Translate

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΣ ΒΟΥ(ΛΕΦΤ)ΙΝ(Α)Σ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ


Γιά ποίαν ψυχή μιλά ἡ βουλευτῖνα τοῦ Μπάφομετ;

Ὑφίσταται Ζῶσα Ἀνθρώπινη Ψυχή, σφιχταγκαλιασμένη ἤ καί αἰχμαλωτισμένη, σέ ποικυλώνυμους ἐθισμούς;
Την σοφολογιώτατη ἀνθρώπινη ἱερά διάκριση, 
ἀποδέχομαι καί ἀγαπῶ τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀλλά ΔΕΝ ἀποδέχομαι, τίς κάθε ἀνίερες ἄστοχες καί ἐμπαθείς ἐνεργειές του· τήν γνωρίζει ποσῶς ἡ σουσουράδα μας, ἥ ὄχι;
Ἕνας παπάς νά τήν ξορκίσει παρακαλῶ ἤ νά ἐπιστρέψει στήν πρωτέρα ἐργασία της τζαί να λαλεῖ τούς ἀριθμούς τῶν λαχείων!

Κατά τῆς Κυπρίας Βου(λεφ)τῖν(α)ς τοῦ ΑΚΕΛ Εἰρήνης Χαραλαμπῖδου


Ἆραγε, εἶναι βαρβαρότητα, νά ὠνομάζομεν, τήν κάθε πνευματική ἀσθένεια μέ τό ὄνομά της, καί νά ἀποδεχόμαστε τόν κάθε ἀσθενή μέ ἀγάπη καί ἀληθεία, μέ ἀπώτερο στόχο καί σκοπό, τήν θεραπεία του; Μῆπως καί οἱ κλασικοί ἰατροί, εἶναι βάρβαροι, ὅταν ὀνομάζουσιν τούς ἀσθενείς των λ.χ. καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, ψυχοπαθείς, κ.λπ.;

Ἡ ὀμοφυλοφιλία (=κιναιδισμός) κυρία Κλαυσισκοτῖδου*, εἴτε μας ἀρέσει εἴτε ὄχι, ἦταν-εἶναι καί θά εἶναι, μία ψυχοσωματική ἀνωμαλία, κατά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν Θεολογία αὐτῆς, ἡ ὁποία χρῆζει, τῆς ἀνάλογης ψυχοσωματικῆς θεραπείας ὑπό Πνευματικοῦ θεραπευτή καί φωτισμένου ὁδηγοῦ.

Ἄρα, ἀσθένεια ψυχοσωματική, καί δέν ἐννοῶ ποσῶς τήν Ψυχιατρικήν ἤ τήν Ψυχολογικήν ἐπιστήμη, μιάς καί ἀμφότερες οἱ ἐπιστήμες, ἀγνοοῦσιν παρά ταῦτα καί διά ταῦτα, καθότι δέν ἀναγνωρίζουσιν, τήν ὑπαρξη τῆς ψυχῆς στόν ἄνθρωπο! Γι΄αὐτόν τό λόγο, εἶμαι στήν ἄμεση διάθεση σας, πρός ἄδικον-δίκην ἤ καί τυχοῦσα φυλάκιση, μιάς καί συντάσσομαι, ὡς Ἕλλην τῆς Κύπρου καί Χριστιανός, μέ τήν Θεανθρώπινη Εὐαγγελική Νομοθεσία, καθότι ἀποστρέφομαι ὁλοσχερῶς, τά ὑπάνθρωπα καί διαβολοειδῇ ἐξάπαντος κουτοπόνηρα νομοθετήματά σας! Θέλετε, τά προσωπικά στοιχεία μας, γιά τήν προσαγωγή μας σέ δίκην;

Μήπως, θά θέλατε καί ἕνα ἔναρθρο ντοκουμέντο, ὅτι προάγουμεν καί ὑποκινοῦμεν τό "μίσος καί τήν βίαν", κατά τῆς κοπροφοροῦσας ἀνωμαλίας,  καί κατά τῶν γκετοποιημένων ἤ καί αὐτόκλιτων ταμπελοποιημένων ΛΟΑΔικῶν ὁργανώσεων; http://apologitikaa.blogspot.com/2015/05/blog-post_76.html

Ποίος τούς μάντρωσε, ὥς ἄλογα καί ἄβουλα πρόβατα γιά σφαγήν, νά συνασπισθοῦσιν, σέ δημόσια ὀργάνωση ἀνωμάλων; Ποιός θά ἐγνώριζε, ἄν ὁ τάδε «Χ» ἤ ὁ τάδε «Ψ», εἶναι ἥ ὄχι, κίναιδος ἤ λεσβία; Ἐκτός κι ἄν σκοπός, τῶν ὀργανωσιακῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων, καί ὅχι καθ΄ἑαυτά τά πρόσωπα αὐτῶν, εἶναι νά δοκιμάζουσιν καί νά προκαλοῦσιν τούς θεσμούς καί τήν Κοινωνία, τούς συμπολίτες των καί τίς οἰκογένειες αὐτῶν; Ἆραγε μήπως, τ΄ἄθελε ἡ κοῦτρα τους, συντασσόμενοι σέ τέτοιον κραυγελέα-προκλητικό καί εἰδεχθή συνασπισμό;

Ἐξάπαντος ἡ ὁμοφυλοφιλία (=ἀρσενοκοιτία), εἶναι κακόν κοινωνικό πράγμα, ὅπως καί ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ὁ φθόνος, ὁ φόνος, ἡ συκοφαντεία κ.ἄ λοιπές ψυχοσωματικές κακίες! Τά συγκεκριμένα ἐνδεικτικά πάθη καθῶς κ.ἄ. πολλά, εἶναι πνευματικές ἀσθένειες τῆς Ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, πράγμα τό ὁποῖο θά τό δηλώνουμεν καί θά τό διακηρύττουμεν μέχρι νά μᾶς... ἀποκεφαλίσετε! Διαφορετικά, φτιάξτε, εἰδικές φυλακές καί κελάκια, γιά Χριστιανούς καί Κληρικούς, μιάς καί  εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη καί ἀκλόνητη Θεολογική ἀρχή, τῆς Κηρυκτικῆς ἤ και τῆς Ποιμαντικῆς, ἐξατομικευμένης καί θεραπευτικῆς ἀγωγῆς τῶν ἀνθρώπων, νά ὁμολογεῖται, καθῶς καί νά ὀνομάζωμεν, τήν κάθε ἁμαρτία ὡς ἔχει, πρός γνῶσιν καί θεολογικήν (συ)μόρφωσιν τῶν ἁπλῶν τῇ Πίστῃ!

Κατανοητόν κυρία Κλαυσισκοτῖδου;

Ὁ κάθε (συν)ἁμαρτωλός (συν)ἄνθρωπος, ὡς ἀσθενοῦσα ψυχοσωματική ὕπαρξις, ἔχειν χρείαν ἀσφαλῶς, τῆς Μυστηριακῆς καί ὀρθοδόξου, μοναδικῆς ὀντολογικῆς θεραπείας, δηλ. τῆς καθάρσεως ἐκ τῶν ποικίλων παθῶν καί ἐθισμῶν του, διά τήν ὁλικήν δηλ. ὀντολογικῆν καί ὑπαρξιακήν, μεταμόρφωσην καί μεταβολήν, πάντων τῶν παρά φύσιν σαρκικῶν κ.ἄ. ἐπιθυμιῶν του...

Ὡστόσο κυρία βο(λεφ)τῖν(α) μας, ὅσο καί νά ἀλλάζει(;) προοδευτικά ἡ ὅποια κοινωνία, τό ζητούμενον, εἶναι ἤ ὄχι, νά ἀλάζει καί ὁ ἔσω ἄνθρωπος, διότι, ἄν ἀλάζει μονότροπα καί μονοδιάστατα, ἡ ἔξωθεν κοινωνία καί ὁ ἄνθρωπος μένει ὁλιστικά, στάσιμος ἤ καί χειρώτερος, τότε γιά ποιάν καί ποιανῶν τήν κοινωνία μιλάμεν; Το ζητούμενο τῶν ἀνθρώπινων κοινωνιῶν, δέν εἶναι νά γίνουμεν (Ἄ)νθρωποι; Πῶς θά τό κατορθώσουμεν ὅμως αὐτό, ὑπερτιμῶντας, ὑπερασπίζοντας και ὑπερψηφίζοντας, κοπραγώγημα νομοσχέδια γιά no normal Gayhttp://apologitikaa.blogspot.com/2015/05/blog-post_71.html

Μιλάμεν, ὄτι βαλθήκατε μιά χοῦφτα ἀντίχριστοι Κύπριοι βο(λεφτά)δες, νά μᾶς μετατρέψετε, σέ μία πρότυπη κοινωνία: παιδοβιαστῶν, χαυνόπρωκτων, λεσβιῶν, τρᾶνσέξουλες κ.λπ., ὅπως ἐκείνην, τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομμόρων; Πρό Χριστοῦ, δέν ἦταν, τό συγκεκριμένο εἶδος τῆς «ἀνθρώπινης κοινωνίας»; Γιατί τότε, μόλις διαμαρτυρηθοῦν, μερικοί νόρμαλ ἄνθρωποι καί πολίτες, κατά τῆς Θεοκατάρατου ἀνομίας, μιλάτε γιά Μεσσαίωνα; Ζήτησε κανείς νά ὁδηγηθοῦν στήν πυρᾶ τά ΛΟΑΤ ἄτομα; Καί ποῦ πῆγε ἆραγε ἡ τότε Σοδομίτικη παρα φύσιν καί ὑπάνθρωπη κοινωνία; Μέ τό στανιό νά τήν ἐπαναφέρουμεν; Καί γιατί; Ἄλλη δουλειά σοβαρότερη δέν ἔχετε νά πράξετε στήν ζωή σας, ἀπ΄τό νά διχάζετε, τόν τίμιο καί κατα-ταλαιπωρημένο, εὐσεβή καί βαθιά θρησκευόμενο λαό μας, μέ τίς ποικιλώνυμες ἄνομες-νομοθετικές ἐνέργειες καί διαστροφές σας;

Ὑγ. Κυρία βολεφτῖνα μας κ.ἄ. πολιτικάντηδες, ὑπερψηφίζοντες, τά χαυνόπρωκτα νομοθετήματα σας, μᾶλλον εἶστε, ἀξιόκλαυστα φερέφωνα καί γελοία ὑποκείμενα, καθότι «νοσήσαντες τοῦ Μαμωνά τήν αἵρεσιν»  εἶστε τά τρανά παραδείγματα Γραικύλων βο(λεφτῶν) πρός ἀποφυγήν, ἐξάπαντος πιόνια τῆς Νew Age ἀρχαίκακης ἐποχῆς, ἡ ὁποία εἶναι τόσον πανάρχαια, ὅσο καί ὁ πατριός καί ἐμπνευστῆς αὐτῆς...!

Π.Π.Ν.

* (τό ἀντίθετον τῆς λέξεως «Χαρα-λαμπίδου» εἶναι τό Κλαυσι-σκοτῖδου).ΣΧΟΛΙΑ ΑΛΛΙΕΥΜΕΝΑ ΕΚ ΤΟΥ FACEBOOK ΤΗΣ ΚΛΑΥΣΙΣΚΟΤῖΔΟΥ