Translate

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

ΑΙ "ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ" ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕΣ;


Αἱ "Κυπριακαί ἀμβλώσεις" εἶναι εὐλογημένες;




Ἡ προσωπική μου ἀλήθεια εἶναι ὅτι πρόσφατα γιά 15 μέρες ἔπραξα μίαν διαδικτυακήν ἀποτοξίνωσην, τζαί ἡσύχασεν τό βλατζίην μου (=τό συκώτι). Δυστυχῶς ὅμως, ἐξ ὅσων φαίνεται, οἱ νομοθετικοί κομματόκυνες τῆς Κύπρου, ὑφαίνουν μιά χαρά τζαί θκυό(=δύο) τρομάρες, τά «ἐξωσωματικο-ἐκτρωματικά» νομοσχέδια κατά τῶν ἀγέννητων ἐμβρύων-παιδιῶν μας!

-Καί ὅλα αὐτά γιατί;
-Μά γιά τόν ππαρά τζαί τά ριάλια τῶν κλινικῶν!

«Ἡ βαλίτσα» μέ τίς κυπριακές ἐκτρώσεις ἐν πολλά παλιά, τζαί γι΄αὐτόν τόν λόγο, ἀποφασίσαμεν κατά τήν Σαρακοστήν, λόγο τῶν κακόδοξων πιτσικλισμένων τηλε-θεολογοῦντων, νά ἐρευνήσουμεν σέ βάθος τό θέμα, τζαί που τά πάμπολλα στοιχεία πού ἥβραμεν, ἐζαλίστημεν σφόδρα, τζαί ἐπαραιτήσαμεν το θέμα, ἄχρι τζαιροῦ...

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κύπρου, καλῶς ἤ κακῶς, ἐξάπαντος ἀντικανονικῶς καί μέ μονομερή παραβίαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῆς σύμπασας Ὀρθοδοξίας, φκάλει Συνοδικό φυρμάνι τό 1974 λόγω εὐνόητων συνθηκῶν: οἱ βιασθείσες ὑπό τοῦ Κεμαλικοῦ Ἀττίλα, Ἑλληνοκυπριοποῦλες, νά προβοῦσιν(!), σέ μαζικές ἐκτρώσεις καί ἀμβλώσεις... Τραγωδία πάνω στήν τραγωδία...!

Ἐνῶ, γιά τό ἵδιον θέμα ἀκριβῶς, γιά τίς προσφάτως βιασθείσες Σερβίδες Καλόγριες, λήφθηκεν μία ἀξιοθαύμαστη Χριστιανική ἀπόφαση: νά κρατήσουσιν τά ἔμβρυα, νά τά γεννήσουσιν, τζαί νά τά δώκουσιν διά υἱοθεσίαν σέ οἱκογένειες! Μιάς τζαί ποίαν εὐθύνη, δύναται νά ἔσσει, ἕναν ἔμβρυον ἀγέννητο, ὅταν ὁ βιολογικός πα-τέρας του, ἐνήργησε τόν βιασμό;

Πρό καιροῦ μάλιστα, Κύπριος Καλόγερος, μακαριστός πλέον, φημισμένος γιά πολλά τζαί διάφορα, ἄλλοι λαλοῦσιν μάλιστα ὅτι ἔν τζαί χαρισματοῦχος, κήρυττε «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» κακοδοξία καί ἀνοησία ὁλκῆς: ὅτι δυνάμεθα οἱ γονείς, νά προβαίνουμεν σέ ἔκτρωση, πρό τοῦ τρίτου μήνα, διότι τάχα μου, τό ἔμβρυον δέν ἔχει ψυχήν τζαί ἡ Ἐκκλησία, πάλιν τάχα μου, «δέν ἔχει μιλήσει» ἐπίσημα γιά τό θέμα, τζαί μάλιστα «κρατά τήν παράδοση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης»!

Λυπάμαι πού θά ἀπαγοητεύσω τούς συμπατριώτες μου Κύπριους καί Μακεδόνες, ἀλλά, εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, ἡ ἀλήθεια εἶναι μία τζαί αδιαίρετη στό θέμα τοῦτον, τζαί μάλιστα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Θεοφόρων Πατέρων, ἔλυσε τό θέμα τῶν ἐκτρώσεων, ἀπό τά Ἀποστολικά χρόνια! Μάλιστα, μέ εἰδικές «Ἀποστολικές Διαταγές» καί κανόνες σέ Πατερικότατο καί Ἐκκλησιαστικό βιβλίο, μᾶλλον καταγεγραμμένων ὑπό τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, μαθητῶν δηλ. τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.

Τρανή ἀπόδειξη μάλιστα, τῶν πιό πάνω ἱστορικῶν πηγῶν, εἶναι καί ἡ βαρύνουσα Ἁγιοπνευματική θέση, γνῶμη ξεκάθαρη καί σαφέστερη, τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἐξεφραζόμενη ὑπό τῶν Τριῶν Θεοφόρων Ἱεραρχῶν, τούς προστάτες τῆς Παιδείας μας...

-Ποίας παιδείας ὅμως, ὅταν βασική προϋπόθεση αὐτῆς, εἶναι νά ὑφίστανται καί παιδάκια;

Ὁ Κύπριος Καλόγηρος, δυστυχῶς, δίδασκε τά δικά του φαντασιολογήματα... καί ἡ ἀπορία μου εἶναι, ποίος Θεοφόρος καί Χαρισματούχος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, δίδαξε ποτέ του, τέτοιαν συγκεκριμένη ἐγκληματικήν (σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί μέ ὅλους τούς ἐννοιολογικούς προσδιορισμούς) διδασκαλίαν;

Τό θέμα πάντως, εἶναι ἀνοικτόν καί πρός ἔρευνα... μέχρι νά τό κλείσει, ἡ Ἀνώτατη καί ἀρμόδια Ἐκκλησιαστική Ἀρχή, μίας Τοπικῆς Θεοφόρας Συνόδου· διότι εἶναι ἕνα σύγχρονο πρόβλημα, τό ὁποῖο σκανδαλίζει καί διαιρεί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Φυσικά, συγκεκριμένο Ἁγιορείτικο Μοναστήρι Κυπρίων, συγκαλύπτει, τόν μακαριστό Μοναχό καί Γέροντά του καί μένει ἔτσι, ἀνεπανόρθωτα ἐκτεθειμένο στήν Οἰκουμενική Συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἄστε πού διαφημίζει τίς πλουσιοπάροχες ἐλεημοσύνες του, προσβάλλοντας κατάφορα, καθῶς καί σέ διάφορα ἄλλα δογματολογικά πεδία, τήν Φίλη Ὀρθοδοξία, ἀγνοῶντας φυσικά οἱ πατέρες: ὅτι τά καλά ἔργα, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δέν σώζουσιν, μιάς τζαί δέν ἔχουμεν Λουθηροκαλβινισμόν, δηλ. ἀπόλυτην ἤ καί σχετίκην σωτήρια, ἐκ τῶν φιλάνθρωπων ἔργων μας...

Κύπριος τῶρα Μητροπολίτης, τῆς ἴδιας σειρᾶς... συγκαλύπτει τό θέμα τοῦ κακόδοξου μακαριστοῦ Καλόγερου...

Ταυτόχρονα, Κύπριος θολο-θεολόγος τῶν τηλενουμέρων μαζί μέ Καλαμαρού δημοσιογραφίνα, βάλθηκαν, κατά τήν Σαρακοστήν καί τήν Μεγάλη Βδομάδα, νά μᾶς ἀλάξουσιν τήν Πίστην τῶν Προγόνων τζαί τῶν παππούδων μας... τζαί πολλά καλά νά μας κάμουσιν, μιάς τζαί ἐγίναμεν τέλεια τόππουζοι τζαί χαϊβάνια. Κεντρικό κακόδοξο σημεῖο του, ἦταν ἡ θεολογική τάχα μου, ἀπόφανση καί θέση, περί τῆς «διακοπῆς τῆς κύησης», δηλ. τόν προμελετημένο φόνο τοῦ ἀνθρώπινου ἐμβρύου!!!

-Ἔλα Χριστέ τζαί Παναγιά, τζαί κάμετε κουμάντο.

Τήν ἰδια στιγμή ὅμως, θίγονται μερικά, προσωπικά συμφέροντα, μεγαλόσχημων Ἱεραρχῶν, ἐλέω ἀκράτιας γλώττης ἐκ τῶν πιτσικλισμένων νόων, ὁ ἁπλός λαουτζίκος τῆς Κύπρου, ὅσοι χαμπαριάζουν δηλαδή, διαμαρτύρεται, τζαί πολλά καλά κάμνει, γιά τήν ὁργανωμένη τηλεοπτικήν θεομπαιξία, τοῦ ἡλίθιου κιναιδόφιλου δίδυμου, τζαί φκαίνει ἕνα Συνοδικό φυρμάνι, γιά νά ἐξετάσει τήν ὑπόθεση τοῦ αἱρετικοῦ θεολόγου Ἀντρίκκου Πιτσι(κ)λλίδη...!

Ἔσσιη πού τόν Μάρτην τοῦ 2015, πού καρτεροῦμεν, τζαί μᾶλλον τό θέμα «ἐγέννησεν κουκούλιον», τζαί ἐν νά καρτεροῦσιν ἀκόμα, μερικοί ῥομαντικοί, ἄχρι τῆς συντελείας...



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΣΙΝ:

-Γιατί ἄραγε, δέν ἀκούσαμεν, ἀκόμα, τήν φωνή τῆς Ἱεράς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιά τό θέμα, τοῦ αἱρετικοῦ Κύπριου θεολόγου, πού προπαγάνδιζε, πρό ἡμερῶν, τήν «θεολογική» (ἄκουσον-ἄκουσον) «διακοπή κύησης» τῶν γονιμοποιημένων ἀνθρώπινων ἐμβρύων;


-Ἆραγε γιατί, δέν ἀκούσαμεν, ἀκόμα, τήν φωνή τῆς Ἱεράς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἔστω γιά τό παρελθοντικό θέμα, τοῦ αἱρετίζοντα μακαριστοῦ Καλογήρου, πού ἐκήρυττε (ὑπάρχει καί κραυγαλέο ἡχητικό ντοκουμέντο), ψευδόδοξα καί κακόδοξα, τήν ἔκτρωση καί τήν ἄμβλωση, προτοῦ γίνει τριῶν μηνῶν τό ἔμβρυο;



-Μήπως ἄκουσεν κανείς σας, τήν φωνή τῆς Ἱ. Σ. τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, ἕνα ἔστω ἀνακοινωθέν βρέ παιδί μου, στό πρόσφατο θέμα, τοῦ νομοσχεδίου http://apologitikaa.blogspot.com/2015/05/blog-post_71.html περί τῶν ἐξωματικῶν γονιμοποιήσεων καί τῶν κλινικῶν, πού καί ἐκεί ἔχουμεν, ταυτόσημα θέματα, δηλ. σοβαρά βιοθεολογικά καί βιοηθικά διλλήματα, ὑπάνθρωπων ἐμβρυοκτονιῶν...!

-Πέρκι νά νομίζουμεν σιόρ, ὅτι ἐν νά μιλήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κύπρου, ἔστω τζαί τήν ὑστάτην, π.χ. τωρά, γιά τό ὅλως παραδόξως, ξαφνικό... νομοθετικό ἔκτρωμα τῆς θεομπαιξίας τῶν ἀμβώλώσεων;

Ὁ Πιτσικλλίδης, ὡς ὑπέρμαχος τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων,  ὑπέρμαχος τῆς «διακοπῆς τῆς κυήσεως» (δηλ. τῆς ἔκτρωσης), ὑπέρμαχος τῶν σύμφωνων συμβίωσης τῶν κιναίδων και λεσβίων, ὑπέρμαχος τῶν καύσεων τῶν νεκρῶν, κ.ἄ. ἐξάπαντος ἀντίχριστα Πολιτειακά νομοθετήματα, νομίζατε, ὅτι ἐν κουτουροῦ, πού πιππιλίζει χρόνια τώρα, τά ἴδια τζαί τά ἴδια φκιολιά;



Ἐλπίζει κανένας σας, δηλαδή, πῶς ἔχουμεν Πολιτική ἤ τζαί Ἐκκλησιαστικήν σωτηρία, σέ τοῦτον τόν χογλακόῥοτσον;


Π.Π.Ν.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου