Translate

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Τί λέει τό Κοράνι γιά τόν Ἰησοῦ;

[Μέ φορμή τά οκουμενιστικά σχέδια δημιουργίας Τμήματος σλαμικν Σπουδν στήν Θεολογική Σχολή το Α.Π.Θ. : Τί λέει τό Κοράνι γιά τόν ησο;] (καί βίντεο)


Σχόλιο του Ἱστολογίου «ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ»:


Τό παρακάτω ἄρθρο, ἀποκαλύπτει τί λέει τό Κοράνι τῶν Μουσουλμάνων γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό καί Θεό τῆς Ὀρθοδοξίας μας, κάποια σημαντικά ἀποσπάσματα τουλάχιστον, ὅπως τά βρήκαμε.
Θεωροῦμε ἐπιβεβλημένο νά τό δημοσιεύσουμε:

1.                πρῶτον: γιατί βλασφημεῖται μέ ὅλο καί μεγαλύτερη συχνότητα, ὁ Μόνος καί Ἀληθινός Θεός, ἀντί νά ἔλθουμε σέ μετάνοια,

2.                δεύτερον: γιατί εἶναι γνωστή ἡ δογματική σύνδεση θρησκείας-πολέμου τῶν Μουσουλμάνων (ἱερός πόλεμος τζιχάντ), πού ὄχι μόνο "συγχωρεῖ" τόν φόνο χριστιανῶν, ἀλλά ἀποδίδει καρπούς "σωτηρίας" στόν ἐκτελεστή καί τόν τοποθετεῖ σάν μέγα ἥρωα στόν "παράδεισο" μέ τιμές, πιλάφια, μέλια καί γυναῖκες...

3.                τρίτον: γιατί στίς μέρες μας ἔχει πάρει τεράστιες διαστάσεις ἡ ἀποστασία (κλήρου καί λαοῦ), καθώς καί ὁ δαιμονικός Οἰκουμενισμός πού ἐπιχειρεῖ νά συμβιβάσει τά ἀσυμβίβαστα, τά θεῖα μέ τά δαιμονικά!

4.                καί τέταρτον κι αὐτό ἐπειγεῖ ὡς τρέχον: γιά τίς πρόσφατες προσπάθειες πού γίνονται ἀπό "σκοτεινά κέντρα", ὥστε νά ἐπιβάλλουν τήν δημιουργία Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(ἐνημερωθεῖτε σχετικά ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/02/blog-post_7452.html).

Ἡ "ἀγαπολογία" μεταξύ ὄχι μόνο θρησκειῶν πού ἁπλῶς λατρεύουν διαφορετικούς θεούς (δαιμόνια δηλαδή «πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» (Ψαλμ. ε´,5)),
ἀλλά πού ἀντίθετα μισοῦν-βλασφημοῦν-διαστρέφουν στά "ἱερά" τους κείμενα τόν Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξη Πίστη-ἀνθεῖ καί μεσουρανεῖ σέ συμπροσευχές, συλλείτουργα καί διαθρησκειακά συνέδρια ἀνόμων καί πνευματικά ἀποστατημένων, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐνισχύεται ἀπό νόμους, διατάξεις καί ἀποφάσεις ἄθεων, ἀλλόθρησκων, μασόνων ἤ ὀλιγόπιστων πολιτικῶν ἐθνικῶς καί παγκοσμίως!

Δέν γίνεται νά παντρεύεται τό μίσος μέ τήν ἀγάπη, τό μαῦρο μέ τό ἄσπρο, ἡ ἀλήθεια μέ τό ψέμα
 "Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει·" (Ματθ.6,24).

Ἀπαντοῦμε σέ τρία καίρια ἐρωτήματα πού ἐγείρονται καί ἔχουν σχέση μέ τά τεκταινόμενα:

-Πρέπει νά συγχρωτιζόμαστε πνευματικά μέ ἀσεβεῖς κατά τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ;:
-"Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν".
 (Ψαλμ. 1,1)

-Ἔχουν ἀληθινή ἀγάπη τελικά οἱ ἄνθρωποι πού δέν πιστεύουν στόν Ἀληθινό Θεό, ὥστε νά συσχηματιζόμαστε μαζί τους καί μάλιστα σέ κοινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις;
-"Ἰνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ;" (Ψαλμός 2:1,2)

-Τί εἶναι σωστό νά κάνουμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε τούς αἱρετικούς καί τούς μακράν τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ;
-
"Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν"(Ψαλμ. 2:3)

Καί συνεχίζουμε:
Ο Πάτριάρχης, ἄν θυμᾶστε, παλαιαότερα σέ ὀμιλία του στήν COCA COLA, δώρισε ἕνα κοράνιο, χαρακτηρίζοντάς το δημόσια καί on camera "εὐλογημένο" καί "ἱερό"  ("holly" and "sacred")!

Ἄς θυμηθοῦμε τήν λυπηρή αὐτή στιγμή:
Τί λέει ὅμως τό "εὐλογημένο" κοράνι γιά τόν Χριστό καί Θεό καί πῶς διαστρέφονται δογματικές ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως;
Καί βέβαια νά σημειώσουμε τήν συνεχόμενη ἀναφορά στόν ΑΛΛΑΧ καί θεό τῶν Μουσουλμάνων (λεπτομέρεια πού διέφυγε ἀπό τόν Πατριάρχη μας, μιά πού τόν δικό μας Ἀληθινό Θεό τόν λένε Ἰησοῦ Χριστό!...