Translate

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΟΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΑΝΗΛΕΩΣ ΑΝΗΘΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΤΗΝ ΦΟΝΙΚΗ «ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΕΩΣ» ΤΩΝ ΕΜΨΥΧΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΟΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΑΝΗΛΕΩΣ ΑΝΗΘΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΤΗΝ ΦΟΝΙΚΗ «ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΕΩΣ» ΤΩΝ ΕΜΨΥΧΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝΤοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη
Δεῖτε ΕΔΩ ἐδῶ καί ἐδῶ στο Google Drive.Κατ΄ἀρχάς νά ἀναφέρουμε στούς φίλτατους καί ἀξιότιμους ἀναγνώστες μας, ὅτι δέν συνηθίζουμε (ἐξ ἰδιοσυγκρασίας καί ἀπειρίας κυρίως) διόλου, νά παρεμβαίνουμε τηλεφωνικῶς, γιά νά διατυπώσουμε τήν γνώμη μας, ἤ ἔστω τήν ἀντίθεση μας, σέ ὅσα θεωροῦμε ὡς παράλογα, σοφιστικά, ἐσφαλμένα ἤ καί ἀλυσιτελεῖς προπαγάνδες. Σπάνια μέν ἀλλά μάταια δε, δοκιμάσαμε σαφῶς νά παρέμβουμε τηλεφωνικῶς σέ τινά ἀποτυχημένη κυπριακή ἐκπομπή τοῦ παρελθῶντος ‘‘ἀνοικτή ΓΡΑΜΜΗ’’ μέ τόν Διάβολο, ὅπου ἦτον καί τό παταγῶδες Βατερλῶ τοῦ πρώην θεολόγου (νῦν ἀφορισμένου ἐξ αἰτίας κακοδοξιῶν) κ. Ἀνδρέου Πιτσιλλίδη, ὅπερ καί ἔλαβεν «εἰς τον ἀέρα» τον δίκαιον, εὔλογον καί περιπόθητον ἀφορισμόν ἤ καί καταδίκην του, κατά τῶν σωρηδόν συστηματικῶν αἱρετικολογιῶν πού ἐδηλητηρίαζεν σκοπίμως το Χριστώνυμον πλήρωμα, διά τῆς τηλοψίας. Τό δυστύχημα εἶναι: ὅτι ὑφίσταντο καί μερικοί, συναίτιοι ἤ συναυτουργοί, οἱ ὁποῖοι νομίζωσι ἀνόητα καί ἀδαῶς, ὅτι παρέμειναν ἀτιμώρητοι, διότι ἀγνοῶσιν προφανῶς, τήν θεία ὕπαρξη καί ἄμεσην ἐπενέργεια τῶν παντοδυνάμων Πνευματικῶν Νόμων πού διέπωσι τά Σύμπαντα. Πάμε κατ΄ εὐθίαν ὅμως στο θέμα μας.Δεῖτε [ἐδῶΕΔΩ] σᾶς παρακαλῶ («ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» 19-10-2016), περίπου στήν μία ὥρα και τό ἔνατον λεπτόν, καί τριακοστόν δευτερόλεπτον [01:09:30], την ἄμεσον τηλεφωνικήν παρέμβαση μας, ἡ ὁποία διακόπηκε: πονηρά, ἄνανδρα, ἀνέντιμα, ἀπότομα, καί ἄκρως ἀπαράδεκτα, μᾶλλον ἀπό τούς συνεργάτες τοῦ ἀφορισμένου θεολόγου κ. Ἀνδρέου Πιτσιλλίδη, μιᾶς καί ὡς γίνεται πλέον, εὐρέως φανερόν, ὅτι ΔΕΝ ἀνέχεται τινά  γόνιμον ἀντιλογία, εὐθυτενή κριτικήν καί τήν ἀντίθετον ἄποψιν τῶν ὅποιων τηλεθεατῶν του. Πάντα θα ὑφίσταντο βέβαια, οἱ γλῦφτες, οἱ γλοιώδεις κόλακες καί σφουγγωκολλάριοι, τινές ἄθλιοι καί φανατικοί προσωπολάτρες ἀμοραλιστῶν καί ἀνωφελῶν ψευδο-προτύπων. Τά ψευδοπρότυπα μας ἐνίωτε εἶναι, ἄνευ περιστροφῶν: ἡμιάνθρωποι, μισάνθρωποι, ἤ και διαβολάνθρωποι.
-Τώρα, τί ἀκριβῶς ἐννοούσα, μέ τήν τηλεφωνικά ἄμεσον δεδηλωμένη ἔνστασιν καί ἠχηρά διαφωνία μου;-Μήπως, τό οὐσιῶδες καί μείζον ζήτημα, τῶν σημερινῶν ἐκτρώσεων, εἶναι: τό ποιός, πῶς, ποῦ, πότε καί τό γιατί, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, κατά τόν πόλεμο τοῦ 1974 «εὐλόγησεν» (καλῶς ἤ κακῶς, θεωροῦμεν πώς: δέν ἦτο ἀλλά οὔτε εἶναι τῆς ὥρας να ἀναλυθεῖ δημόσια μιᾶς και ἀκόμη θάβουμεν ἥρωες και θύματα τοῦ πολέμου) τις ὀμαδικές ἐκτρώσεις πού ἐνήργησαν οἱ βιασθεῖσες μάνες, γυναίκες, ἀδελφές και γιαγιᾶδες μας;


-Δεν εἶναι φαιδρή ἰταμότης και φαύλη προκλητικότης, μερικοί
νεοσσοί τηλεπαρουσιαστές, νά ὑπερεστιάζωσι σέ μία χωροχρονική δραματική (1974) συγκυρία, γιά νά ἐμπεδώσωσι ἀνέτως (ἐπάνω στο δράμα και την ἤττα τῆς εἰσβολῆς κατοχῆς) τίς ἀναιμικές ψευδο-βιοηθικές ἰδεοληψίες των;Δυστυχῶς, ἄν και κάποιοι, μελετῶσι (ὀρθολογικῶς καί κριτικῶς) τό Εὐαγγέλιον, εἴμεθα πλέον βαθειά πεπεισμένοι, ὅτι δέν ὑποψιάζονται οἱ δύσμοιροι κἄν στό ἐλάχιστον τό πυρηνικόν, ἐξάπαντος Πνευματικόν περιεχόμενον τοῦ ἱεροῦ Γράμματος, ἀσχέτως ἄν ῥητορικῶς ὁμιλοῦν πλειστάκις, περί ἀγάπης καί δικαιώματα· νά εἴστε ἀδιαμφισβήτητα ἀπόλυτα σίγουροι, ὅτι δέν πρόκειται διά την ἐν Χριστῷ ἀληθεύουσα ἀγάπῃ καί τά Οὐράνια δικαιώματά μας.Ἐπιθυμῶ νά ἐστιάσω καί να προβληματίσω τουλάχιστον σέ τοῦτο: Προσωπικῶς, δέν συμφωνῶ (διότι ἀναντίρρητα: δέν συμφωνεῖ το ἱερόν Εὐαγγέλιον, οὔτε ἡ Ἱερά Παράδοσις, πολλῷ μᾶλλον ἡ Συμφωνία τῶν Θεοφόρων Πατέρων, καθῶς καί ἡ σύγχρονη ὀρθόδοξη Βιοηθική καί Βιοθεολογία) μέ τήν πολύ-πιτσικλισμένην καί αἱρετικολόγον ψευδο-διάκρισην: ὅτι ἄλλο πράγμα εἶναι μία ἔκτρωση/ἄμβλωση καί ἕναν ἄλλο πράγμα (καί δῆθεν) ἡ «διακοπή τῆς κυήσεως». Σώνει και καλά, ὁ ἀξιαγάπητος τηλεπαρουσιαστής κ. Α. Π. μετά τῆς ἐκλεκτῆς καλεσμένης αὐτοῦ κ. Ρ. Καρανικόλα, ὅτι πρέπει να καταπιῶμεν ἀμάσητα καί ἀβασάνιστα, ὅτι ἀμοραλιστικές «πολιτικές ἰδεοληψίες» μᾶς (τηλε)μαγειρεύωσιν;! Ὁμιλῶσιν καί συνδιαλέγονται δημοσίως καί ἀνέτως, περί τῆς καινοφανοῦς ὁρολογίας «διακοπῆς τῆς κυήσεως», ὡσᾶν καί ἐπρόκειτο διά τινά ἀπροειδοποίητον καί αἰφνιδιαστικήν διακοπήν τοῦ ῥεύματος ἤ λές και ἐπρόκειτο γιά καλοκαιρινές διακοπές...!Προσπαθήσαμεν, ἀνεπιτυχῶς βέβαια, νά τεκμηρειώσουμε τηλεοπτικῶς, ἔστω διά τηλεφωνικῆς παρεμβάσεως, την ἄποψίν μας (ὄχι ἐξ ἀφ΄ἑαυτῶν ἤ καί ἐκ κοιλιόπνευστων ἀπόψεων) κατά βάση κυρίως τινῶν  ἐπιστημονικῶν μελετημάτων καί γραφθέντων τινός ἔγκριτου Ἕλληνος Καθηγητοῦ (Λέκτορος Α.Π.Θ.) τῆς Βιοηθικής και Βιοθεολογίας τοῦ κυρίου Μιλτιάδου Χρ. Βάντσου* (δεῖτε: ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ, τοῦ Μιλτιάδη Χρ. Βάντσου, ἔκδοση: «Τμήμα Ἐκδόσεων», Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 2006, σσ. 86) ἀλλ΄ ὅμως ὁ τηλεπαρουσιαστής κ. Ἀ. Πιτσιλλίδης παρ΄ ὅλον πού φάνηκε περίεργος διά την ἐπιστημονικήν ἄποψιν τινός πεπαιδευμένου καί εἰδικοῦ διά το ζήτημα Καθηγητοῦ, ΔΕΝ μας ἄφησεν καθόλου νά τήν ἐκφράσουμε (κρυβόμενος και βρίσκοντας μη σοβαρόν ἄλλοθι, ἔν τάχει, ὄπισθεν τῶν αὐστηρῶν παρατηρήσεων καί ἐπικρίσεών μας) μήπως ἔτσι και τυχόν εἰσακουσθεί (ἔστω καί μία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ἄποψις) καί κατ΄ ἐπέκταση νά ὑποψιασθῶσι (οἱ κύριοι/ες τηλεθεατές/τριες τῆς ἐκπομπῆς του) κάπως καλύτερον-βαθύτερον τά βιοηθικά πράγματα. Γιατί ΔΕΝ ἠθέλησεν νά εἰσακουσθεῖ ἡ ἐπιστημονική ἄποψις τοῦ Βιοηθικολόγου Καθηγητοῦ; Τί ἔχει ἤ ἔστω εἶχεν, νά φοβηθεῖ; Τήν αὐτόφωτον ἀλήθειαν τοῦ πράγματος; ᾎραγέ εἶναι ἀντικειμενική ἡ παρουσίασις τινός σημαντικοῦ και ἐνδιαφέρωντος ἐπιστητοῦ, ἄνευ παραγωγικοῦ διαλόγου, ἀντιλόγου, θέσεων καί ἀντιθέσεων;
Κοντολογίς να ποῦμεν μόνον, κάτι τό ἁπλόν: ὅτι ἡ ἔκτρωση, ἤ καί ἡ λεγόμενη «διακοπή κύησις» ἤ ἀκόμη καί ἡ «θεραπευτική ἄμβλωσις», σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξον Βιοηθικήν/Βιοθεολογία καί τήν ἀπροκατάληπτον ἐπιστημονικήν προσέγγιση, πρόκειται διά τό ἴδιον ΑΚΡΙΒΩΣ καί ταυτόσημον πράγμα. Δηλαδή: «διακοπή» τῆς ψυχοσωματικῆς ἀγέννητου ζωῆς τινός ἀνθρώπινου καί ἐν ἐξελίξει Ἐμβρύου μέ πραγματικά βίαια καί «ἱατρικά» (!) μέσα. Ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ δῆθεν τεχνολογική «ἐπιστημολογική» καί φιλολογική ὡραιοποίησις, τοῦ ἀδυσώπητου φονικοῦ ἐγκλήματος, δέν ἀναιρεῖ τήν κατ΄ ἀκρίβειαν ὀντολογικήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος. Ὡστόσον, ὁ αξιότιμος κ. Ἀ. Πιτσιλλίδης μέ μερικά ἀνόητα γυναικάρια (ὀρκισμένες, φαντασμένες, ξετσίπωτες, ἰδεοληπτικά θεοῦσες ἤ θρησκόληπτα φανατικές φεμινίστριες) ὑποστηρίζωσι μέ βεβλαμένον ψευδο-εὐσεβιστικόν δέος, τόσον τήν ἔκτρωση, ὅσον καί τήν «διακοπή τῆς κύησις», ἤ μᾶλλον ὑποκριτικῶς, ἀρνούνται θεωρητικά τό πρῶτον και ταυτόχρονα, ὑψώνωσι ἀνώμαλα καί ἀντιχριστιανικά λάβαρα, διά το δεύτερον! Δηλαδή ἀδελφοί/ές καί πατέρες/μητέρες, μᾶς κοροϊδεύωσι μπροστά στά μάτια μας, ὅτι τάχα μου καί δῆθεν, δέν συμφωνοῦν με τήν ἔκτρωση, καθότι τοῦτο το ἐντελῶς ἀντίθετον και ἀνυπόστατον τό ἀπεδείξαμεν διαβάζωντας, κατά την τηλεφωνικήν παρέμβασιν μας, ἐξ ἰδικῶν του (δια)δηλώσεων ἀπό τήν ἔγκριτον Ἐφημερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», πού διατυμπανίζει ὁ ἴδιος ποθκιάντροπα (=ἀδιάντροπα) καί ἀδιάλειπτα, ὅτι ὡς πρώην Εὐρωβουλετής, ἐψήφισεν, ὑπέρ τοῦ δικαιώματος τῶν σεσαλευμένων γυναικών νά ἐνεργοῦσι τινά δολοφονική ἔκτρωση τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ τους. Τό ἔχει καί καμάρι του ὁ ἀθεόφοβος ἀλλοπαρμένος. Τοῦτη ἡ διάκρισις καί σχολαστικότητα, στα λεξίδια ἔκτρωση/διακοπή κυήσεως εἶναι εἰσαγώμενον σκωληκόβρωτον φροῦτον ἐκ Λουθηροκαλβινιστῶν και Ῥωμαιοκαθολικῶν θεολόγων, φιλοσόφων κ.ο.κ. Συνεπῶς, ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές μου, ὁ ἀφορισθῆς κ. Ἀ. Πιτσιλλίδης, ἀκολουθεῖ και πιθηκίζει, ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ, ὅτι ἄλογον, ἑτερόδοξον καί ἑτερόθρησκον φληνάφημα, ἤ καί αἵρεσιν, τοῦ σφυρίξει ὁ πατήρ τῶν αἱρέσεων ἐξαπωδίτης-Διάβολος.Δύο τινά (ἐπι)συμβαίνουν στήν περίπτωσή του: εἴτε ἀπλανῶς και ὀρθοδόξως θεολογεῖ, εἴτε πλανερῶς και κακοδόξως πα-ρα-πλη-ρο-φο-ρεῖ, καί δή ἀμετανόητα, τό Χριστοφόρον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ κάθεῖς διαλέγει και παίρνει μιᾶς καί τρίτη περίπτωσις, δέν ὑφίσταται. Μήπως ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, θά πρέπει τέλος πάντων νά προχωρήσει ῥωμαλέα στο ἐπόμενον Κανονικόν στάδιον τοῦ Μεγάλου Ἀφορισμοῦ και Ἀναθεματισμοῦ του; Μήπως ἐν τέλει, ἡ μή δημοσιοποίησις τοῦ δεκαπεντασέλιδου Συνοδικοῦ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ πορίσματος, ἦτο μία ἐσφαλμένη καί μᾶλλον πεπλανημένη ἐνέργεια πού ἐθηρίωσεν τά μέγιστα, ἔτι περαιτέρῳ, τήν ἐωσφορική καί μασωνίζουσα ἀλαζωνία τοῦ Αἱρεσιάρχου;Ἐάν με ἄφηνε νά μιλήσω, ἐλεύθερα καί ἀβίαστα, ὁ φίλτατος καί «δημοκρατικός» ἀδελφός μας κύριος Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, ἐπρόκειτο νά τόν ἐρωτήσω εὐθυτενῶς τά πιο πάνω καθῶς κ.ἄ. πολλά. Ἔχασεν ὅμως μία μεγάλη εὐκαιρία νά μᾶς ἀποδείξει, πρακτικῶς, τήν ἀντικειμενικότητα καί μεγαλόκαρδον ἀνοχήν του, σέ διαφορετικές μέχρι καί ἀντίθετες ἀπόψεις ἐκ τῶν ἰδικῶν του. Το μήνυμα τοῦτο, ἄς τό ἐμπεδῶσουν καλῶς, ὅσοι εἶναι νοσηρά προσηλωμένοι καί προσκολλημένοι πρός τήν ἐπίπλαστον καί ψευδώνυμον τηλεοπτικήν εἰκόνα του. Παρελθοντικά γραπτά μας, ἀποδεικνύωσι ἐκτενῶς, ὅτι οὐδέποτε τόν ἐμπιστευώμεθα.

Λόγῳ ὅμως τινός σημαντικοῦ, ἴσως καί φυσιολογικοῦ τηλεοπτικοῦ τράκ, ἐδήλωσα ἐν τῇ ῥύμῃ τοῦ λόγου κάτι το παντελῶς ἐσφαλμένο: ἤθελα να πῶ, ὅτι εἰς τήν περίπτωσίν τῶν ὀμαδικῶν βιασμῶν (ἀπό τοῦς Μουσουλμάνους) τῶν Ορθοδόξων Σερβίδων Μοναζουσών καί γυναικών, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, οὐδέποτε ἐπέτρεψεν νά «οἰκονομήσει»  τίς ἐκτρώσεις (ὅπως ἔπραξαν οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές, τότε τό 1974 στην Κύπρο), και σαφῶς πρόκειται, ἀπό μέρους μας, διά σοβαρόν λεκτικόν λάθος ὅτι τάχα μου «δεν ἐπέτρεψεν τούς βιασμούς». Ἀπολογούμεθα διά τοῦτο και εὐελπιστοῦμεν βαθέως εἰς τήν ἀδελφικήν ἐπιείκιαν σας, λόγῳ τῆς «ἀγωνίας τοῦ πρωτάρη» καί τῆς κραυγαλέας ἀπειρίας μας σέ τέτοιες δημόσιες τηλεοπτικές παρεμβάσεις-συζητήσεις. Τοῦτο δά ἔλειψε να οἰκονομηθῶσι ἐκκλησιαστικῶς καί οἱ βιασμοί… ἀλλά μήπως, ἁπλᾶ προβληματίζομαι, ἠθικῶς· λ.χ. οἱ ἐν Κύπρῳ ἐκτρώσεις (ἐλέῳ Μωαμεθανικῶν βιασμῶν) μία «κατ΄ οἰκονομία» παραχώρησις καί «εὐλογία», ἀπό τῆς ἔκτοτε Διοικήσεως τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, δέν ἦτο εἶδος ἐπιπρόσθετου ψυχοσωματικοῦ βιασμοῦ; Γνωρίζουμεν δηλ. περιπτώσεις ἑλληνοκυπρίων κορασίδων και γυναικῶν πού ἀρνήθησαν νά ὑπακούσουν στήν περιστασιακήν, ἐκκλησιαστική ἀπόφανση, καί δέν ἐνήργησαν ποσῶς «εὐλογημένη ἔκτρωσιν» καί ἐγέννησαν τά κυοφορούμενα (ἀπό βιασμόν!) ἔμβρυά τους. Τούτα μᾶλλον τά ῥωμαλέα καί ἡρωϊκά εἶναι μᾶλλον, παντελῶς ἄγνωστα(;), ἀπό τοῦ Νεοκύπριου φονταμενταλιστοῦ καί ὑπέρμαχου τοῦ Ἐμβρυοκτονισμοῦ. Ὁ φονταμενταλισμός, ἔχει βαθειές ῥίζες στήν ξεφωνημένη προτεσταντοπληξία πού λαγκοδέρνει τόν κ. Πιτσιλλίδην. Οἱ βιασθεῖσες Μοναχές κ.ἄ. ἁπλές γυναίκες τῆς Σερβίας, ἐκυοφόρησαν μέχρι τέλους, τά ἀνθρώπινα ἔμβρυα καί ἔπειτα τά ἔδωσαν γιά υἱοθεσία! Οὔτε τοῦτο τό ἐγνώριζεν ὁ «Μέγας Πανεπιστήμων τοῦ Σύμπαντος»;! Τότε τί ἀκριβῶς ἐγνώριζεν διά τό ὅλον ζήτημα; Ἀνόνητες πολιτικές προπαγάνδες καί ἀνόητες στρεβλώσεις; Μᾶλλον καί τό πλέον σίγουρον, εἶναι ὅτι: τήν «ἐπιστήμη τοῦ φιμώτρου» τήν κατέχει ἄριστα.Ἡ πιό πάνω τιτάνια ἡρωϊκή και ἀθόρυβη ἐνέργεια τῶν Κυπρίων καί Σερβίδων, εἶναι ὁλόκληρη Σταυροαναστάσιμως Ἐμπειρική Θεολογία. Ἄγνωστη ἱστορία σε πολλούς φλουφλουριστές καί φελλωτοῦς ξερόλες. Εἶναι ἡ Ὀρθοδοξη Πατερική Θεολογία, τῆς ἐμπειρικῆς Ὀρθοπραξίας, πού πολύ πιθανόν νά ἀδυνατεῖ, ἀσφαλῶς, ὁ κάθε πιτσικλισμένος καί αἱρεσιομανής νόας, νά τήν γευθεῖ. Εἴθε ὅμως καί οἱ ὑπόλοιποι «τηλεθεατές τῆς χαζο-τηλοψίας» νά τήν γευθῶμεν τέλος πάντων ἐν πάσαις αἰσθήσεσιν. Διότι, ἡ ἐκπληκτική ἀνδρεία καί ἱστορική στάσις, ἐξάπαντος τῶν βεβιασμένων τραγικῶν γυναικῶν, πού διετήρησαν, καί ἄλλες ἀκόμη διατηρῶσι, ἄνευ τινῶν ἐκδικητικῶν καί φονικῶν ἐνστίκτων, τό Χριστοφόρον σπλάχνο τους, στηρίζεται ἀκραιφνῶς, εἰς τό Ἱερό Εὐαγγελικόν Δίκαιον τῆς Νέας Διαθήκης καί εἶναι ὄντως Μυστήριον ξένον καί ἀπαραχάρακτον, πλήν πανάγιον καί πανυπερτέλειον (βιο)Ἠθικόν γεγονός! Διότι καί πάλιν, τό ἐν ἐξελίξει ἀνθρώπινο ἔμβρυο, ἀναντίρρητα καί ΔΕΝ φέρει καμμία εὐθύνη, διά τήν κακόβουλη ἐνέργεια τοῦ βιαστοῦ «πατέρα» του.Τό ἀναπάντεχα, μεγάλο και ἐγκληματικό κακό (τοῦ βιασμοῦ), σαφῶς καί δέν επιλύεται μέ ἕναν ἄλλο ἀνάλογο βίαιον καί κακόν τρόπο. Ἀλλά τό κακόν πολεμεῖται καί επιλύεται, πάντοτε (σύμφωνα με τους Πνευματικούς Νόμους), μέ καλόν τρόπον καθῶς ΤΟΥΤΟ μᾶς ἐντέλλει πάσα ἡ Ἁγία Γραφή. Διότι, κάθε εἶδος ἔκτρωσις ἴσον δολερῶς και ἐκ προμελέτης φόνος σύμφωνα μέ τήν ἀπλανή ἄποψη ΠΑΝΤΩΝ τῶν θεηγόρων Φίλων τοῦ Χριστοῦ. Ἐξάπαντος ἡ ἐν Χριστῷ Μετάνοιᾳ θεραπεύει, τῷ ὄντι ἀπόλυτα, δηλ. ὁλοσχερῶς και ὀντολογικῶς, πάν θανάσιμον ἁμάρτημάν μας.

Συνεπῶς, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, κατά τήν προσωπική τώρα ἄποψίν μας, ἐσφαλμένα ἀπεφάσισεν, τότε, νά ἐπιτρέψει ἐξ ἄκρας «κατ΄οἰκονομίας» τίς ὀμαδικές ἐκτρώσεις κατά τῶν φοβερῶν βιασμῶν τοῦ 1974... ἡ ἀπόφασις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Α΄, ἦτο σαφῶς ἐσφαλμένη, ἐξ Εὐαγγελικῆς ἐπόψεως. Ἐκ τῶν ὑστέρων ὅμως και ἑτεροχρονισμένα, εἶναι πανεύκολη, ἡ κριτική προσέγγισις, ἀλλά σύμφωνα μέ τά ἱστορικο-πολεμικά γεγονότα τῆς ἐποχῆς και ὁ κυρίαρχος ἐθνοφυλετισμός, οἱ ἐμπάθειες, καί τό ἀσίγαστον μίσος κατά τῶν Κεμαλικῶν Ἀγαρηνῶν, ἡ διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας, ἔδρασεν μᾶλλον βεβιασμένα, ἐκδικητικῶς, παρορμητικῶς καί ἀναγκαστικῶς. Καί κατά βάση τούτου τοῦ παρελθοντικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σφάλματος, ἔρχονται την σήμερον, τινές νεόκοποι καί γραΐδια τηλεπερσόνες, ἀνόητοι ὀπαδίσκοι πάσας παρά φύσιν ἀνωμαλίας, νά ἀνοἰκοδομήσωσιν θεμέλια ἐπάνω σέ (μετα)κινούμενην ἄμμον, σημαίνουσες σατανικές ἰδεοληψίες. Δέν χρειάζεται νά εἴμεθα ὅλοι μας, πτυχιούχοι θεολογίας ἤ ἄλλου τινός ἀκαδημαϊκοῦ πτυχίου, διά να ἀντιληφθοῦμεν τήν ΑΜΑΡΤΩΛΗ και ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΗ ψυχωτική μανίαν μερικῶν.
Ὁ ἀξιότιμος φίλος καί κύριος Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, καθῶς καί πάντες οἱ ὁμόφρωνες αὐτοῦ, λαμβάνουσι τήν σήμερον, ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ, ἕνα ἀμφιλεγόμενο παρελθοντικόν καί ἄστοχον περιστατικόν στά Ἐκκλησιαστικά δρώμενα τῆς ἱστορίας καί μία σπάνια  ἤ καί ἄτοπον «ἐξαίρεση τοῦ Κανόνος» γιά να κατοχυρώσουν ὡς ΝΕΟΦΑΝΗ ΚΑΝΟΝΑ τό (δῆθεν) «δικαίωμα» τῆς γυναίκας, νά διαπράττει, πᾶν ὅτι ἐπιθυμεῖ γιά τό κυοφορούμενον, λές καί εἶναι ἕνα παντελῶς ἄψυχον ἀντικείμενον. Πράγμα παντελῶς, σοφιστικόν και ἄτοπον, μιᾶς καί τό ἀνθρώπινον ἔμψυχον ἔμβρυον, δέν εἶναι μία συνηρμοσμένη προέκτασις τῶν σωματικῶν ὀργάνων της, ἀλλά, ἑτέρα ψυχοσωματική ἀνθρώπινη ὕπαρξις (ἀπό τήν πρῶτη στιγμή τῆς γονιμοποιήσεως) με ανάλογα δικαιώματα εἰς την ζωήν, ἀσχέτως ἄν δεν ἐγεννήθην.Ἐπίσης, σε μερικές μάλιστα Νομολογίες τινός Ἀστικοῦ Κώδικος, μᾶς κάνει ἐντύπωσιν, πού τό μόλις ἀγέννητον ἔμβρυον, νομικῶς, ἔχει και μερικά δικαιώματα… σέ κληρονομική περιουσία! Τί νά τήν κάνει ὅμως… την περιουσία, ὅταν ὡς δῆθεν «καλοί γονεῖς» του προμελετοῦμε -διά τῆς «διακοπῆς τῆς κυήσεως»- τήν βιολογικήν ἐξόντωση τῆς ὑπαρξιακῆς οὐσίας τῆς ὁλιγοστῆς ζωῆς του; Τά δικαιώματα τῆς μητρός, εἶναι ἀνωτέρας φύσεως, ἀπό τά δικαιώματα τοῦ ἀγέννητου ἐμβρύου της; Τά δικαιώματα τῶν μεγαλύτερων ποινικῶν ἐγκληματιῶν/ἰσοβιτῶν, εἶναι ἀνωτέρας φύσεως, ἀπό ἐκείνα τοῦ ἀνυπεράσπιστου ἐμβρύου; Ἤ μήπως δεν ἔχει ἄλλα δικαιώματα πλήν… τῶν κληρονομικῶν; Δεν εἶναι Νομική ἀντίφασις, ἕνα ἔμβρυον, ἀπό τήν μία νά ἔχει δικαίωμα, σέ κινητή και ἀκίνητον περιουσία, και ἀπό την ἄλλη να ἐκμηδενίζεται «ἱατρικῶς» καί «νομικῶς» ἡ ἀξία τῆς ζωῆς του; Τότε, γιατί ᾆραγέ, εἴμεθα τόσον μεγάλοι ὑποκριτές καί ἐφαρμόζωμεν συστηματικῶς τῆν Θανατική Ποινή…(!!!) μόνον διά τά ἔμβρυα;Γιά τήν σύγχρονη Νεοελλαδικήν και Νεοκυπριακήν φαρισαϊκήν Κοινωνία μας, ἕνας φοβερός ἐγκληματίας ἀνήρ καί μία φεμινίστρια χαζοχαρούμενη γυνή, δικαιούνται μᾶλλον, κάποια ἀνώτερα «ἀνθρώπινα δικαιώματα», διότι ἡ ζωή τους εἶναι ἀνωτέρας ἀξίας, ἀπό ἐκείνη τήν ζωούλα ἑνός μελοθάνατου ἀγέννητου ἐμβρύου. Τά ἴδια «ἀνθρώπινα δικαιώματα» ἐπικαλλούνται καί πάσης φύσεως Κυναιδολέσβιοι ἀνώμαλοι διά νά μᾶς ἐπιβάλλωσι ἀφόρητα τον ἀνήθικον καί ἄσωτον τρόπον ζωῆς τους. Τελικά, δέν δύναμαι κύριε Ἀνδρίκκο μου, να ἀντιληφθῶ καλῶς, τούτα τά περιβόητα «ἀνθρώπινα δικαιώματα» εἶναι, ἀνώτερα ἤ κατώτερα, τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου;Ἐν κατακλείδι: διά τά κάπως ἀσυνάρτητα καί εἰρωνικά πού ἐλέχθησαν ῥητορικῶς μετά τήν τηλεφωνική παρέμβασιν μας (ἡ ὁποῖα σαφῶς καί ἐδιεκόπην παρά τήν θέλησή μας, μετά ἀπό ἔντονη δυσανασχέτησιν τοῦ τηλεπαρουσιαστοῦ, ἄνανδρα, ὕπουλα, κουτοπόνηρα καί ἀνέντιμα) γιά δῆθεν «μετά θάνατον ἀφορισμόν» τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Α΄ διά τυχοῦσες ἐσφαλμένες ἐπιλογές καί ἀποφάσεις του ἦτο παντελῶς, ἄτοπα καί ἄστοχα, μιᾶς καί μεγάλοι ἄνδρες ὡς γνωστόν κάμνωσι καί μεγάλα σφάλματα. Τό γεγονός, ὅτι προσωπικῶς θεωροῦμεν, ὡς ἐσφαλμένη, τήν ποιμαντική ἀπόφασιν πού ἔλαβεν ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (κάτω ἀπό δραματικές βέβαια περιστάσεις, μέσα στό περιρρέον συγκεκριμένο ἱστορικό-πολεμικόν πλαίσιον τοῦ 1974) γιά τίς μαζικές ἐκτρώσεις, δέν συνιστά ἀπό μέρους μας ἑτεροχρονισμένη κατηγορία ἤ μομφή διά τινά αἵρεσιν. Εἶναι ἄκρως παράδοξον και χρήζει μελέτης βαθυτέρας, πού μία Τοπική Ἐκκλησία «οἰκονόμησε», περιστασιακῶς, τόν φόνον ἔμψυχων ἐμβρύων, ὡς μᾶλλον, ἐκδικητικήν ἀπάντηση γιά τούς βιασμούς ὑπό τῶν Τούρκων Μωαμεθανῶν, εἴτε ἀκόμη καί ἀπό ποιμαντική «συμπόνια» διά τίς βιασθεῖσες καί ἔπειτα (ἤ προκαταβολικῶς;) νά τίς ἐσυγχωροῦσε «με ἄφεση ἁμαρτιῶν» διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας!... Ὁ κ. Πιτσιλλίδης διά ποῖον λόγον κτίζει ἰδεοληπτικά παλάτια καί ἀχυρο-μέγαρα στήν ἄμμο, ὄταν πάσχει, ἀπό ἄκριτον καί ἀδιάκριτον ψευδο-κριτικήν σκέψη; Ἡ ἐκκλησιαστική ἐσφαλμένη ἀπόφασις, ἀνετράπην βέβαια, ἔμμεσα καί σιωπηλῶς, ὅταν ἀρκετές Ἑλληνοκύπριες δέν ἔσπευσαν νά φονεύσωσι τό κυοφορούμενον, καί ἐν τέλει το ἐγέννησαν (!)  τό ἀνέθρεψαν,  τό ἐβάπτισαν καί τό ἀνάγιωσαν!! Ἄλλες δέ, τό ἐγγένησαν καί τό ἀπέστειλαν νά τό γνωρίσει ὁ πατέρας του (ὁ βιαστής)…!!! Ὑπάρχει μεγαλυτέρα καί ἔντιμη ἀγαπητική «ἐκδίκησις» διά τό ἔγκλημα τοῦ βιασμοῦ; Το ἐσφαλμένον (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου) μάλλιστα, ἐδράζει, καί σέ ταυτόσημη περίπτωση πού μία ἄλλη Τοπική Ἐκκλησία (τῆς Σερβίας) ἔπραξε τά ἀκριβῶς ἀντίθετα καί δέν εὐλόγησεν (πῶς ἐμποροῦσε ἄλλωστε νά κάνει ἔκπτωσιν στις Εὐαγγελικές Ἀρχές;) τις ἐκτρώσεις, ὅπως ἔπραξαν στήν Κύπρο. Ἡ ὀντολογική Μετάνοια ποῦ ἔγκειτε ἀκριβῶς, ὅταν ἐφαρμόσθην πρακτικῶς μέ συνοδικόν ἐκκλησιαστικόν φιρμάνι, το ἰησουϊτικόν δόγμα καί γενικῶς: ὁ καλός σκοπός (τῶν ἐκτρώσεων ἤ τῆς διακοπῆς τῆς κυήσεως) ἀγιάζει τά μέσα (τήν ἰδεολογική πολιτικάντικη προπαγάνδα, τίς ἀντιχριστιανικές Νομολογίες, τά χειρουργικά δολοφονικά ἐργαλεία καί τήν ἐμβρυοκτόνο ἱατρικήν) πού ἐπενεργῶσι τέτοια σιωπηλήν γενοκτονία εἰς βάρος δέ τῶν πολύτιμων ὄρκων τοῦ μεγάλου Ἱπποκράτους, εἴς βάρος τοῦ Εὐαγγελικοῦ Μηνύματος καί εἴς βάρος τῆς καθολικῆς ἀνθρωπότητος;Ἐξάπαντος καί μία κατακέφαλη χαριστική βολή, προς τόν Ἀφορισθέντα θεολόγο Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη, παραφράζωντας βέβαια μία διδακτικώτατην γνωστήν παροιμία: «στο σπίτι τοῦ ἀφορισμένου, δεν μιλάνε διά ἀφορισμούς». Καί ὁ νοῶν νοεῖτο…!
Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

(Ορθόδοξος Θεολογῶν)
* Δεῖτε ἐδῶ γιά να διαβάσετε τίς ἀκριβεῖς δημόσιες δηλώσεις τοῦ κ. Α.Π. στόν «ΦΙΛΕΥΛΕΥΘΕΡΟ» καί γιά τίς επιστημονικά καίριες ἐπισημάνσεις (μερικά σημαντικά σπαράγματα) τοῦ Λέκτορος καθηγητοῦ τῆς Βιοηθικής κ. Μιλτιάδη Βάντσου, στο εἰδικόν ἄρθρον μας: Ἔκθεσις ἀκριβῆς τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας περί τῆς θανατηφόρου αἱρέσεως τοῦ Ἐμβρυοκτονισμοῦ (Μέρος Ε΄).
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟ1.     [ΜΕΡΟΣ Α΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΟΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ, ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝ ΔΙΧΑΣΜῼ). [Δεῖτε ΕΔΩ]2.     [ΜΕΡΟΣ Β΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ). [Δεῖτε ΕΔΩ]3.     [ΜΕΡΟΣ Γ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΟΥΣ, Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου «ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ»). [Δεῖτε ΕΔΩ]4.     [ΜΕΡΟΣ Δ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ;). [Δεῖτε ΕΔΩ]5.     [ΜΕΡΟΣ Ε΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ;). [Δεῖτε ΕΔΩ]6.   [ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ(ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ CONSESUS PATRUM Α΄ ΜΕΡΟΣ). [Δεῖτε ΕΔΩ]

7.  [ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ CONSESUS PATRUM Β΄ ΜΕΡΟΣ). [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ), Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Ο ΣΥΝΝΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ «ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ  ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!

Γράφει ο Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός (Γυμναστής) εις την τεσσαρακονθήμερον μνήμη μέλους της Ομάδας "Φίλοι του αγίου Κοσμά του Αιτωλού"

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί χαίρετε εν Κυρίω.

 Με μεγάλη χαρά ή καλύτερα με αληθινή χαρμολύπη ακούσαμε τον π. Νικηφόρο Μανάβη, Πρωτοσύγκελο της σωστικής Μητροπόλεώς μας να βγάζει από το χρονοντούλαπό της, τον ένα φάκελο που συμπεριλαμβάνει έσωθέν του, τρεις  επίσης  μεγάλους υποφακέλους!  Πρώτον’ το «Τέμενος στο Βοτανικό», δεύτερον’ την «Δημιουργία κατευθύνσεως Ισλαμικών σπουδών στο Θεολογικό Τμήμα του Α.Π.Θ», και  τρίτο και καλύτερο’ τον υποφάκελο με θέμα το ΜτΘ, δηλαδή το «Μάθημα των Θρησκευτικών».

«Σας κούνησε γερά δηλαδή! Σας ξύπνησε όμως;» (Απὸ το βιβλίο: «Ο Πατὴρ Παΐσιος μου είπε»).

Βαριά τώρα και καλοζυγισμένα τα λόγια και οι εκφράσεις του π. Νικηφόρου [1] ανοίγουν τον γενικό φάκελο με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης», και η ημέρα ανάδειξης του προβλήματος είναι η πλέον σεβαστή και επίσημη! Η ημέρα της ελευθερίας της πόλης μας από τον τουρκικό ζυγό!
 Και επειδή ο καιρός μας αλλάζει απότομα-σαν τον καιρό της Αγγλία και της Ολλανδίας-καλό είναι να θυμίσουμε για λίγο ξανά τα σχετικά με τον «Κακό θυμό»! Λέμε λοιπόν (προς πάντας !) ότι όταν ομιλούμε- και εμείς αλλά και οι άγιοι Πατέρες μας- για την «Λέρα που έφυγε από πάνω μας», δηλαδή τους Τούρκους πρώην κατακτητές μας, δηλώνουμε με την φράση αυτή ό,τι αφορά τον διαστροφικό-θρησκευτικό τους νου, και μόνο αυτό! Δεν κατηγορούμε πρόσωπα αλλά στοιχειοθετούμε τα λογικά αντεπιχειρήματά μας για το θρησκευτικώς  «ΟΡΘΟΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΟΝ». Και φυσικά πρόκειται για θέματα ΤΑΞΙΣ, δηλαδή' πόσο εντάξει είμαστε με ό,τι μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες, ως πιστούς και αξιόπιστους φορείς της Ιστορίας-Παιδείας μας (και φυσικά και της Εκκλησιαστικής-Ορθόδοξης!).
Αναφέρουμε εισαγωγικά-εξαγωγικά, ένα ζωντανό παράδειγμα που θέλει π.χ. τον Προφήτη τους να έχει κάποια μοναδικά προνόμια!  Στο «Ιερό» Κοράνιο, σούρα «ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ» (ΑΛ-ΑΧΖΑΜΠ), Στίχος 50, γράφει:
-           <<Προφήτη, σου επιτράπηκε να παντρευτείς με τις γυναίκες στις οποίες έδωσες προίκα, με τις αιχμάλωτες τις οποίες κέρδισες με τη δύναμη των χεριών σου, με τις κόρες των θείων σου και όσων σε ακολούθησαν, όπως και με κάθε ευσεβή γυναίκα, η οποία αφιέρωσε την ψυχή της σε σένα, τον Προφήτη, αν θελήσεις, βέβαια, να τις παντρευτείς. Αυτό το προνόμιο το δίνουμε ξεχωριστά σε σένα απ’ όλους τους πιστούς. Γνωρίζουμε τους νόμους του γάμου τους οποίους ορίσαμε για τους πιστούς. Μη φοβάσαι μήπως ενοχοποιηθείς, αν κάνεις χρήση των δικαιωμάτων σου. Ο Κύριος είναι επιεικής και μεγαλόψυχος>> [ ΠΗΓΗ: HTTPS://AKTINES.BLOGSPOT.GR/2016/10/BLOG-POST_713.HTML#MORE ].

Αδελφοί, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε δίχως ενότητα πνευματική στον αγώνα κατά των «Διεστραμμένων θεολογικών νοών» της θεσμικής Εκκλησίας μας! Προνόμια φρόνιμα έχουμε και ο τελευταίος πιστός Χριστιανός! Προνόμια όμως «ανόμοια και άνομα» και "κατ' όνομα",  ΟΥΔΕΙΣ….

ΟΤΑΝ ΤΩΡΑ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ‘’ΑΓΙΟ’’ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ [2] , ΓΙΑΤΙ  Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ; 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΩΣ «Ο ΚΑΝΕΙΣ»;

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

«Σας κούνησε γερά δηλαδή! Σας ξύπνησε όμως;»

Επίλογο απλό αλλά και σεισμό μικρό αποτελούν τα όσα ο Φώτης Μιχαήλ (ιατρός ) καταθέτει στην κρίση σας! Σε μια μικρή αλλά ουσιαστική συλλογή αποφθεγματικών περιγραφών του Οικουμενισμού-από σύγχρονους Πατέρες και διδασκάλους- καταγράφει λόγια αγίων σύγχρονων γερόντων:
«Μία θρησκεία μόνο είναι, η Ορθόδοξος χριστιανική Θρησκεία. Και το πνεύμα αυτό το ορθόδοξον είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες τους είναι μπερδεμένες…. Πρέπει να δούμε που είναι η αλήθεια,  η αλήθεια είναι στην  Ορθοδοξία. Εγώ την έχω ζήσει και την ξέρω, με τη χάρη του Θεού. Και έχω ζήσει, μέσα σε αγίους ανθρώπους, που πέφτουν, στο πνεύμα αυτό της αληθείας. Υπάρχουν πολλά φώτα που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται. Μα ένα είναι το Φως το Αληθινό. Πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά.»  (Άγιος Πορφύριος).
«[.…] ζητούμε την ένωση των ανθρώπων δια της Παγκοσμιοποιήσεως, στην κοινωνικὴ ένωση, στην εμπορική ένωση, στην πολιτισμική ένωση και, προπαντώς, εις την θρησκευτική ένωση, αυτὸ που ακριβώς λέμε Οικουμενισμός. Στη χοάνη αυτὴ να ρίξουμε όλες τις θρησκείες, να βγάλουμε αυτό που λέμε Οικουμενισμός. Θέτουμε, λοιπόν, «ἐκποδῶν» τον Θεόν, που σταμάτησε την πυργοποιΐα, τότε, και μας έδωσε την Πεντηκοστή. Τον διώχνουμε τον Θεό, δεν τον χρειαζόμαστε τον Θεό. Αυτὴ η ενότητα είναι ακραιφνώς, ακραιφνώς δαιμονική.» ( Απὸ ομιλία π. Αθαν. Μυτιληναίου για την Πεντηκοστή- Νέος Πύργος Βαβέλ ο Οικουμενισμός).
[…] Ο Σατανάς, φθονών το μεγαλείον της Ορθοδοξίας, η οποία παρέμεινε παρθένος αγνή, άμικτος από τα μιάσματα πλανών και αιρέσεων, ετεχνούργησε το νέον τούτο σύστημα του Οικουμενισμού….  Υπὸ το πρόσχημα της αγάπης κρύπτεται ο Απατεών, ο  οποίος προτρέπει τους Ορθοδόξους ν᾿ανοίξουν τας θύρας και να δεχθούν και να εναγκαλισθούν όλους τους αιρετικούς, και τους αλλοθρήσκους ακόμη, και να γίνουν όλοι μία συναλοιφή(† επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης )»  [ http://salpismazois.blogspot.gr/2016/10/blog-post_18.html#mo   ]…..

ΜΕ ΤΙΜΗ

Παραπομπές

[1] ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ). [ ΠΗΓΗ: http://www.eordaia.org/index.php/8-otovrios-2016/13-iera-panigyris-ierou-naou-osias-paraskevis-tis-epivatinis-ptolemaidas-megas-panigyrikos-esperinos].

[2] Του Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου: <<Πολύ πρόχειρα π.χ. ας θυμηθούμε το «άγιο» Κοράνιο στην Ατλάντα! Δίπλα στην «Αγία» Γραφή ο Πατριάρχης μας έθεσε το «Άγιο» Κοράνιο!!!!! >> [ΠΗΓΗ:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΕΤΙ, ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΠΑΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 20ηΟκτωβρίου 2016.

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΕΤΙ, ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΠΑΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

    Όπως είναι γνωστό πριν από μερικές ημέρες, (16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2016), συνήλθε η 14η Ολομέλεια της Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Κιέτι της Ιταλίας η οποία κατήρτισε ένα τελικό κείμενο κοινής αποδοχής με τίτλο: «Συνοδικότητα και Πρωτείο κατά την πρώτη χιλιετία: καθ’ οδόν προς μια κοινή κατανόηση στην υπηρεσία της ενότητος της Εκκλησίας». Επειδή πρόκειται το κείμενο αυτό να συζητηθεί συνοδικά σε προσεχή Σύνοδο της Ιεραρχίας, προς το παρόν δεν θα καταπιαστούμε με αυτό. Αυτό άλλωστε είναι το αρμόζον και πρέπον, το να μην προτρέχουμε εμείς να εκφράσουμε πρώτοι τη γνώμη μας, αλλά να αφήσουμε να αποφανθεί πρώτα επ’ αυτού η Ιεραρχία. Θα περιοριστούμε μόνον να σχολιάσουμε τη συνάντηση του Κιέτι από την σκοπιά ενός παπικού αρθρογράφου, του Mark Woods, ο οποίος δημοσίευσε στο ιστολόγιο «Christiantoday.com», ένα άρθρο με τίτλο «ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ», το οποίο μετέφρασε η κ. Φαίη Αβέρωφ και αναδημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο «Πατερική Παράδοση». Κατ’ αρχήν υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα του Πρωτείου και της Συνοδικότητος η Ιερά Μητρόπολή μας διοργάνωσε το 2010 μια πολλή σημαντική Ημερίδα με τίτλο: «‘Πρωτείον’, Συνοδικότης και Ενότης της Εκκλησίας», τα Πρακτικά της οποίας μάλιστα έχουν εκδοθεί, (Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση «Λυχνία», τηλ. 2103410436).
   Για τον αρθρογράφο «το παπικό Πρωτείο ήταν αποδεκτό από όλους τους Χριστιανούς» καθ’ όλη την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Το θέμα είναι λελυμένο από παπικής απόψεως, δεν το συζητάει. Εκείνο που τον προβληματίζει είναι, αν θα γίνει αποδεκτό από τους Ορθοδόξους. Για την αποδοχή του βλέπει τρία μεγάλα εμπόδια, που πιστεύει ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Το πρώτο είναι το «status των Ουνιτών». Για το θέμα της Ουνίας έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Κατά την ταπεινή μας γνώμη, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες θα έπρεπε να μην προχωρήσουν στη συζήτηση του θέματος του Πρωτείου, προτού συζητηθεί το θέμα της Ουνίας. Και τούτο  διότι η επάρατη Ουνία αποτελεί το όνειδος της παπικής δολιότητας και πραγματική αιμορροούσα πληγή στο σώμα της Εκκλησίας, όπως το χαρακτήρισε πρόσφατα και ο Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος. Θα μπορούσε το πρόβλημα της Ουνίας να γίνει το ισχυρό όπλο στα χέρια των Ορθοδόξων, για να υποχωρήσει η παπική αδιαλλαξία. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε και ούτε πρόκειται να γίνει, διότι ο διάλογος προχωράει κατόπιν σχεδίου, σχεδιασμένος στα οικουμενιστικά γραφεία!  
  Το δεύτερο εμπόδιο είναι «αυτό που κάποιος επιφανής Ορθόδοξος θεολόγος, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ζηζιούλας, αναφέρεται ως ‘Ορθόδοξοι Ταλιμπάν’». Προφανώς ο Σεβ. Περγάμου με τον όρο «Ορθόδοξοι Ταλιμπάν» εννοεί όλους εκείνους, που με την Χάρη του Θεού, αγωνίζονται να παραμείνει η Ορθόδοξη πίστη ανόθευτη και απαραχάρακτη και οι οποίοι θεωρούνται από τους οικουμενιστές ως «Ταλιμπάν». Και το τρίτο είναι «το ευρύτερο πολιτικό τοπίο», δηλαδή οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσεως, οι οποίες σαφώς επηρεάζουν την διαμόρφωση των εκκλησιαστικών πραγμάτων.
 Εκείνο που μας εντυπωσιάζει είναι ότι τόσο για τον Σεβ. Περγάμου, όσο και για τον αρθρογράφο οι «Ορθόδοξοι Ταλιμπάν» αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο. Μ’ άλλα λόγια οι αγώνες του κλήρου και του πιστού λαού του Θεού για τη διαφύλαξη της πίστεως όχι μόνον γίνονται αντιληπτοί από τους οικουμενιστές και τους αιρετικούς παπικούς, αλλά και πολύ τους προβληματίζουν. Οι αγώνες αυτοί τους φρενάρουν, τους χαλούν τα σχέδια, είναι ένας πονοκέφαλος, δεν ξέρουν πως να τον αντιμετωπίσουν, παρ’ όλο που αυτοί έχουν εκκλησιαστική δύναμη στα χέρια τους. Μπορούν, αν θέλουν, να καθαιρέσουν, να αφορίσουν, να επιβάλουν εκκλησιαστικές ποινές. Μερικές φορές μάλιστα το έκαναν, αλλά είδαν το κόστος, την αντίδραση του λαού και κατάλαβαν ότι οι ποινές στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ωφελούν, αλλά φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα.
   Την πραγματικότητα αυτή χρειάζεται να την τονίσουμε και να την υπογραμμίσουμε, διότι πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση, ότι ο αγώνας μας είναι μάταιος και ανώφελος. Ότι παλεύουμε να επιτύχουμε αδύνατα πράγματα, αφού δεν έχουμε την εκκλησιαστική δύναμη, να αντιστρέψουμε την πορεία των πραγμάτων, άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Και έτσι απογοητευόμαστε και απελπιζόμαστε. Όχι. Δεν θα απελπιστούμε, αλλά θα κάνουμε το καθήκον μας και τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Εκείνος θα φέρει το αποτέλεσμα, το οποίο εμείς αδυνατούμε να φέρουμε εις πέρας. Ο αγώνας μας όμως πρέπει να γίνεται όχι με τυφλό φανατισμό, αλλά με ζήλο κατ’ επίγνωση, με ταπείνωση, με προσευχή και εκκλησιαστικό ήθος. Και πρώτα από όλα πρέπει να γνωρίζουμε εις βάθος το αντικείμενο για το οποίο αγωνιζόμαστε, για να είμαστε εις θέσιν να δίδουμε  «απολογίαν παντί τω αιτούντι», (Α Πετρ.3,15) και να αποστομώνουμε τους αντιλέγοντας. Στην παρούσα λοιπόν χρονική συγκυρία που συζητείται το θέμα του Πρωτείου στους Διαχριστιανικούς Διαλόγους είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία του θέματος προς ενημέρωση και επαγρύπνηση του πιστού λαού του Θεού.
  Το πρώτο που πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι, ότι η Εκκλησία καθ’ όλη την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας ουδέποτε αναγνώρισε στον Πάπα Πρωτείο παγκόσμιας εξουσίας και κυριαρχίας εφ’ όλης της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία, το πρωτείο ανήκει στην Κεφαλή της, τον Ιησού Χριστό, «ος εστίν αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ίνα γένηται εν πάσιν αυτός πρωτεύων», (Κολ.1,18), «και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπέρ πάντα τη Εκκλησία» (Εφ.1,22). Κεφαλή στην Εκκλησία δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ο Πάπας.
   Η προσπάθεια των Παπικών να θεμελιώσουν αγιογραφικά το Πρωτείο στο  χωρίο «καγώ δε σοι λέγω, ότι συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ.16,18), είναι άστοχη, διότι η φράση του Κυρίου «και επί ταύτη τη πέτρα» δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Πέτρου, αλλά στην ομολογία του, που έγινε ύστερα από αποκάλυψη του Θεού Πατέρα. Η θεμέλιος πέτρα, πάνω στην οποία οικοδομείται η Εκκλησία, δεν είναι ο Πέτρος, αλλά ο Χριστός και στη συνέχεια οι απόστολοι, σύμφωνα με το λόγο του Παύλου «θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος εστιν Ιησούς Χριστός» (Α΄ Κορ.3,11) και σύμφωνα με τον άλλο λόγο του: «εποικοδομηθέντες  επί τω θεμελίω  των αποστόλων και προφητών, όντος  ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού» (Εφ.2,20). Συνεπώς η πέτρα του χωρίου αυτού δεν ταυτίζεται με τον Πέτρο αποκλειστικά, όπως επίσης η εξουσία του δεσμείν και λύειν, για την οποία γίνεται λόγος στον επόμενο στίχο «και δώσω σοι τας κλεις  της βασιλείας των ουρανών, και ο εάν δήσης  επί της γης,έσται δεδεμένον εν τοις ουρανοίς», δεν ήταν δικαίωμα μόνο του Πέτρου. Την ίδια εξουσία του δεσμείν και λύειν έδωσε ο Χριστός και στους άλλους αποστόλους, σύμφωνα με το λόγον του μετά την  ανάσταση «αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατείτε, κεκράτηνται» (Ιωαν.20,23).
  Η αρχέγονη Εκκλησία των αποστολικών χρόνων, ήδη από τις πρώτες ημέρες της ζωής της, καθιέρωσε τονΣυνοδικό Θεσμό, ως τρόπο διοικήσεως της Εκκλησίας και όχι την απολυταρχική εξουσία ενός προσώπου, όπως αυτό φαίνεται από ένα πλήθος βιβλικών μαρτυριών από τις Πράξεις και τις Επιστολές. Αναφέρουμε μερικές: α) Με συνοδικό τρόπο εκλέγεται ο απόστολος Ματθίας εις αντικατάσταση του εκπεσόντος Ιούδα του Ισκαριώτου, (Πραξ.1,15-26). β) Με συνοδικό τρόπο επίσης εκλέγονται οι επτά διάκονοι (Πραξ.6,1-7). γ) Με συνοδικό τρόπο επιλύεται στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων, (49μ.Χ.), το θέμα της περιτομής. Πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο Ιάκωβος και όχι ο Πέτρος (Πραξ.15,1-31). Υπάρχει ακόμη ένα πλήθος μαρτυριών υπέρ του Συνοδικού Θεσμού και κατά του Πρωτείου κατά τους τρεις πρώτους αιώνες μέχρι την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, τις οποίες παραθέτει σε ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Σεραφείμ με τίτλο «Ο Παπισμός ως εκκλησιολογικό πρόβλημα (με αναφορά στο Συνοδικό Σύστημα της Εκκλησίας)», στην παρά πάνω μνημονευθείσα Ημερίδα και παραπέμπουμε εκεί τον αναγνώστη.
    Παράλληλα με τον Συνοδικό Θεσμό η Εκκλησία καθιέρωσε ήδη  από την μεταποστολική εποχή τα λεγόμενα «πρεσβεία τιμής». Σύμφωνα με «αρχαίον έθος», οι επίσκοποι ορισμένων τοπικών εκκλησιών, συνήθως των μεγάλων πόλεων του ρωμαϊκού κράτους, (Ρώμης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Εφέσου, Καισαρείας, Κορίνθου κ.λ.π.), απολάμβαναν ιδιαιτέρας τιμής. Και τούτο διότι οι επίσκοποι αυτοί αφ’ ενός μεν διέσωζαν ζώσα την παράδοση των αγίων Αποστόλων και  αφ’ ετέρου διότι στην επισκοπική έδρα αυτών των πόλεων συνήθως συνήρχοντο οι πλησιόχωροι επίσκοποι, για να συζητήσουν σοβαρά εκκλησιαστικά προβλήματα. Η ιδιαίτερη αυτή τιμή προς τους επισκόπους αυτών των πόλεων είναι τα λεγόμενα «πρεσβεία τιμής». Πολύ ωραία περιγράφει την εξέλιξη των «πρεσβειών τιμής», αλλά και την παράλληλη ανάπτυξη των αξιώσεων του Πάπα για παγκόσμια εξουσία, ο ιερομόναχος π. Λουκάς Γρηγοριάτης, σε ομιλία του με θέμα «Πρωτείον, Συνοδικότης και ενότης της Εκκλησίας» στην παρά πάνω μνημονευθείσα Ημερίδα. Παραθέτουμε παρά κάτω ορισμένα αποσπάσματα.
  Τα «πρεσβεία τιμής» είναι θεσμός που καθιερώθηκε εθιμικά, αλλά έχει ισχυρή και αναντίρρητη εκκλησιολογική θεμελίωση. Διαφυλάσσει και εκφράζει την ενότητα και την κοινωνία των τοπικών εκκλησιών εν τη Ορθοδόξω πίστει, εν τη μια Ευχαριστία και εν τη αγάπη. Με άλλα λόγια εκφράζει και διαφυλάττει την αποστολική συνοδικότητα στις σχέσεις των τοπικών εκκλησιών. Διότι συνοδικότης δεν είναι απλώς η συλλογικότης, η ο δημοκρατικός τρόπος διοικήσεως των εκκλησιαστικών πραγμάτων, αλλά πρωτίστως είναι ο τρόπος βιώσεως της ενότητος της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, ως κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος.
   Κατά την περίοδο των Οικουμενικών Συνόδων τα αρχαία «πρεσβεία τιμής» σταδιακά οριστικοποιούνται στα πατριαρχικά δίκαια των θρόνων της Πενταρχίας. Δια του 3ου Κανόνος της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου καθορίστηκαν τα προνόμια-πρεσβεία του επισκόπου Κων/πόλεως, δεύτερα μετά τα «πρεσβεία τιμής», (και όχι εξουσίας), του επισκόπου Ρώμης, προταχθέντος κατά τάξιν τιμής του επισκόπου Κων/πόλεως των άλλων Πατριαρχών. Δια του 28ου Κανόνος της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου επικυρώθηκαν και αναγνωρίστηκαν και πάλι τα ειδικά προνόμια – «πρεσβεία τιμής» του αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τα οποία έδωσε σ’ αυτόν η Β΄  Οικουμενική Σύνοδος. Δια του 36ου Κανόνος της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου ανανεώθηκαν και πάλι τα προνόμια του Πατριάρχου Κων/πόλεως και ορίσθηκε η Πενταρχία των Πατριαρχών. Σε καμιά από τις διατάξεις αυτές δεν υπάρχει και η παραμικρή νύξη για κάποια ιδιαίτερη διοικητική, η δικαστική εξουσία του Πάπα Ρώμης. Δια μέσου όλων αυτών των Κανόνων διοικητικής και δικαστικής φύσεως, τους οποίους οι Οικουμενικές Σύνοδοι, (που αναγνωριζόμεναι και από τον Παπισμό), εψήφισαν, αποκλείσθηκε και καταδικάστηκε ρητά και κατηγορηματικά κάθε έννοια Πρωτείου. Οι επτά Οικουμενικές Σύνοδοι σαφώς και απεριφράστως διεκήρυξαν, ότι αυτές μόνες αποτελούν την ανωτάτη αρχή και εξουσία επί της Εκκλησίας.
Παράλληλα όμως με την διαμόρφωση των «πρεσβειών τιμής», άρχισαν να διαμορφώνονται και οι αξιώσεις του Πάπα Ρώμης να είναι όχι μόνο «πρώτος» της τοπικής συνόδου της Ρώμης, όχι μόνο πρωτοκάθεδρος μεταξύ των ισοτίμων του πατριαρχών, αλλά υπεράνω και αυτών ακόμη των Οικουμενικών Συνόδων. Το παπικό Πρωτείο ήδη γεννάται ως αντίθεσις στον θεσμό της Πενταρχίας, ως μοναρχία στον αντίποδα της Συνοδικότητος. Η πρώτη μετριοπαθής απόπειρα προβολής παπικού Πρωτείου από τον Πάπα Ανίκητο, που εκδηλώθηκε κατά τα τέλη του 2ου αιώνος και συνεχίσθηκε από τους διαδόχους του Βίκτωρα και Στέφανο, με αφορμή τις έριδες για τον εορτασμό του Πάσχα και το βάπτισμα των αιρετικών, αποκρούστηκε έντονα από τους αποστολικούς Πατέρες άγιο Πολυκάρπο Σμύρνης, Πολυκράτη Εφέσου, άγιο Ειρηναίο Λουγδούνου, άγιο Κυπριανό Καρχηδόνος κ.α., αλλά και από Τοπικές Συνόδους στην Αφρική και στη Γαλλία.
  Μετά το τέλος της Εικονομαχίας οι παπικές αξιώσεις επανήλθαν με την υποστήριξη των Φράγκων ηγεμόνων και με την χρήση νόθων κειμένων, (ψευδοκωνσταντίνειος δωρεά και ψευδοϊσιδώρειες διατάξεις), τα οποία κατέλυαν πλήρως το κανονικό καθεστώς των «πρεσβείων τιμής».  
  Ο παπικός ηγεμονισμός, έφτασε στο αποκορύφωμά του από τον 9ον αιώνα και εντεύθεν, οπότε παρατηρούμε την απροκάλυπτη πλέον και ξεκάθαρη  επιδίωξη των Παπών να υποτάξουν τις ανατολικές εκκλησίες. Η προσπάθεια αυτή ήταν μία αλαζονική περιφρόνηση των κανονικώς θεσπισθέντων «πρεσβείων τιμής». Ήταν δηλαδή μια αλαζονική πρόκληση, που στρεφόταν ευθέως κατ’ αυτής της ιδίας της Ενότητος και της Συνοδικότητος της Εκκλησίας. Ρωμαιοκαθολικοί ιστορικοί δικαιολογούν την ανάδυση του παπικού πρωτείου ως μία «εκκλησιολογική» αναγκαιότητα, επικαλούμενοι την ανάγκη του παπικού θρόνου να περιφρουρήσει τα κανονικά του δικαιώματα στις επαρχίες της Ευρώπης, στις οποίες οι Φράγκοι ηγεμόνες κινούμενοι από πνεύμα καισαροπαπισμού, δεν του επέτρεπαν να τα εξασκήσει. Όμως το παπικό Πρωτείο, αν και γιγαντώθηκε ως αντίδραση στον καισαροπαπισμό των ευρωπαίων ηγεμόνων, κυοφορήθηκε ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ως η «επηρμένη δυτική οφρύς», γεννήθηκε τον 4ον αιώνα ως απαίτηση του εκκλήτου εφ’ όλης της Εκκλησίας, κατά παραβίαση των κανονικών «πρεσβείων τιμής», και ανδρώθηκε ως αντίδραση στο κανονικό καθεστώς του 28ου  Κανόνος της Δ΄  Οικουμενικής Συνόδου.
     Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στο θέμα αυτό, (το οποίο βέβαια είναι τεράστιο),  για να μην κουράσουμε τον αναγνώστη. Αρκούν αυτά για να συνειδητοποιήσουμε μια μεγάλη αλήθεια: Ότι η ανάπτυξη του παπικού Πρωτείου τορπίλισε το Συνοδικό Πολίτευμα της Εκκλησίας στη Δύση. Και ότι τα «πρεσβεία τιμής», η Συνοδικότητα και η Ενότητα της Εκκλησίας αλληλοπεριχωρούνται. Ενώ αντίθετα, τα «πρεσβεία τιμής» και το παπικό Πρωτείο αλληλοαναιρούνται, όπως επίσης αλληλοαναιρούνται η Συνοδικότητα και το παπικό Πρωτείο.
   Θα κλείσουμε με τον θεοφώτιστο λόγο του αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς, ο οποίος σχετικά με το θέμα αυτό λέγει: «Δια του δόγματος αυτού, [του παπικού Πρωτείου], ο άνθρωπος της Ευρώπης κατά δογματικώς αποφασιστικόν τρόπον, εκήρυξε το δόγμα της αυταρκείας του ευρωπαίου ανθρώπου και ούτω τελικώς εφανέρωσεν ότι δεν του χρειάζεται ο Θεάνθρωπος και εις την γην δεν υπάρχει θέσις δια τον Θεάνθρωπον. Ο τοποτηρητής του Χριστού — Vicarius Christi — τον αντικαθιστά πλήρως. Εις την πραγματικότητα από αυτό το δόγμα ζη, το ακολουθεί και επιμόνως το ομολογεί, ο κάθε ευρωπαϊκός ουμανισμός» (Από το βιβλίο «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος»).

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών