Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ


ν Μεγίστ Λαύρ τ 15-8-2014

Πρός τήν ερά Κοινότητα γίου ρους θω

Σεβαστοί Πατέρες

Σέ πρόσφατη τακτική σύναξη τς ερς Μονς Μεγίστης Λαύρας, στήν ποίαν νήκω,ναγνώσθηκε γράμμα τς ερς Κοινότητος πού φοροσε στήν λαχιστότητά μου. Μέ τό γράμμα ατό, φο ξεφράζετο  λύπη τς ερς Κοινότητος, ζητετο πό τόν Καθηγούμενο τς ερς μας Μονς ρχιμ. Πρόδρομο νά πιληφθε νός σοβαρο θέματος.
Ποιό ταν τό σοβαρό ατό θέμα; Τό τι  πογραφόμενος Γέρων Λαυριώτης Μοναχός Σάββας γραψε γωνιστικό ρθρο, τό ποο δημοσιεύθη στήν γωνιστική καί μολογητικήφημερίδα « ρθόδοξος Τύπος» μέ τίτλο «  στάσις το γίου ρους ναντι τν φιλοπαπικν Πατριαρχν καί το Οκουμενισμο» (6.6.2014).
Στό στορικό ατό ντυπο, πού δρυσαν καί διηύθυναν πί μισόν αώνα διαδοχικά ομακαριστοί Γέροντες Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καί Μρκος Μανώλης πέστειλανγωνιστικά ρθρα πλειάς γιορειτν Μοναχν καί γουμένων, ς καί διαβιούντων ν τκόσμ κληρικν καί λαϊκν. Μερικοί μάλιστα ξ’ ατν σαν καί εναι τακτικοί συνεργάτες. Μνημονεύω νδεικτικά τούς μακαριστούς γουμένους Γέροντες Γαβριήλ Διονυσιάτην καί Γεώργιον Καψάνην, τούς μοναχούς Θεόκλητον Διονυσιάτην, Μωϋσνγιορείτην, Νικόδημον Μπιλάλην, κ τν ν τ κόσμ δέ τούς ειμνήστους Γέροντες,πίσκοπον Αγουστνον Καντιώτην, Φιλόθεον Ζερβάκον, πιφάνιον Θεοδωρόπουλον, τούς εσεβες λαϊκούς Φώτην Κόντογλου καί Κωνσταντνον Μουρατίδην (καθηγητήν Πανεπιστημίου) καί κ τν πιζώντων τούς πανεπιστημιακούς καθηγητάς καί ερες Γεώργιον Μεταλληνόν, Θεόδωρον Ζήσην, Σαράντην Σαράντον καί πολλούς νεωτέρους.

λων ατν καί τς φημερίδος στόχος ταν καί εναι νά φυπνίσουν τούςρθοδόξους μπροστά στόν μφανέστατο κίνδυνο τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο, τς χειρότερης καί πιό πικίνδυνης αρέσεως λων τν αώνων. Δέν δίστασαν μάλιστα νάποστείλουν καί προσωπικές πιστολές μέ σκληρή λεγκτική γλώσσα, πρός τόν Πατριάρχηθηναγόρα,  ποος φούντωσε, νίσχυσε καί πέβαλε τήν αρεση στίς κκλησιαστικέςγεσίες.
Μετά τόν Πατριάρχη Δημήτριο πού συνέχισε στά βήματα το θηναγόρα,  σημερινός Πατριάρχης Βαρθολομαος προχώρησε πολύ περισσότερο τόν συγκρητιστικό Οκουμενισμό μέ τολμηρά θεολογικά καί λειτουργικά νοίγματα πρός λες τίς αρέσεις, Μονοφυσιτισμό, Παπισμό, Προτεσταντισμό, κόμα καί πρός λλες θρησκεες, πως  ουδαϊσμός καί τόσλάμ. Θά χρειαζόταν πολύς χρος γιά νά πομνήσω αρετικές γνμες καί ντικανονικές πράξεις το Πατριάρχου, τίς ποες λπίζω νά γνωρίζετε. πλς σημειώνω νδεικτικά τιπαυσε νά πιστεύει τι  ρθόδοξη κκλησία εναι  Μία, γία, Καθολική καί ποστολικήκκλησία το Συμβόλου τς Πίστεως. Δέχεται τι καί ο αρέσεις εναι κκλησίες, χουνγκυρο βάπτισμα και γκυρα μυστήρια, ποδεχθείς καί παινέσας τίς παίσχυντες ποφάσεις γιά μέν τούς Παπικούς το Μπαλαμάντ (1993), γιά τούς Προτεστάντες τίς ποφάσεις τοΠαγκοσμίου Συμβουλίου κκλησιν στό Πόρτο λέγκρε τς Βραζιλίας (2006) καί στό Πουσάν τς Ν. Κορέας (2013), καί γιά τούς Μονοφυσίτες τίς ποφάσεις τς Γενεύης (1990). Τίς παράδεκτες ποφάσεις γιά τούς Μονοφυσίτες, τούς ποίους πλέον ναγνωρίζουμε ςρθοδόξους, λεγξε μέ σειρά δημοσιευμάτων  είμνηστος Γέροντας π. Γεώργιος Καψάνης, τίς κραυγαλέες δέ γιά αρετική πόκλιση ποφάσεις το Πουσάν στηλίτευσαν μέ κοινόπόμνημά τους πρός τόν ρχιεπίσκοπο κ. ερώνυμο σχάτως (2014) ο Μητροπολίτες Δρυϊνουπόλεως νδρέας, Γλυφάδας Παλος, Κυθήρων Σεραφείμ, Ατωλοακαρνανίας Κοσμς καί Γόρτυνος ερεμίας, ζητώντας νά συζητήσει  εραρχία τς κκλησίας τςλλάδος τόν προσεχ κτώβριο τίς αρετικές κτροπές το κειμένου το Πουσάν.
Χειρότερη γιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαο εναι  εκόνα πό τίς συμπροσευχές μέ αρετικούς, γιά τίς ποες ο εροί Κανόνες πιβάλλουν τήν ποινή τς καθαιρέσεως, λλά καίπό λλες πράξεις, πως  προσφορά το ντίχριστου Κορανίου σέ Μουσουλμάνους,νέργεια πού μιμήθησαν κατόπιν καί ο Πατριάρχες λεξανδρείας καί εροσολύμων. Σαλεύθηκαν καί ταράχθηκαν ο ρθόδοξες συνειδήσεις καί σκανδαλίσθηκαν πολλοί πό τήν πίσκεψη το πάπα Βενεδίκτου στήν Κωνσταντινούπολη τόν Νοέμβριο το 2006, πουλαβαν χώρα χι μόνον συμπροσευχές, λλά καί λειτουργικός σπασμός, παγγελία το«Πάτερ μν » πό τόν πάπα κατά τήν διάρκεια τς Θ. Λειτουργίας, θυμίαση το πάπα πόρθοδόξους διακόνους, κόμη καί ψαλμωδία πολυτικίων πρός τιμήν το αρεσιάρχη καί το ψαλμικο στίχου «Ελογημένος  ρχόμενος ν νόματι Κυρίου».
Πολλοί Γέροντες γιορετες τότε δέν ντεξαν ατόν τόν μπαιγμό καί τόν ξευτελισμό τν ερν Κανόνων καί τν Πατερικν Παραδόσεων καί πρίν  ερά Κοινότης ντιδράσει,νισχύοντες τούς ντιπροσώπους πρός ατήν τήν κατεύθυνση, στειλαν «νοικτή πιστολή πρός τήν ερά Κοινότητα» πογραφόμενη πό ξήντα (60) καί πλέον ερομονάχους καί μοναχούς, γνωστούς καί ναρέτους Γέροντες, στήν ποία, φο ξέφραζαν τήν βαθύτατη λύπη καί νησυχία τους γιά σα καταλυτικά τς διδασκαλίας τν ποστόλων και Πατέρων συμβαίνουν, γραφαν: « κτιμομε μέ πολύ μεγαλύτερη λύπη, τι  πνευματική γεσία τογίου ρους τά τελευταα τη δέν ντιμετωπίζει μέ σθένος καί γενναιότητα μολογητική τά φαινόμενα ατά τς ποστασίας, πως πρατταν παλαιότερα ο γιορεται Πατέρες. Πατριάρχης χει μετρήσει τίς ντιδράσεις μας• καί πειδή εναι χλιαρές καί πολλές φορέςνύπαρκτες, προχωρε χωρίς μπόδια στήν νωση μέ τόν μετανόητο καί παραμένοντα στίς αρέσεις του πάπα. Μς μέτρησε καί χάρηκε σφόδρα καί κατά τήν τελευταία πίσκεψή του στό γιον ρος, στό ποο λές καί λθε γιά νά πάρει τήν συγκατάθεση καί ελογία τνγιορειτν γιά σα εχε σχεδιάσει νά πράξει μέ τόν πάπα λίγες μέρες ργότερα. μες ταπεινοί ερομόναχοι καί μοναχοί, ξομολογητικά σς ποκαλύπτουμε τι χουμε σκανδαλισθ πό τήν σιωπή καί πραξία τς πνευματικς μας γεσίας στό γιον ρος καί μαζί μέ μς καί τό πανταχο τς λλάδος καί τς Οκουμένης ρθόδοξο καί φιλομόναχο πλήρωμα. Περιμένουν λοι νά κούσουν τήν φωνή το γίου ρους». Διερωτώμενος τί περισσότερο γραψα γώ στό ταπεινό μου δημοσίευμα, προσθέτω τι λίγες μέρες ργότερα (30-12-2006)  ερά Κοινότης δέν λαβε πόφαση νά λέγξει τόν Πατριάρχη γιά σα συνέβησαν, λλά, πιβεβαιώνοντας σα ο ξήντα γιορετες κατελόγιζαν γιά λλειψη σθένους καί μολογητικς γενναιότητος, ρκέσθηκε στήν κδοση μις νακοινώσεως πρός τόν τύπο, μέ τήν ποία ποδοκίμαζαν τά συμβάντα.
Τό διο κριβς συμβαίνει καί ς πρός τήν πρόσφατη συνάντηση το Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τόν πάπα Φραγκσκο στά εροσόλυμα, τόν περασμένο Μάϊο,  ποίαποδοκιμάσθηκε καί μέ θεϊκά σημεα. σα λέχθησαν καί σα πράχθησαν θλιψαν καί κατετάραξαν τούς ρθοδόξους. Γιά πολλοστή φορά  Πατριάρχης « λίαν ηφρανε τούς κακοδόξους καί κατήσχυνε τού ρθοδόξους». Πολλοί καί πάλι διηρωτντο: Γιατί σιωπ τόγιον ρος; Γιατί παραμένει φωνο; παυσαν νά σχύουν σα ο γιοι Πατέρες καί Μοναστική Παράδοση θεσπίζουν τι ο μοναχοί κυρίως δέν πρέπει νά νέχονται καμμία καινοτομία ες τά τς πίστεως καί τι πάντοτε σαν πρωτοπόροι στούς γνες γιά τήν γίαρθοδοξία; Δέν δίστασαν, νά λέγξουν Βασιλες, Πατριάρχες, πισκόπους κόμη καί συνόδους, θυσιάζοντες μαρτυρικά καί τήν ζωή τους  διωκόμενοι καί φυλακιζόμενοι, πως συνέβη μέ τούς γιορετες σιομάρτυρες πί πατριάρχου λατινόφρονος Βέκκου (1274) καί μέ τούς γιορετες το γίου Γρηγορίου Παλαμ πί λατινόφρονος πατριάρχου Καλέκα (1341-1351). πως συνέβη καί στήν δική μας ποχή, ταν μοφώνως ποφάσισε τό γιονρος τήν διακοπή το μνημοσύνου το θηναγόρα. κόμη καί ταν πιέζοντο ο ερές Μονές νά παναφέρουν τό μνημόσυνο το νέου πατριάρχου Δημητρίου μέ πειλές γιά τιμωρίες πό τό πατριαρχικό ξαρχο, δέν ποχώρησαν. Μέ γγραφά τους πρός τήν ερα Κοινότητα ο Μονές Καρακάλου, Σίμωνος Πέτρας, γίου Παύλου, Ξενοφντος, Κωνσταμονίτου καί σίου Γρηγορίου διεμήνυσαν τι μμένουν στήν μετάθετη πόφασή τους νά συνεχίσουν τήν διακοπή το πατριαρχικο μνημοσύνου « ες νδειξιν διαμαρτυρίας,φ’ σον  νέος Οκουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος  Α’ θά συνεχίση τήν τηρουμένηνπό τς ερς Συνόδου γραμμήν, τήν ποίαν εχε χαράξει  θηναγόρας». σημείωναν μάλιστα τι πάρχει πόφαση τς κτάκτου Διπλς ερς Συνάξεως ( συνεδρία ΝΒ’ τς 13-11-71)  ποία ρίζει τι «παφίεται ες τήν συνείδησιν κάστης Μονς  διαμνημόνευσις το νόματος το Οκουμενικο Πατριάρχου, διότι δέν δυνάμεθα νά καταπατήσωμεν τούςερούς Κανόνας, ος τό Πνεμα τό γιον λάλησεν ες ατούς παρά τας ερας Συνόδοις. Θά πειθώμεθα ες τόν νέον πατριάρχην, ταν διαπιστώσωμεν τι οτος θά ναθεωρήση τάς αρετικάς μολογίας το προκατόχου του καί δέν θά συνεχίση τήν φιλοπαπική γραμμήν.»
 ερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, μάλιστα, γραφε στήν παντητική της πιστολή πρός τήν ερά Κοινότητα τι «  συνεδρία τς κτάκτου Διπλς ερς Συνάξεως (ΝΒ’ τς 13-11-1971) φέρει τόν τύπο θνοσυνελεύσεως συμφώνως τ 1 ρθρ το σωτερικοκανονισμο τς κτάκτου Διπλς ερς Συνάξεως, καί, ς κ τούτου,  ερ Κοινότης δέν δύναται νά κυρώση τάς ληφθείσας ποφάσεις ατς.»

Σεβαστοί Πατέρες
Ατήν τήν Μοναστική καί γιορειτική Παράδοση γνωρίζοντας καί γώ  ν μοναχοςλάχιστος, ς καί τήν συνοδική δομή τς κκλησίας, τς ποίας λα τά μέλη, κόμη καί ολαϊκοί, φείλουν νά μιλον, ταν κινδυνεύει  πίστις, δημοσίευσα τό σχετικό μου ρθρο στόν «ρθόδοξο Τύπο». Ατό πρεπε νά τό παινέσετε καί νά μέ συγχαρτε καί χι νά ζητετε πό τήν Μονή μου νά λάβει μέτρα ναντίον μου. Γιατί δέν πράξατε τό διο, τανξήντα καί πλέον ερομόναχοι καί Μοναχοί γιορετες, τόν Δεκέμβριο το 2006 λεγχαν τήν ερά Κοινότητα γιά παράδεκτη φωνία καί πραξία; ν σα λέγουν ο γιοι Πατέρες γιά τούς αρετικούς καί τούς αρετίζοντες, γιά τούς παπικούς καί τούς φιλοπαπικούς, ν σα επε  Παναγία μας γιά τούς χθρούς το Υο της καί δικούς της χθρούς στούς Ζωγραφίτεςσιομάρτυρες, εναι «νοίκειοι καί παράδεκτοι χαρακτηρισμοί,» πως θέλει καί νεοεποχίτικος ντιρατσιστικός νόμος, γιά τόν ποον τό γιον ρος καί πάλιν σιώπησε, τότε μέ χαρά νά τιμωρηθ γιά τήν συμφωνία μου μέ τούς γίους καί τήν γιορειτική Παράδοση, μέ λύπη μως γιά σους γιορετες δελφούς μου πέλεξαν νά εναι μέ τούςχθρούς τς πίστεως. Σύγχυση καί σκανδαλισμό στίς συνειδήσεις τν πιστν δέν προκαλον οτε ο μαρτυρήσαντες πί Βέκκου γιορετες σιομάρτυρες, οτε  γιος Γρηγόριος Παλαμς καί ο σύν ατ, πού γωνίσθηκαν ναντίον το πάπα καί τν δικν μας λατινοφρόνων, οτε ο γιορετες Πατέρες πού διέκοψαν τό μνημόσυνο το θηναγόρα, οτε τό πτωχό καί σήμαντο δημοσίευμά μου, πού το δώσατε τόσο μεγάλη σημασία.
Σύγχυση καί σκανδαλισμό προκαλον σα πό τήν ποχή το θηναγόρα συμβαίνουν στήν γία ρθοδοξία μας, αξημένα καί προκλητικά τώρα πό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαο. γώ, ς φειλα, κατά τήν ναλογία τς εθύνης μου, πραξα τό καθκον μου, χωρίς νά διεκδικ « ρωϊσμούς,» πως σχυρίζεσθε οτε νά συνιστ ποκοπή πό τό σμα τς κκλησίας, τήν ποία ποκοπή ρητς ποδοκιμάζω, γι’ ατό καί μέ θλίβει παραποίηση καί κακοποίηση τν γραφομένων μου.
Πολλοί χαρήκαμε γιά τόν ρωϊσμό τς ερς Μονς Ζωγράφου, κολουθούσης τό παράδειγμα τν Ζωγραφιτν σιομαρτύρων,  ποία ζήτησε πό τήν ερά Κοινότητα νά καταδικάσει σα επε καί πραξε  πατριάρχης στά εροσόλυμα κατά τήν συνάντηση μέ τόν πάπα, διότι διαφορετικά θά προχωρήσει μονομερς στήν διακοπή το μνημοσύνου. Χαρήκαμε καί γιά τήν πόφαση τς πλειοψηφίας τν ντιπροσώπων στήν ερά Κοινότητα νά σταλε στόν πατριάρχη γγραφο διαμαρτυρίας καί λέγχου. Μέ γαθές λπίδες περιμένουμε, μετά πό τρες μνες, νά δημοσιοποιηθον τά γγραφα καί τς ερς Μονς Ζωγράφου καί τς ερς Κοινότητος, στε τώρα πως ρμόζει, νά εφρανθον ορθόδοξοι καί νά καταισχυνθον ο κακόδοξοι, καί νά παύσει  σκανδαλισμός γιά τήνφωνία καί πραξία το γίου ρους.
Ατό εναι ντως σοβαρό ζήτημα καί χι  λήψη μέτρων ναντίον νός σήμου μοναχομέ δύναμη καί σχνή φωνή.
πί δέ τούτοις διατελ μετά τς ν Κυρί γάπης καί φιλαδελφίας.
Γέρων Σάββας Λαυριώτης.

Ορθόδοξος Τύπος, 26/9/2014http://hristoifantos.blogspot.gr/2014/09/blog-post_0.html#more