Translate

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑ.Χ.Ο.Κ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ!

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.Χ.Ο.Κ.)«ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»
Τ.Θ. 53119, 3300 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ.Τηλ. 99-608456
ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 26, 2331 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

                                              
                               

                                            Λευκωσία, 15.5.14
Προς τους εντίμους βουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έντιμοι κύριοι βουλευτές. 

Το Παγκύπριον Χριστιανικόν Κίνημα (ΠΑ.Χ.Ο.Κ) «Αγιος Νίκων ο Μετανοείτε», με την παρούσαν επιστολήν, θέλει να εκφράσει την έντονον διαμαρτυρίαν του προς όλους τους βουλευτές μας, για την επεξεργασία νομοσχεδίου με το οποίο θα θεωρείται ποινικόν αδίκημα η «ομοφοβική συμπεριφορά» δηλαδή, η κατάκρισις εναντίον των ανθρώπων που διατηρούν παρά φύσιν σχέσεις μεταξύ των (ομοφυλοφίλων κλπ).

Κατ’ αρχήν σας υπενθυμίζουμεν το ότι από καταβολής κόσμου ο Θεός για το θέμα των ομοφυλοφίλων έδωσε σαφείς οδηγίες προς τον άνθρωπον (οι οποίες είναι γραμμένες μέσα στην Αγίαν Γραφήν):
  • Στο Λευϊτικόν ΙΗ΄-22 λέγει: «και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γαρ εστί.»                                                                                                  Ερμηνεία: Δεν θα συνευρεθής με άρρενα, όπως με μίαν γυναίκα, διότι είναι πολύ μισητή η αρσενοκοιτία (άρσεν με άρσεν).
  • Στο Λευϊτικόν Κ΄13 λέγει: «Και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι. Θανάτω θανατούσθωσαν, ένοχοι εισίν».                                 
  • Ερμηνεία: Εάν δύο πέσουν εις αρσενοκοιτίαν, μυσαρόν πράγμα έκαμον και οι δύο.  Είναι ένοχοι διά θανάτου θα τιμωρηθούν.
  • Επίσης, (Γένεσις, ΙΘ΄24) ο Θεός έβρεξε φωτιάν και θειάφι από τον ουρανόν και κατέκαυσε  τις δύο μεγάλες πόλεις Σόδομα και Γόμορρα(καθώς και τα περίχωρα τους) επειδή όλοι οι κάτοικοι τους (εκτός της οικογενείας Λώτ, την οποίαν γλύτωσε από την καταστροφήν), ήσαν ομοφυλόφιλοι! Και όχι μόνον τις κατέκαυσε, αλλά και τον χώρον (που είναι ο χώρος της Νεκράς Θαλάσσης στο Ισραήλ) τον διατηρεί μέχρι σήμερα σ’ αυτήν την νεκράν κατάστασιν, για υπενθύμισίν μας και προς συνετισμόν.
Είμαστε της γνώμης (αν αυτός ο νόμος τελικά ψηφισθεί) ότι, όχι μόνον την προφορικήν αναφοράν και κατάκρισιν θα διώκει, αλλά και την γραπτήν.
Είναι γνωστόν, ότι το βιβλίον το οποίον κατακρίνει αυτού του είδους τις πράξεις αυτών των ανθρώ-πων (τους οποίους προσπαθείτε να υπερασπίσετε εις βάρος των τιμίων ανθρώπων) και τις αποκαλεί ατιμωτικές, είναι η Αγία Γραφή.
Μέσα σ’ αυτήν την Αγίαν Γραφήν, εκτός από τις τρεις πιο πάνω αναφορές, αναφέρονται και τα εξής:
Α). Ο Απόστολος Παύλος (Α΄ Κορινθίους  ΣΤ΄ 9), λέει ότι οι αρσενοκοίτες(ομοφυλόφιλοι), «βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι». 
Β). Ο ίδιος Απόστολος γράφει ότι αυτές οι πράξεις είναι ατιμωτικές (Ρωμαίους Α΄24+26). Μάλιστα αυτή η περικοπή που κατακρίνει αυτές τις πράξεις, αναγινώσκεται και στις εκκλησίες.
  • Μήπως με αυτόν τον νόμον, προτίθεσθε να απαγορεύσετε και την κυκλοφορίαν της Αγίας  Γραφής;
  • Μήπως θα δώσετε την εξουσίαν στην αστυνομίαν, να εισβάλλει μέσα στους ιερούς ναούς μας και να συλλαμβάνει τους ιερείς ή τους ψάλτες, που διαβάζουν το πιο πάνω Αποστολικόν ανάγνωσμα;
  • Μήπως θα δώσετε την εξουσίαν στην αστυνομίαν να αφαιρέσει από τους ιερούς μας ναούς, τα Εκκλησιαστικά βιβλία τα οποία κατακρίνουν αυτές τις πράξεις και τις απόκαλούν ατιμωτικές;
Ο Απόστολος Παύλος, πάντα θεοπνεύστως, (Ρωμαίους Α΄21-24) αναφέρει ότι αυτό το πάθος (της ομοφυλοφιλίας)  το παρέδωκεν ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους για τιμωρίαν τους επειδή δεν ενεργούν σύμφωνα με τον νόμον του Θεού. «παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ποιείν τα μη καθήκοντα».Επίσης αναφέρει ότι αυτές οι πράξεις είναι παρά φύσιν (Ρωμαίους Α΄26).

Τα εξής δύο χωρία της Καινής Διαθήκης, είναι πολύ διευκρινιστικά:
  1. «Διά τούτο, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρα φύσιν» (Ρωμαίους Α΄26).        
  2. Ερμηνεία:….διά τούτο επέτρεψεν ο θεός να παραδοθούν εις ατιμωτικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των άλλαξαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν εις την παρά φύσιν και εξευτελίσθησαν με ακατονομάστους ασελγείας.
  3. «Ομοίως δε και οι άρσενες  αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην  κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνηςαυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες». (Ρωμαίους Α΄27). ΕρμηνείαΚατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των από τον ίδιον τον εαυτόν των.
Αφού ο Θεός, λέγει ότι αυτές οι πράξεις είναι παρά φύσιν, ατιμωτικές, και πολύ μισητές, και ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πλάνην, πώς εσείς οι έντιμοι βουλευτές μας, οι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων χριστιανών, θα ψηφίσετε τέτοιον νόμον, ο οποίος εμπαίζει κατά πρώτον λόγον τον Θεόν (αφού αντιστρατεύεται τις εντολές του), και κατά δεύτερον λόγον, εξευτελίζει την ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν;   
Έχουμεν πληροφορηθεί ότι όλοι αυτοί που κάνουν ατιμωτικές (σύμφωνα πάντα με την Αγίαν Γραφήν)  πράξεις, προτίθενται να παρελάσουν στους δρόμους της Λευκωσίας στις 31 Μαΐου, στην λεγομένην παρέλασιν της «υπερηφανείας»(άκουσον-άκουσον), όπως την αποκαλούν.  
Ως βουλευτές, θα ανεχθείτε τέτοιαν βεβήλωσιν των δρόμων της Λευκωσίας, της Νήσου των Αγίων και Μαρτύρων; 
Δεν σκέφτεσθε την επίδρασιν προς τα παιδιά μας, που περιμένουν από τους μεγαλυτέρους, σωστήν καθοδήγησιν και παρουσίασιν σ’ αυτούς προτύπων  ανθρώπων προς μίμησιν;
Αυτά είναι τα πρότυπα που θα παρουσιάσουμεν στα παιδιά μας;

Ακούσαμεν ότι με αυτό το νομοσχέδιον, πρόθεσις μερικών βουλευτών είναι η υπεράσπισις των ομοφυλοφίλων, στις περιπτώσεις που υβρισθούν είτε κατακριθούν.
Και ερωτώμεν αυτούς τους βουλευτές:
Τους τιμίους ανθρώπους και προπαντός τα παιδιά μας, ποιος θα τους προστατεύσει από αυτούς που διαπράττουν αυτές τις ατιμωτικές (πάντα σύμφωνα με τον νόμον του Θεού) πράξεις; Διότι αν παρ’ ελπίδα ψηφισθεί αυτός ο νόμος, αυτοί θα αποθρασυνθούν και θα προσπαθούν με όλα τα μέσα να εμπεδώσουν στον λαόν μας και κυρίως στα παιδιά μας ότι αυτά που κάνουν είναι φυσιολογικά και ότι δεν παραβαίνουν κανένα νόμον είτε του Θεού είτε των ανθρώπων.

Παρακαλούμεν δε, να σημειώσετε, ότι αυτοί τους οποίους σκέφτεσθε με το εν λόγω νομοσχέδιον να προστατέψετε, ήδη άρχισαν να μας απειλούν. Μας είπαν ότι περιμένουν να ψηφισθεί αυτός ο νόμος και να μας κλείσουν το στόμα! Ακόμα μας είπαν ότι θα μας στείλουν και στην φυλακήν!

Φρονούμεν πως η ηθική κατάπτωσις είναι χειρότερη από την οικονομικήν. 
Προτιμούμεν να έχουμεν την έντιμον φτώχειαν, παρά την ευημερίαν με την ατιμίαν. 
Ξέρετε πολύ καλά πως αρχαίοι λαοί που παραδόθηκαν στα σαρκικά πάθη τους καταστράφηκαν, ενώ επιβίωσαν έθνη που είχαν ηθικές αντιστάσεις.

Ελπίζομεν ότι θα κάνετε συνετές σκέψεις και δεν θα ψηφίσετε το εν λόγω νομοσχέδιον. 

Διά το Παγκύπριον Χριστιανικόν Ορθόδοξον Κίνημα

ΠΑ.Χ.Ο.Κ. «Άγιος Νίκων ο Μετανοείτε»,

(Μαρίνος Σπετσιώτης –πρόεδρος)  
   
(Ανδρέας Ζαχαρουδιού –γραμματέας)

Κοινοποίησις: 
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου.

ΠΗΓΗ:http://chrvassiliades.blogspot.com/