Translate

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Τρελλαθήκαμε τελείως; Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών εντός του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.!


Τρελλαθήκαμε τελείως;
Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών εντός του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.!
Στίς 7.3.2014 είκοσιτρείς (23) «προο­δευτικοί» θεολόγοι πανεπιστημιακοί ψήφισαν κατά τήν συνεδρίαση του Τμήματος Θεολογίας κάτι πού είχε αρχίσει νά μαγειρεύεται εν κρυπτω ήδη πρίν από έναν τουλάχιστον χρόνο. Ψήφισαν τή δημιουργία «Εισαγωγικης Κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών», δηλαδή ουσιαστικά ένός «οιο­νεί Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών» εντός του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.!
Τή στόχευση, πού αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, κατεψήφισαν 6 καθηγητές, ενώ απουσίαζαν 9.
Τό εγχείρημα προσβάλλει κατάφωρα τήν άγιοτόκο Θεσσαλονίκη καί κυρίως τούς άγίους νεομάρτυρες καί τούς ήρωες του '21, οι οποίοι βλέπουν νά ξανάρχεται τό Ισλάμ στήν Ελλάδα, πού ελευθέρω­σαν μέ τό αίμα τους. Όπως σωστά πα­ρατηρεί ο δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός, τό τερατούργημα αυτό στοχεύει στό νά ακυρώσει τήν επανάσταση του '21. Ψη­φίσθηκε, μάλιστα, λίγες ημέρες πρό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Είναι αξιοσημείωτο οτι από πλευρας Ύπουργείου Παιδείας (η κατά Ζουράρι: Μή Υπουργείου Μή Έθνικης Παιδείας) τό έγγραφο, πού πρότεινε τή δημιουργία του εξαμβλώματος αυτου, ύπέγραφε όχι ο ύπουργός κ. Άρβανιτόπουλος αλλά ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Καλαντζης, ο οποίος -κατά κοινό μυστι­κό- ενδιαφέρεται γιά μιά θέση καθηγητου στό ύπό ίδρυση Τμήμα. Προφανώς, βέβαια, από πίσω βρίσκεται ένας γενικότερος νεοταξικός σχεδιασμός, οπως τόν αναλύει σέ σχετικό άρθρο του στή σ. της «Π» ο καθηγητής Λάμπρος Σιάσος, πού κατεψήφισε τό αντι-συνταγματικό καί μέ πολλά αλλα αντι- χαρακτηριζόμενο έκτρωμα.
Σημειωτέον οτι ο κ. Λ. Σιάσος δι­οργάνωσε στίς 18.2.2014, στή Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. Ήμερίδα γιά τό θέμα του Τμήματος 'Ισλαμικών Σπουδών. Μίλησαν οι καθηγητές του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κύριοι Κογκούλης, Τσελεγγίδης καί Σιάσος. Έπίσης ο Κώστας Ζουράρις καί ο επίτιμος Πρόεδρος του Άρείου Πάγου, κ. Βασίλειος Νικόπουλος, ο οποίος εχα- ρακτήρισε κατάφωρα αντισυνταγματικό τό εγχείρημα.
Μιά «ακραία» σκέψη-πρόταση:
Κάποιος πιό «προοδευτικός» θά μπο­ρουσε, «γιά λόγους ισης μεταχείρισης», νά ζητήσει τή δημιουργία καί Τμήματος Βουδδιστικών Σπουδών εντός του Τμή­ματος Θεολογίας καί -γιατί όχι;- καί ένός Τμήματος Άθεϊστικών Σπουδών καί -για­τί όχι;- καί ένός Τμήματος Σατανιστικών Σπουδών εντός του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.!
Ό 'Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορεί­της κάπου λέγει οτι «ο προφήτης 'Ηλίας ακονίζει τή χαντζάρα του καί θά αρχίσει από τούς δεσποτάδες». Μήπως μετά πρέ­πει νά συνεχίσει μέ τούς καθηγητάδες;
Καί μιά καί ειπαμε γιά «δεσποτάδες». Κάποιοι Μητροπολίτες της Θράκης, λένε «ναί» στή δημιουργία του Τμήματος, όχι ομως στή Θράκη! «Ναί» λέγει καί ο Μητρ. Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος (ώς τί;), ενώ «Όχι» λέγει (δόξα τω Θεω) ο επιχώριος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος.
Καί επειδή ζουμε στήν εποχή πού η πληροφορία διαχέεται, έχουν αναρτηθεί στό διαδίκτυο τά ονόματα τών ψηφισά­ντων, όπως καί τών απόντων. Τά παρα­θέτουμε καί έμείς μέ τό σχόλιο: Ντροπή σ' αυτούς πού ψήφισαν «ναί», Τιμή σ' αυτούς πού είπαν τό «όχι» (Ή Έλλάδα πηγε μπροστά μέ τά ΟΧΙ καί όχι μέ τά ΝΑΙ, όπως παρατηρεί πάλι σέ συνέντευξή του στό «Ρωμαίϊκο Όδοιπορικό» ό Δημή­τρης Νατσιός). Λύπηση γι' αυτούς πού απουσίασαν όχι από λόγους ύγείας, αλλά γιά νά νίψουν τάς χείρας των ώς άλλοι Πόντιοι Πιλατοι (οι ιδιοι ξέρουν ποιοί είναι σ' αυτή τήν κατηγορία). Πάντως οι πληροφορίες λένε, ότι καθηγητής, τήν Λμέρα της κρίσιμης ψηφοφορίας, αφου έκανε τό μάθημά του, πηρε τό αεροπλά­νο καί έφυγε.
Πληροφορία ένώ η «Π» πηγαίνει γιά τό τυπογραφείο: Συλλέγονται ηλεκτρο­νικά ύπογραφές γιά νά μήν προχωρήσει τό τερατούργημα. «Μπείτε» καί ψηφί­στε. Ευχής έργον είναι νά γίνει συλλογή ύπογραφών καί σέ έπίπεδο ένοριών της Θεσσαλονίκης.
Καί κάτι ακόμη σημαντικό: Νά κληθεί καί Λ Ίερά Σύνοδος καί τό Άγιον Όρος νά λάβουν ξεκάθαρη θέση έπί του θέματος. Ψήφισαν κατ' αλφαβητική σειρά ΝΑΙ (23)
Άμοιρίδου Ευαγγελία Άτματζίδης Χαράλαμπος Βαλαης Διονύσιος Γκουτζιούδης Μόσχος Ευαγγέλου 'Ηλίας Ζιάκα Άγγελική Ίωαννίδης Φώτιος Κόλτσιου-Νικήτα Άννα Κούκουρα Δήμητρα Κυριατζη Άντωνία Κωνσταντίνου Μιλτιάδης Μαρτζέλος Γεώργιος Μητροπούλου-Μούρκα Βασιλική Παπαγεωργίου Νίκη Παχης Παναγιώτης
Πέτρου Ίωάννης Σκαλτσης Παναγιώτης Σκιαδαρέσης π. Ίωάννης Σταμούλης Χρυσόστομος Στογιαννίδης Άθανάσιος Τσομπανίδης Στυλιανός Ύφαντης Παναγιώτης Χατζούλη Γλυκερία
ΟΧΙ (6)
Κογκούλης Ιωάννης Κουρεμπελές Ίωάννης Μυρίδης Νικόλαος Οικονόμου Έλένη Σιάσος Λάμπρος Τσελεγγίδης Δημήτριος
ΛΕΥΚΟ (1) Ράντζου Μαρία
ΑΠΟΝΤΕΣ (9)
Μητροπολίτης Άρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Άνδρέας (Νανάκης) Άραμπατζης Χρήστος Καζαμία Μαρία Καλλιακμάνης π Βασίλειος Κεσελόπουλος Άνέστης Μαγγιώρος Νίκος Μούρτζιος Ίωάννης Παπαδογιαννάκης Ίωάννης Τσιρώνης Χρηστος
ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxnet.gr/pdf/par%2094.pdf