέσης της στος νθρώπους. Κατ τ Κυριακ λόγιο, «στις θέλει» κολουθε τς συμβουλές της”, εἶναι καί  ὁ ἀναντίλεκτα θεολογικά, ἐρωτηματικός προβληματισμός μας, βάση τῆς Θεανθρώπινης Παραβολῆς, τῆς προσκλήσεως τοῦ Μεγάλου Δείπνου, ἡ ὁποῖα μᾶς διδάσκει: «κα επεν κύριος πρς τν δολον· ξελθε ες τς δος κα φραγμος κα νάγκασον εσελθεν, να γεμισθ οκος μου (Κατά Λουκάν 14,23)» (;!).

Ἄν δέν δύναται, ἡ Ἐκκλησία, «νά πιθυμεί καί νά χει τήν δυνατότητα» ὡς ὁ κατ΄ἐξοχήν Θεανθρώπινος ὀργανισμός καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, «νά πιβάλλει τς θέσης Της», ὄχι φυσικά, μέ βίαια μέσα, ἀλλά κυρίως μέ ἁγιοπνευματικά, προσευχητικά, χαρισματικά, καθῶς καί μέ τήν ἐπιχειρηματολογία καί τόν διάλογο· διαφορετικά τότε τό «στις θέλει», ἐξάπαντος ἀπολυτοποιημένο καί ἀπόκομμένο, ἐκ τῆς συνόλου Εὐαγγελικῆς καί Πατερικῆς ἐρμηνευτικῆς προσέγγισης, μήπως καθιστά(;) ἕναν Θεοΐδρυτο Ὀργανισμό, ἀνίερα ἐφυσηχασμένο, ἀφοπλισμένο κανονικά καί ἀνενεργό εὐαγγελικά, διά τήν σημαίνουσα ἀποστολή Του, πού εἶναι: τό «νάγκασον εσελθεν»  τούς  ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας ἀδελφούς καί συνανθρώπους;(!)

Ἀκόμη μία εὔλογη ἔνστασή μας, εἶναι: τί θά γίνει ἐπί τέλους, με τόν κακόδοξο θεολόγο Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη; Πού ὡς θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας, προπαγάνδιζε ψευδόδοξα καί ἀσύστολα, τό συγκεκριμένο ἄθεο-λόγητο «σύμφωνο συμβίωσης» καθῶς κ.ἄ. αἱρετικά φληναφήματα καί μάλιστα, φρίξον(!) ἥλιε καί ἀχανή σύμπαντα, δικαιολογοῦσε, «θεολογικῷ τῷ τρόπῳ»  τήν ὁμοφυλοφιλία! Τί θά γίνει μέ τήν πάρτη του; Ἅγιοι Ἀρχιερείς, τό ἐνεργοποιημένο καί τό νόρμαλ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καθῶς καί τῆς Οἰκουμενικῆς καί ἀπανταχοῦ Ἐκκλησίας, ἀναμένει καί προσδοκά, τήν ἐκκλησιολογική καί κανονική, ἐξάπαντος τήν ὑποδειγματικήν καί παιδαγωγικήν τιμωρία τοῦ αἱρετίζοντα Νεοβαρλααμῖτη θεολόγου.

 Μία τρίτη ἔνσταση μας, ἐπί τῆς τέταρτης παραγράφου, τῆς Ἐγκυκλίου, εἶναι πού ἀναφέρεται δυστυχῶς, μονοσήμαντα καί ἄκρως θεωρητικά, τό ἑξῆς: «Κα κκλησία συμβουλεύει σους χουν ροπή, θισμό, πρς τν μοφυλοφιλία, ν γωνιστον ν παλλαγον π ατή, πως γωνίζονται κα γι λλα πάθη.»

Ἀπό συμβουλές, «νά φᾶν καί οἱ κότες», ἅγιοι Συνοδικοί!

Μήπως θά ἔπρεπε, νά τονισθεί, ἐπαρκῶς καί σαφῶς: ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὡς ψυχοσωματικό ἰατρείον, ὄχι ἁπλῶς μόνον συμβουλεύει, προτείνει, προτρέπει καί καθοδηγεί· ἀλλά δύναται καί ἔχει τήν ἀνάλογη χαρισματική καί Θεανθρώπινη δυναμική ἐμπειρία, Μυστηριακῶς καί ὄχι μαγικῶς, νά θεραπεύσει ἐξολοκλήρου, τόν κάθε πληγωμένο καί ἀσθενή συνάνθρωπο, δηλ. τόν τρεπτό ἄνθρωπον, τῶν παθῶν καί τῶν ἀμαρτιῶν,  ὑπό τήν σημαίνουσα καί τήν βασικήν ὅμως, προϋπόθεσην, τῆς συνεργίας καί τῆς μετανοίας; Μᾶλλον, θά ἔπρεπε νά σημειωθεί, ὅτι διά τῆς Ἐκκλησίας (καί πουθενά ἀλλοῦ!) καί τῶν ἁγίων Μυστηρίων Της, εἶναι Θεανθρώπινα ἐφικτό, ἡ κατά φύσιν καί ὑπέρ φύσιν, ἀπαλλαγή καί μεταμόρφωση, ἀπάντων τῶν παρά φύσιν παθῶν καί ἐθισμῶν τοῦ ἀνθρώπου.

Διαβάζοντας ἤ καί ἀκρουώμενος κανείς, τήν Ἐγκύκλιο, κάποιος ἁπλός καί καλοπροαίρετος τῇ Πίστῇ, εἴτε κάποιος ἄπιστος καί πολύ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενος, ἐπί τοῦ θέματος τοῦ κιναιδισμοῦ κ.λπ., λογικά θά ἀπορήσει: Πῶς δύναται κανείς, πρακτικῶς, νά ἀγωνιστεί, γιά τήν «παλλαγή» (κατά Ποιμαντικήν ἀκρίβειαν, πρόκειται, γιά τήν θεραπεία καί τήν μεταμόρφωση τῶν παθῶν μας καί ὅχι τῆς ἀπαλλαγῆς των) τῆς ὁμοφυλοφιλίας καθῶς καί τῶν ἄλλων παθῶν; Τουλάχιστον, τρεῖς γραμμές, θά ἔπρεπε νά διατυπωθοῦσιν.

Συμφωνῶ ἐξάπαντος, μέ τήν ἱερά Σύνοδο, ὅτι οἱ ὅποιες συγκεκριμένες, νομοθετικά, θεσμοθετημένες ρυθμίσεις,  ὑπερ τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης, «συνιστ τελεία διαστροφή» καί παρά φύσιν ἔκπτωση, κατά τῶν ἱερῶν θεσμιῶν, τῶν χρηστῶν ἠθῶν καί τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν, τῆς Χριστιανικῆς Πολιτείας, τῆς νῆσου τῶν Ἁγίων.

Δυστυχῶς, οἱ σύγχρονοι ἄνομοι νομοθέτες καί τά «προοδευτικο-φιλελεύθερα» νομοθετήματα αὐτῶν, δέν ἐνδιαφέρονται ποσῶς πλέον, γιά τίς Χριστιανικές ἀξίες, εἴτε γιά τήν ἠθική διαπαιδαγώγηση ἤ καί τήν θεραπεία τῶν προσωπικοτήτων, τῶν νομοταγῶν συμπολιτῶν τους, ἄρα, ας μήν ἔχει «τήν αὔριον» παράπονο, ἡ δῆθεν «εὐνομούμενη κοινωνία» καί Πολιτεία τῆς νῆσου, ἡ ὁποῖα εἶναι δυστυχῶς, ὑπέρμαχος, τῆς διαστροφῆς τοῦ Σοδομισμοῦ, γιά τό τί σόϊ πολίτες καί συμπολίτες, ἐπιθυμεί/οῦν, νά παράξει/ουν... διότι τό κάθε νομοθέτημα, ἀνθρώπινο καί μή, δημιουργεί ἤ ὄχι, καί τό ἀνάλογο Πολιτειακό «κατ΄εἰκόνα καί καθ΄ὁμοίωση» καθῶς καί τούς ἀνάλογους πολίτες;(!)

Παράλογο, ἀλλά καί μή παράδοξο ἐπακόλουθο καί ἀντιεθνικός στόχος ἤ καί σκοπός, τέτοιων ἀνόμων καί ἀντίχριστων νομοθετημάτων, εἶναι ὅντως ἡ ὑποτίμηση, ἡ διάλυση καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς νόρμαλ καί φυσιλογικῆς, ἀνθρώπινης οἰκογένειας...

Νά προσθέσουμεν μέ τήν σειρά μας, ὅτι ἄν ἡ Κυπριακή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων, οἱ ἀξιότιμοι κύριοι καί κυρίες, νομοθέτες/τριες μας, ἔχουσιν διαβιώσει καί διαβιῶνουν ἀκόμη, ἐντός νόρμαλ καί φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν,  θά εἶναι φυσικό καί λόγικο ἐπακόλουθο καί συνέπεια, ἡ καταψήφιση, τέτοιων ἐγκληματικῶν καί ἀπάνθρωπων νομοσχεδίων, διότι σέ ἀντίθετη νομοθετική ὑπερψηφίζουσα ἀπόφαση, θά ἀποκαλυφθεί, ἀκόμη μία φορά, τό μέγεθος τοῦ ἀμοραλιστικοῦ Πολιτειακοῦ, έν Κύπρῳ, μασονικοῦ κ.ἄ. πως κατεστημένου. Καί μετά βάλτου ρίγανην...

Εὐχόμαστε ὅμως, ὅτι ὅντως θά «ρθον στό ψος τν περιστάσεων» καί θά «περιφρουρήσουν τίς ξίες καί τά θη το λαο μας», πράγμα τό ὁποῖον, κατά τήν γνῶμη μας πλέον, εἶναι ἐντελῶς ἄστοχο καί ψευδαίσθηση ὁλκῆς, μιᾶς καί ἔχουμεν ἤδη ἀποποινικοποιήσει: τίς ἐκτρώσεις, τίς μοιχίες, τίς πορνείες, τόν Κιναιδισμό κ.ἄ. πολλά ἀντιχριστιανικά, ἐξάπαντος θεσμοθετημένα νομοθετήματα, τά ὁποία δυστυχῶς, πρυτανεύουσιν ἄχρι τοῦ νῦν, εἰς τήν νῆσον τῶν ἀχρείων Πολιτικῶν καί τῶν ἄφραγκων ψηφοφόρων καί συμπολιτῶν.

Τί ἄλλο ἀπέμεινε, νά πράξουμεν θεσμοθετημένα, ὡς κράτος τῶν ἀθλίων καί τῶν ἠλιθίων Νεοκυπρίων;

Μά, νά ἀποποινικοποιήσουμεν μελλοντικά ἤ καί προσεχῶς: τά ναρκωτικά, τόν τζόγο, τόν κτηνοβιασμό καί τόν παιδοβιασμό, ἐπαναρυθμίζοντας νομοθετικά ἐπί τοῦτου, τό οἱκογενειακό δίκαιο, καί προσφέροντας εἰς τήν πιατέλαν, τοῦ λυσσασμένου ἄκρατου ἠδονισμοῦ, τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων, τήν υἱοθεσία (!) τῶν Κυπριόπουλων παιδιῶν μας!!!

Ἦντα τζαιρούς ἐφτάσαμεν σιόρ;

Ἐν κατακλείδι, ἡ Ἱερά Σύνοδος, τῆς νῆσου τῶν δύσμοιρων Νεοκυπρίων, μέ τό συγκεκριμένο ἐγκύκλιο καί χλιαρό ξεσπάθωμα Της,  θέλει νά τρέφει μᾶλλον, ἄθλιες ψευδαισθήσεις· πρώτιστα εἰς τόν ἑαυτό Της καί ἔπειτα, πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα Της, ἀντί νά προτάξει δυναμικῶς τήν πυγμήν Της καί νά ἀσκήσει ἁγιοπνευματικῶς, τά ἱεροκανονικά καί αὐστηρά παιδαγωγικά ὅπλα Της, κατά ὅσων Πολιτικῶν-νομοθετῶν, διανοηθοῦσιν νά ψηφίσουσιν, ὑπέρ τοῦ χαυνόπρωκτου καί πόρνικου νομοθετήματος τῆς διαβολάνθρωπης συμβίωσης.


Π.Π.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου