Translate

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

π.Χαράλαμπος Μπισλάνης Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΕΙΑΣ!!!ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
                             ΘΕΟΛΟΓΙΑ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ
(Η αντιγραφή έγινε με την συγκατάθεση του εκδότη κ.Διονύση Μακρή, υπο του Παναγιώτη Ν. Ξ.και Χριστίνας Ν. Ξ.)
 H μεγαλύτερη «επιστημονική» απάτη των ημερών μας. Ο Κλαδικός και ο Δαρβινικός,Νεοδαρβινικός ΜΥΘΟΣ.Η θερμοδυναμική αντίκειται ριζικά σε κάθε μορφή μακροεξελίξεως!
 

Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΕΙΑΣ!!!

Μία συγκεφαλαιωτική παράθεσι των αντιτιθεμένων θέσεων εξελικτισμού και Δημιουργοθεϊσμού.

Θεμελειώδεις αρχές μίας επιστημονικής θεωρίας ή συστήματος

Ένα επιστημονικό-θεωρητικό σύστημα είναι αναγκαίο να συμφωνεί με τους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής και των Μαθηματικών!Άλλως είναι εσφαλμένο και απορριπτέον!Αρκεί και πρέπει βασιζόμενο στις λιγότερες δυνατές αρχές,να είναι το απλούστερο δυνατό,χωρίς επικουρικές,πρόσθετες υποθέσεις,για την ερμηνεία των παρατηρουμένων φαινομένων.Πρέπει να επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων,που να μπορούν να κριθούν για την ευστάθειά τους με την παρατήρηση και το πείραμα.Είναι τότε αποδεκτό όταν εναλακτικές λύσεις έχουν αποδειχθεί λανθασμένες,και όχι ικανοποιητικές.Η αξιοπιστία του είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τον αριθμό των αξιωμάτων επί των οποίων ερείδεται!Το οιασδήποτε μορφής μακρό-εξελικτικό δόγμα Δαρβινικής-νεοδαρβινικής ή ομοιογενούς επινοήσεως είναι αμετακλήτως απορριπτέο ως παντελώς εσφαλμένο,μη ικανοποιούν τα ως άνω διαγραφέντα αιτήματα!Κατά ταύτα οι προπαγανδίζοντες την πλάνη αυτή,εισηγούνται συνειδητά και σκοπίμως μία ψευδοεπιστημονικώς πλαισιωμένη απάτη και χαρακτηρίζονται ως απατεώνες!Στην συνέχεια θα καταπιαστούμε με τις αποδείξεις των ανωτέρω προδιαγραφών.

Τά Γεωλογικά Στρώματα και το Εξελικτικό Παραμυθόδραμα της Γεωλογικής και Κοσμολογικής Ραδιοχρονολογήσεως

                               Γράφει ο π.Χαράλαμπος Μπισλάνης

ΜΕΡΟΣ ΜΣΤ΄

Και αν ή όρεξη σας δεν έχει κορεσθεί από την γελοία αυτή κωμωδία των «τηλε-σκωπτικών μετρήσεων» αποτυχόντων απατεώνων,θα σας δώσω και πάλι ένα ακόμα δείγμα κατ΄εξαίρεση.
Πρόκειται για την χρονολόγηση ενός «ανθρωποιειδούς κρανίου»(Primateschadel)που είναι γνωστό ως KNM-ER 1470.Η χρονολόγηση άρχισε με τις αρχικές τιμές ηλικίας 212-230 εκατομμυρίων ετών που εξ αιτίας του είδους του πετρώματος ως κατά πολύ άστοχη εθεωρήθη,γιατί στο χρονοδιάγραμμα αυτό δεν υπήρχαν άνθρωποι.Εγένοντο περαιτέρω και άλλες απόπειρες να χρονολογήσουν το ηφαιστειακό απολίθωμα του περιβάλλοντος.Εγένετο το παρδαλό παιχνίδι μεταξύ επιθυμητών και μη ανεκτών μετρήσεων που απερρίπτοντο,γιατί σύμφωνα με τις καθιερωμένες αντιλήψεις της Εξελίξεως ήταν αδύνατο ένα κρανίο όπως το 1470 να είναι τόσο παλαιό!Κατόπιν πολλών συμβιβαστικών επανορθώσεων συνεφώνησαν(!) τά 212-230 εκατομμύρια χρόνια να περιορισθούν σε 2,9 εκατομμύρια έτη!!!

Ύστερα από αυτήν την μυσταγωγική εξελικτική μύηση της εξειδικευμένης αριθμο-πλαστογραφικής «Επιστήμης»!!!,περαιτέρω έρευνες σε πετρώματα χοίρων στην Αφρική έπεισε τους περισσοτέρους ανθρωπολόγους ότι το κρανίο 1470 είναι πολύ νεώτερο!Κατόπιν τούτου και αφού εγένετο η προταθείσα ηλικία,ως σύμβολον πίστεως,δεκτή κατ’αρχήν στους προσκειμένους κύκλους,περαιτέρω άλλες επαναληφθείσες δοκιμασίες περιόρισαν την ηλικία του πετρώματος σε 1,9 εκαττομμύρια έτη!!!Έτσι,αφού τα 212-230 εκατομμύρια χρόνια μετά κόπου και ιδρώτος απεφασίσθη να συρρικνωθούν στα 1,9 εκατομμύρια,ο μικρός όμιλος της κορυφαίας απάτης έκρουσε με τα μεταλλικά πινάκια του αυτοκληθέντος συμποσίου τον Εβραϊκό Δαρβινικό ύμνο και κατέθεσε την ορκωτήν Βίβλον αφοσιώσεως μέχρι τελευταίας πνοής στο «Πιστεύω» της νέας αντιθέου θρησκείας,που δεν διστάζει προ ουδενός μέσου επιβολής!Μέχρι και της γαμηλίας ερωτικής συσφίξεως της δυσειδούς θηλείας απάτης!Εύγε σας!Ακόμη και βίας!Και πάλιν εύγε σας!Φυσικά πλειάδα εντιμοτέρων και νουνεχεστέρων εξηγέρθη,μεταξύ αυτών π.χ. ο J.Woodmorape,1999,με την «Μυθολογία Σύγχρονων Μεθόδων Μετρήσεων»(The Mythology of Modern Methods),ή ο Ar.Williams,1992,Long-Age Isotope Dating Short on Credibility (Μακρόχρονες Ισοτοπικές Μετρήσεις άνευ αξιοπιστίας) ή ακόμη ένας εξελικτικός αθεϊστής γεωλόγος,ο W.B.Provine,ομολογεί τα εξής:Τα πλείστα τα οποία έμαθα στον τομέα της Εξελικτικής Βιολογίας κατά την φοίτησή μου(1964-1968) είναι ή εσφαλμένα ή ισχυρά παρηλλαγμένα.Στην πραγματικότητα όλες οι μέθοδοι χρονολογήσεως βασίζονται σε αναπόδεικτες προϋποθέσεις(Dr.W.B.Provine:Teaching About Evolution and the Nature of Science(National Academy of Science,U.S.A.1998».


ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Εις επίμετρον των όσων διαφωτιστών εκθέσαμε για την ακριβή,επιστημονική και αυθεντική ενημέρωσιν των αναγνωστών μας,δεν θα ήθελα να τους στερήσω πρίν πέσει η αυλαία από τη διασκεδαστική σκηνή που από μόνη της καθ’εαυτήν αποτελεί την μοιραία ανασκευή των ισοχρονικών ψευδομετρήσεων!
Στην σκηνή οι εξελικτικοί αφέντες παραμερίζουν «ισόχρονα» που αποτελούν τα επί μέρους τμήματα μιάς ληφθείσης ισοχρονικής γραμμής,είτε γιατί αποτελούν διαψευστικά στοιχεία ως προς την επιθυμητήν και αναμενομένην χρονομέτρηση,είτε διότι απειλούν με πλήρη κατάρευση το εκπονηθέν διάγραμμα.Συμφωνούν κατηφείς και εκνευρισμένοι να σπεύσουν,κατά το δυνατόν εν τώ κρυπτώ και αθόρυβα να τα απομακρύνουν,ή εάν υπάρχει δυνατότητα εκλογής,να τα αντικαταστήσουν ή και τέλος παντελώς να αγνοηθούν!Βρίσκονται σε αδιέξοδο,γιατί μετά από σύντομη συζήτηση ανακαλύπτουν ότι του λείπουν τα αναγκαία κριτήρια,ούτως ώστε ένα μέρος της γραμμικής χρονολογικής σειράς των στοιχείων να θεωρείται απαραίτητο και ποιο όχι!Αυτό είναι αδύνατον να προσδιοριστεί,και μάλιστα με τις από πρίν ιδεοληπτικές απόψεις των ασυμπτώτων επιδιώξεων των συντρόφων φονταμενταλιστών του αθέου-νεοδαρβινικού Lobby,που αποδεικνύονται σκαιώς αλληλο-αντιτιθέμενες ή και αλληλο-αναιρούμενες!Συσκέπτονται και επιδοκιμάζουν την γενομένην πρόταση να καταγράψουν όσα έκαστος των χρησιμοποιησάντων εταίρων γνωρίζει σχετικά με σφαλερά,ανυπόφορα,ακατάλληλα,επικίνδυνα,νόθα κ.ά. ισόχρονα!Κατέληξαν δε στο συμπέρασμα ότι περ’όλη την αποδοκιμασία τους,πρέπει να δοθούν προς εξευμενισμό κολακευτικά κατ’αρχήν ονόματα,αφού η μεταξύ τους ευρεία διάδοση θα απειλούσε την φυσικοχημική τιμητική τους υπόσταση(!) που ώφειλαν να υπερασπιστούν.Ένας αυτεπάγγελτος μεταξύ τους γραμματεύς άρχισε να καταγράφει τά απαγγελόμενα από τους συνέδρους ονόματα!
Ιδού λοιπόν μερικά από τά ονόματα των ατυχών ισοχρονικών προσωπικοτήτων του μεγαλειώδους αναδόχου εξελικτικού παραμυθοδράματος:<<Εκρηκτικό Ισόχρονον»(Ausbruch,Eruptives Isochrom)
«Προφανές Ισόχρονον»(Offensichtliches Isochron)
«Δευτερεύον Ισόχρονον»(Pseudoisochron)
«Κληρονομικόν Ισόχρονον»(Erebtes Isochron)
Μικτογραμμικόν Ισόχρονον»(Mishlinie isochron) κ.ο.κ.
Για την ονομασία των ισοχρόνων δες(Don Batten u. Co,Fragen an den Anfang,σελ.92).
Μετά την ανάγνωση των ισοτόπων και την επικύρωση των υπό των παρόντων,παριστάμενος κριτικός παρατηρητής όλως απροόπτως,με βλέμμα μάλλον βλοσυρό,διαγραφομένης αηδίας στο κατά τα άλλα σοβαρόν,ευμενές πρόσωπό του,ανήρπασε την επι τραπέζης του γραμματέως ευμεγέθη πινακίδα επί της οποίας ανεγράφετο με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΙΣΤΗΜΗ».Με μια ρευστή διάλυση διέγραψε την λέξη «επιστήμη» και αντ’αυτής ανέγραψε την λέξη «ΜΥΘΟΣ» και στο οπίσθιον μέρος της πινακίδος με παχέα γράμματα την λέξη «ΑΠΑΤΗ».
Την εκσφενδόνισε μετά από το ανοικτό παράθυρο και έπεσε η πινακίδα παφλάζοντας στον παρακείμενο υπόνομο του πεζοδρομίου.
Οι παριστάμενοι του εν προκειμένω συμποσίου τον κοίταζαν περιδεείς και εμβρόντητοι!Ό ήρωας παρατηρητής τους κοίταζε κι αυτός αυστηρά και με φωνή διάτορη τους φώναξε:Ντροπή σας!Ψευδομάρτυρες!
Άνοιξε την πόρτα και την έκλεισε ήρεμα!Τέλος της σκηνής.Πέφτει η Αυλαία.
Ελπίζω ότι η αναφορά μου στον πίνακα των ισοχρονικών βαπτίσεων θα σας έπεισε για την τυφλή ευσεβιστική λατρεία όλων των εταίρων της νέας Ναβουχοδονοσωρείου Ευρωπαϊκής εικόνας,που από τα ερεβώδη,χθόνια βάθη της αναμένει να τους υποδεχθεί δεόντως την ημέρα της Αποδόσεως!


Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ (14C) ΑΝΘΡΑΚΩΣ
Είπαμε ότι κανένα σύστημα ισοτόπων δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για αξιόπιστη γεωλογική και κοσμολογική χρονομέτρηση.Σ’αυτά τα συστήματα συμπεριελαμβάνετο και αυτό του ραδιοάνθρακος (14C).
Το αναφέρουμε ωστόσο ξεχωριστά για τις (Suis generis)δηλ.ιδιόρρυθμες ιδιότητες του,που του προσδίδουν την εντυπωσιακή εικόνα με το πρόσωπο του Ιανού!Απο την μία χαρακτηρίζεται για λίαν σοβαρές ανεπάρκειες και προβληματικές,αξεπέραστες αδυναμίες,από την άλλη πάλι μπορεί να προσφέρει σε ριζική αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα ισότοπα,υπό όρους μια συνδυαστική,μονότιμη,αξιόπιστη αντιστοιχία,κάτι εξόχως αποδεκτό στην επισήμανση και αμφισημία μεταξύ αυτού τούτου του (14C) ραδιοάνθρακως και της δενδροχρονολογήσεως!


Εδώ μπορεί η αρχική τιμή για την χρησιμοποίηση της ραδιομετρικής μεθόδου του άνθρακος (14C)να καθοριστεί.Όρος,ο οποίος με επιτυχία ικανοποιείται με την απαρίθμηση των δεντροδακτυλίων του κορμού!
Με τον αριθμό των δεντροδακτυλίων αποκτά κανείς μια μετρική σκάλα (έν είδει καμπύλης)που επιτρέπει διά συγκρίσεως την ανεύρεση της αγνώστου ηλικίας ενός δείγματος!Τον συσχετισμό αυτόν τον συναντήσαμε ήδη στην προσφυγή της ηλιακής φυσικής για την εξακρίβωση της ηλικίας του ήλιου!

Επι τη βάσει του αριθμού των κηλίδων του και την απορρόφηση του υφισταμένου ραδιενεργού άνθρακος στους δενδροδακτυλίους του κορμού!Επρόκειτο για ένα επαναστατικό γεγονός δεδομένου ότι η απαιτουμένη πειραματική επανάληψη και η απαιτουμένη πειραματική και η ευκρινής πρό όλων και πάντων παρατήρηση δίδουν την αυθεντική γνησιότητα της μετρήσεως,και την αδιαμφισβήτητη επιστημονική της εγκυρότητα.
Η ανακοίνωση του Dr.J.Eddy ότι η ηλιακή φυσική αδυνατεί να προσδιορίσει την ηλικία του Ήλιου με άμεσες επ’αυτού παρατηρήσεις,και η προσφυγή της στην παλαιοντολογία διά της χρονολογήσεως επί της πειραματικής ακριβούς μετρήσεως του εμπεριεχομένου εις τους δακτύλιους του κορμού ραδιενεργού άνθρακός(14C) υπήρξε κεραυνός εν αιθρία,ο οποίος εν ριπή οφθαλμού συνέτριψε εις κόνιν όλο το μυθολογικό εξάμβλωμα των δισεκατομμυρίων ετών εξελικτικού μικρονόου μυθεύματος.Ο Dr.Eddy του αστεροσκοπείου High Altitude στο Boulder-Colorado ο οποίος στην ανακοίνωση στο συμπόσιο της Louisiana U.S.A. το 1978 έκαμε γνωστά τα αποτελέσματα στους συναδέλφους-συνέδρους,προσέθεσε ότι η επέκταση της χρονολογήσεως έφθασε μέχρι τα 5000 (πέντε χιλιάδες) έτη!Ο αναγνώστης πρέπει να λάβει υπ’όψη του τον αυστηρό συσχετισμό της δενδροκορμικής ιδιαιτερότητας και του εν αυτώ αποθησαυρισμένου ποσοτικώς ραδιοάνθρακως.Έτσι,και μόνον έτσι,έχει η απόφανση και του Dr.J.Eddy και διατηρεί την ακαταμάχητη και επιστημολογικά από κάθε επόψεως εσαεί εγκυρότητα!Η Βίβλος είναι και παραμένει κατά πάντα αληθής!

Είδαμε μέχρι τώρα το μισό πρόσωπο του Ιανού.Άς δούμε στα παρακάτω και το άλλο.Όπως τα υπόλοιπα ραδιοενεργά στοιχεία,έτσι και η ραδιοχρονική μέτρηση διά του ραδιοάνθρακος επιβαρύνεται και με αρκετά αρνητικά στοιχεία.
1)      Η κοσμική ακτινοβολία επι της γής είναι συνάρτηση τόσον της ηλιακής δραστηριότητος,όσον και της θέσεως της Γής στο Σύμπαν,γιατί σύμφωνα με την τροχιά της στο Γαλαξιακό μας σύστημα (Milchsrtrasse) και της εκάστοτε δεδομένης επί της «γαλακτώδους οδού» διασχίζει το ηλιακό μας το μαγνητικό νέφος με διάφορη ένταση!
2)      Η δύναμη του γηϊνου μαγνητικού πεδίου,έχει ελαττωθεί,γι’αυτό σήμερα,η παραγωγή ραδιοάνθρακος(ραδιοϊσοτόπου άνθρακος) είναι αυξημένη έναντι του παρελθόντος!
3)      Η ισχύς του γηίνου μαγνητικού πεδίου επιδρά αναπόφευκτα στην ποσότητα της κοσμικής ακτινοβολίας που διεισδύει στην ατμόσφαιρα.
4)      Εκτός τούτου ο γενικός κατακλυσμός,που έχει γίνει ήδη από κορυφαίους γεωλόγους αποδεκτός,αποτέλεσε βασικό αίτιο έτσι ώστε να οδηγηθούν σε απρόβλεπτη κατάσταση συγχύσεως τα αποθέματα του άνθρακος.
5)      Η προϋπόθεση ότι η παραγωγή ραδιοάνθρακος από τις κοσμικές ακτίνες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας υπήρξε για χιλιάδες χρόνια σταθερός,είναι μία a priori παραδοχή που εκ των πραγμάτων απεδείχθη όχι μόνον ανεπαρκής,αλλά αποριπτέα για την χρονομέτρηση της ζωής!Διεπιστώθη από τη σχετική έρευνα του 1969 επί 15.000 χρονολογήσεων με ραδιοάνθρακα:Δείγματα άνθρακος,φυσικού αερίου,πετρελαίου έδωσαν ηλικίες κάτω των 50.000 διά του ραδιοάνθρακος,ενώ υπετίθεντο μεγάλου αριθμού εκατομμυρίων ετών!(R.L.Whitelaw:Creation Research,7 Juni 1970,σελ.56-71).Ότι η ηλίκια της Γής και της Ζωής είναι πραγματικά μικρή αποδεικνύεται άλλη μια φορά από το γεγονός ότι εάν αλήθευε η ψευδοεξελικτική μυθολογία,οι ηλικίες του κατά του απέραντου αυτού χρόνου και του αποθησαυρισμένου στο διάστημα αυτό ραδιοάνθρακος,θα έπρεπε να είναι απέραντες!Και τούτο αποδεικνύεται πειραματικά ως διαψευδόμενη ουτοπία ονειροφαντασιών!Το αυτό αποδεικνύεται στα απολιθώματα του ζωϊκού και φυτικού περιβαλλοντικού κόσμου!
Τοποθεσία προϊστορική κατοικημένη περί τα πεντακόσια (500) χρόνια,το σύστημα ραδιοάνθρακος (C14) παρέσχεν 6.000(έξι χιλιάδες) έτη.(Science 130,11 December 1959).

Νεκρές φώκιες,μόλις πρό ολίγου φονευθείσες ή μουμιοταρχευμένες εχρονολογήθησαν με ηλικία 1.300(χιλίων τριακοσίων) ετών!(W.Dort,Antartic Journal of the U.S.A.,1971,σελ.210).
Βαθύβιες εναποθέσεις ζωϊκών οργανισμών έδωσαν περί τα 40.000(χιλιάδες) έτη ηλικίας,αν και ανήκαν,όπως εθωορούντο σε ωκεάνιες αρχέγονες μορφές ζωής των οποίων η ηλικία έδει να αναβιβάζεται σε αντίστοιχα της αρχαιότητος των έτη(δηλ.εκατομμύρια χρόνια)!!
Πετρώματα σε βράχους,των οποίων η ηλικία έδωσε 1 έως 500.000.000 (ένα έως 500 εκατομμύρια)έτη με την χρήση της μακροχρόνου ραδιοϊσοτοπικής μετρήσεως,με την μέθοδο της διά του ραδιοάνθρακος χρονολογήσεως έδωσαν περίπου 50.000 (50 χιλιάδες) ετών ηλικία,κατά μέσον όρον!
Αυτό που βρίσκεται κάτω από το όριο της συγκαιρινής ραδιοϊσοτόπου μεθόδου μετρήσεως,γι’αυτό τέτοιες ραδιοϊσοτοπικές μετρήσεις μεθοδεύονται
(με την γνωστή μας άκρα ψευδοεπιστημονικό-πλαστογραφική αυθαιρεσία της αναλόγους ρυθμιστικής επεμβάσεως) επί το υψηλότερον.
Επί πλέον,δεν υπήρξε κανένα

δείγμα μετρήσεως με το σύστημα του ραδιοάνθρακος από νεώτερον σε παλαιότερον που να συνυπονοεί κάποια εξελικτική-ομοιομορφική «ηλικία»!(J.R.Baumgardner,A.S.Snelling,D.R.Hamphreys,S.A.Austin,2003,Measurable 14C in Fossilized Organic Materials:Confirming the Young Earth,σελ.87-88)
            

                    (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)